Faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar wanita dalam memilih bidang kejuruteraan awam, elektrik dan mekanikal sebagai suatu kerjaya masa hadapan

Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti hubungan di antara empat faktor iaitu minat, keiuarga, w/ e woae/ dan jangkaan gaji dengan peiajar wanita daiam memiiih bidang kejuruteraan sebagai suatu kerjaya masa hadapan. Seramai 150 peiajar terdiri daripada peiajar-peiajar Semester Satu Sarjana Mu...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Lau @ Abd. Kadir, Helen
Format: Thesis
Language:English
English
English
Published: 2001
Subjects:
Online Access:http://eprints.uthm.edu.my/7325/1/24p%20HELEN%20LAU%20%40%20ABD.%20KADIR.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/7325/2/HELEN%20LAU%20%40%20ABD.%20KADIR%20COPYRIGHT%20DECLARATION.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/7325/3/HELEN%20LAU%20%40%20ABD.%20KADIR%20WATERMARK.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti hubungan di antara empat faktor iaitu minat, keiuarga, w/ e woae/ dan jangkaan gaji dengan peiajar wanita daiam memiiih bidang kejuruteraan sebagai suatu kerjaya masa hadapan. Seramai 150 peiajar terdiri daripada peiajar-peiajar Semester Satu Sarjana Muda Kejuruteraan Awam, Elektrik dan Mekanika! bagi sesi 2001/2002 teiah dijadikan sampe! kajian. Data dikumpui dengan menggunakan set soai selidik dan dianahsis menggunakan program &ar/A//ca/ Packageyor r/ze &c/a / ^c/gncgy (SPSS 10.0 for Windows). Ujian pekaii Korelasi Spearman rho telah digunakan untuk mengenalpasti hubungan di antara pembolehubah-pemboiehubah. Hasii kajian menunjukkan keempat-empat faktor iaitu minat, keiuarga, w/ e nwae/ dan jangkaan gaji mempunyai hubungan yang signifikan dengan pelajar. Faktor minat menunjukkan r = 0.997, p < 0.01 (Awam), r = 0.996, p < 0.01 (Eiektrik) dan r = 0.994, p < 0.01 (Mekanika!). Bagi faktor keiuarga pula, ketiga-tiga program menunjukkan r = 0.996, p < 0.01. Manakaia faktor ro/e mooe/, Awam menunjukkan r = 0.999, p < 0.01, Elektrik r = 0.998, p < 0.01 dan Mekanika) r = 0.988, p < 0.01 dan bagi faktor jangkaan gaji, Awam menunjukkan r = 0.999, p < 0.01, Elektrik r = 0.999, p < 0.01 dan Mekanika) r = 0.995, p < 0.01. Oleh yang demikian, keempat-empat faktor tersebut perluiah memainkan peranan masing-masing bagi mempertingkatkan penyertaan kaum wanita daiam iapangan kejuruteraan.