Pelaksanaan KSSR pendidikan khas (Pendidikan Jasmani) bermasalah peembelajaran

Kajian ini bertujuan untuk menilai tahap pengetahuan guru terhadap Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas (KSSRPK) Pendidikan Jasmani Bermasalah Pembelajarandaripada empat aspek utama iaitu kurikulum, kemahiran dan pengendalian, pentaksiran danpelaksanaan. Seramai 122 orang guru Program P...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Rustam Siis
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2018
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=5309
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:5309
record_format uketd_dc
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic LC Special aspects of education
spellingShingle LC Special aspects of education
Rustam Siis
Pelaksanaan KSSR pendidikan khas (Pendidikan Jasmani) bermasalah peembelajaran
description Kajian ini bertujuan untuk menilai tahap pengetahuan guru terhadap Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas (KSSRPK) Pendidikan Jasmani Bermasalah Pembelajarandaripada empat aspek utama iaitu kurikulum, kemahiran dan pengendalian, pentaksiran danpelaksanaan. Seramai 122 orang guru Program Pendidikan Khas Integrasi di Daerah LarutMatang dan Selama dipilih secara pensampelan rawak. Data dianalisis menggunakan statistikdeskriptif dan inferens. Hasil kajian mendapati tahap pengetahuan kurikulum guru adalahtinggi (min 4.13, sisihan piawai 0.41). Tahap pengetahuan guru terhadap kemahiran dankeupayaan pengendalian adalah tinggi (min 3.94, sisihan piawai 0.38), dan tahappengetahuan guru terhadap pentaksiran adalah tinggi (min 3.94, sisihan piawai 0.41),manakala tahap pelaksanaan aktiviti jasmani suaian terhadap KSSRPK Pendidikan JasmaniBermasalah Pembelajaran juga tinggi (min adalah 4.21, sisihan piawai 0.37). Dapatan kajianmendapati tidak terdapat perbezaan skor min yang signifikan (p=0.841; p>0.05) pada nilaiF=0.173 bagi perbezaan antara tempoh pengalaman mengajar guru dengan pelaksanaan aktiviti jasmanisuaian. Manakala bagi perbezaan antara latihan pendidikan khas guru dengan aktiviti jasmanisuaian tidak terdapat perbezaan skor min yang signifikan (p=0.531 ; p>0.05) pada nilaiF=0.886. Kajian juga mendapati wujud hubungan tahap pengetahuan guru terhadap kurikulumKSSRPK Pendidikan Jasmani Bermasalah Pembelajaran dengan pelaksanaan aktiviti jasmanisuaian (r=0.456), terhadap kemahiran dan keupayaan pengendalian KSSRPK Pendidikan Jasmanidengan pelaksanaan aktiviti jasmani suaian (r=0.532), dan tahap pengetahuan guru terhadappentaksiran KSSRPK Pendidikan Jasmani dengan pelaksanaan aktiviti jasmani suaian (r=0.606).Kesimpulan kajian ini menunjukkan bahawa tahap pengetahuan guru memberi kesan secara langsung dalam aspek kurikulum, kemahiran, pentaksiran dan pelaksanaanaktiviti jasmani suaian dalam kalangan murid Bermasalah Pembelajaran.Implikasi kajian adalah gurupendidikan khas mempunyaikeupayaan untuk melaksanakan subjek pendidikan jasmani dengan berkesan.
format thesis
qualification_name
qualification_level Master's degree
author Rustam Siis
author_facet Rustam Siis
author_sort Rustam Siis
title Pelaksanaan KSSR pendidikan khas (Pendidikan Jasmani) bermasalah peembelajaran
title_short Pelaksanaan KSSR pendidikan khas (Pendidikan Jasmani) bermasalah peembelajaran
title_full Pelaksanaan KSSR pendidikan khas (Pendidikan Jasmani) bermasalah peembelajaran
title_fullStr Pelaksanaan KSSR pendidikan khas (Pendidikan Jasmani) bermasalah peembelajaran
title_full_unstemmed Pelaksanaan KSSR pendidikan khas (Pendidikan Jasmani) bermasalah peembelajaran
title_sort pelaksanaan kssr pendidikan khas (pendidikan jasmani) bermasalah peembelajaran
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Pembangunan Manusia
publishDate 2018
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=5309
_version_ 1747833179217068032
spelling oai:ir.upsi.edu.my:53092020-10-19 Pelaksanaan KSSR pendidikan khas (Pendidikan Jasmani) bermasalah peembelajaran 2018 Rustam Siis LC Special aspects of education Kajian ini bertujuan untuk menilai tahap pengetahuan guru terhadap Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas (KSSRPK) Pendidikan Jasmani Bermasalah Pembelajarandaripada empat aspek utama iaitu kurikulum, kemahiran dan pengendalian, pentaksiran danpelaksanaan. Seramai 122 orang guru Program Pendidikan Khas Integrasi di Daerah LarutMatang dan Selama dipilih secara pensampelan rawak. Data dianalisis menggunakan statistikdeskriptif dan inferens. Hasil kajian mendapati tahap pengetahuan kurikulum guru adalahtinggi (min 4.13, sisihan piawai 0.41). Tahap pengetahuan guru terhadap kemahiran dankeupayaan pengendalian adalah tinggi (min 3.94, sisihan piawai 0.38), dan tahappengetahuan guru terhadap pentaksiran adalah tinggi (min 3.94, sisihan piawai 0.41),manakala tahap pelaksanaan aktiviti jasmani suaian terhadap KSSRPK Pendidikan JasmaniBermasalah Pembelajaran juga tinggi (min adalah 4.21, sisihan piawai 0.37). Dapatan kajianmendapati tidak terdapat perbezaan skor min yang signifikan (p=0.841; p>0.05) pada nilaiF=0.173 bagi perbezaan antara tempoh pengalaman mengajar guru dengan pelaksanaan aktiviti jasmanisuaian. Manakala bagi perbezaan antara latihan pendidikan khas guru dengan aktiviti jasmanisuaian tidak terdapat perbezaan skor min yang signifikan (p=0.531 ; p>0.05) pada nilaiF=0.886. Kajian juga mendapati wujud hubungan tahap pengetahuan guru terhadap kurikulumKSSRPK Pendidikan Jasmani Bermasalah Pembelajaran dengan pelaksanaan aktiviti jasmanisuaian (r=0.456), terhadap kemahiran dan keupayaan pengendalian KSSRPK Pendidikan Jasmanidengan pelaksanaan aktiviti jasmani suaian (r=0.532), dan tahap pengetahuan guru terhadappentaksiran KSSRPK Pendidikan Jasmani dengan pelaksanaan aktiviti jasmani suaian (r=0.606).Kesimpulan kajian ini menunjukkan bahawa tahap pengetahuan guru memberi kesan secara langsung dalam aspek kurikulum, kemahiran, pentaksiran dan pelaksanaanaktiviti jasmani suaian dalam kalangan murid Bermasalah Pembelajaran.Implikasi kajian adalah gurupendidikan khas mempunyaikeupayaan untuk melaksanakan subjek pendidikan jasmani dengan berkesan. 2018 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=5309 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=5309 text zsm closedAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Pembangunan Manusia . (2014). Data Pemantauan Pelaksanaan Pendidikan JasmaniPPKI Negeri Perak. Tidak diterbitkan. . (2007). Kamus Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa danPustaka.Abd Halim, T., Faiz, M.I& Kamarul, A.J (December 2012). Komponen Asas Untuk Latihan Guru PendidikanIslam. GJAT Vol 2; Issue 2 , 53.Abbasnasab, S&Rasyid, M. S. (2013). Defining Assessment for Learning: A proposed definition from asociocultural perspective. Life Science Journal. 10(2) , 2493- 2497.Abd Halim, S (2009). Tahap Kecekapan Guru Pendidikan Khas dalam Pengurusan Dan Pengajaran KelasPKBP. UKM, Bangi: Thesis PhD yang tidak diterbitkan.Abdul Latif, A.K& Maimunah Ismail. (2010). Hubungan Keberkesanan Latihan Dengan PrestasiKerja. Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiri Putra Malaysia 10 (2) , 73-82.Abdul Rahim, H., Johari, A.S., Jamaluddin, R& Musa, I (2013, September). Tahap minat, pengetahuan dan kemahiran, latihan guru dan beban tugas guru program pemulihan khassekolah kebangsaan daerah Pontian, Johor. Retrieved February 17, 2016, from Paper presented at theAnnual Conference on Teacher Education.Abdul Rashid Mohamad & Zuraida Ismail. (2012). Pengalaman Belajar - Mengajar Guru-GuruPelatih Universiti Sains Malaysia. Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jilid 25 , 89-95.Abdul Razak Idris& Nor Asmah Salleh. (2011). Pendekatan Pengajaran yang DigunakanOleh Guru Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik. Jurnal Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia , 110-117.Abdullah Sani Yahya. (2010). Siri Pentadbiran Pendidikan: Mengurus Sekolah.Pahang: PTS Publications.Abu Bakar Nordin & Bhasah Abu Bakar. (2008). Penaksiran Dalam Pendidikan dan Sains Sosial. TanjongMalim.: Universiti Pendidikan Sultan Idris.Ahmad Hashim. (2014). Panduan analisis data secara efisien ( Edisi Pertama).Bangi: Dubook Press Sdn.Bhd.Ali Yusob Md Zain. (2012). Kaedah Penyelidikan. Sintok: UUM.Alias Baba. (2009). Statistik untuk Penyelidikan dalam Pendidikan Dan Sains Sosial.Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.Anbarasi Nagarajan, Ng, W.L, Noorzaimah Murin & Siti Amira. (2010). Pelaksanaan dan KeberkesananRPI Terhadap Murid Bermasalah Pembelajaran di SK Tanjung Malim. Tanjung Malim: TidakDiterbitkan.Arce, E. (2000). Early Curriculum Bacis: play, Discovery, Creativity: Curriculum for YoungChildren. USA: Delma Thomson Learning.Arthur, S. D & Evelyn, A. (2012). Adapted Physical Education (8th.ed). San Francisco,CA:Harper and Row Publishers.Auxter, D., Pyfer, J & Huettig, C. (2011). Adapted physical education and recreation.St. Louis, Missouri: Mosby- Year Book, Inc.Aziz Nordin & Mohd Yusuf Arshad. (2006). Pandangan dan Penilaian Murid Serta Guru MatapelajaranTeknikal Sekolah Menengah Teknik Terhadap Pengajaran Guru Pelatih Universiti Teknologi Malaysia. Johor Baharu: Universiti Teknologi Malaysia.Azizi Yahya & Rosnani Mohd Nor. (2011). Keberkesanan Pelaksanaan Program Kemahiran Hidupdi Sekolah-Sekolah Menengah Di Malaysia. Jurnal Pendidik dan Pendidikan , 35-40.Azlina Mohd Kosnin & Mazlifah Che Ahmad. (2013). Tahap kesediaan pengetahuan dan kemahiran amaliguru-guru PKPG sekolah rendah mengajar Kemahiran Hidup di sekolah menengah. Retrieved August 16, 2016, fromhttps://eprints.utm.my/1/Tahap_Kesediaan_Pengetahuan_Dan_Kemahiran_Ama li_Guru.pdfBahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. (2010). Laporan Kajian PenilaianPelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Sekolah Rendah. KualaLumpur.: Kementerian Pendidikan Malaysia.Bahagian Perkembangan Kurikulum. (2010). Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas (Bermasalah Pembelajaran ) Pendidikan Jasmani. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia.Baharin Abu & Lim, L. H. (2010). Tahap pengetahuan dan penggunaan komputer dalamkalangan guru-guru di tiga buah sekolah menengah teknik di Kuala Lumpur. Retrieved September 02, 2016, fromhttps://eprints.utm.my/1/Tahap_Pengetahuan_Dan_Penggunaan_Komputer_Dal am_Kalangan_Guru.pdfBaharom Iliyas. (2010). Gaya Pengajaran dan Pembelajaran. Skudai: IniversitiTeknologi Malaysia: UTM.Blanton, L., Sindelar, P & Correa, V. (2010). Model and Measure of BeginningTeacher Quality. Special Education Journal, 43 (2) , 115 - 127.Boe, E. (2011). Long term trends in the national demand, supply and shortage ofSpecial Education. Special Education Journal, 45(3) , 138-150.Borko, H & Putnam, R. (2005). Learning to teach. San Diego: Academic Press. Bromme, R. (2007). APsychological Topology of Teachers' Professional Knowledge.Dordrecht : Kluwer.Buck, K., Lohan, M., Berger, C & Bruland, K. (2007). Dissolved iron speciation in two distinctriver plumes andan estuary: Implications for riverine iron supply. Limnol Oceanogr: 52 , 843-855.Buell, M., Hallam, R., Gamel- Mccormick, M & Scheer, S. (2012). A servey of generaland special inservice needs concerning inclusion. International Journal of Disability, Developmentand Education 46 , 23-39.Butcher, C. (2011). Foundation of physical education. St Louis: The CV Champaign.IL : Human Kinetics.Chua, Y.P (2011). Kaedah Penyelidikan, 2nd Edition. Kuala Lumpur: McGraw-Hill ( Malaysia) Sdn. Bhd.Chua, Y.P (2009). Statistik Penyelidikan Lanjutan: Ujian Univariat dan Multivariat.Shah Alam: McGraw-Hill Education.Cohen, L & Manion, L (2001). Research methods in education ( 5th ed). London:Routledge Falmer.Cooper, D. (2009). Talk Abaout Assessment: Strategies and Tools to Improve Learning.Toronto: ON: Thomson Nelson.Corbin, J. (2008). Competencies for Electronic Information Services. The Pubcication AccessComputer Systems Review 4.Creswell, J. (2012). Educational research- planning, conducting, and evaluatingquantitative and qualitative research (5th.Ed). New Jersey: Pearson Merril Prentice Hall.Cronbach, L. (1946). Response sets and test vadility. Educational and Psychological Measurement 6 ,672-683.Darst, P & Pangrazi, R. (2009). Dynamic Physical Education for Secondary SchoolStudents 5th edition. San Francisco: Pearson Benjamin Cummings.De Vries. (2010). Pendidikan Jasmani dan Kesihatan- satu delima. Kertas kerja seminarPendidikan Jasmani dan Sukan menjelang tahun 2015. Serdang: Universiti Putra Malaysia, UPM.Dewey, J. (2002). Experience and Education dalam " Great Book of Western World".USA: Encyclopedia Britanica , 10.Dunn, R., & Dunn, K. (2008). Teaching Students Through Their Individual Learning Style: A PracticalApproach. Reston, Virginia: Reston Publishing.Ee, A.M (2000). "Pendidikan di Malaysia : Untuk Guru Pelatih" Edisi Ke4. Petaling Jaya: Fajar BaktiSdn.Bhd.Fadzil Abdullah. (2011). Penggunaan ABM dalam Pengajaran Penulisan Bahasa Melayu MuridBermasalah Pembelajaran. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn.Bhd.Gearheart, C & Gearheart, B. (2007). Introduction to Special Education Essessment : ( 8th Edition).Principles and Practices. Denver: CO:Love.Greenspan, S& Wieder, S (2010). The Child with Special Needs. USA: Perseus Publishing.Hashweh, M. (2009). An Exploratory Study of Teacher Knowledge adng Teaching: The Effectsof Science Teacher's Knowledge of Subject-Matter and Their Conceptions of Learning on TheirTeaching. California: Tesis PhD yang tidak diterbitkan.Ibrahim Mohamad. (2010). Pengetua Sekolah menangani isu dan cabaran kepimpinan.Edisi ke 4. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman.Jabatan Pendidikan Khas. (1997). Buletin Pendidikan Khas. Kuala Lumpur: KementerianPendidikan Malaysia.Jamila, K. M. (2010). Pendidikan Khas Untuk Kanak-kanak Istimewa. Kuala Lumpur: PTS ProfesionalPublishing Sdn. Bhd.June, L & Collen, S. (2003). Curriculum, Assessment and Instruction. Wadswort PublishingCompany.Kang, M.H& Lim, H.L (2015). Pengetahuan dan Keperihatinan Guru-Guru Terhadap Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). JPBU Vol.9 Universiti sains Malaysia , 22-31.Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003). Kurikulum Pendidikan Khas Program BermasalahPembelajaran : Peringkat Menengah. Kuala Lumpur.Klausmeier, H. (2009). Learning & Human Abilities in Educational Psychology. 4??dition. New York: Herper & Row Publishers, Inc.Krejcie, R & Morgan, D. (1970). Determining sample size for reseach activities.Educational and Psychological Measurement, 30 , 608.Kuen, T. P., Ivan, D & Asmah Mohamed. (2011). Pandangan Sekolah Terhadap LatihanPerguruan dan Prestasi Guru Lepasan Institut Perguruan Persekutuan Pulau Pinang. JurnalPendidikan dan Pendidikan , Jilid 25 , 79-90.Lembaga Penyelidikan Undang-Undang. (2008). Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ) Peraturan-Peraturan& Kaedah-Kaedah Terpilih. Petaling Jaya: International Law Book Services.Lembaga Peperiksaan Malaysia. (2002).Lilia Halim. (2009). A Critical Appraisal of Secondary Science Teacher TrainingProgrammers in Malaysia With an Emphasis on Pedagogical Content Knowledge. UKM.Lilia Halim & Norlena Salamuddin. (2010). Orientasi akademik: Pendekatan alternatifdalam program pendidikan guru siswazah di Malaysia. Akedemika 65 , 47- 64.Lokman, M.T., Qistina, N.M & Hanafi, M.Y (2010). Pendidikan Teknik DanVokasional Untuk Pelajar Berkeperluan Khas. Pendidik dan Pendidikan Jld. 26, 73 - 87.Massa. (14 Jun 1997). Bil 91;25.Maxwell, V. C. (2010). Teachers' responses to pedagogical challenge: Investigating theimplementation of a new mathematics curriculum. Desertasi PhD. Retrieved May 12, 2015, from http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/kev:mtx:dissertation&res_dat=xri:pqdiss&rft_dat=x ri:pqdisMc Clelland, D. (2011). The Iceberg of Competency Dalam Competency Modelling and Profiling.Mimi Mashitah Md Nazaruddin. (2009). Strategi Pengajaran Pembelajaran Koperatif Dalam TajukRekabentuk dan Penghasilan Projek. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Tesis Sarjana yang tidakditerbitkan.Mohamad Idris Abdul Hamid. (2009). Kajian Keperluan Guru-Guru Sains Sekolah Rendah DalamAspek Pengajaran Sains. Universiti Malaya: Fakulti Pendidikan-Tesis Sarjana Yang Tidak Diterbitkan.Mohd Hussain Yaacob. (2008). Pendidikan Jasmani : Pelaksanaan Guru Dan Minat Pelajar TerhadapMata Pelajaran Pendidikan Jasmani. Bangi,UKM: TesisSarjana yang tidak diterbitkan.Mohd Majid Konting. (1990). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa Dan Pustaka.Mohd Najib Abdul Ghafar. (2011). Reka bentuk tinjauan soal selidik pendidikan.Johor: Universiti Teknologi Malaysia.Mohd Syukri Abdullah. (2010). Persediaan Ke Alam Kerjaya: Tahap Kesediaan MengajarGuru-Guru Pendidikan Jasmani Di Program Integrasi Bermasalah Pembelajaran. Bangi: UKM: TesisSarjana yang tidak diterbitkan.Mohd Zuri Ghani & Aznan Che Ahmad. (2011). Pengantar Pendidikan Khas. Pulau Pinang: UniversitiSains Malaysia.Noor Erma Abu & Leong, K.E (2014). Hubungan Antara Sikap, Minat, Pengajaran Guru dan PengaruhRakan Sebaya Terhadap Pencapaian Matematik Tambahan Tingkatan 4. Jurnal Kurikulum & Pengajaran AsiaPasifik Bil2. Issue 1 , 1 - 10.Noraini, I. (2013). Penyelidikan Dalam Pendidikan. Shah Alam: Mc Graw Hill Education.Norusis, M. (1977). SPSS professional statistic 7.5. North Michigan Avenue,Chicago.Nur Mustafa & Norasmah Othman. (2011). Latihan Dalam Perkhidmatan bagi MeningkatkanKualiti Pendidikan Guru di Pekanbaru, Riau Indonesia. Jurnal Pendidikan Malaysia 36(2) ,19-24.Othman Lebar. (2005). Penyelidikan Kualitatif Pengenalan Kepada Teori dan Metod.Universiti Pendidikan Sultan Idris.Pallant, J. (2009). SPSS survival manual- a step by step guide to data analysis using SPSSforwindows (version 10). Buckingham: Open University Press.Peter, H., Burnett, C & Farwell, G. (2002). Introduction to Teaching. New York: The MacmillanCompany.Pusat Perkembangan Kurikulum. (2001). Falsafah Pendidikan Kebangsaan; Matlamatdan Misi. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.Ramlee Mustapha. (2010). Diverse Learners in Vocational ang Technology Education:Strategies for Succes. Seminar Prosiding Pendidikan Kebangsaan : Kepelbagaian Pelajar Cabaran &Strategi Pengajaran. Bangi : UKM.Robiah Sidin. (2008). Pemikiran dalam Pendidikan. Shah Alam: Fajar Bakti.Rosni Zamudin Shah & Siti Fatihah. (2010). Kesediaan Guru SekolahMenengah di Daerah KotaBaharu dalam MelaksanakanSistem Penilaian Prestasi PelajarBerasaskan Sekolah. UTMSabitha Marican. (2005). Kaedah penyelidikan sains sosial. Petaling Jaya, Selangor:Pearson Prentice Hall.Safani Bari & Hamdan Mohd Ali. (2011). Pendidikan Jasmani Suaian Untuk Pelajar Berkeperluan Khas.Seminar Pendidikan Serantau ke - 6. Kelana Resort, Seremban.Safani, B., Salleh, A &Arif, M.I. (2012). Halangan dan Masalah yang dihadapi oleh Pelajar Bekeperluan Khas Latihan Kemahiran Teknik dan Vokasional. Prosiding SeminarKepelbagaian Pelajar : Cabaran dan Strategi Pengajaran. Bangi: UKM.Sekaran, U. (2005). Research methods for buissness: a-skill building approch. New York: John Wiley& Sons, Inc.Sharifah Alwiah Alsagof. (1990). Ilmu Pendidikan: Pedagogi. Kuala Lumpur: HeinemanAsia.Shulman, L. (2009). Knowledge and Teaching: Foundation of The New Reform.Harvard Educational Review 65 , 1 - 22.Shulman, L. (2008). Those who understand: Knowledge growth in teaching.Educational Researcher 20 (5) , 4 - 14.Siti Nordinar Mohd Tamin. (2012). Satu Pandangan Terhadap Prestasi Pelajar Yang Menjalani Latihan Mengajar. Bengkel Maklum Balas Latihan Mengajar Pertama. Skudai: UTM.Siti Rahayah Afiffin. (2009). Teori, konsep & amalan dalam pengukuran dan penilaian .Bangi: Pusat Pembangunan Akademik UKM.Smith, D & Luckasson, R. (2010). Introduction to Special Education and Teaching in an Age ofCallenge, 5th Ed. Boston: Allyn and Bacon.Sowell, E. (2011). Curriculum An Integrative Introduction 4th Ed. New Jersey, Columbus,Ohio.: Merrill an imprint of Prentice Hall.Stufflebeam, D. (1971). Educational Evaluation and Decision Making. Itasca:Peackock.Stufflebeam, D. (2000b). Faoundation Model For 21st Century Program Evaluation. In D. Stufflebeam,G. Madaus, & T. Kellaghan, Evaluation Model. Viewpoint Oneducational And Human Service Evaluation.2nd edition (pp. 33-83). Boston: Kluwer Academic.Stufflebeam, D. (2000a). The CIPP model for evaluation. In D. Stufflebeam, G. Madaus &T. Kellaghan, Evaluation model. Viewpoint on educational andhuman service evaluation. (pp. 279-317). Boston: Kluwer Academic.Stufflebeam, D. (2008, Jun 23). The Most Important Purpose Of Evaluation Is Not To Prove But To Improve. Retrieved August 7, 2015, fromhttp://www.coe.ufl.edu/webtech/GreatIdeas/pages/peoplepagr/stufflebean.htm.Sulaiman Masri. (2009). Faham dan Hafal Membentuk Kejayaan Peperiksaan.Utusan Malaysia, 7 Mei 2009.Susan Sze. (2011). Assistive Technology in Special Education and Rehabilitation.Trafford Publishing.Syamsul Abdul Hamid. (2013). Menilai Tahap Pengetahuan Guru Terhadap KSSR KemahiranManipulatif Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran. Universiti Pendidikan Sultan Idris: ProjekSarjana.Tidak diterbitkan.Tuckman, B. (2004). Conducting educational research. (8th.Ed). California: WadsworthThomson Learning.UNESCO. (1990). Meeting Basic Learning Needs : A Vision For The 1990s. World Conference onEducationFor All : Meeting Basic Learning Needs (pp. 45-49). Jomtien, Thailand: The Inter- AgencyCommission.Wan Azilal Aini Wan Abdul Kadir. (2012). Pelaksanaan Pendidikan Vokasional Untuk PelajarPendidikan Khas. Satu Kajian Kes. Bangi: UKM: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan.Warta Kerajaan Persekutuan. (2013). Peraturan-peraturan Pendidikan ( Pendidikan Khas ) 2013.Jabatan Peguan Negara.Webster, W. (2008). The Connection Between Personal Evaluation And School Evaluation.Studies in Educational, Vol.35 , 227-254.Wee, E.H (2012). Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Shah Alam: PenerbitanFajar Bakti Sdn. Bhd.Yahaya & Lailinanita. (2011). Inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan guru-guru teknikaldi sekolah menengah teknik dari perspektif guru. Retrieved March 19, 2016, fromhttp://eprints.utm.my/11780/1/Inovasi_Pengajaran_Dan_Pembelajaran_Dalam_ Kalangan_Guru.pdfYsseldyke, J & Algozine, B. (2009). Special Education: A Practical Approach forTeachers. USA: Houghton Mifflin Company.Zainudin, H., Sanitah, M.Y & Sabilah, W. (2011). Pengaplikasian Kemahiran Amali Pengurusan Diridi dalam Kehidupan Seharian Pelajar Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran di Tiga BuahSekolah di Johor Bahru. Skudai:UTM.