Faktor keruntuhan akhlak remaja Islam luar bandar di Daerah Kota Tinggi, Johor

Kajian ini bertujuan mengenalpasti faktor keruntuhan akhlak remaja Islam lux bandar di Daerah Kota Tinggi, Johor. Kajian ini bertnjuan mengetahui spesifkasi keruntuhan akhlak, faktor keruntuhan akhlak dan usaha menangani keruntuhan akhlak remaja Islam luar bandar di Daerah Kota Tinggi, Johor....

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Junoh, Husin
Format: Thesis
Language:English
Published: 2011
Subjects:
Online Access:http://eprints.uthm.edu.my/3004/1/24p%20HUSIN%20JUNOH.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Kajian ini bertujuan mengenalpasti faktor keruntuhan akhlak remaja Islam lux bandar di Daerah Kota Tinggi, Johor. Kajian ini bertnjuan mengetahui spesifkasi keruntuhan akhlak, faktor keruntuhan akhlak dan usaha menangani keruntuhan akhlak remaja Islam luar bandar di Daerah Kota Tinggi, Johor. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah kepustakaan dan kajian lapangan. Kajian kepustakaan dilaksanakan bagi mendapatkan data-data sekunder. Sementara, kajian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data-data primer. Dua kaedah utama kajian lapangan adalah melalui temu bud berstruktur dan sod selidik. Kajian adalah menggunakan kaedah kualitatif dm hantitatif. Hasil dapatan menemui bahawa spesifikasi keruntuhan akhlak yang paling tinggi ialah spesifikasi melepak seramai 362 dari 607 orang sampel kajian. Faktor rakan sebaya paling dominan mempengaruhi keruntuhan akhlak remaja iaitu mencatat rnin yang tinggi sebanyak 4.13. Usaha menangani keruntuhan akhlak yang paling tinggi ialah hukuman pihak sekclah yang setimpa! iaip~ mencztatkiin bacam min sebanyal 3.58. Pihak FELDA telah bekerjasama dengan pihak sekolah dan polis bagi menangani masalah keruntuhan akhlak dengan mengadakan pelbagai program kesedaran dan pembangunan din. Beberapa cadangan telah dikemukakan kepada pihak-pihak yang berkaitan untuk dilaksanakan bagi mengurangkan masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja Islam luar bandar khususnya di Daerah Kota Tinggi