Pencapaian usahawan asnaf penerima bantuan modal daripada lima institusi zakat terpilih di Malaysia dari perspektif Maqasid Syariah

Keusahawanan merupakan bidang yang mendapat perhatian serta memberikan sumbangan terhadap peningkatan globalisasi dunia. Sejajar dengan itu, aspek pembangunan dan pembasmian kemiskinan turut menjadi isu serta diberi perhatian oleh Institusi zakat, di...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Abang Abai, Dayang Shobihah
Format: Thesis
Language:English
Published: 2019
Subjects:
Online Access:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/89798/1/FEM%202020%204%20-%20ir.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Keusahawanan merupakan bidang yang mendapat perhatian serta memberikan sumbangan terhadap peningkatan globalisasi dunia. Sejajar dengan itu, aspek pembangunan dan pembasmian kemiskinan turut menjadi isu serta diberi perhatian oleh Institusi zakat, di Malaysia. Oleh yang demikian, kajian ini bertujuan untuk meneroka dan memahami pencapaian usahawan asnaf penerima bantuan modal perniagaan mengikut maqasid syariah di institusi zakat Malaysia menerusi beberapa isu dan persoalan. Isu-isu yang ditimbulkan adalah menyalahgunakan bantuan modal yang telah diberikan termasuk mesin dan peralatan-peralatan, ketidakcukupan modal bantuan perniagaan kepada usahawan asnaf, kekurangan latihan, bimbingan serta pemantauan daripada Institusi zakat masih lagi lemah dalam mengagihkan dana zakat kerana kurangnya penghayatan dalam maqasid syariah. Seterusnya daripada beberapa isu ini, timbul beberapa persoalan dalam kajian penyelidik. Persoalan yang pertama apakah bentuk bantuan modal perniagaan yang dijalankan di Institusi zakat Malaysia. Persoalan yang kedua pula sejauhmanakah proses perlaksanaan agihan bantuan modal perniagaan terhadap usahawan asnaf di Institusi zakat. Persoalan yang ketiga pula, apakah strategi penambahbaikkan bantuan modal perniagaan terhadap ushawan asnaf di Institusi zakat, Malaysia dan persoalan yang keempat pula sejauhmanakah pencapaian bantuan modal perniagaan terhadap usahawan asnaf mengikut maqasid syariah di Institusi zakat, Malaysia. Kajian ini menggunakan dua teori asas iaitu teori peradaban (Malik Bennabi) dan teori keperluan (Maslow). Kedua- dua teori ini dijadikan sebagai landasan untuk penyelidik menjalankan kajian. Kajian ini mengaplikasikan reka bentuk penyelidikan kajian kes kualitatif iaitu melibatkan lima orang informan pegawai zakat dan dua belas usahawan asnaf sebagai informan kajian. Seramai lima orang usahawan asnaf telah mencapai maqasid syariah dan tujuh orang tidak mencapai. Dalam kajian ini penyelidik telah memfokuskan lima orang yang telah mencapai kelima-lima aspek maqasid syariah iaitu dari aspek agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Teknik persampelan bertujuan digunakan berserta beberapa kriteria tertentu dalam pemilihan sampel kajian ini. Teknik pengumpulan data dalam kajian ini merangkumi temu bual semi berstruktur dan pemerhatian tidak turut serta. Penyelidik telah menggunakan kaedah tematik secara manual dalam menguruskan data dan menganalisis data kajian. Kesahan dan kebolehpercayaan juga diaplikasikan dalam kajian ini. Kajian ini menunjukkan bahawa bantuan modal perniagaan membantu golongan usahawan asnaf dalam perniagaan serta membantu mereka mengubah kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa tema yang terhasil daripada apakah bentuk agihan bantuan modal perniagaan yang dijalankan adalah bentuk kewangan dan bentuk peralatan. Manakala tema yang terhasil dari segi perlaksanaan agihan bantuan modal pula adalah usahawan asnaf, borang permohonan serta program usahawan asnaf. Seterusnya tema yang terhasil daripada strategi penambahbaikkan bantuan modal pula adalah kursus/latihan, kecukupan modal dan pemantauan. Manakala dari aspek pencapaian bantuan modal mengikut aspek maqasid syariah pula tema yang terhasil adalah pencapaian agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Secara keseluruhannya, dapatan kajian pencapaian bantuan modal perniagaan mengikut maqasid syariah tercapai tetapi masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki contohnya dari aspek pemantauan, kakitangan dan juga pengurusan perlu dipertingkatkan lagi agar ianya mencapai matlamat maqasid syariah yang sebenar. Justeru itu, bagi memastikan sistem pengurusan zakat diurus dengan baik, adil dan amanah, pihak Institusi zakat perlu menjadikan maqasid syariah sebagai dasar kutipan dan agihan zakat dengan mengambil kira lima aspek keutamaan dalam alDaruriyyat al- Khams iaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan nyawa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan harta.