Prinsip etika kerja Islam menurut Al-Quran dan Al-Sunnah: Satu penilaian terhadap karya penulis etika kerja Islam di Malaysia

Islam has laid down the principles of work ethics based on the al-Quran and alSunnah. However, there are concerns among the Islamic work ethic writers in Malaysia in terms of principles and number of principles and arguments in al-Quran and al-Sunnah Islam related to work ethics. Therefore, this st...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Mohamad Khadafi, Rofie
Format: Thesis
Language:eng
eng
Published: 2015
Subjects:
Online Access:https://etd.uum.edu.my/5287/1/s91723.pdf
https://etd.uum.edu.my/5287/2/s91723_abstract.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id my-uum-etd.5287
record_format uketd_dc
institution Universiti Utara Malaysia
collection UUM ETD
language eng
eng
advisor Ahmad, Shukri
Abdul Ghani, Abdullah
topic BJ Ethics
BJ Ethics
spellingShingle BJ Ethics
BJ Ethics
Mohamad Khadafi, Rofie
Prinsip etika kerja Islam menurut Al-Quran dan Al-Sunnah: Satu penilaian terhadap karya penulis etika kerja Islam di Malaysia
description Islam has laid down the principles of work ethics based on the al-Quran and alSunnah. However, there are concerns among the Islamic work ethic writers in Malaysia in terms of principles and number of principles and arguments in al-Quran and al-Sunnah Islam related to work ethics. Therefore, this study was undertaken to examine the principles of Islamic work ethics in the Islamic literatures in Malaysia through three objectives, namely to identify the Islamic work ethics principles in alQuran and al-Sunnah, analyse the principles of Islamic work ethics and arguments used by scholars of the literatures and also summarize the harmonization of the principles of Islamic work ethics used by the scholars in the Islamic work ethics in Malaysia with the Islamic work ethics found in the al-Quran and al-Sunnah. The method used is content analysis. Data were analyzed using thematic analysis. The study found that there are eight (8) principles of work ethics in Islam according to the al-Quran and al-Sunnah, which is Taqwa, ‘Amal Saleh, al-Birr, al-Qist, Ihsan, Masuliyah, Ma’ruf and Itqan. There are 35 principles of Islamic work ethics along with the arguments from al-Quran and al-Sunnah from the Islamic work ethic scholars in Malaysia. The study also found that the Islamic work ethics expressed by the scholars are in accordance with the principles of the al-Quran and al-Sunnah. The results of this study contribute to previous studies related to work ethics according to al-Quran and al-Sunnah. Based on the findings, recommendation for making Islamic work ethics as an important element of in the Islamic community career development is proposed.
format Thesis
qualification_name Ph.D.
qualification_level Doctorate
author Mohamad Khadafi, Rofie
author_facet Mohamad Khadafi, Rofie
author_sort Mohamad Khadafi, Rofie
title Prinsip etika kerja Islam menurut Al-Quran dan Al-Sunnah: Satu penilaian terhadap karya penulis etika kerja Islam di Malaysia
title_short Prinsip etika kerja Islam menurut Al-Quran dan Al-Sunnah: Satu penilaian terhadap karya penulis etika kerja Islam di Malaysia
title_full Prinsip etika kerja Islam menurut Al-Quran dan Al-Sunnah: Satu penilaian terhadap karya penulis etika kerja Islam di Malaysia
title_fullStr Prinsip etika kerja Islam menurut Al-Quran dan Al-Sunnah: Satu penilaian terhadap karya penulis etika kerja Islam di Malaysia
title_full_unstemmed Prinsip etika kerja Islam menurut Al-Quran dan Al-Sunnah: Satu penilaian terhadap karya penulis etika kerja Islam di Malaysia
title_sort prinsip etika kerja islam menurut al-quran dan al-sunnah: satu penilaian terhadap karya penulis etika kerja islam di malaysia
granting_institution Universiti Utara Malaysia
granting_department Awang Had Salleh Graduate School of Arts & Sciences
publishDate 2015
url https://etd.uum.edu.my/5287/1/s91723.pdf
https://etd.uum.edu.my/5287/2/s91723_abstract.pdf
_version_ 1747827900693872640
spelling my-uum-etd.52872021-04-04T07:39:33Z Prinsip etika kerja Islam menurut Al-Quran dan Al-Sunnah: Satu penilaian terhadap karya penulis etika kerja Islam di Malaysia 2015 Mohamad Khadafi, Rofie Ahmad, Shukri Abdul Ghani, Abdullah Awang Had Salleh Graduate School of Arts & Sciences Awang Had Salleh Graduate School of Arts and Sciences BJ Ethics BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc Islam has laid down the principles of work ethics based on the al-Quran and alSunnah. However, there are concerns among the Islamic work ethic writers in Malaysia in terms of principles and number of principles and arguments in al-Quran and al-Sunnah Islam related to work ethics. Therefore, this study was undertaken to examine the principles of Islamic work ethics in the Islamic literatures in Malaysia through three objectives, namely to identify the Islamic work ethics principles in alQuran and al-Sunnah, analyse the principles of Islamic work ethics and arguments used by scholars of the literatures and also summarize the harmonization of the principles of Islamic work ethics used by the scholars in the Islamic work ethics in Malaysia with the Islamic work ethics found in the al-Quran and al-Sunnah. The method used is content analysis. Data were analyzed using thematic analysis. The study found that there are eight (8) principles of work ethics in Islam according to the al-Quran and al-Sunnah, which is Taqwa, ‘Amal Saleh, al-Birr, al-Qist, Ihsan, Masuliyah, Ma’ruf and Itqan. There are 35 principles of Islamic work ethics along with the arguments from al-Quran and al-Sunnah from the Islamic work ethic scholars in Malaysia. The study also found that the Islamic work ethics expressed by the scholars are in accordance with the principles of the al-Quran and al-Sunnah. The results of this study contribute to previous studies related to work ethics according to al-Quran and al-Sunnah. Based on the findings, recommendation for making Islamic work ethics as an important element of in the Islamic community career development is proposed. 2015 Thesis https://etd.uum.edu.my/5287/ https://etd.uum.edu.my/5287/1/s91723.pdf text eng public https://etd.uum.edu.my/5287/2/s91723_abstract.pdf text eng public Ph.D. doctoral Universiti Utara Malaysia Al-Quran dan terjemahan rasm Uthmani. (1418H). Madinah al-Munawarrah: Majma’ Malik al-Fahd. Ab. Aziz Yusof. (2010). Pengurus bertakwa memakmurkan syarikat. Sintok: Penerbit Universiti Utara Malaysia. Ab. Aziz Yusof & Ahmad Bashir Aziz. (2008). Pengurusan perniagaan Islam, konsep isu dan perlaksanaan. Sintok: Penerbit Universiti Utara Malaysia. Ab. Rahim Ab. Hamid. (2002). Hubungan antara elemen-elemen budaya organisasi, kepuasan kerja dan sistem kerja berpasukan di kalangan staf sokongan Bank Pertanian Malaysia. Disertasi Ijazah Sarjana (tidak diterbitkan). Universiti Utara Malaysia. ‘Abbas, ‘Ali. (2001). Scaling an Islamic work ethic. The Journal of Social Psychology. 572-583. ‘Abbas, ‘Ali. (2008). Islamic work ethic: A critical review. Cross Cultural Management: An International Journal. 15 (1). 5-19. Emerald Group Publishing Limited. ‘Abbas, J. ‘Ali. (2005). Islamic perspective on management and organization. United Kingdom: Edward Elger. ‘Abbas Mutawalli Hammadah. (1968). Usul al-fiqh. Kaherah: Dar al-Nahdah al- ’Arabiyyah. Abboushi, S. (1990). Impact of individual variables on the work values of palestinian arabs. International Studies of Managemant & Organization. 20 (3). pp 53-68. Abd Rahim Ahmad & Shahrul Bariah Md. Zain. (1990). Pengurusan suatu sudut pandangan. Kuala Lumpur: Nurin Publication. ‘Abdul Rahman Badāwi. (1963). Manāhij al-bahthi al-’ilmi,. Kaherah: Dar al-Nahdah al-’Arabiyyah. Abdul Aziz Mohamed. (1988, Jan-Jun). Etika kerja. Kertas kerja kursus jangka pendek perniagaan Islam. Modul II Pengurusan Tenaga Manusia. Abdul Aziz Mohamed. (1991). Etika kerja. Dlm. Sheikh Ghazali Abod & Zambry Abdul Kadir, Pengurusan perniagaan Islam. Shah Alam: Hizbi. ‘Abdul Baqy, Muhammad Fuad. (1991). Mu’jam al-mufahras li alfaz al-Quran al-Karim. Beirut: Dar al-Ma’rifah. Abdul Ghani Hj. Shamsuddin. (1996). Peranan pegawai kerajaan dalam meningkatkan prestasi kerja. Dlm. Abd. Halim el-Muhammady, Pengurusan dalam Islam. Bangi: Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah. Abdul Ghani Hj. Shamsuddin. (1994) Mewujudkan perkhidmatan yang bersih. Dlm. Shafie Mohd Salleh & Mohd Affandi Hassan. Kecemerlangan pentadbiran, dasar dan amalan dalam Islam. Kuala Lumpur: Perbadanan Nasional Malaysia Berhad. Abdul Halim el-Muhammady. (1996). Peningkatan imej organisasi dari prespektif Islam. Dlm. Abdul Halim el-Muhammady. Pengurusan dalam Islam. Bangi: Persatuan Bekas Mahasiswa Timur Tengah. ’Abdul Haque Ansari. (1999). Dlm. Muhammad Muqim. Research methodology in Islamic perspective. Kuala Lumpur: Synergy Book International. ‘Abdul Kadir ‘Audah. (1983). Harta dan pemerintahan dalam Islam. Terj. Salahuddin Abdullah. Kuala Lumpur: Pustaka Antara. ‘Abdul Karim Zaidan. (1996). Usul al-da’wah. Beirut: al-Risalah. ‘Abdul Latif Muhammad. (1985). al-Akhlak fi al-Islam, Cetakan ke-2. Riyadh: Maktabah Dar al-‘Ulum. ‘Abdul Malek al-Sayed. (1995). Etika sosial dalam Islam. Terj. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdul Rashid Ahmad. (1996). Pendidikan akhlak menurut wasiat Luqman. Subang Jaya: Penerbitan Ramadhan. ’Abdul Rauf, Muhammad. (1984). A muslim’s reflection on democratic capitalism. American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington DC. ‘Abdul Rauf, Muhammad. (1991). Ummah the muslim nation. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.. Abdul Razak Taha. (1998). Factors affecting ethical egotism among managers of the manufacturing industry in Penang. Disertasi Ijazah Sarjana (tidak diterbitkan), Universiti Sains Malaysia. ‘Abdul Wahab Khallaf. (1970). ’Ilmu usul al-fiqh. Kuwait: Dar al-Qalam. Abdullah Haji Abdul Ghani. (1999/2000). Pengaruh tingkah laku etika ketua terhadap tingkah laku subordinat di sektor kewangan di Malaysia. Disertasi Ijazah Doktor Falsafah (tidak diterbitkan). Universiti Utara Malaysia. Abdullah bin Muhammad Basmih. (1968). Tafsir pimpinan al-Rahman. Cetakan ke-6. Kuala Lumpur: Bahagian Agama, Jabatan Perdana Menteri. Abdullah Haji Abd. Rahman. (1998). Pelaksanaan dasar penerapan nilai-nilai murni di tiga agensi induk Jabatan Perdana Menteri. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Abdullah al-Qari Bin Salleh. (1995). Contoh sembahyang Rasulullah SAW. Kuala Lumpur: DIENIE Publishers. ’Abdullah Irwani. (1989). Asas-asas akidah. Terj. Abdul Majid Abdullah. Kuala Lumpur: Pustaka Salam. Abdullah Mohamad Zain. (1999, Jun). Falsafah dan etika pengurusan Islam. Kertas Kerja Seminar Pengurusan Islam. Pusat Islam, Universiti Utara Malaysia. Abdullah Mohamad Zain. (2004). Falsafah dan etika pengurusan Islam. Dlm. Ali Yakub Matadong, Mohamaed Asin Dollah, Muhammad Yusuf Khalid & Sapora Sirpon, Asas kecemerlangan ummah. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia. Abeng, T. (1997). Business ethic in Islamic context: Perspective of a muslim business leader. Business Ethics Quarterly. 7(3). 47-54. Abi al-Izz, ‘Ali bin ‘Ali. (1997). Sharh al-‘aqidah al-tahawiyyah. Beirut: Mu’assasah al-Risalah. Abi Daud, Sulaiman Ibn al-Ash’as al-Sajastani. (t.th). Sunan Abi Daud. Riyadh: Dar al-Salam. Abu al-’Ainaini, Badran. (1965). Usul al-fiqh. Beirut: Dar al-Ma’arif. Abu Bakar Hamid, Abdullah Haji Abdul Ghani, Muhammad Nasri Md. Hussain, Ahmad Bashir Aziz, Azizah Othman & Mohd Fauzwadi Mat Ali. (2005). Etika kerja Islam sebagai moderator antara hubungan konflik kerja dan ganjaran dengan kepuasan kerja (tidak diterbitkan). Universiti Utara Malaysia. Abuddin Nata. (2013). Metodologi studi Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Abu Fida Muhammad ‘Izzad. (2010). Setitik air mata sejuta makna. Terj. Suhaila Lukman. Kuala Lumpur: Hidayah Publication. Abu ‘Urwah. (1989). Sistem-sistem Islam. Kuala Lumpur: Pustaka Salam. Abu ‘Urwah. (1988). Risalah usrah. Kuala Lumpur: Pustaka Salam. Ahmad, Ahmad Muhammad bin Hanbal. (1990). Musnad. Beirut: al-Risalah. Ahmad, ‘Abdul Rahman Yusro. (2002). Muqaddimah fi ‘ilmi al-iqtisad al-Islami. Kaherah: Dar al-Turath. Ahmad Bashir @ Zolmat Aziz. (2005). Pembentukan budaya pengurusan menyeluruh (total management culture) di Malaysia: Analisa perbandingan dari prespektif Islam dan konvensional. Disertasi Ijazah Doktor Falsafah (tidak diterbitkan). Universiti Malaya. Ahmad Fikri Hj. Husin. (2010). Wacana cerita dalam al-Quran: Satu kajian dalam surah al-Kahf. Disertasi PhD. Jabatan Bahasa Arab-Bahasa Timur Tengah. Fakulti Bahasa, Universiti Malaya. Ahmad, H. Z. (1985, Disember). Hidup dalam takwa, takdir. Majalah Muslimah. Ahmad Ibnu Daud al-Muzjaajiy. (1994). Akhlaqiyat al-mudiir al-muslim fil idaarah al-aa’mah, Majallah as-Syariah wa Dirasaat al-Islamiah (Vol. ix), Majlis an-Nasru al-Islaamiy. Ahmad ‘Izzuddin al-Bayanuni. (1998). 10 Pembinasa Manusia. Terj. Uthman Ahmad. Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada. ‘Ahmad Ibrahim Abu Sin. (1991). Pengurusan dalam Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ahmad Ismail Yahya ‘Abd al-Isa. (t.th). Al-amal fi al-Islam. Kaherah: Dar al-Ma’arif. Ahmad ‘Izzat Rajih. (t.th). Usul ‘ilm al-nafs. Kaherah: Maktabah al-Misri al-Hadith. Ahmad Janan Asifudin. (2004). Etos kerja Islami. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Ahmad, K. (1976). Islam: Its meaning and message. Islamic Council of Europe. London. Ahmad Muhammad ‘Abdul al-‘Azim al-Jamal. (2009). Al-‘amal al-tatawu’. Kaherah: Dar al-Salam. Ahmad Mahmud Abu Zaid. (1996). Pendakwah masa kini, sikap dan pendekatan. Kuala Lumpur: YADIM. Ahmad Mustaq. (1995). Business ethic in Islam. Islamabad: International Institute of Islamic Thought Ahmad Zuhdi Abd. Hamid. (1991). Latihan dan pembangunan tenaga kerja. Dlm. Sheikh Ghazali Sheikh Abod et al. (ed.), Pengurusan perniagaan Islam. Shah Alam: Hizbi. Aidit Haji Ghazali. (1993). Pengurusan berteraskan Islam. Dlm. Nik Mustapha Nik Hassan & Siti Fatimah Abd. Rahman, Budaya kerja dan pembangunan masyarakat satu kefahaman. Kuala Lumpur: IKIM. Aizzat Mohd. Nasurdin & Mohamed Salmi Mohd. Sohod. (1996). Work values & organization commitment: A comperative study of supervisors in a european firm and a Japanese firm in the electronics industry in Malaysia. Siri Monograf UUM, no 4. Sintok: Universiti Utara Malaysia. Albani, Muhammad Nasir al-Din. (1984) Sharh al-‘aqidah al-tahawiyyah. Cetakan ke-8. Beirut: al-Maktabah al-Islami. Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim. (1996). Sahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Fikr. Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim. (t.th). Sahih al-Bukhari. Riyadh: Dar al-Salam. Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. (1983). Ihya ‘ulumiddin. Terj. Prof TK. H. Ismail Yakub MA. Singapura: Pustaka Nasional. Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. (1987). Khuluq al-muslim. Kaherah: Dar al- Rayyan Litturas. Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. (1990). Ihya ‘ulumiddin. Beirut: Dar al-Fikr. Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. (1991). Munqid min al-dhalal. Beirut: Dar al- Fikr. Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. (2000). Permata al-Quran. Terj. Mohd Loqman Hakim. Selangor: ALBAZ Publishing & Distribution. Al-Kandahlawi, Muhammad Yusof. (1987). Hayatu al-sahabah. Kaherah: Dar al- Rayyan. Al-Maududi, Abu al-‘Ala. (1985). Asas-asas Islam. Terj. H. O. K. Rahmat. Kota Baharu: Dewan Pustaka Fajar. Al-Mawardi, Abu al-Husayn Ali bin Muhammad. (1996). Al-ahkam al-sultaniyyah wa al-wilayat al-diniyyah. Beirut: al-Maktabah al-Islami. Al-Tabāri, Abu Ja’far Muhammad ibn Jarīr. (1992). Jami’ al-bayān fi ta’wil al-quran. jil. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah. ‘Ali, A. J. (1992). The Islamic work ethic in arabia. The Journal of psychology. 126(5), 507-517. ‘Ali Hasbullah. (1959). Usul al-tashri’ al-Islami. Mesir: Dar al-Ma’arif. Ali Hassan. (2002). Tahap amalan etika kerja di Jabatan Imigresen Malaysia: Satu kajian di Lembah Kelang. Desertasi Ijazah Sarjana (tidak diterbitkan), Universiti Utara Malaysia. Ali Jarishah. (1990). Kehormatan, hak-hak manusia menurut Islam. Terj. Mohd. Marzuqi Shafie. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ali, Shaukat. (1975), Administrative ethics in a muslim state. Lahore: Publishers United. Al-Qardhawi, Yusof. (1987). Al-iman wa al-hayah. Beirut: Mu’assasah al-Risalah. Al-Qardhawi, Yusof. (1995). Dawr al-qiyam wa al-akhlaq fi al-iqtisad al-Islami. Kaherah: Maktabah Wahbah. Al-Qardhawi, Yusof. (1996). Al-waqt fi hayah al-muslim. Kaherah: Maktabah Wahbah. Al-Qardhawi, Yusof . (2000). Pengantar pengetahuan Islam. Terj. Mohammad Zaini Yahya. Kuala Lumpur: al-Syabab Media. Al-Qardhawi, Yusof. (1994). Bagaimana berinteraksi dengan sunnah. Terj. Huda Mohsin & Jawiah Dakir. Petaling Jaya: ABIM. Al-Qardhawi, Yusof. (1999). Tamadun Islam alternatif masa depan. Terj. Juanda Jaya. Selangor: Maktabah al-Qardhawi. Al-Qasimi, Jamaluddin. 1961). Qawaid al-tabidith min funun mustholah al-hadith. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah. Al-Qasimi, Jamaluddin. 1996). Mahasinut ta’wil. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiah. Al-Qurtubi, ‘Abdullah Muhammad Ibn Ahmad . (1994). Al-jami’ li ahkam al-quran, Kaherah: Dar al-Hadith. Al-Razi, Fakhru Din Muhammad bin ‘Umar. (1990). Al-tafsir al-kabir. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. Al-Sya’rawi, Muhammad Mutawalli (1989). Mukjizat al-Quran. Terj. Ismail Salleh. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Aminuddin Ruskam. (1999). Etika pengurusan dalam sistem muamalat Islam: Harapan dan cabaran. Dlm. Abd Jalil Borhan, Sains muamalah Islam di Malaysia. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. ‘Amr, Muhammad ‘Abdul Halim. (1999, Mei-Ogos). Al-waqi al-intaji fi al-dawl alislamiyyah al-mu’asarah. Dlm. Majallah Markaz Salih Kamil li al-Iqtisad al-Islami Jami’ah al-Azhar. 3(8). pp 77-88. Amril, M. (2002). Etika Islam: Telaah pemikiran filsafat moral Raghib al-Isfahani. Yogyakarta. Lembaga Studi Filsafat, Kemasyarakatan, Kependidikan dan Perempuan & Pustaka Pelajar. Amrin Rauf. (2015). Pelbagai jenis solat untuk mengatasi masalah hidup. Selangor: Hidayah Publishers Amyn B. Sajoo. (2004). Muslim ethics.. London: I. B. Tauris Publishers, The Institute of Ismaili Studies. Ariffin Omar. (1995). Sunnah sebagai bayan kepada al-Quran. Jurnal Pengajian Islam, Islamiyyat. Vol. 16. Universiti Kebangsaan Malaysia. Arsalan, ‘Amir Shaqib. (2004). Limadha taakhar al-muslimin wa limadha taqaddam ghayruhum. Beirut: Maktabah al-Hayah. Asbahani, Abu Un’aym. (1988). Ma’rifah al-sahabah, tahqiq Muhammad Hassan Isma’il. Riyadh: Maktabah al-Haramyn. Atan Long. (1980). Pedagogi kaedah am mengajar. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. ‘Audah, Abdul Kadir. (1951). Al-malu wa al-hukmuhu fi al-Islam. Kaherah: Matba’ah Dar al-Kitab al-Araby. Azhari Hamzah. (2010). Analisa gaya bahasa pujian dan celaan dalam al-Quran. Disertasi Sarjana (tidak diterbitkan). Jabatan Bahasa Arab-Bahasa Timur Tengah, Fakulti Bahasa, Universiti Malaya. ‘Azim Abadi, Abi Tayyib Muhammad Shams al-Haq & Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Shams al-Din. (t.th). Auwn al-ma’bud sharh sunan Abi Dawud, jil. 9. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Azizah Zakaria. (2004). Penghayatan terhadap beberapa aspek dalam falsafah etika al-Ghazali: Kajian di kalangan pelajar Universiti Teknologi Mara (UiTM) Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. Desertasi Ijazah Sarjana (tidak diterbitkan), Universiti Malaya. Azman Che Omar. (2001). Pengurusan di Malaysia dari perspektif Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Badawi Mahmud Shaykh. (2000), Al-judah al-shamilah fi al-amal al-Islami, Cetakan ke-1. Kaherah: Dar al-Fikr al-Arabi. Bahagian Hal Ehwal Islam. (1987). Etika kerja Islam. Putrajaya: Jabatan Perdana Menteri. Baharuddin. (2004). Paradigma psikologi Islami, studi tentang elemen psikologi dalam al-Quran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Hussayn bin ‘Ali bin ‘Abdullah. (1991). Hukum al-Quran Asy-Syafi’iy dan ijtihadnya. Terj. Baihaqi Saifuddin. Singapura: Pustaka Nasional. Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Hussayn bin ‘Ali bin ‘Abdullah. (1999). Sunan al-Kubra, tahqiq Muhammad Abd al-Qadir Ata. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Baghdadi. (t.th). Al-farq baina al-firaq. Bairut: Dar al-Afaq al-Jadidah. Ba’labaki, Rohi. (1993). Qamus al-maurid. Beirut: Dar al-Ilmi al-Malayin. Balawi, ‘Abdullah. (t.th). Al-nasaih al-diniyyah. Kaherah: Mustafa al-Baby al-Halaby. Baqari, Ahmad Mahir. (1988), Al-‘amal wa al-qiyam al-khuluqiyyah fi al-Islam. Iskandariah: Maktabah al-Jami al-Hadith. Barjoyai Bardai. (2002). Prinsip dan kaedah pengurusan Islami: Lakaran suatu disiplin ilmu. Buku Wacana Pengurusan Islami: Siri 1. Kuala Lumpur: YPEIM. Bayanuni, Ahmad ‘Izzuddin. (1999), Al-‘amal al-soleh. Kaherah: Dar al-Salam. Bayyumi, Muhammad Ahmad Muhammad. (1978). The Islamic ethic of social justice and the spirit of modernization: An application of weber’s thesis of the relationship between riligious values and social change in modern Egypt. Disertasi Ijazah Doktor Falsafah (tidak diterbitkan), Temple University. Baydawi, ‘Abdullah bin ‘Amr bin Muhammad. (1951). Tafsir Baydawi, Anwar al- Tanzil wa Israr al-Ta’wil. Terj. Abdul Rauf Fansuri. Kaherah: Mustafa al-Baby al-Halaby. Bayles, M. D. (1981). Professional ethics. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company. Beck, R.C. (1990). Motivation: theories and principles. Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall, Inc. Beutell, N.J. & Brenner, O.C. (1986). Sex differences in work values. Journal of Vocational Behavior. Vol. 28 No. 1. Pp. 29-41. Blood, M. R. (1969). Work value and job satisfaction. Journal of Applied Psychology. Vol. 53 No. 6. Pp. 456-9. Brief, A. P. & Aldag, R. J. (1980). Antecedents of commitment among hospital nurses. Sociology of Work and Occupations, 7, 710-721. Budah @ Udah Mohsin. (1995). Ulum al-Hadith. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku panduan penulisan tesis desertasi ijazah tinggi Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (2007). Universiti Malaya Press. Buraey, Muhammad. (1985). Administrative development: An Islamic perspective. London: Kegan Paul International. Buraey, Muhammad. (1992). Pembangunan pentadbiran menurut perspektif Islam. Terj. Abdullah Md. Noor et.al. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Buthi, Muhammad Said Ramadhan. (1992). Hurriyyah al-insan fi zill ubudiyyatih li Allah. Beirut: Dar al-Fikr al-Ma’asir. Buthi, Muhammad Said Ramadhan. (1998). Fiqh al-sirah al-nabawiyyah. Beirut: Dar al-Fikr. Carmody D. L. & Carmody J. T. (1983). Eastern ways to the center: An introduction to Asian religions. Belmont CA: Wadsworth. Catherine, M. & Gretchen B. R. (1984). Designing qualitative research, hlm. 108. New Delhi: Sage Publications India. Cherrington, D. J. (1980). The work ethic: Working values and values that work. New York: AMACOM. Citra Karya. (1994). Falsafah, nilai dan etika dalam perkhidmatan awam Malaysia. Putrajaya: Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Chua Yan Piaw. (2006). Kaedah penyelidikan, Buku 1. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill. Collins Dictionary of the English Language. (1989). Patrik Hanks, (Ed.). London: Collins. Congleton, R. (1991). The economic role of a work ethic. Journal of Economic Behaviour and Organization, 8(1), 9-17. Cowen, M. J. (1980). A dictionary of modern written Arabic. London: MacDonald & Evans. Danial Zainal Abidin. (2005). Tip-tip cemerlang daripada al-Quran. Bentong: PTS Publication. Dale Carnegie. (1997). Bagaimana menikmati hidup dan kerjaya anda. Terj. Abdul latiff Hj. Arifin. Selangor: Thinker Library. Darwish A. Yousef. (2000). The Islamic work ethic as a mediator of the relationship between locus of control, role conflict and role ambiguity – A study in an Islamic country setting. Journal of Managerial Psychology, 15(4), 283-298. Darwish A. Yousef. (2001). Islamic work ethic – A moderator between organizational commitment and job satisfaction in a cross-cultural context. Personnel Review, 30(2), 152-169. David G. (2004). The American journey: A history of the United State. New Jersey: Upper Saddle River. Dawis, R & Lofquist. (1984) Manual for the minnesota satisfaction quistionaire. University of Minnessota Industrial Relation Center. Minneapolis. MN. Dughaymi, Muhamamd Rakn. (1997). Asālib al-bahthi al-‘ilmi masadir al-dirāsat al-islāmiyyah. Amman: Maktabah al-Risālah. Duwalibi, Muhammad Ma’ruf. (1965). Al-madkhal ila ‘ilmi usul al-fiqh. Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid. Dwiloka, Bambang. (2005). Teknik menulis karya ilmiah. Jakarta: Rineka Fairuz Abadi. (1990). Kamus al-muhit. Beirut: Muassasah al-Risalah. Faisal Othman. (1994). Attributes of virtuous executives and administrators in Islam”. Dlm. Syed Othman al-Habsyi et al. (Eds.), Islamic values and management. Kuala Lumpur: IKIM. Faisal Hj. Othman (1986). Kaitan ilmu-ilmu agama dengan sains sosial.h. 39-65. Islamiyyat. Farkhan, M. (2006). Penulisan karya ilmiah. Jakarta: Penerbitan Cella. Fathi Yakan. (1987). Bagaimana kita menyeru kepada Islam. Terj. Ibnu Qasim & Abu M. Baqir. Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar. Fazilah Idris & Fatin Hazwani Siran. (2008, 13-14 Nov). Etika dan moral dalam memupuk keharmonian di kalangan belia berbilang bangsa. Kertas Kerja Persidangan Serantau Nilai Profesionalisme. Pusat Pengajian Umum, Universiti Kebangsaan Malaysia. Fodor, G. (1990). Attitudes anchor harbor sales. Industrial Distribution. Vol. 79 No. 6, pp. 20-24. Fred Luthans. (2002), Organizational behavior, Cetakan ke-9. Boston: McGraw-Hill. Frence, W. A & Granrose, J. (1995 Sept-Okt). Personal values and corporate strategy. Havard Business Review. Furnham, A. (1990). A content, correlational and factor analytic study of seven questionnaire measures of the protestant work ethic. Human Relations, 43(4), 383-399. Furnham, A. (1997). Personality at work: The role of individual differences in the workplace. London & New York: Routledge. Furnham & Rajamanicam, R. (1992). The Protestant work ethic and just world beliefs in Great Britain and India. International Journal of Pyschology. Vol. 27 no. 6, pp. 401-416 Geethanchali Ramasamy. (2003).The interaction between money ethic (love of money) and corporate ethical culture on unethical behavior at work: The impact of gender. Disertasi Ijazah Sarjana (tidak diterbitkan), Universiti Sains Malaysia. Guat Ean Ong. (1998). Ethical values of lawyers and their relationship with professional commitment. Disertasi Ijazah Sarjana (tidak diterbitkan), Universiti Sains Malaysia. Goleman, D. (2000). Kecerdasan emosi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hairunnizam Wahid, Ab. Razak & Mohd Ali Mohd Nor. (2002). Pembaharuan pentadbiran untuk pembangunan menurut perspektif Islam. Universiti Putra Malaysia. Hakim Mohamad Said. (1989). Hubungan majikan-pekerja menurut Islam. Terj. Yusof Ismail. Kuala Lumpur: A. S. Noordeen. Hamadi, ‘Ali. (1997). Thalathatu al-najah. Beirut: Dar Ibn Hazmi. Hamdan Adnan. (1987). Prinsip perhubungan awam. Selangor: Biroteks Institut Teknologi Mara. Hamdi Abu Futuh ‘Utaifah. (2000). Minhājiah al-bahthi al-’ilmi, Kaherah: Dar al-Nashr li al-Jami’at. Hamiza Ibrahim. (1996). Melahirkan muslim yang cekap bekerja. Dlm. Khairul Azhar Idris (Ed.), Kontemporari Islam. Kuala Lumpur: IKIM. Hamka, Abdul Malik Abdul Karim. (1982). Tafsir al-Azhar. Jakarta: Pustaka Panjimas. Hamzah Ismail & Barjoyai Bardai (1997, 7-8 Jan). Isu-isu dan dilema etika perniagaan. Kertas Kerja Seminar Kebangsaan Etika Perniagaan. Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Hanafi Mohamed. (1996). Falsafah pendidikan menurut al-Quran. Selangor: Pustaka Ilmi. Hanapi Mohd. Nor. (1996, 10-12 Jun). Razi’z human needs theory: An exposition of some relevent issues. International Seminar on Islamic Theology and Philosoph. Jabatan Usuludin dan Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia. Hanifah Ahmad. (1999). Kesedaran etika dalam organisasi: Kajian kes di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Disertasi Ijazah Sarjana, Universiti Teknologi Malaysia. Harold Koontz. (2001). Pengurusan. Terj. Mohd Salmi Sohod et al. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Haron Din. (2003). Manusia dan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Harun Nasution. (1986). Teologi Islam: Aliran-aliran sejarah analisa perbandingan. Jakarta: UI-Press. Hassan al-Banna. (2002). Konsep pembaharuan masyarakat Islam. Kuala Lumpur: Thinkers. Hasan Mohd Ali. (1989, 4 Mac). Penerapan etika kerja dan konsep profesionalisme Islam di dalam rangka kerja organisasi. Kertas Kerja Seminar Sistem Perniagaan Islam. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Hasanah Abd. Khafidz & Noor Shakirah Mat Akhir. (2006, 5 Dis). Akhlak dalam etika kerja Islam. Kertas Kerja Seminar Etika Kerja Dalam Islam. Dewan Mesyuarat Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia. Hasāri, Ahmad Muhammad. (1991). Tafsir ayat al-ahkām. Beirut: Dar al-Jil. Hassan Lenggulung. (1998). Strategi pendidikan agama dalam meningkatkan kualiti sumber daya manusia. Jurnal Pendidikan Islam, 8 (2). pp 46-58. Hassan, R. (2007). On being religious: Patterns of religious commitment in Muslim societies. The Developing Economies. 29(4). pp 350-370. Hashim, Ahmad ‘Umar. (1977). Manhaj al-Islam fi al aqidah wa al-iqtisad al-Islami. Kaherah: Maktabah Wahbah. Hitt, Michael A. Et.al. (2000). Strategic management – competitivenees and globalization. edisi 4. South-Western Collage Publishing. Hunt, S. D., Wood, V. R. & Chonko, L. B. (1989). Corporate ethical value and organizational commitment in marketing”. Journal of Marketing, 53, 79-90. Ibn Abi Dunya (t.th). Muhasabat al-nafsi. Kaherah: Maktabah al-Quran. Ibn Hajar, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-Asqalani. (1989). Fath al-bari bi-sharh sahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah. Ibn Hisham, Abu Muhammad ‘Abdul Malik bin Hisham bin Ayub. (t.th). Sirah alnabawiyah li Ibn Hisham. Beirut: Dar al-Qalam. Ibn Kathir, Abi Fida Isma’il bin Kathir al-Quraisy al-Damsyiqi. (1994). Tafsir al- Quran al-‘Azim. Beirut: Maktabah al-Asriyah. Ibn Khaldun (t.th). Muqaddimah. Bairut: Dar al-Fikr. Ibn Manzur (1990). Lisan al-‘arab. Bairut: Dar Sadir. Ibn Majah, Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Rabi’i. (t.th). Sunan Ibn Majah. Riyadh: Dar al-Salam. Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Muhammad bin Abu Bakr. (1999), Madarij al-salikin bayna manazil “iyyaka na’bud wa iyyaka nasta’in, tahqiq Muhammad al-Mu’tasim bi Allah al-Baghdadi. Beirut: Dar Kitab al-Arabi. Ibn Taimiyyah, Ahmad Taqiyuddin bin ‘Abd Halim. (1983). Kitab al-iman. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiah. Institut Tadbiran Awam Negara Malaysia. (1991). Panduan nilai dan etika dalam perkhidmatan awam. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara. Institut Tadbiran Awam Negara Malaysia. (1992). Tonggak Dua Belas. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara. Institut Tadbiran Awam Negara Malaysia. (1994). Falsafah, nilai dan etika dalam perkhidmatan awam. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara. Ismail Ibrahim. (1994). Nilai pekerjaan dalam Islam. Dlm. Shafie Mohd Salleh & Mohd Affandi Hassan. Kecemerlangan pentadbiran, dasar dan amalan dalam Islam. Kuala Lumpur: INTAN. Ismail Ibrahim. (1993). Budaya kerja. Dlm. Nik Mustapha Nik Hassan. Islam, budaya kerja dan pembangunan kemasyarakatan satu kefahaman. Kuala Lumpur: IKIM. Ismail Raji al-Faruqi. (1998). Al-tawhid its implication for thought and life. Virginia, U.S.A: The International Institute of Islamic Thought. Izutsu, Toshihiko. (1966). Ethico-religious concept in the Quran. McGill University Press. Jaafar Salleh. (1998). Etika dan agenda seorang muslim. Selangor: Orient Press. Jamiah Manap, Hj. Azimi Hj. Hamzah, Ezhar Tamam, Sidek Mohd. Noah, Amini Amir Abdullah, Norizan Yahaya, Halimah Alma Othman & Hanina Halimatus Saadiah Hamsatun. (2004). Pemantapan nilai integriti individu sebagai teras pembangunan staf berkualiti. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Jazairi, Abu Bakr. (1998). Aysar al-tafāsir. Jeddah: Dar al-Rasim. Johari Hj Alias. (1992). Membina semangat positif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Jones, H.B. Jr. (1997). The Protestant ethic; Waber model and the empirical literature. Human Relations. Vol. 50 No. 7. pp. 757-778. Kamal Bashah. (1988). Organizational culture: Organizational adaptability and change – A study of Petronas. Disertasi Ijazah Doktor Falsafah (tidak diterbitkan), University of Southern California. Kamal Hassan. (2008). Keutuhan budaya dan moral. Siri penerbitan pendekatan Islam Hadhari. JAKIM. Jabatan Perdana Menteri. Kamal Hassan. (1994). Islam asas pembangunan. Dlm. Shafie Mohd Salleh & Mohd Affandi Hassan, Kecemerlangan pentadbiran dasar dan amalan dalam Islam. Kuala Lumpur: INTAN. Kamal Hassan. (1992). Muslim profesionalis facing the challenges of 21st century: Beyond official code of ethics. Prosiding Seminar Kebangsaan Etika Profesional Amalan Etika Profesional. Universiti Teknologi Malaysia. Hotel Hilton, Kuala Lumpur. Kamaruddin M. Said. (10 Jun 1997). Institusi Sosioekonomi dan Budaya Kerja Jepun. Utusan Melayu. Khalil Saqar. (1997). Salasiyah al-najah. Beirut: Dar Ibn Hazm. Khayyath, ’Abdul Aziz. (1989). Nazharah al-Islam li ’amal wa atsaruhu fi altanmiyyah. Kaherah: Darussalam. Khayyath, Abdul Aziz. (1994). Etika bekerja dalam Islam. Terj. Mohd Nurhakim. Jakarta: Gema Insani Press. Khudari, Muhammad . (1969). Usul al-fiqh. Kaherah: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubra. Kidron, A. (1978). Work values and organizational commitment”. Academy of Management Journal. 21(2). 239-247. Koh, H. C. & Boo, E. H. (2004). Organization ethics and employee satisfaction and commitment. Management Decision. 42(5). 677-693. Koentjaraningrat. (1986). Metode-metode penelitian masyarakat. Jakarta: Penerbit PT Gramedia. Koontz, Harold et.al. (1988). Management. edition 9. New York: McGraw Hill Book Co. Labib al-Said. (1985). Pekerjaan dan kaum buruh satu analisis dari sudut Islam. Terj. Mat Sa’ad Abd. Rahman. Shah Alam: Hizbi. Laming, D. (2004). Understanding human motivation, what make people tick. C.1. Australia: Blackwell Publishing. Lazimah Ahmad. (2006). Pengaruh tekanan kerja, etika kerja Islam dan kepuasan kerja terhadap niat berhenti kerja. Disertasi Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan) (tidak diterbitkan). Universiti Utara Malaysia. Lewis, P. V. (1983). Managing human relations. USA: Kent Publishing. Littunen, H. (2000). Entreprenuership and the characteristics of the entrepreneurial personality. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research. J. 6. No. 6. Pp 295-309. Locke, E.A (1984). Effect of self efficacy goal and task strategies on task perfomance. Journal of applied Psychology. 69(2). Pp 241-251. Lokman Ab. Rahman. (1997). Pengurusan Islam: Etika, komunikasi, dan motivasi. Melaka: Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM). Luthans, Fred. (2002). Organization behavior. Edition 5: McGraw Hill Inc. M.‘Umaruddin. (2003). The ethical philosophy of al-Ghazzali. New Delhi: Adam Publishers & Distributors. Maccoby, Michael. (1996). The managerial ethic in America: The work ethic a critical analysis. Industrial Relations Research Asc. Series. Magdy, Shehab. (2009). Ensiklopedia mukjizat al-Quran dan hadis. Dlm. terj. Syarif Hade Masyah. Jakarta: PT. Sapta Sentosa. Mahmood M. Ayoub. (1996). Islam, iman dan amal. Johor Baharu: Bismi Publisher. Mahmood Nazar Mohamed & Sabitha Merican. (1996/97). Etika kerja di kalangan sektor awam: Kajian di Kedah Darul Aman. INTAN Management Journal, 3, (1). Mahmood Zuhdi Hj. Abdul Majid. (2005, 22-23 Feb). Etika kerja menurut sunah Rasulullah SAW. Prosiding Kertas Kerja di Bengkel Islam Hadhari-Etika Kerja: Menuju Ke Arah Keimanan Dan Ketaqwaan Pada Ilahi. Kuala Lumpur. Mahmood Zuhdi Hj. Abdul Majid. (2007). Keperluan pembangunan dalam Islam. Dlm. Muhammad Hisyam Mohamad (Ed.). Pembangunan dari perspektif Islam. Petaling Jaya: MPH Group Publishing dan IKIM. Mahmud Muhammad Bablily. (1990). Etika bisnis: Studi kajian konsep perekonomian menurut al-Quran dan sunah. Terj. Rosihin A. Gani. Solo: CV Ramadhani. Mahmud Saedon. (1992). Al-Sunnah: Kedudukannya dan peranannya di dalam syariat Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Maisarah Mohamed Saat. (2001). Amalan etika dalam profesion perakaunan: Satu kajian emparikal di Malaysia. Disertasi Ijazah Sarjana (tidak diterbitkan), Universiti Kebangsaan Malaysia. Mansur Muhammad al-Maqran. (1999). Majmu’ al-qayyim min kalam Ibn Qayyim. Riyadh: Dar Taibah. Marbawi, Mohamad Idris Abd Rauf. (1933). Bahru al-mazy. Kaherah: Matbaah Mustaffa al-Baby al-Halaby. Mardzelah Maksin & Mohamad Fadhli. (2006). Pembangunan akhlak melalui pengalaman muhasabat al-Nafs. Dlm. Haji Kassim Thukiman et al. (Eds.), Prosiding Seminar Kebangsaan Pengajian Umum. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Maslow, A. H. (1987). Motivation and Personality, Cetakan ke-3. New York: Harper and Row. Maududi, Sayid Abu A’la. (1984). The Islamic movement dynamic of values power and change. The Islamic Foundation United Kingdom. Maududi, Sayid Abu A’la. (1984b). Asas-asas akhlak gerakan Islam. Ihsan Abdul Ghani (terj). KL. A.S Noordeen Mazilan Musa. (2007). Peranan dan keperluan etika dan tadbir urus baik dalam pembangunan. Dlm. Muhammad Hisham Mohamad, Pembangunan dari prespektif Islam. Kuala Lumpur: IKIM. Maznah Ali. (1991). Dasar penerapan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran awam Malaysia: Satu kajian persepsi di Institut Tadbiran Awam Negara. Disertasi Ijazah Sarjana (tidak diterbitkan), Universiti Malaya. Mc Clelland, D. C. (1961). The achieving society. New York: Collier-MacMillan. Mc Clelland, D. C. (1987). Human motivation, Cetakan ke-1, New York: Cambridge University Press. McGregor, Lynn. (2000). The human face of corporate governance. New York: Palgrave. Md Ishak Ismail & Nur Fa’izah Abu Bakar. (2005). Tadbir urus korporat peranan dan kepentingan terhadap sektor korporat. Putrajaya: Institut Tadbir Urus Malaysia. Md. Zabid Abdul Rashid. (1989). The influence of sociocultural factors on perceived unetthical practices. Malaysian Management Review. 24 (3). pp 47-53. Md. Zhahir Kechot. (2000). Ekonomi dan pengurusan organisasi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Midani, Abdul Rahman Hussain. (1999). Al-akhlak al-islamiah. Damsyiq: Dar al-Qalam. Miskawayh, Abi ’Ali Ahmad bin Muhammad. (1961). Tahdhib al-akhlaq. Beirut: Dar Maktabah al-Hayah. Miskawayh, Abi Ali Ahmad bin Muhammad. (2003). Tujaribu al-umam wa tu’aqabu al-himam. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah. Mitchell, B.C. (2004). Motives of enterpreneurs: A case study of South Africa. Journal Entreprenueship. Vol 13. pp 167-183. Mohamad Abu Bakar. (2005, Jan). Islam sebagai budaya dan peradaban. Utusan Malaysia. Mohamad Kamil Majid. (1997). Pemikiran Islam tentang konsep perubahan sosial manusia. Jurnal Usuluddin. Bil 7. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Mohamad Nejatullah Siddiqi. (1999). Islamic research and the spiritual content of Islam. Dlm. Muhammad Muqim, Research methodology in Islamic perspective. Kuala Lumpur: Synergy Book International. Mohamad Sani Ibrahim & Begam Mumtaz Kadir. (2005). Kesan Integriti berkepimpinan dan pengurusan kualiti menyeluruh dimensi kemanusiaan terhadap iklim organisasi. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia dan Majlis Amanah Rakyat. Mohamed Sharif Mustaffa & Roslee Ahmad. (2002, Okt). Bimbingan kerjaya menurut perspektif Islam. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. hal 63-70. Mohd. Affandi Hassan. (1986). Falsafah prinsip dan amalan pengurusan masa kini: Ke arah mencari model alternatif. Jurnal Intan Pembangunan dan Pentadbiran. Kuala Lumpur: INTAN. Mohd Affandi Hassan. (1994). Pendekatan tauhid dalam pengurusan dan pentadbiran awam: Konsep prinsip dan model alternatif. Dlm. Shafie Mohd Salleh & Mohd Affandi Hassan, Kecemerlangan pentadbiran, dasar dan amalan dalam Islam. Kuala Lumpur: INTAN. Mohd. Asri Abdullah. (1998). Etika kerja Islam dalam pentadbiran Majlis Perbandaran Kota Bharu (MPKB), Kelantan, Disertasi Ijazah Sarjana (tidak diterbitkan), Universiti Kebangsaan Malaysia. Mohd Azhar Abdullah ed. all. (2001). Penulisan ilmiah. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Mohd Fauzi Hamat. (2002). Pembangunan minda ummah berasaskan asas utama pemikiran epistemologi Islam: Satu perbincangan. Jurnal Usuluddin, bil 15. hlm 19-34. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Mohd. Hatta Saliman. (2001). Amalan etika kerja dalam perkhidmatan awam Malaysia: Satu kajian ke atas Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Disertasi Ijazah Sarjana (tidak diterbitkan), Universiti Utara Malaysia. Mohd Janib Johari (2011). Pembentukan etika kerja Islam dalam organisasi. Kuala Lumpur: DBP. Mohd Khairi Zainuddin, Mohd Nazri Zainuddin & Mohd Fuad Mohd Isa. (2008). Kamus al-Miftah. Shah Alam: Angkatan Edaran. Mohd Majid Konting. (1990). Kaedah penyelidikan pendidikan, Cetakan ke-2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd Nasir Omar. (2010). Falsafah akhlak. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Mohd Nasir Omar. (2005a). Akhlak dan kaunseling Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors. Mohd Nasir Omar. (2005b). Pemikiran akhlak dan etika miskawayh, Kertas Kerja Seminar Islam Hadhari-Kefahaman Tentang Keutuhan Moral, Kuala Lumpur, 13-14 April 2005. Mohd Nasir Omar. (2003). Christian & Muslim ethic. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd Nasir Omar. (1996 Jan-Jun). Miskawayh on social ethic: love and friendship. Jurnal IKIM. 4(1).pp 37-48. Mohd Nasir Omar. (1994, Disember). Ethical thought in Islam and its relationship to education today. Jurnal IKIM, 2(2). pp 49-61. Mohd Nasir Omar. (1989). Falsafah etika: Perbandingan pendekatan Islam dan Barat. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam, JPN. Mohd Nasir Omar. (1989). Falsafah etika: Perbandingan pendekatan Islam dan Barat. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri. Mohd Nasri Hussain & Abd Aziz Yusof. (2005). Pengurusan sumber manusia dari perspektif Islam. Petaling Jaya Selangor: Prentice Hall, Pearson Malaysia. Mohd Nazim Latif. (2007). Keberkesanan penerapan nilai dan etika kerja Islam dalam pentadbiran awam : kajian di Jabatatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Dissertation (M.Syariah) Jabatan Siasah Syar'iyyah, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Mohd Nor Hj Nawawi. (1991). Islam, disiplin dan etos kerja. Jurnal Islamika IV. Kuala Lumpur: Gateway Publishing House. Mohd Shukri Hanapi. (2002). Prinsip dan masyarakat Islam. Projek Pengurusan Pembangunan Islam Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. Mohd Shukri Hanapi. (2003). Terjemahan al-Quran dalam pelbagai perspektif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd Sanusi Hamdan. (2003). Etika kerja di kalangan kakitangan Pusat Serenti Sungai Petani, Kedah Darul Aman, Disertasi Ijazan Sarjana (tidak diterbitkan), Universiti Utara Malaysia. Morgan, R.B. (1993). Self-and co-worker perception of ethics and their relationshipnto leadership and salary. Academy of Management Journal. 36(1). pp 200-214. Mubarakfuri, Abu al-’Ula Muhammad Abdullah Ibn Abdul Rahman. (t.th). Tuhfah al-ahwaziy bi syarh jami’ al-Turmizi. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah. Muhammad Abdul Rauf. (1994). Ummah negara Islam. Terj. Padilah Hj. Ali. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Muhammad Abdul Rauf. (1987). Managemant and administration: An Islamic perspective. Kuala Lumpur: Islamic Affair Division, Prime Minister Department. Muhammad ’Abdullah ’Ali Naji. (1996). Al-qiyaadah al-idaariah baina manhaj alislam wan nazariyaat al-mua’sirah. Al-Majallah as-Syariah wa Dirasaat al-Islamiah. Vol. (11) majlis Majlis an-Nasru al-Islaamiy. pp 193-194. Muhammad ‘Abdullah Darraz. (1982). Dustur al-akhlaq fi al-quran. Beirut: Muassasah al-Risalah. Muhammad Abu Zahrah. (1987). Penyusunan masyarakat dalam Islam. Terj. Osman Khalid. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam, JPM. Muhammad ‘Ajaj Khatib. (1981). Usul al-hadith. Cetakan keempat. Beirut: Dar al-Fikr. Muhammad Fuad Abdul Baqi. (1991). Mu’jam mufahras li al-faz al-quran al-karim. Beirut: dar al-Ma’arif. Muhammad Ghazali. (1992). Kaifa nataa’mmal bil al-quran. Beirut: Dar al-Fikr. Muhammad bin Hassan bin Aqil Musa. (1993). Al-himmah tariq ila al-qimmah. Jeddah: Dar al-Andalus. Muhammad Hasbiash Shiddieqy. (1986). Mukjizat al-Quran. Jakarta: Bulan Bintang. Muhammad Mahmud Muhammad. (1993) . ’Ilm al-nafs al-mu’asir fi daw’i al-Islam. Jeddah: Dar al-Shuruq. Muhammad Muhyidin. (2011). Ajaibnya sedekah. Selangor: PTS Millennia. Muhammad Muqim. (1999). Research methodology in Islamic perspective. Kuala Lumpur: Synergy Book International. Muhammad Naim Yassin. (1991). Iman, rukunnya, hakikatnya, pembatalannya. Terj. Abdul Rahman Abdullah. Alor Setar: Pustaka Darul Salam. Muhammad Nejatullah Siddiqi. (1988). Perusahaan ekonomi dalam Islam. Terj. Md. Sharit Bharuddin & Akibah Abu Hassan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Muhammad Qutb. (1994). Asas pembangunan Islam. Dalam Terj. Syed Omar Syed Agil. Islam dan pembangunan. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka. Muhammad Rawas Qal’aji. (1999). Turuq al-bahthi fi al-dirāsah al-islāmiyyah. Beirut: Dar al-Nafais. Muhammad Saddiqi. (1995). Dalil al-falihin. Beirut: Maktabah al-Alamiah. Muhammad Subhan. (2010). Strategi pertumbuhan sistem pelabuhan: Satu kajian terhadap pelabuhan-pelabuhan Aceh di Indonesia. Disertasi PhD (tidak diterbitkan), Universiti Utara Malaysia. Muhammad Syukri Salleh. (2001, Okt-Dis). Konsep dan pengkaedahan pengurusan pembangunan berteraskan Islam. Jurnal Pemikir. Muhammad Syukri Salleh. (2002). Pembangunan berteraskan Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors. Muhammad Syukri Salleh. (2003). 7 prinsip pembangunan berteraskan Islam. Kuala Lumpur. Zebra Editions. Muhammad Tatai. (1994). Al-idah al-ma’ani al-khafiyah fi al-arbaina alnawawiyyah. Mansurah: Dar al-Wafa. Muhammad Uthman el-Muhammady. (1994, 21-23 Ogos). Etika pengurusan dalam Islam. Prosiding Seminar Pengurusan Abad 21 Peringkat Kebangsaan. Universiti Utara Malaysia dan Bahagian Hal Ehwal Islam JPM. Muhammad Uthman Muhammady. (2007). Islam dan demokrasi. Dlm. Mohd Izani Mohd Zain, Demokrasi dan dunia Islam perspektif teori dan praktikal. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Muqdisi, Abdullah Muhammad bin Muflih. (1999). Al-adab al-syariyyah. Beirut: Muassasah al-Risalah. Murphy, P.R, Smith, J.E & Daley, J.M. (1992). Executive Attitudes, organizational size and ethical issues. Prespectives on a Service Industry. Journal of Business Ethics. Vol 11. p.p 11-19. Mushtaq Ahmad. (1983). Business ethic in the Qur’an: A syanthetic exposition of the Qur’an teachings pertaining to business. Disertasi Ijazah Doktor Falsafah (tidak diterbitkan), Temple University. Muslim, Abi Hussain Muslim Bin bin Hajaj Bin bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi. (t.th). Sahih Muslim. Riyadh: Dar al-Salam. Mustafa Hj Daud. (1994a). Pengurusan Islam. Kuala Lumpur: Utusan Pablication & Distributors. Mustafa Hj Daud. (1994b). Pekerjaan dan pengurusan menurut Islam. Kuala Lumpur: Utusan Pablication & Distributors. Mustaffa Kamil Ayub. (1994). Menangani cabaran membina kecemerlangan tamadun ummah. Petaling Jaya: Budaya Ilmu. Mustaffa Omar. (1998). Pengurusan menurut Islam konsep dan tuntutan. Johor: Jabatan Agama Islam Johor. Muzjaajiy, Ahmad Ibnu Daud. (1994). Aklakiyyaat al-mudiir al-muslim fil idaarah al-aa’mah. Majallah as-Syariah wa Dirasaat al-Islamiah. Majlis an-Nasru al-Islaamiy. halaman 266-268. Neuman, W. L. (2003). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. Boston: Allyn and Bacon. Nik Abd Rashid Ismail. (1977). Work value systems of Malaysian managers: An exploratory study. Dissertation PhD. University of Kentucky. Nik Mustafa Nik Hassan. (2005, 22 Feb). Peningkatan kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah: Mendorong kepada kecemerlangan dunia dan akhirat. Prosiding Kertas Kerja Bengkel Islam Hadhari-Etika Kerja: Menuju Ke Arah Keimanan Dan Ketakwaan Pada Ilahi. Dewan Besar IKIM, Kuala Lumpur. Nik Mustapha Nik Hassan. (1995, 27-28 Jan). Nilai murni dan etika kerja dalam perkhidmatan awam. Prosiding Kertas Kerja Seminar Penerapan Nilai-Nilai Murni Dalam Pentadbiran Awam. Dewan Besar, IKIM: Kuala Lumpur. Nik Mustapha Nik Hassan. (2002). Semangat Islam dalam penyusunan ekonomi bernegara. Dlm. Abdul Monir Yaacob & Wan Roslili Abd Majid, Kriteria negara berteraskan prinsip Islam. Kuala Lumpur: IKIM. Noor Banu Mahadir. (2006, 13-14 Jun). Pendekatan moral Barat dan Islam dalam pembentukan insan kamil: Suatu perbandingan. Kertas Kerja Seminar Kebangsaan Pengajian Umum. Hotel Hyatt, Johor Bahru. Nor ‘Azzah Kamri. (2002). Nilai dan etika dalam pengurusan Islam. Disertasi Ijazah Sarjana Syariah (tidak diterbitkan). Jabatan Syariah dan Pengurusan, Akademi Islam. Universiti Malaya. Nor ‘Azzah Kamri. (2007). Perlaksanan kod etika Islam di institusi pembangunan berteraskan Islam: Kajian kes di Lembaga Tabung Haji Malaysia. Disertasi Doktor Falsafah, Universiti Sains Malaysia. Nor ‘Azzah Kamri. (2008). Kefahaman dan sambutan terhadap kod etika Islam pengalaman Tabung Haji. Syariah Journal. 16(1). Hlm 145-182. Noresah Baharom. (2000). Kamus Dewan. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nawawi, Muhyiddin Abi Zakriya Yahya bin Sharf. (1992). Riyadu al-salihin. Beirut: Maktabah al-Islamiyyah. Nawawi, Muhyiddin Abi Zakriya Yahya bin Sharf. (1981), Sahih muslim bi sharh al-Nawawi. Kaherah: Dar al-Fikr Nawawi, Muhyiddin Abi Zakriya Yahya bin Sharf. (1994). Sahih muslim bi sharh al-Nawawi, Beirut: Dar al-Khair. Nasai, Abdul Rahman Ahmad bin Sha’ib. (t.th). Sunan Nasai. Riyadh: Dar al-Salam. Oliver, R.L. (1990). Determinants and consequences of role conflict and ambiguity among retail sales managers. Journal of Retailing. Vol. 53. pp. 47-58 Oran, Ahmad F. (2009). Zakat funds and wealth creations. Review of Islamic Economics. J. 13. No 1. pp 143-153. Osman Ayub. (1990). Etika kerja dan professional Islam. Kuala Lumpur: SABHAFAMDEV. Parnes, H. S. (1976). The national congitudinal surveys, lesson for human resourse policy, special report no.7, Washington National Comission for Manpower. Petri, H. L. (1991). Motivation, theory, research and applications. Beltmont, California: Wardsworth Publishing Company. Putti, J. M., Aryee, S. & Ling, T. K. (1989). Work values and organizational commitment: A study in the Asian context. Human Relations, 42, 275-288. Qusyairi, Abu Qasim. (1998). Risalah qusyairiyah. Jakarta: Pustaka Amani. Rafik Issa Beekun. (1998). Etika perniagaan Islam. Terj. Zainab Abd. Kadir. Petaling Jaya: The International Institute of Islamic Thought, Malaysia. Rahman Ismail. (1997). Etika sosial satu peradaban dalam kehidupan sosial manusia. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors. Randall & Cote. (1991). Interelationships of work commitment constructs”. Work and occupations. Vol. 18 no 2, pp. 194-211. Razali Mat Zin. (1998-1999). Ke arah pembinaan etika kerja yang unggul. Dlm. Jurnal Produktiviti, No. 4. Redding, G. S. (1990). The spirit of chinese cipitalism. New York: Walter de Gruyter. Richard, B. (1982). Five relation confucius’s teaching. USA.: Time-Life Publications: Richard, M. S. & Lyman W. P. (1991). Motivation and work behavior. Singapore: McGraw-Hill Books. Robert, C. B. (1990). Motivation: Theories and principles. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. Rokeach, M. (1968). Belief, attitudes and values. San Francisco: Jossey-bass. Romzi Omar. (2000). Aliran pemikiran masyarakat Islam. Kuala Lumpur: Kementerian Pertahanan Malaysia. Rozhan Othman. (1991). Pengurusan personel dan perancangan guna tenaga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Rusniyati Mahiyaddin. (2009). Hubungan etika kerja Islam dengan komitmen organisasi: Kajian di kalangan kakitangan Lembaga Urusan Tabung Haji. Disertasi Sarjana Sains (Pengurusan), Kolej Perniagaan, Universiti Utara Malaysia. Saat Sulaiman, (2008). Usahawan cemerlang. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors. Saddiqi, Muhammad bin Ulan. (1995). Dalil al-falihin. Beirut: Maktabah al- ’Alamiah. Safranski. (1986). Religion management, Dlm. R. N. Farmer (Ed.), Advances in international comparative management. Sai’d Hawa & Hassan Huwaidy. (1984). Syura dalam Islam. Kota Baharu: Syarikat Sabra. Sai’d Hawa. (1987). Al-Islam. Kaherah: Maktabah Wahbah. Sai’d Hawwa. (2001). Tazkiyah al-Nafs. Terj. Aunur Rafiq Shalih Tamhid. Selangor: Pustaka Dini. Said Ibrahim. (2001). Aqidah ahli sunnah wal jamaah. Kuala Lumpur: Darul Ma’rifah. Salim Bahnasawi. (1994). Al-hukum wa qadiyah takfir al-muslim. Mansuroh: Dar al-Wafa. Salleh bin Muhammad. (t.th). Kasbu al-muwazifin wa asaru fi sulukihim. Kaherah: Muassasah al-Saudiyyah. Saodah Wok, Narimah Ismail & Mohd Yusof Hussain. (2005). Teori-teori komunikasi. Bentong: PTS Publication & Distrobutors. Sayid Muhammad Nuh. (1998). Penyakit umat Islam kaedah dan cara pengubatan. Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada. Sayyed Hussein Nasr. (1989). Islamic work ethics, traditional Islam in the modern world. Terj. Nasir Muhamad. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Sayyid Qutb. (1981). Petunjuk jalan. Terj. A. Rahman Zainuddin. T.tp.: Polygraphic Press. Sayyid Qutb. (1982). Fi zilali al-quran. Beirut: Dar al-Syuruq. Sayyid Qutb. (1988) Haza al-Dinn. Kuwait: International Islamic Federation of Student Organizations. Shaffer, D. R. (1994). Social & personality development. California: Brooks/Cole Publishing. Shahrom TM Sulaiman. (1997). Pengurusan Islam dan pembangunan manusia. Selangor: Thinker’s Library. Shailer, G. (1994). Capitalists and entrepreneurs in owner-managed firms. International Small Business Journal. 12(3). pp 33-41. Shātibi, Ibrahim ibn Musa. (1991).Al-muwāfaqat fi usul al-shari’yah. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Sherwani, H. K. (1965). Muslim political thought and administration. Lahore: Muhammad Asraf. Shetty, P. (2004). Attitude towards entrepreneurship in organizations. The Journal of Entrepreneurship. J, 13. No. 1. Pp 53-68. Shichihei, Yamamoto. (1990). The spirit of Japanese capitalism and selected essays, Terj. Lynne E. Riggs & Takechi Manabu. New York: Medison Books. Shukri Ahmad. (1993). Islamic work ethic: A case study at Islamic center (Pusat Islam). Disertasi Sarjana, International Islamic University Malaysia (UIA). Shukri Ahmad & Razali Mat Zin. (2001). Adab dan etika kerja dalam organisasi. Sintok: Universiti Utara Malaysia. Shukri Ahmad & Musa Owoyemi. (2012, Okt). The concept of Islamic work ethic: An analysis of some salient points in the prophetic traditional. International Journal of Business and Social Science. 3(20). Center for Promoting Ideas, USA. Shukri Ahmad, Mohamad Khadafi Rofie & Musa Yusuf Owoyemi. (2013). Islamic work ethic: an appraisal of the Quranic view on work ethic. The Social Sciences Journals. 8(5). 437-444. Medwell. Shukri Yaacob. (2002). Amalan kerja beretika dalam perkhidmatan awam: Satu kajian di Jabatan Polis Diraja Malaysia (PDRM). Disertasi Ijazah Sarjana (tidak diterbitkan), Universiti Utara Malaysia. Singapakdi et. al. (1995). The perceived importance of ethic and social responsibility on organization effectiveness: A survey af marketers. Journal of The Academy of Marketing Science. 23(1). Pp. 49-56. Siti Nor Akidah Samsudin. (2006). Hubungan etika kerja Islam dan komitmen organisasi satu kajian di kalangan kakitangan akademik Kolej Matrikulasi Arau, Perlis. Disertasi Ijazah Sarjana (tidak diterbitkan). Universiti Utara Malaysia. Soekanto, Seorjono. (2005). sosiologi: suatu pengantar. Jakarta: Rajawali Press. Sohair Abdul Moneim Sevy. (1990). Konsep pengurusan pentadbiran menurut Islam. Kuala Lumpur: Pustaka Antara. Steers, M. R. & Porter W, L. (1991). Motivation and Work Behavior. New York: McGraw Hill. Subhi Salleh. (1994). Mabahith fi ‘ulum al-quran. Beirut: Dar al-Fikr. Subhi Salleh. (1991). Kajian al-Quran. Terj. Zainul Abidin Abd Kadir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Subuni, Muhammad Ali. (1981). Al-Tubyan tubyan fi ulum al-Quran. Beirut: Dar al-Fikr. Supranto. (1986). Kaedah penyelidikan penggunaannya dalam pemasaran. Dlm. Ismail Rejab & Nik Rahimah Nik Yacob (Eds). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Suyuti, Jamaluddin ‘Abd Rahman. (1954),). Al-jami’ al-saghir fi al-ahadith albashir wa al-nadhir, jil. 1. Qaherah: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah. Suzanne Ogden. (1989). China’s unresolved issues: Politics, development and culture. USA: Prentice Hall Printing. Syarifah Hayaati Syed Ismail, Asmak Ab. Rahman & Mohd Izani Mohd Zain. (2009). Pengukuhan nilai dan profesionalisme di kalangan penjawat awam ke arah efektif governen di Malaysia. Shariah Journal. Vol 17, No 3, 559-592. Syarifah Hayaati Syed Ismail. (2003, Jun). Budaya dan etika kerja tempatan: Pengaruhnya terhadap pembaharuan hukum. Jurnal IKIM. Vol 11. Syarifah Hayaati Syed Ismail. (2010). Etika penjawat awam dari perspektif Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Syed Abdul Rahman, Bahtiar Mohamad, Haslina Halim & Suhaini Muda. (2009). Etika dan kepimpinan dalam komunikasi. Kuala Lumpur: Pearson. Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman. (2006). Permasalahan sekitar qada’ dan qadar. Jurnal AFKAR. bil. 7, 63-92. Syed Muhammad Naquib al-Attas. (1978). Islam and secularism. Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia. Syed Muhammad Naquib al-Attas. (2001). Risalah untuk kaum muslimin. Kuala Lumpur: Institut antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam (ISTAC). Syed Othman al-Habsyi. (1989). Islam, ekonomi dan pengurusan. Shah Alam: Hizbi. Syed Othman al-Habsyi. (1994). Islam sebagai perangsang terhadap prestasi kerja. Dlm. Ismail Ibrahim & Mohd Sahri Abd Rahman (Eds.), Ilmu dan kecemerlangan dari perspektif Islam. Kuala Lumpur: Institut Kemajuan Islam Malaysia. Taqiy al-Din, Abi Muhammad ‘Abd al-Ghani. (1993). Al-Iqtisad fi al-I’tiqad. Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam. Thameem Ushama. (1998). Sciences of the Quran: An analytical study. Gombak: International Islamic University Malaysia. Thariq M. As Suwai & Faishal U. Basyarahil. (2006). Mencetak pemimpin, tips melahirkan orang sukses dan mulia. Terj. H. Ahmad Fadhil. Jakarta: Khalifa. Tsurya ‘Abdul Fatah Maljas. (1989). Manhāj al-buhuth al-‘ilmiyyah li al-tullāb aljami ’iyyin. Beirut: al-Shirkah al-‘Alamiyyah li al-Kitab. Tung, Roslie L. (1990). Key to Japan’s economic strength: Human power. Lexington Books. Turmizi, Abi Ali ‘Abdullah Muhammad bin ‘Ali Hakim. (1993) Adab al-nafsi. Kaherah: Dar al-Misriyah al-Lubnaniyah. Turmizi, Abi ‘Isa Muhammad Bin ‘Isa bin Saurah bin Musa. (t.th). Jami’ al-Turmizi. Riydh: Dar al-Salam. Vroom, V. H. (1984). Dicision making and the leadership process. Journal of General Management. 9(3). Pp. 18-36 Vroom, V. H. (1995). Work and motivation. C.1. San Francisco: Jossey-Bass. Wan Ali Wan Jusoh. (2002). Hubungan majikan dan pekerja dari perspektif Islam. Jurnal Teknikal dan Kajian Sosial. Jilid 2, Universiti Teknologi Malaysia. Wan Izuddin Wan Sulaiman. (1987, 2 Oktober). Falsafah dan etika kerja menurut Islam. Utusan Malaysia. Wan Liz Wan Omar. (1996). Pengurusan Islam abad 21. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Wan Mohd Nor Wan Daud. (1989). The concept of knowledge in Islam and its implications for education in a developing country: Mansell. Wan Mohd Nor Wan Daud. (1991a). Penjelasan budaya ilmu. KL: DBP. Wan Mohd Nor Wan Daud. (1991b). Budaya kerja bersepadu. Dalam Shafie Salleh & Mohd Afendi Hasan (Eds.), Kecemerlangan pentadbiran dasar dan amalan dalam Islam. Kuala Lumpur: INTAN. Wan Norhashimah Wan Husin. (2012). Etika kerja dari perspektif Islam di Malaysia. European Journal of Social Sciences, Vol 29(1), 51-56. Euro Journals Publishing. Wan Sabri Wan Hussin. (2001). Nilai dan etika dalam perniagaan: amalan dan tanggapan masyarakat Malaysia. Tesis PhD, Institut Pengajian siswazah dan Penyelidikan, Univesiti Malaya. Wan Sabri Wan Hussin. (2003). Ciri-ciri usahawan berjaya dari perspektif al-Quran. Jurnal Usuluddin, bil 18, hlm 81-110. Akademi Pengajian Islam. Universiti Malaya. Wan Sabri Wan Hussin. (2004). Etika dan amalan perniagaan. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Wan Suhaimi Wan Abdullah. (1998). Konsep ilmu dan pembelajarannya mengikut pandangan Abu Bakar al-Barakat al-Baghdad. Jurnal Usuluddin, bil. 8. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Wayne, F.S. (1989). An instrument to measure adherence to the Protestant ethic and contemporery work values. Journal of Business Ethics. Vol. 8 No. 10, pp. 793-804. Weber, M. (1958). The protestant ethic and the spirit of capitalism. New York: Charles Scribner’s Sons. Yamamoto Shishehei. (1990). The spirit of Japanese capitalism and selected essays, Terj. Lynne E. Riggs & Takechi Manabu. New York: Medison Books. Yavas et.al. (1990). Organizational commitment, job satisfaction, work value: Saudi and expatriate managers. Leadership and Organization Development Journal. Vol. 11, pp. 2-12. Yousef, D. A. (1999). The Islamic work ethic as a mediator of the relationship between locus of control, role conflict and role ambiguity: A study in an Islamic country setting. Journal of Managerial Psycology, 283-302. YPEIM. (2005). Pengurusan dalam Islam. Kuala Lumpur: Akademi Pengurusan YPEIM. Yusof Ismail. (1991). Mengurus secara Islam: Model dan prinsip-prinsip pengurusan Islam bagi individu dan organisasi. Kuala Lumpur: A. S. Noordeen. Zafar al-Islam Khan . (1996). Dalīl al-bahthi ila i’dad al-rasāil al-jami ‘iyyah wa albuhuth al-’ilmiyyah. Beirut: Muassalah al-Risālah. Zaidie Chee Din. (1998). Hubungan di antara pengalaman budaya kerja dan faktor demografi. Disertasi Ijazah Sarjana (tidak diterbitkan), Universiti Utara Malaysia. Zailani Mohd Yusof & Rosnaaini Hamid. (2012). Dinamika sains pemikiran dan etika. Jitra: Bitara Media. Zain Ali Haji Abdul. (2010). Hubungan persepsi terhadap integriti ketua, Etika kepimpinan dan etika kerja Islam di kalangan subordinat. Disertasi Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan) (tidak diterbitkan). Kolej Perniagaan, Universiti Utara Malaysia. Zainal Yang. (2003, Jan). Nilai, etika dan budaya kerja dalam pentadbiran sektor awam di Malaysia dari perspektif Islam. Jurnal Pengurusan Awam, Jilid 2, Bil 1. Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Zarkashi, Badruddin Muhammad bin ‘Abdullah. (t.th). Burhan fi ‘ulum al-quran. Kaherah: Dar al-Turath. Zarqani. (1986). Manahil ‘irfan fi ulum al-Quran. Terj. Che Jaafar Che Hamid. Cetakan Pertama. Alor Setar: Pustaka Ikhwan. Zuhayli, Wahbah. (1991). Al-tafsir al-munir. Beirut: Dar al-Fikr. Zulkifli Mohd Yusuf. (2011, 23-24 Feb). Al-Quran dan sunnah sebagai sumber pemikiran pendidikan Islam di Malaysia. Prosiding Kertas Kerja Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Islam. Universiti Malaya.