Pembinaan model kompetensi peribadi sosial berdasarkan bimbingan kaunseling peribadi sosial dan pendidikan karakter di sekolah menengah Yogyakarta (IR)

Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti pengaruh dua pembolehubah iaitu kursus Bimbingan Kaunseling (BK) dan Pendidikan Karakter (Kar) terhadap Kompetensi Peribadi Sosial (KPS) dalam kalangan 1236 pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Yogyakarta. Dua faktor yang telah dikenalpasti menjadi penganta...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: - Diana Septi Purnama
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2016
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=2909
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti pengaruh dua pembolehubah iaitu kursus Bimbingan Kaunseling (BK) dan Pendidikan Karakter (Kar) terhadap Kompetensi Peribadi Sosial (KPS) dalam kalangan 1236 pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Yogyakarta. Dua faktor yang telah dikenalpasti menjadi pengantara (mediator) dalam hubungan tersebut adalah Faktor Dalaman (Int) dan Faktor Luaran (Ext). Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan melalui soal-selidik laporan kendiri. Prosedur Structural Equation Modeling (SEM) telah digunakan untuk menguji lima hipotesis kajian dan analisis jalur (Path Analysis) telah diaplikasikan untuk menilai model parameter. Dapatan kajian menunjukkan faktor dalaman dan faktor luaran merupakan pengantara hubungan di antara BK dan KPS. Selain itu, faktor dalaman dan faktor luaran juga pengantara hubungan di antara Kar dan KPS. Hipotesis terakhir mendapati BK dan Kar mempengaruhi KPS. Dapatan juga mendapati BK dan Kar mempengaruhi KPS. Kajian empirikal ini merupakan kajian yang pertama membangunkan model kompetensi peribadi sosial di Indonesia, kajian ini memberikan implikasi kepada penyelidik, unit bimbingan dan kaunseling, pendidik kaunselor, kaunselor, dan pembuat polisi. Kajian ini menyarankan agar Unit Bimbingan dan Kaunseling memberi tumpuan terhadap faktor dalaman dan faktor luaran peribadi pelajar dalam memberikan perkhidmatan kaunseling.