Penghasilan sistem pemasaran program pendidikan berterusan (e-pemasaran) berasaskan web bagi unit pendidikan berterusan KUiTTHO: kajian kebolehgunaan di KUiTTHO

Pcmasaran clektronik (c-pcmasaran) mcrupakan cara yang paling berkcsan untuk mcmpromosi jenama, servis dan produk. Oleh yang dcmikian, kajian ini dijalankan bertujuan untuk membangunkan Sistem Pcmasaran Program Pendidikan Bcrterusan (c-Pemasaran) Berasaskan Web bagi Unit Pcndidikan Berterusan (UPB)...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Ramli, Anis Safinaz
Format: Thesis
Language:English
English
English
Published: 2003
Subjects:
Online Access:http://eprints.uthm.edu.my/7298/1/24p%20ANIS%20SAFINAZ%20RAMLI.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/7298/2/ANIS%20SAFINAZ%20RAMLI%20COPYRIGHT%20DECLARATION.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/7298/3/ANIS%20SAFINAZ%20RAMLI%20WATERMARK.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Pcmasaran clektronik (c-pcmasaran) mcrupakan cara yang paling berkcsan untuk mcmpromosi jenama, servis dan produk. Oleh yang dcmikian, kajian ini dijalankan bertujuan untuk membangunkan Sistem Pcmasaran Program Pendidikan Bcrterusan (c-Pemasaran) Berasaskan Web bagi Unit Pcndidikan Berterusan (UPB) Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Sistem ini dibangunkan dengan menggunakan perisian Macromedia Dreamweaver MX sebagai platform utama dan Microsoft Access sebagai pangkalan data. Kajian ini adalah berbcntuk tinjauan dan pengkaji menilainya dari aspek kualitatif dan J.a.iantitatif. Kajian ini adalah bertujuan untuk menilai tahap kebolehgunaan Sistem e-Pemasaran yang telah dibangunkan dari aspek antaramuka, mesra pengguna, menu yang terdapat dalam sistern dan potensi sistern terhadap pernasaran. Seramai 40 orang responden diambil dari set populasi kajian yang terdiri daripada pihak yang terlibat dengan pengurusan (publisiti dan promosi) UPB KUiTTHO dan juga pelanggan UPB KUiTTHO. Untuk kajian ini, instrurnen yang digunakan adalah soal selidik dan juga ternubual. Data­data yang diperoleh telah dianalisis dengan rnenggunakan Statistical Packages for Social Sciences Version 11.0 (SPSS) yang rnelibatkan skor min dan ujian Ma1111-Whit11ey U. Dapatan kajian ini juga rnendapati bahawa mesra pengguna, penggunaan menu dan potensi terhadap pernasaran berada di tahap tinggi sementara antaramuka berada di tahap sederhana. Waiau bagaimanapun, kebolehgunaan sistem adalah pada tahap yang tinggi. Dapatan kajianjuga mendapati tidak terdapat perbezaan antara persepsi pihak pengurusan UPB dan pelanggan UPB terhadap kebolehgunaan sistem. Dengan ini dapat disimpulkan bahawa sistem boleh digunakan oleh semua pihak dan seterusnya dapat membantu pihak pengurusan UPB dalam mempromosikan program yang ditawarkan. Pengkaji mencadangkan agar Sistem e-Pemasaran ini dapat dimantapkan dari aspek antaramuka dan aspek-aspek lain bagi mengatasi kelernahan sistem yang telah dibangunkan.