Analisis persejarahan baharu dalam novel Melayu terpilih

Kajian ini dijalankan bertujuan untuk menganalisis novel Melayu terpilih dariperspektif Persejarahan Baharu. Bagi mencapai tujuan itu, tiga objektif ditetapkan iaitu,mengenalpasti dan menganalisis hubungan kait unsur sejarah baharu dengan sejarah lamajungkir balik sejarah, pemaknaan baharu, menganal...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Ghazali Taib
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2018
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=5237
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:5237
record_format uketd_dc
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic PL Languages and literatures of Eastern Asia
Africa
Oceania
spellingShingle PL Languages and literatures of Eastern Asia
Africa
Oceania
Ghazali Taib
Analisis persejarahan baharu dalam novel Melayu terpilih
description Kajian ini dijalankan bertujuan untuk menganalisis novel Melayu terpilih dariperspektif Persejarahan Baharu. Bagi mencapai tujuan itu, tiga objektif ditetapkan iaitu,mengenalpasti dan menganalisis hubungan kait unsur sejarah baharu dengan sejarah lamajungkir balik sejarah, pemaknaan baharu, menganalisis hubung kait unsur sejarah baharudengan ideologi pengarang serta menjelaskan sisipan elemen mimikri dalam novel yangdikaji. Kajian ini adalah sebuah kajian kepustakaan. Sumber utama data kajian ialah novel`1515` oleh Faisal Tehrani (2003) dan novel`Luka Nering` karya Malim Ghozali PK (2014). Data dianalisis menggunakan kaedah analisis kandungandan dibincangkan secara deskriptif berpandukan empat prinsip Persejarahan Baharu.Berdasarkan analisis yang dilakukan, kajian ini mendapati unsur sejarah baharu yang terdapat dalamnovel mempunyai kaitan langsung dengan sejarah lama khususnya sejarah kejatuhan Melaka di tanganPortugis pada tahun 1511, sejarah pentadbiran sultan Mahmud, sejarah kesultanan Perak, sejarah pembunuhan J.W.W.Birch dan sejarah Perjanjian Pangkor. Manakala unsur sejarahbaharu yang dapat dikenal pasti ialah kisah keperwirawati tokoh wanita Nyemah Mulya menentangFeringgi di Melaka, tokoh wanita memimpin armada perang Melaka dan Portugal ditaklukMelaka pada tahun 1515. Hasil kajian juga mendapati, unsur sejarah baharu berkait langsung dengan ideologi pengarang. Pengarang didapati dengan sedar menyampaikan visipolitiknya supaya sejarah tentang bangsa dibetulkan dan ditulis semula dengan tujuan mengangkat maruah bangsa Melayu dan agama Islam. Berdasarkan dapatan ini, kajianini mencadangkan supaya sejarah lama tentang penjajahan Barat di Tanah Melayu dinilaisemula supaya fakta dan keterangannyalebih tepat dan sesuai dengan realiti bangsa Melayu masa kini.
format thesis
qualification_name
qualification_level Doctorate
author Ghazali Taib
author_facet Ghazali Taib
author_sort Ghazali Taib
title Analisis persejarahan baharu dalam novel Melayu terpilih
title_short Analisis persejarahan baharu dalam novel Melayu terpilih
title_full Analisis persejarahan baharu dalam novel Melayu terpilih
title_fullStr Analisis persejarahan baharu dalam novel Melayu terpilih
title_full_unstemmed Analisis persejarahan baharu dalam novel Melayu terpilih
title_sort analisis persejarahan baharu dalam novel melayu terpilih
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Bahasa dan Komunikasi
publishDate 2018
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=5237
_version_ 1747833174673588224
spelling oai:ir.upsi.edu.my:52372020-09-10 Analisis persejarahan baharu dalam novel Melayu terpilih 2018 Ghazali Taib PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania Kajian ini dijalankan bertujuan untuk menganalisis novel Melayu terpilih dariperspektif Persejarahan Baharu. Bagi mencapai tujuan itu, tiga objektif ditetapkan iaitu,mengenalpasti dan menganalisis hubungan kait unsur sejarah baharu dengan sejarah lamajungkir balik sejarah, pemaknaan baharu, menganalisis hubung kait unsur sejarah baharudengan ideologi pengarang serta menjelaskan sisipan elemen mimikri dalam novel yangdikaji. Kajian ini adalah sebuah kajian kepustakaan. Sumber utama data kajian ialah novel`1515` oleh Faisal Tehrani (2003) dan novel`Luka Nering` karya Malim Ghozali PK (2014). Data dianalisis menggunakan kaedah analisis kandungandan dibincangkan secara deskriptif berpandukan empat prinsip Persejarahan Baharu.Berdasarkan analisis yang dilakukan, kajian ini mendapati unsur sejarah baharu yang terdapat dalamnovel mempunyai kaitan langsung dengan sejarah lama khususnya sejarah kejatuhan Melaka di tanganPortugis pada tahun 1511, sejarah pentadbiran sultan Mahmud, sejarah kesultanan Perak, sejarah pembunuhan J.W.W.Birch dan sejarah Perjanjian Pangkor. Manakala unsur sejarahbaharu yang dapat dikenal pasti ialah kisah keperwirawati tokoh wanita Nyemah Mulya menentangFeringgi di Melaka, tokoh wanita memimpin armada perang Melaka dan Portugal ditaklukMelaka pada tahun 1515. Hasil kajian juga mendapati, unsur sejarah baharu berkait langsung dengan ideologi pengarang. Pengarang didapati dengan sedar menyampaikan visipolitiknya supaya sejarah tentang bangsa dibetulkan dan ditulis semula dengan tujuan mengangkat maruah bangsa Melayu dan agama Islam. Berdasarkan dapatan ini, kajianini mencadangkan supaya sejarah lama tentang penjajahan Barat di Tanah Melayu dinilaisemula supaya fakta dan keterangannyalebih tepat dan sesuai dengan realiti bangsa Melayu masa kini. 2018 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=5237 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=5237 text zsm closedAccess Doctoral Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Bahasa dan Komunikasi Abdul Halim Ali (2011) `Sajak Pulang Si Tenggang dalam perspektif HistorisismeBaru` Jurnal Pengajian Melayu, Jilid 22, 2011. Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.Abdul Halim Ali (2014). Teori Historisisme Baru: Sorotan Idea dan Aplikasi Kritikan.Tanjong Malim: Penerbit Persatuan Penulis Budiman Malaysia.Abdullah Zakaria Ghozali, (1997), Pasir Salak Pusat Gerakan Menentang British di Perak, Ipoh:Yayasan Perak.Ahmad Jelani Halimi, (2006), Perdagangan dan Perkapalan Melayu di Selat Melaka, Kuala Lumpur: DewanBahasa dan Pustaka.Akhmad Taufiq (2011) Kekerasan Negara Orde Baru Terhadap Rakyat Dalam Teks Sastra Indonesia,Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, Kalimantan, Indonesia.Andre Teixeira, (2006) `The Malacca-Portugal Relations Before 1511, dlm. Kisah Melaka1511, Melaka: Institut Kajian Sejarah dan Patriotik Malaysia, ms.28- 42.Aschroft, Bill, (2001) Postcolonial Transformation, London: Routledge.Azmi Ariffin, (2017) Prosiding Persidangan Antarabangsa Pertama Historiografi Melayu(HISTIC), pada 6-7 Mei 2107, hotel Seri Malaysia, Kuantan, Pahang, ms. 855-877.Baharuddin Kahar, (2015), `Luka Nering Persejarahan Baharu`, Utusan Online, 21 Januari2015. Utusan Melayu (M) Berhad.Bambang Purwanto (2001) ` Historisisme Baru dan Kasadaran Dekonstruktif`, Jurnal Humaniora, VolumeXIII No.1/2001, Universitas Ghajah Mada, Indonesia.Barry, P. (2010). Beginning Theory: Pengantar Komprehensif Teori Sastra dan Budaya, (terj)Yogyakarta Jalasutra.Bhabha, Homi, K. (1994), `Of Mimicry and Mad: The Ambivalen of Colonial Discources dlm.The Location of Culture, London: Blackwell.Bhabha, Homi, K. (1994), The Location of Culture, London: Blackwell.Bressler, C.E., (1999): Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice,(2?? Edition), Prentice Hall, New Jersey.Fairuzul Mumtaz, (2014), `Membongkar Kubur Sugiarti Siswadi: Sebuah Kajian New Historicism`, Tesis Magister Ilmu Religi dan Budaya,Universitas Sanata Dharma,Yogyakarta.Faisal Tehrani, (2003) 1515. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn.Bhd.Faitini Yaacob, (2017), `Rusuhan Natrah kebangkitan besar Melayu`, Utusan Online, Utusan (M)Berhad, 22 Mei 2017.Felperin, H. (1990), The Use of the Canon: Elizaberthan Literature andContemporary Theory. Oxford: Clarendon Press.Fuziah Shaffie & Ruslan Zainuddin, (2000), Sejarah Malaysia. Petaling Jaya.Penerbitan Fajar BaktiGallagher, C. (1999).Marxisme and The New Historicsm. Dlm. Literary Theories A Reader andGuide. New York: New York University Press.Haron Daud, (1989), Sejarah Melayu: Satu Kajian Daripada Aspek Persejarahan Budaya, KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Hartono, (2005), `Mimikri Pribumi Terhadap Kolonialisme Belanda Dalam Novel Sitti Nurbaya Karya Marah Rusli`, Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra Dan Pengajarannya, Vol.12, No. 2,Julai 2005, Universitas Jogjakarta.Harun Jaafar & Abdul Halim Ali (Pngr), Kumpulan Esei Bahasa dan Kesusasteraan.Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.`.Jaafar Abdul Rahim, 1997:Michell Foucault dan sastera: Suatu Nazrah Awal, Kertas Kerja, SeminarPascamodenisme dan Kita, anjuran DBP, 3-4 Dis 1997.Jelani Harun, (2011), Umpama Sebuah Bahtera: Kajian Naskhah Melayu Sejarah Kesultan NegeriPerak, Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia.Golden, S. (2013), `New Historicism The Influence of Postmodernism` Anwser ResearchJournal, Anwser in Depth, Volume 8, 2013.Greenblatt, Stephen, J. (1990), Learning to Curse: Essays in Early Modern Culture, London:Routledge.Greenblatt, Stephen, J. (1995) `Culture` dalam Critical Terms for Literature Study, Frank Lentricchia & Thomas McLaughlin (Ed), Chicago: University of Chicago Press.Greenblatt, Stephen, J. (1996) ` Resonance and Wonder`, dalam New Historicism andCultural Materialism: A Reader, by Kiernan Ryan (Ed), London: Arnold.Guerin, L W. et al, (1992): A Handbook of Critical Approaches To Literature (3?? Edition) OxfordUniversity Press.Kamus Dewan,(2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Kiernan Ryan, (Ed), (1996) New Historicism and Cultural Materialism: A Reader, London:Arnold.Malim Ghozali PK, (2014), Luka Nering, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Mana Sikana,(1989), Keris Laksamana Bentan, (Pnytn),Kuala Lumpur:Fajar BaktiMana Sikana, (1998), Teori Dan Kritikan Sastera Pascamodenisme, Kuala Lumpur:Fajar Bakti.Mana Sikana, (2013), Koleksi Teori Sastera, Bangi: Penerbit Pustaka Karya.Mana Sikana, (2015) Teori Sastera Kontemporari, Bangi: Penerbit Pustaka Karya.Melani Budianta,(2006), `New Historicism Dalam Perkembangan Kritik Sastra`,Jurnal Susastra, Vol. 2 no 3 tahun 2006.Moh. Fathoni, (2013) `Kritik Sastra Puitika Kultural Stephen Greenblatt: Metode Dan PraktikAnalisis` Jurnal Poetika Vol. I No. 2, Desember 2013, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.Mohd Ali Mohd Rustam, (2006) `Penghayatan, dlm. Kisah Melaka 1511, PenghayatanSejarah ke Arah Memperkasakan Melaka` Ucaptama Seminar: Institut Kajian Sejarah dan PatriotikMalaysia, ms.14-21.Mohamad Idris Saleh et al, (1994) Sejarah Pembangunan Bangsa dan Negara, Kuala Lumpur: UtusanPublications & Distributors Sdn Bhd.Mohd Pauzi bin Abd Raof, (2011), `Peristiwa Bukit Kepong Dalam Novel Bukit Kepong danFilem Bukit Kepong Berdasarkan Pendekatan Historisme Baru` disertasi sarjana, UniversitiPutra Malaysia, Serdang, Selangor.Mohd Yusoff Hashim, (2008), Hang Tuah Wira Melayu, Melaka: Institut Kajian Sejarah danPatriotisme Malaysia.Nurhadi, M.Hum (2008) `Pembunuhan Massal Etnis Cina 1740 Dalam Drama Remy Sylado: Kajian New Historisisme, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang Depdiknas Jakarta, No. 52, edisiNovember 2008.Nurul Laili (2010) Kajian Historisisme Dalam Novel Keindahan Dan KesedihanKarya Yasunari Kawabata, Fakultas Bahasa dan Sastra UNIPDU, Indonesia.Perjanjian & Dokumen Lama Malaysia (1791-1965), Institut Terjemahan Negara,Kuala Lumpur, 2008.Qasim Ahmad,(1991): Karya Sejarah: Pendekatan Dan Persoalan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasadan Pustaka.R.G. Collingwood, (1961) The Ideas of History. Oxford.R.W.McRoberts, (1984), `An Examnation of the Fall of Malacca in 1511`, JMBRAS, 57:1, Jun 1984.Rahimah A.Hamid (2010), Fiksyen Pascakolonial. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Rice, P. & Waugh, P. (1993) Modern Literary Theory, (2?? Edition) London: Edward Arnold.Robson, M. (2008), Stephen Greenblatt, London: Routledge.Rosma Derak, (2014) `Mendekonstruksi sejarah dalam Novel 1515: satu penulisan semula daripada perspektif golongan subaltern`, MANU Jurnal, Pusat Penataran Ilmu & BahasaVolume 21, 2014, p.125 -147.Shaidatul Suhana Ros, (2013) `Pascakolonialisme Dalam Novel-Novel Faisal Tehrani`Tesis sarjana, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia.Said, Edward, W. (1978), Orientalism, London: Routledge & Kegan Paul.Sohaimi Abdul Aziz, (2014) Teori dan Kritikan Sastera (Edisi Kedua) , Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.Sohaimi Abdul Aziz (2015), `Satu Kaedah Bacaan Tekstual Dalam Orientasi Sejarah Terhadap Atas NamaCinta`, Kertas kerja dibentangkan pada Seminar Sejarahdan Persejarahan.T.F. Earle & Villiers, J. (1995), Albuquerque Caesar Timur (Teks-Teks Pilihan DaripadaAfonso De Albuquerque dan Anaknya), (terj). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.Tennas Effendi, (2006) `Merebut Semula Melaka: Peranan Sultan Mahmud Syah dan Tun Fatimah` dlm.Kisah Melaka 1511, Melaka: Institut Kajian Sejarah dan Patriotik Malaysia, ms.66-83.Teuku Ibrahim Alfian, (2006) `Serangan Sultan-sultan Aceh Darussalam Terhadap Portugis diMelaka, dlm. Kisah Melaka 1511, Melaka: Institut Kajian Sejarahdan Patriotik Malaysia, ms.53-65.Umar Junus, (1996), Teori Moden Sastera Dan Permasalahan Sastera Melayu, KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Usman Awang, (2005), Matinya seorang pahlawan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Veeser A.H., (1989), The New Historicism, London: Routledge.Wan Ahmad Ismail, (1992): Pahlawan Daerah Rodat. Kuala Terengganu: TerbitanWahmi, Production House.