Penguasaan pelajar peringkat asas dalam mendiskriminasikan pasangan minimal bunyi huruf Arab

Kemahiran mendengar merupakan kemahiran bahasa yang paling asas dalam pembelajaran bahasa khususnya bahasa kedua. Kemampuan mendengar yang baik akan membantu pelajar menghasilkan pertuturan yang baik. Kegagalan dalam menguasai kemahiran mendengar telah memberi kesan kepada sebutan bunyi huruf...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Ramli, Nazratul Aini
Format: Thesis
Language:English
Published: 2016
Subjects:
Online Access:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/67404/1/FBMK%202017%2051%20IR.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Kemahiran mendengar merupakan kemahiran bahasa yang paling asas dalam pembelajaran bahasa khususnya bahasa kedua. Kemampuan mendengar yang baik akan membantu pelajar menghasilkan pertuturan yang baik. Kegagalan dalam menguasai kemahiran mendengar telah memberi kesan kepada sebutan bunyi huruf yang tiada dalam bahasa Melayu, kegagalan pelajar menyebut bunyi huruf di awal kata dan akhir kata dengan baik serta kesilapan pelajar dalam menyalin semula perkataan Arab yang didengar. Masalah ini menjadi semakin ketara sekiranya bunyi huruf dalam perkataan Arab tersebut mengandungi pasangan minimal iaitu bunyi huruf yang hampir sama dengan bunyi bahasa ibunda pelajar. Pada masa yang sama, pelajar juga turut terkesan dengan kedudukan huruf di awal kata atau di akhir kata dalam sesuatu perkataan semasa proses mengenal pasti dan menyebut. Oleh itu kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti penguasaan pelajar Melayu di peringkat asas dalam mendiskriminasikan pasangan minimal bunyi huruf Arab di awal dan akhir kata, menganalisis hubungan antara kesukaran pasangan bunyi huruf di awal kata dengan di akhir kata serta merumuskan faktor kesukaran pelajar Melayu di peringkat asas dalam mengenal pasti bunyi huruf Arab. Kajian yang menggunakan metodologi campuran kuantitatif dan kualitatif ini melibatkan 33 orang pelajar Melayu di Universiti Putra Malaysia. Mereka merupakan pelajar bahasa Arab kemahiran tahap 1 yang tidak mempunyai asas bahasa Arab sebelum ini. Terdapat dua instrumen yang digunakan dalam kajian ini, iaitu ujian diskriminasi dan temu bual lanjutan. Ujian diskriminasi digunakan untuk mengenal pasti tahap penguasaan pelajar Melayu dalam mendiskriminasikan pasangan minimal bunyi huruf Arab di awal kata dan di akhir kata. Ujian ini dibina menggunakan perisian PRAAT yang menyimpan data dari pelajar secara automatik. Data yang dikumpul dianalisis secara deskriptif dan inferensi menggunakan Statistical Packages For The Social Sciences (SPSS). Hasil analisis menunjukkan pasangan bunyi huruf Thā’-Sīn, Ṣād-Sīn dan Dhāl-Zāy adalah pasangan bunyi yang paling sukar didiskriminasikan apabila berada di awal kata. Manakala, pasangan bunyi huruf Ḥā’-Hā’, ʿAyn-Hamzah dan Ṣād-Sīn pula didapati paling sukar untuk didiskriminasikan sekiranya berada di akhir kata. Keputusan ujian-t berpasangan menunjukkan bahawa pasangan minimal bunyi Ḥā’-Hā’ dapat didiskriminasikan dengan mudah apabila berada di awal kata namun sukar di akhir kata. Akan tetapi, tiga pasangan minimal lain Dhāl-Zāy, Ṣād-Sīn dan Thā’-Sīn didapati sukar didiskriminasikan di awal kata sementara mudah di akhir kata. Hasil temu bual mendapati bahawa faktor yang mempengaruhi pelajar dalam mengenal pasti bunyi huruf Arab adalah pengaruh bahasa pertama ke atas bahasa kedua, pertembungan antara dua dialek dalam satu bahasa, gangguan psikologi, gangguan bunyi huruf yang hampir sama dalam dua bahasa dan faktor ekstra-linguistik.