Eksplorasi pelaksanaan pengajaran Tilawah al-Quran program j-QAF dan hubungannya dengan pencapaian murid (IR)

Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap pelaksanaan pengajaran Tilawah al-Quran program j-QAF dan hubungannya dengan pencapaian murid sekolah rendah di Malaysia. Kajian ini menggunakan teori al-Qabisi untuk mengkaji lapan komponen pelaksanaan pengajaran guru yang merangkumi objektif, tah...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Paharudin Arbain
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2015
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1233
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:1233
record_format uketd_dc
spelling oai:ir.upsi.edu.my:12332020-02-27 Eksplorasi pelaksanaan pengajaran Tilawah al-Quran program j-QAF dan hubungannya dengan pencapaian murid (IR) 2015 Paharudin Arbain BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap pelaksanaan pengajaran Tilawah al-Quran program j-QAF dan hubungannya dengan pencapaian murid sekolah rendah di Malaysia. Kajian ini menggunakan teori al-Qabisi untuk mengkaji lapan komponen pelaksanaan pengajaran guru yang merangkumi objektif, tahap murid, set induksi, kaedah, alat bantu mengajar (ABM), pujian, penilaian, dan sahsiah guru. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan disokong oleh pendekatan kualitatif. Dua set instrumen soal selidik dibina oleh pengkaji dengan nilai kebolehpercayaan alfa Cronbach adalah tinggi, iaitu antara 0.757 hingga 0.913. Seramai 402 guru j-QAF dan 1,260 murid tahun lima dipilih secara rawak berstrata di lima negeri berdasarkan zon untuk menjawab instrumen soal selidik. Sementara itu, seramai 486 murid turut terlibat dalam ujian pencapaian Tilawah al-Quran dan 10 guru pula terlibat dalam pemerhatian kelas dan sesi temu bual. Data kajian dianalisis secara deskriptif dan inferensi menggunakan kekerapan, peratus, min, sisihan piawai, ujian-t, ANOVA sehala, korelasi Pearson, dan regresi berganda. Dapatan kajian menunjukkan pelaksanaan pengajaran guru berada pada tahap sederhana tinggi menurut persepsi guru (min 3.92) dan juga persepsi murid (min 3.43). Dapatan pencapaian Tilawah al- Quran pula berada pada tahap baik dengan skor min keseluruhan ialah 71.41. Analisis inferensi perbezaan menunjukkan 20 hipotesis nol diterima dan 20 hipotesis nol lagi ditolak berdasarkan lima faktor demografi guru. Analisis korelasi pula menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara lapan komponen pelaksanaan pengajaran guru dengan pencapaian Tilawah al-Quran (nilai r antara 0.092 hingga 0.304), manakala analisis regresi berganda membuktikan empat komponen pelaksanaan pengajaran guru (kaedah, tahap murid, set induksi, dan ABM) memberikan sumbangan sebanyak 15.2% kepada pencapaian Tilawah al-Quran. Implikasi dan cadangan dikemukakan bagi memberikan input yang bermanfaat kepada Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), sekolah, guru, dan masyarakat dalam usaha meningkatkan kualiti pelaksanaan pengajaran guru, dan pencapaian murid dalam program j-QAF turut dibincangkan. 2015 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1233 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1233 text zsm closedAccess Doctoral Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Sains Kemanusiaan N/A
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic BP Islam
Bahaism
Theosophy, etc
spellingShingle BP Islam
Bahaism
Theosophy, etc
Paharudin Arbain
Eksplorasi pelaksanaan pengajaran Tilawah al-Quran program j-QAF dan hubungannya dengan pencapaian murid (IR)
description Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap pelaksanaan pengajaran Tilawah al-Quran program j-QAF dan hubungannya dengan pencapaian murid sekolah rendah di Malaysia. Kajian ini menggunakan teori al-Qabisi untuk mengkaji lapan komponen pelaksanaan pengajaran guru yang merangkumi objektif, tahap murid, set induksi, kaedah, alat bantu mengajar (ABM), pujian, penilaian, dan sahsiah guru. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan disokong oleh pendekatan kualitatif. Dua set instrumen soal selidik dibina oleh pengkaji dengan nilai kebolehpercayaan alfa Cronbach adalah tinggi, iaitu antara 0.757 hingga 0.913. Seramai 402 guru j-QAF dan 1,260 murid tahun lima dipilih secara rawak berstrata di lima negeri berdasarkan zon untuk menjawab instrumen soal selidik. Sementara itu, seramai 486 murid turut terlibat dalam ujian pencapaian Tilawah al-Quran dan 10 guru pula terlibat dalam pemerhatian kelas dan sesi temu bual. Data kajian dianalisis secara deskriptif dan inferensi menggunakan kekerapan, peratus, min, sisihan piawai, ujian-t, ANOVA sehala, korelasi Pearson, dan regresi berganda. Dapatan kajian menunjukkan pelaksanaan pengajaran guru berada pada tahap sederhana tinggi menurut persepsi guru (min 3.92) dan juga persepsi murid (min 3.43). Dapatan pencapaian Tilawah al- Quran pula berada pada tahap baik dengan skor min keseluruhan ialah 71.41. Analisis inferensi perbezaan menunjukkan 20 hipotesis nol diterima dan 20 hipotesis nol lagi ditolak berdasarkan lima faktor demografi guru. Analisis korelasi pula menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara lapan komponen pelaksanaan pengajaran guru dengan pencapaian Tilawah al-Quran (nilai r antara 0.092 hingga 0.304), manakala analisis regresi berganda membuktikan empat komponen pelaksanaan pengajaran guru (kaedah, tahap murid, set induksi, dan ABM) memberikan sumbangan sebanyak 15.2% kepada pencapaian Tilawah al-Quran. Implikasi dan cadangan dikemukakan bagi memberikan input yang bermanfaat kepada Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), sekolah, guru, dan masyarakat dalam usaha meningkatkan kualiti pelaksanaan pengajaran guru, dan pencapaian murid dalam program j-QAF turut dibincangkan.
format thesis
qualification_name
qualification_level Doctorate
author Paharudin Arbain
author_facet Paharudin Arbain
author_sort Paharudin Arbain
title Eksplorasi pelaksanaan pengajaran Tilawah al-Quran program j-QAF dan hubungannya dengan pencapaian murid (IR)
title_short Eksplorasi pelaksanaan pengajaran Tilawah al-Quran program j-QAF dan hubungannya dengan pencapaian murid (IR)
title_full Eksplorasi pelaksanaan pengajaran Tilawah al-Quran program j-QAF dan hubungannya dengan pencapaian murid (IR)
title_fullStr Eksplorasi pelaksanaan pengajaran Tilawah al-Quran program j-QAF dan hubungannya dengan pencapaian murid (IR)
title_full_unstemmed Eksplorasi pelaksanaan pengajaran Tilawah al-Quran program j-QAF dan hubungannya dengan pencapaian murid (IR)
title_sort eksplorasi pelaksanaan pengajaran tilawah al-quran program j-qaf dan hubungannya dengan pencapaian murid (ir)
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Sains Kemanusiaan
publishDate 2015
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=1233
_version_ 1747832954990624768