Penghasilan sistem pemasaran program pendidikan berterusan (e-pemasaran) berasaskan web bagi unit pendidikan berterusan KUiTTHO: kajian kebolehgunaan di KUiTTHO

Pcmasaran clektronik (c-pcmasaran) mcrupakan cara yang paling berkcsan untuk mcmpromosi jenama, servis dan produk. Oleh yang dcmikian, kajian ini dijalankan bertujuan untuk membangunkan Sistem Pcmasaran Program Pendidikan Bcrterusan (c-Pemasaran) Berasaskan Web bagi Unit Pcndidikan Berterusan (UPB)...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Ramli, Anis Safinaz
Format: Thesis
Language:English
English
English
Published: 2003
Subjects:
Online Access:http://eprints.uthm.edu.my/7298/1/24p%20ANIS%20SAFINAZ%20RAMLI.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/7298/2/ANIS%20SAFINAZ%20RAMLI%20COPYRIGHT%20DECLARATION.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/7298/3/ANIS%20SAFINAZ%20RAMLI%20WATERMARK.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id my-uthm-ep.7298
record_format uketd_dc
spelling my-uthm-ep.72982022-07-21T03:50:28Z Penghasilan sistem pemasaran program pendidikan berterusan (e-pemasaran) berasaskan web bagi unit pendidikan berterusan KUiTTHO: kajian kebolehgunaan di KUiTTHO 2003-10 Ramli, Anis Safinaz HF Commerce HF5001-6182 Business Pcmasaran clektronik (c-pcmasaran) mcrupakan cara yang paling berkcsan untuk mcmpromosi jenama, servis dan produk. Oleh yang dcmikian, kajian ini dijalankan bertujuan untuk membangunkan Sistem Pcmasaran Program Pendidikan Bcrterusan (c-Pemasaran) Berasaskan Web bagi Unit Pcndidikan Berterusan (UPB) Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Sistem ini dibangunkan dengan menggunakan perisian Macromedia Dreamweaver MX sebagai platform utama dan Microsoft Access sebagai pangkalan data. Kajian ini adalah berbcntuk tinjauan dan pengkaji menilainya dari aspek kualitatif dan J.a.iantitatif. Kajian ini adalah bertujuan untuk menilai tahap kebolehgunaan Sistem e-Pemasaran yang telah dibangunkan dari aspek antaramuka, mesra pengguna, menu yang terdapat dalam sistern dan potensi sistern terhadap pernasaran. Seramai 40 orang responden diambil dari set populasi kajian yang terdiri daripada pihak yang terlibat dengan pengurusan (publisiti dan promosi) UPB KUiTTHO dan juga pelanggan UPB KUiTTHO. Untuk kajian ini, instrurnen yang digunakan adalah soal selidik dan juga ternubual. Data­data yang diperoleh telah dianalisis dengan rnenggunakan Statistical Packages for Social Sciences Version 11.0 (SPSS) yang rnelibatkan skor min dan ujian Ma1111-Whit11ey U. Dapatan kajian ini juga rnendapati bahawa mesra pengguna, penggunaan menu dan potensi terhadap pernasaran berada di tahap tinggi sementara antaramuka berada di tahap sederhana. Waiau bagaimanapun, kebolehgunaan sistem adalah pada tahap yang tinggi. Dapatan kajianjuga mendapati tidak terdapat perbezaan antara persepsi pihak pengurusan UPB dan pelanggan UPB terhadap kebolehgunaan sistem. Dengan ini dapat disimpulkan bahawa sistem boleh digunakan oleh semua pihak dan seterusnya dapat membantu pihak pengurusan UPB dalam mempromosikan program yang ditawarkan. Pengkaji mencadangkan agar Sistem e-Pemasaran ini dapat dimantapkan dari aspek antaramuka dan aspek-aspek lain bagi mengatasi kelernahan sistem yang telah dibangunkan. 2003-10 Thesis http://eprints.uthm.edu.my/7298/ http://eprints.uthm.edu.my/7298/1/24p%20ANIS%20SAFINAZ%20RAMLI.pdf text en public http://eprints.uthm.edu.my/7298/2/ANIS%20SAFINAZ%20RAMLI%20COPYRIGHT%20DECLARATION.pdf text en staffonly http://eprints.uthm.edu.my/7298/3/ANIS%20SAFINAZ%20RAMLI%20WATERMARK.pdf text en validuser mphil masters Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn Jabatan Pencliclikan Teknik clan Vokasional
institution Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
collection UTHM Institutional Repository
language English
English
English
topic HF Commerce
HF5001-6182 Business
spellingShingle HF Commerce
HF5001-6182 Business
Ramli, Anis Safinaz
Penghasilan sistem pemasaran program pendidikan berterusan (e-pemasaran) berasaskan web bagi unit pendidikan berterusan KUiTTHO: kajian kebolehgunaan di KUiTTHO
description Pcmasaran clektronik (c-pcmasaran) mcrupakan cara yang paling berkcsan untuk mcmpromosi jenama, servis dan produk. Oleh yang dcmikian, kajian ini dijalankan bertujuan untuk membangunkan Sistem Pcmasaran Program Pendidikan Bcrterusan (c-Pemasaran) Berasaskan Web bagi Unit Pcndidikan Berterusan (UPB) Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Sistem ini dibangunkan dengan menggunakan perisian Macromedia Dreamweaver MX sebagai platform utama dan Microsoft Access sebagai pangkalan data. Kajian ini adalah berbcntuk tinjauan dan pengkaji menilainya dari aspek kualitatif dan J.a.iantitatif. Kajian ini adalah bertujuan untuk menilai tahap kebolehgunaan Sistem e-Pemasaran yang telah dibangunkan dari aspek antaramuka, mesra pengguna, menu yang terdapat dalam sistern dan potensi sistern terhadap pernasaran. Seramai 40 orang responden diambil dari set populasi kajian yang terdiri daripada pihak yang terlibat dengan pengurusan (publisiti dan promosi) UPB KUiTTHO dan juga pelanggan UPB KUiTTHO. Untuk kajian ini, instrurnen yang digunakan adalah soal selidik dan juga ternubual. Data­data yang diperoleh telah dianalisis dengan rnenggunakan Statistical Packages for Social Sciences Version 11.0 (SPSS) yang rnelibatkan skor min dan ujian Ma1111-Whit11ey U. Dapatan kajian ini juga rnendapati bahawa mesra pengguna, penggunaan menu dan potensi terhadap pernasaran berada di tahap tinggi sementara antaramuka berada di tahap sederhana. Waiau bagaimanapun, kebolehgunaan sistem adalah pada tahap yang tinggi. Dapatan kajianjuga mendapati tidak terdapat perbezaan antara persepsi pihak pengurusan UPB dan pelanggan UPB terhadap kebolehgunaan sistem. Dengan ini dapat disimpulkan bahawa sistem boleh digunakan oleh semua pihak dan seterusnya dapat membantu pihak pengurusan UPB dalam mempromosikan program yang ditawarkan. Pengkaji mencadangkan agar Sistem e-Pemasaran ini dapat dimantapkan dari aspek antaramuka dan aspek-aspek lain bagi mengatasi kelernahan sistem yang telah dibangunkan.
format Thesis
qualification_name Master of Philosophy (M.Phil.)
qualification_level Master's degree
author Ramli, Anis Safinaz
author_facet Ramli, Anis Safinaz
author_sort Ramli, Anis Safinaz
title Penghasilan sistem pemasaran program pendidikan berterusan (e-pemasaran) berasaskan web bagi unit pendidikan berterusan KUiTTHO: kajian kebolehgunaan di KUiTTHO
title_short Penghasilan sistem pemasaran program pendidikan berterusan (e-pemasaran) berasaskan web bagi unit pendidikan berterusan KUiTTHO: kajian kebolehgunaan di KUiTTHO
title_full Penghasilan sistem pemasaran program pendidikan berterusan (e-pemasaran) berasaskan web bagi unit pendidikan berterusan KUiTTHO: kajian kebolehgunaan di KUiTTHO
title_fullStr Penghasilan sistem pemasaran program pendidikan berterusan (e-pemasaran) berasaskan web bagi unit pendidikan berterusan KUiTTHO: kajian kebolehgunaan di KUiTTHO
title_full_unstemmed Penghasilan sistem pemasaran program pendidikan berterusan (e-pemasaran) berasaskan web bagi unit pendidikan berterusan KUiTTHO: kajian kebolehgunaan di KUiTTHO
title_sort penghasilan sistem pemasaran program pendidikan berterusan (e-pemasaran) berasaskan web bagi unit pendidikan berterusan kuittho: kajian kebolehgunaan di kuittho
granting_institution Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn
granting_department Jabatan Pencliclikan Teknik clan Vokasional
publishDate 2003
url http://eprints.uthm.edu.my/7298/1/24p%20ANIS%20SAFINAZ%20RAMLI.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/7298/2/ANIS%20SAFINAZ%20RAMLI%20COPYRIGHT%20DECLARATION.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/7298/3/ANIS%20SAFINAZ%20RAMLI%20WATERMARK.pdf
_version_ 1747831125895544832