Dakwah dalam lirik puisi endoi

Kajian ini merupakan sebuah kajian berbentuk kualitatif yang bertujuan untukmencapai tiga objektif utama iaitu menjelaskan kedudukan puisi Endoi sebagai wahana dalammenyampaikan dakwah, menghuraikan kedudukan lirik puisi Endoi berdasarkan tiga perspektif iaituakidah, syariah dan akhlak dan menganali...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Noor Sarah Abu Kassim
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2020
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=5565
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:5565
record_format uketd_dc
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic PL Languages and literatures of Eastern Asia
Africa
Oceania
spellingShingle PL Languages and literatures of Eastern Asia
Africa
Oceania
Noor Sarah Abu Kassim
Dakwah dalam lirik puisi endoi
description Kajian ini merupakan sebuah kajian berbentuk kualitatif yang bertujuan untukmencapai tiga objektif utama iaitu menjelaskan kedudukan puisi Endoi sebagai wahana dalammenyampaikan dakwah, menghuraikan kedudukan lirik puisi Endoi berdasarkan tiga perspektif iaituakidah, syariah dan akhlak dan menganalisis keindahan mesej dakwah dalam lirik Puisi Endoi.Kajian ini menggunakan pendekatan Dakwah dalam Teori Pengkaedahan Melayu, Konsep Dakwah Yusuf al-Qardhawi dan Konsep Keindahan menurut Ibnu Khaldun. Kajian ini berjaya menemukansebanyak 26 buah rangkap yang dikelompokkan kepada tiga perspektif dakwah. Sebanyak 14buah rangkap di bawah perspektif akidah, 4 buah rangkap di bawah perspektif syariah dan 8 buahrangkap di bawah perspektif akhlak. Penemuan kajian ini sangat bertepatan dengan duapaksi kepercayaan yang wajib diketahui umat Islam iaitu berlandaskan kepada Rukun Iman danRukun Islam. Berdasarkan dapatan kajian ini, penggabungan Teori Pengkaedahan Melayu melaluiPendekatan Dakwah, Konsep Dakwah Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Konsep Keindahan menurut IbnuKhaldun telah terbukti menjadi kerangka analisis yang menemui mesej-mesej dakwah yang terdapatdalam lirik puisi Endoi yang dikaji. Kerangka ini dicadangkan dapat diperkembangkan dandiperluaskan bagi tujuan mengkaji bukan sahaja bahan puisi malah bolehdiperkembangkan dalam genre-genre yang lain. Malah, kajian yang berkaitan puisi Endoi juga boleh diperluaskan dalam bentuk perbandingan. Implikasi kajian menunjukkanbetapa perlunya orang Melayu memelihara dan menghayati kembali puisi-puisi tradisional dalammasyarakat Melayu yang telah mereka warisi kerana puisi tradisional merupakan cerminan jati diribangsa Melayu seterusnya dapat mengekalkantradisi ini dan menjadi salah satu kebanggaan warisan masyarakat Melayu.
format thesis
qualification_name
qualification_level Doctorate
author Noor Sarah Abu Kassim
author_facet Noor Sarah Abu Kassim
author_sort Noor Sarah Abu Kassim
title Dakwah dalam lirik puisi endoi
title_short Dakwah dalam lirik puisi endoi
title_full Dakwah dalam lirik puisi endoi
title_fullStr Dakwah dalam lirik puisi endoi
title_full_unstemmed Dakwah dalam lirik puisi endoi
title_sort dakwah dalam lirik puisi endoi
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Bahasa dan Komunikasi
publishDate 2020
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=5565
_version_ 1747833208907497472
spelling oai:ir.upsi.edu.my:55652021-02-16 Dakwah dalam lirik puisi endoi 2020 Noor Sarah Abu Kassim PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania Kajian ini merupakan sebuah kajian berbentuk kualitatif yang bertujuan untukmencapai tiga objektif utama iaitu menjelaskan kedudukan puisi Endoi sebagai wahana dalammenyampaikan dakwah, menghuraikan kedudukan lirik puisi Endoi berdasarkan tiga perspektif iaituakidah, syariah dan akhlak dan menganalisis keindahan mesej dakwah dalam lirik Puisi Endoi.Kajian ini menggunakan pendekatan Dakwah dalam Teori Pengkaedahan Melayu, Konsep Dakwah Yusuf al-Qardhawi dan Konsep Keindahan menurut Ibnu Khaldun. Kajian ini berjaya menemukansebanyak 26 buah rangkap yang dikelompokkan kepada tiga perspektif dakwah. Sebanyak 14buah rangkap di bawah perspektif akidah, 4 buah rangkap di bawah perspektif syariah dan 8 buahrangkap di bawah perspektif akhlak. Penemuan kajian ini sangat bertepatan dengan duapaksi kepercayaan yang wajib diketahui umat Islam iaitu berlandaskan kepada Rukun Iman danRukun Islam. Berdasarkan dapatan kajian ini, penggabungan Teori Pengkaedahan Melayu melaluiPendekatan Dakwah, Konsep Dakwah Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Konsep Keindahan menurut IbnuKhaldun telah terbukti menjadi kerangka analisis yang menemui mesej-mesej dakwah yang terdapatdalam lirik puisi Endoi yang dikaji. Kerangka ini dicadangkan dapat diperkembangkan dandiperluaskan bagi tujuan mengkaji bukan sahaja bahan puisi malah bolehdiperkembangkan dalam genre-genre yang lain. Malah, kajian yang berkaitan puisi Endoi juga boleh diperluaskan dalam bentuk perbandingan. Implikasi kajian menunjukkanbetapa perlunya orang Melayu memelihara dan menghayati kembali puisi-puisi tradisional dalammasyarakat Melayu yang telah mereka warisi kerana puisi tradisional merupakan cerminan jati diribangsa Melayu seterusnya dapat mengekalkantradisi ini dan menjadi salah satu kebanggaan warisan masyarakat Melayu. 2020 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=5565 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=5565 text zsm closedAccess Doctoral Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Bahasa dan Komunikasi Al-Quran Al-Karim.Ab. Aziz Mohd Zin. (2005). Metodologi Dakwah. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.Abu Al-Husayn Muslim Bin Al-Hajjaj. (1995). Sohih Muslim. Bayrut: Dar Ibn Hazm.Abu al-Majd al- Sayyid Nawfal. (1997). al-Dawah ila Allah Taala. Beirut: DarWahbahAbu Fathan. (1996). Peranan Islam Dalam Masyarakat Melayu. Selangor :Albaz Publication.Abdullah Nasih Ulwan. (1991). Pendidikan Anak-Anak Dalam Islam. Singapura: PustakaNasional.Abdullah Muhammad Zin. (1997). Prinsip dan Kaedah Dakwah Arus Pembangunan Malaysia. Bangi:Universiti Kebangsaan Malaysia.Abdul Ghafar Don & Zaleha Mohd Ali. (2008). Dakwah dan Cabaran. Shah Alam: Karisma Publication SdnBhd.Abdul Halim Ali. (2006). Mendekati Puisi Melayu Tradisional. Tg Malim: Penerbitan ProfesionalBaharu.Abdul Halim Ali. (2006). Ikhtisar Teori dan Kritikan Sastera Barat Dan Malaysia. Tg Malim:Penerbitan Profesional Baharu.Abdul Halim Ali. (2013). Memahami Puisi Melayu Tradisional. Tg. Malim: Universiti Pendidikan SultanIdris.Abdul Halim El-Muhammady. (1992). Dinamika Dakwah Suatu Perspektif Dari Zaman Awal IslamHingga Kini. Kuala Lumpur: Budaya Ilmu Sdn Bhd.Abdul Karim Zaydan. (2002). Islam dan Dakwah. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.Abdul Rahim Abd Rashid. (1993). Pendidikan Nilai Merentasi Kurikulum. KualaLumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.Abdul Razak Othman. (1994). Novel Hidayah: Pengkaedahan Keagamaan. Kuala Lumpur: UniversitiMalaya. (MA).Adam Abdullah al-Huri. (1989). Tarikh al-Dakwah al- Dawah al-Islamiyah. Kaherah: Maktabah.Ahmad Kamal Abdullah. (1988). Unsur-Unsur Islam Dalam Puisi Melayu Moden.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.Alawiyah As. Tutty. (1997). Strategi Dakwah Di Lingkungan Majelis Taklim. Bandung Indonesia: Mizan.Amir Hasan Dawi. (2002). Penteorian Sosiologi dan Pendidikan. Tg Malim: Quantum Book.Ani Hj Omar. (2011). Apresiasi Teori Kesusasteraan Melayu. Tg Malim: EmeritusPublication.Anwar Din. (2007). Asas Kebudayaan Dan Kesenian Melayu. Bangi Selangor: UniversitiKebangsaan Malaysia.Asin Dollah. (2004). Ke arah memantapkan Gerakan Dakwah di Malaysia: Cabaran dan penyelesaian.Kuala Lumpur: Universiti Malaya.Azizan bt Baharuddin. (2010). Islam dan Sains Dalam Pembangunan Tamadun. Kuala Lumpur: PercetakanNasional Berhad.Azhar Hamid. (1990). Budaya Berendoi.Kuala Lumpur: Utusan Melayu: 25. Bernand Lewis. (1993). Islamand The West New York: Oxford University Press.Braginsky V.I. (1992). Erti Keindahan dan Kesusasteraan Melayu, dlm. Dewan Sastera,Februari-Mac 1992.Braginsky V.I. (1994). Erti Keindahan dan Keindahan Erti dalam KesusasteraanMelayu Klasik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Chong Ah Fok. (2006). Kajian Novel-Novel terpilih Brunei dari PerspektifPengkaedahan Melayu. Brunei: Universiti Brunei Darussalam. (PhD).Fariza Md Sham. (2006). Dakwah dan Kaunseling di Malaysia. Bangi: Universiti KebangsaanMalaysia.Engku Ibrahim Ismail. (1992). Konsep Seni Dalam Islam. Kuala Lumpur: Akedemi Pengajian Melayu.Ghazali Sulaiman. (2007). Media Komunikasi Islam. Shah Alam: Universiti Teknologi Mara.Habiburrahman El-Syirazie. (2014). Kajian Interteksual Puisi-Puisi Religus Taifiq Ismaildlm. Jurnal Penyiaran Islam. Bil. Jan-Jun (34-38).Hanafi Mohamed. (1996). Falsafah Pendidikan Menurut Al-Quran. Selangor: Pustaka Ilmi.Hadijah Rahmat. (2006). Peranan dan Perkembangan Sastera Kanak-Kanak. Kuala Lumpur. Dewan BahasaDan Pustaka.Hamdan Abd Rahman. (1999). Panduan Menulis dan Mengeja Jawi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa danPustaka.Hamka. (1992). Aqidah Islam. Selangor: Pustaka Dini.Hassan Langgulung. (1981). Beberapa Tinjauan Dalam Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: PustakaAntaraHassan Langgulung. (1997). Asas-Asas Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa DanPustaka.Hashim Awang. (1989). Kajian Sastera: Suatu Pendekatan Melayu. Dewan Sastera(Disember 1989). hal. 60-63.Hashim Awang. (1993). Menilai Hidayah Dengan Pendekatan Dakwah. DewanSastera. (November 1993). hal. 74-75.Hashim Awang. (1993). Pengkaedahan Melayu dalam Kajian dan KritikanKesusasteraan Tanah Air dlm. Dewan Sastera (Januari, 1993). hal.52-56..Hashim Awang. (1999). Teori Sastera Sendiri: Pengkaedahan Melayu.. Kertas Kerja Kolokium MembinaTeori Sastera Sendiri, Hotel The Summit, 6-8 Disember 1999, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka.Hashim Musa. (1995). Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi. Kuala Lumpur Dewan Bahasa danPustaka.Harun Jaafar. (1995). Unsur-Unsur Dakwah dan Pendidikan Dalam Lagu-Lagu Dodoi Melayu. Bangi:Universiti Kebangsaan Malaysia: ATMA. (PhD).Harun Jaafar. (2002). Wacana Kesusasteraan Melayu Klasik. Tg. Malim: Universiti Pendidikan SultanIdris.Harun Jaafar. (2002). Teori dan Kritikan Sastera. Selangor: Pustaka Sistem Pelajaran Sdn Bhd.Harun Mat Piah. (1980). Puisi Melayu Tradisional: Satu Pembicaraan Genre Dan Puisi. KualaLumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.Harun Mat Piah. (2006). Puisi Melayu Tradisional Nasihat dan Pengajaran. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa Dan Pustaka.Haron Din. (2008). Islam Rujukan Efektif Akhlak Mulia. Selangor: PTS Millenia Sdn Bhd.M. Sidin. (1980). Asal-Usul Adat Resam Melayu. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.Ibn Khatir. (2000). Tafsir Quran Azim. Cairo: Maktabat Awlad Lil Thurat.Ismail Hussein. (1986). Sastera dan Agama. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Ismail Kamus. (2013). Indahnya Hidup Bersyariat. Selangor: Telaga Biru.Jelani Harun. (1999). Pengkaedahan Melayu: Mencari Zahir Merungkai Batin. KertasKerja Kolokium Membina Teori Sastera Sendiri, Hotel The Summit,6-8 Disember 1999, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka.Johari Yahya. (2002). Pantun Peribahasa Melayu. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.Julia Amrestiani. (2009). Analisis Pesanan Dakwah Dalam Novel Mahligai Perkahwinan.Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi.Jumali Selamat. (2009). Aplikasi Teori Pengkaedahan Melayu dalam Menaras Ribut dalam MenjarasRibut Menerusi Pendekatan Dakwah dlm. Jurnal Personalia Pelajar. Bil. 12 Jun/June (19-37).Jumali Selamat. (2011). Pengaruh Urbanisasi dalam Novel Cucu Tuk Wali Melalui PendekatanKemasyarakatan dlm. ATAVISME.Kamal Hassan. (1980). Media Dakwah. Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Kamaruddin Salleh. (2007).Pemikiran Islam dan Isu-Isu semasa. Bangi. Universiti Kebangsaan Malaysia.Kementerian Pendidikan Malaysia.(1994). Ensiklopedia Sejarah Dan Kebudayaan Melayu. KualaLumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.Ibrahim Amini. (2006). Agar Tak Salah Mendidik. Jakarta Indonesia: Penerbit Al- Huda.Mana Sikana. (1996). Falsafah dan Seni Kreatif Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa DanPustaka.Mana Sikana. (1983). Pemikiran Islam Dalam Sastera Melayu. Kuala Lumpur: Tratra Publishing &Trading Sdn Bhd.Mana Sikana. (1985). Tanggapan Sastera. Kuala Lumpur: Karya Bistari.Maniyamin. (2005). Citra Takmilah Analisis Terhadap Kumpulan Puisi Islam. ShahAlam: Karisma Publication Sdn Bhd.Maniyamin Ibrahim. (2009). Konteks Sastera dan Budaya Melayu. Shah Alam:Karisma Publication Sdn Bhd.Mardzelah Makhsin. (2003). Pendidikan Islam. Pahang: PTS Publication &Distributors.Md. Hashim Haji Yahya, Mad Afandi Awang. (1990). Kesenian dari sudut Syariah Universiti Malaya,5-8 November (Kertas Persidangan Seminar dan Kesenian).Mustafa Hj. Daud. (1994). Kesusasteraan Dalam Tamadun Islam. Sintok Kedah: UniversitiUtara Malaysia.Mohd Asri Abdullah. (2010). Prinsip-Prinsip Asas Islam, Syariah, Ibadat dan Akhlak.Shah Alam. Universiti Teknologi Mara.Mohd Amin Abdul Rahim. (2007). Panduan Pendakwah Secara Praktikal. Kuala Lumpur: DarulFikir Sdn Bhd.Mohd Firdaus Che Yaacob& Normaliza Abd Rahim (2016). Nilai Baik Hati MenerusiCerita Rakyat Melayu Terhadap Masyarakat Melayu Suatu Aplikasi Teori PengkaedahanMelayu. Dlm. Jurnal of Business and Social Development. Volume 4 November2, September2016;48-57.Mohd Majid Konting. (1990). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa DanPustaka.Mohd Kamal Hassan. (1991). Sastera Untuk Pembinaan Sahsiah Manusia. Dewan Sastera. Mei52-55.Mohd Rashid Md Idris. (2011). Nilai Melayu Dalam Pantun. Tg Malim: Universiti PendidikanSultan Idris.Mohd Rosli Saludin. (2007). Nilai-Nilai Islam Dalam Teromba. Pulang Pinang: Goal Intelligent.Mohd Rosli Saludin. (2007). Seni Berpuisi. Pulau Pinang: Goal Intelligent PublishingSdn Bhd.Mohd Taib Osman (peny.). (1975). Tradisi Lisan di Malaysia. Kuala Lumpur:Kementerian Kebudayaan Belia Dan Sukan.Mohd Taib Osman. (1980). Agama dan Kepercayaan Orang Melayu: Organisasi Dan Struktur. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa Dan Pustaka.Mohd Taib Osman (peny.). (1975). Warisan Puisi Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa DanPustaka.Mohd. Ali Aziz, M. Ag. (2004). Ilmu Dakwah. Jakarta Indonesia: Kencana Prenada Media Group.Mohd Hariri Mohd Daud. (2015). Menyambut Cahaya Mata Gaya Rasulullah. Kuala Lumpur: MutiaraCemerlang Sdn Bhd.Mohd Nasir Omar. (2010). Falsafah Akhlak. Bangi Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia.Mohd Yusof. (2000). Bimbingan Akhlak Mulia dan Nilai-Nilai Murni. Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise.Mohamed Asin bin Dollah. (2004). Dakwah Islam Semasa: Konsep dan Pelaksanaan.Kuala Lumpur: Universiti Malaya.Muhamad Yusoff Khalid. (2002). Isu Dakwah dan Kemanusiaan Dalam Era Globalisasi.Kolej Universiti Islam Malaysia: Fakulti DakwahMuhammad Abdul Jabbar Beg. (1981). Social Mobility In Islamic Civilisation: The ClassicalPeriod. Kuala Lumpur: University Of Malaya Press.Muhammad al-Ghazali. (1981). Maa Allah. Beirut: Dar IhyaMuhammad Abdullah Enan. (2012). Ibnu Khaldun: Riwayat Hidup dan Karyanya.Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Malaysia.Muhammad Fadzil Yusoff. (2012). Kosmologi dalam Puisi-Puisi Zurinah Hassan.Selangor: Universiti Putra Malaysia.Muhammad Haji Salleh. (1999). Menyeberangi Sejarah: Kumpulan Esei Pilihan. KualaLumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.Muhammad Haji Salleh (2000). Puitika Sastera Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasadan Pustaka.Muhammad Hussain. (2004). Teknik Terbaik Mendidik Anak. Kuala Lumpur: JasminEnterprise.Mustafa Haji Daud. (2002). Tamadun Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.Naffi Mat (2010). Puisi--Puisi Dharmawijaya: Kajian Teori Pengkaedahan Melayu dan Estetika.Universiti Malaya: Akademi Pengajian Melayu. (PhD).Nor Baizura Zakaria. (2008). Falsafah dan Logika Melayu: Karya Klasik (endoi).Universiti Malaya: Akademi Pengajian Melayu (PhD).Nor Raudah Hj. Siren (2012). Retorik Penulisan Dakwah. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.Norizat Selat. (2001). Manifestasi Kosmologi Dalam hukum Adat Pepatih Dalam KosmologiMelayu. Kuala Lumpur: Kademi Pengajian MelayuNor Marini Yaacob. (2011). Ibu dikaulah yang paling Hebat. Batu Caves Selangor: Best SellerPublication.Noor Hisham Md Nawi. (2011). Indahnya Didikan Awal Anak Cara Islam. Selangor: Pts Millenia Sdn Bhd.Noor Hazwany Arifin dan Noryamisma Ismail. (2014). Pemikiran Marzuki Ali dalam Khazanah SegalaRimbun dari Aspek Teori Pengkaedahan Melayu dlm. Jurnal Pengajian Melayu, Jilid 25 (135-157).Nur Syazrin Nazee Mudeen. (2012). Mesej Dakwah dan Metode Al-Mauizah Al- Hasanah DalamFilem My Name Is Khan dan Jodhan Akbar. Universiti Malaya: Akademi Pengajian Islam.(MA).Nureeyan Saleh (1999). Lagu Dodoi Melayu Pattani. Bangi: Universiti KebangsaanMalaysiaRohani Abdullah. (2004). Bayi Cerdik, Merangsang Perkembangan Kanak-KanakSecara Optimum Bermula Daripada Peringkat Bayi. Pahang: PTS Publication And Distributors Sdn Bhd.Roslan Mohamed. (2001). Faktor Kegemilangan Dakwah Islamiah. Kuala Lumpur: YADIM.Safwan Fathy. (2005). Menjalin Kasih Sayang. Shah Alam: Marshall Cavendish. Salim Ali Rasyid Al-Syubli. (1999). Hukum Menyambut Kelahiran Zuriat MenurutSunnah Rasulullah Serta Perkara-Perkara Bidah Tentang Kelahiran. Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise.Sayyid Sabiq. (2012). Akidah dan Pembangunan Modal Insan. Kota Bharu. Pustaka Aman Press.Shafie Abu Bakar. (1990). Keindahan Dalam Kesenian Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Shahnon Ahmad. (1981). Kesusasteraan dan Etika Islam. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn Bhd.Sidi Gazalba. (1976). Masyarakat Islam. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.Sidi Gazalba. (1977). Pandangan Islam Tentang Kesenian. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.Siddiq Fadzil. (2005). Pembangunan Watak Bangsa. Selangor: Akademi Kajian Ketamadunan KolejDar al- Hikmah.Siti Aisah Murad. (1996). Konsep Nilai Dalam Kesusasteraan Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa DanPustaka.Siti Aisyah Yap Abdullah. (1997). Dakwah Melalui Filem. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.Siti Hawa Hj Salleh. (1987). Cendekia Kesusasteraan Melayu Tradisional. KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Sohaimi Abdul Aziz. (2003). Sasterawan Negara: Muhammad Hj Salleh (Pencari DanPemikir. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.Shuhairimi Abdullah. (2009). Dinamisme Nilai-Nilai Murni Menurut Perspektif Islam.Perlis: Universiti Malaysia Perlis.Syaidul Azam Kamarudin. (2011). Jati Diri Melayu dalam Kumpulan Puisi Pilihan A.Aziz Deraman.Selangor; Universiti Putra Malaysia.Syed Sabiq. (2005). Fiqh Sunnah. Selangor: Pustaka Al-Hidayah.Syed Abdullah Al-Malawiy. (1996). Fadilat Amal Dalam Islam. Johor: Universiti TeknologiMalaysia.Talib Samat. (2002). Selayang Pandang Dunia Sastera Dan Penulisan. Shah Alam: Karisma PublicationSdn Bhd.Tajul Arif Mohamad Yusof. (2014). Transformasi Kepimpinan Dalam Novel Singapura:Analisis Pengkaedahan Melayu. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. (PhD).Wahyunah Hj. Abdul Ghani, (2000). Puisi Melayu Lama Berunsur Islam, Kuala Lumpur: DewanBahasa Dan Pustaka.Walid Muhd Afif. (1996). Panduan dan Tatacara Lengkap Kelahiran, Pernikahan dan Kematian. KualaLumpur: Pustaka Syuhada.Wan Akmal Wan Semara. (2005). Unsur Puitika Dalam Puisi Melayu Tradisional.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.Wan Abdul Kadir. (2002). Tradisi Dan Perubahan Masyarakat dan Budaya MelayuKuala Lumpur: Pustaka Ilmu.Wan Hussein Azmi. (1984). Panduan Dakwah Islamiah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Wan Hussein Azmi. (1988). Ilmu Dakwah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Wan Zalina WanOthman. (2013). Novel-Novel Faisal Tehrani: Kajian Intertekstualitidan Dakwah. Kuala Lumpur: Universiti Malaysia. (PhD).Yahya Nuryadi. (2008). Semulia Akhlak Nabi Muhammad SAW, Kuala Lumpur:Progressive Publishing House Sdn Bhd.Yusof Al-Qardhawi. (1978). Thaqafah al- Dayah. Kaherah: Maktabah Wahbah. Yusof Al-Qardhawi.(1985). Iman dan Kehidupan.Selangor: Dewan Pustaka Fajar. Yusof Al-Qardhawi. (1999). Seni DalamIslam. Kuala Lumpur: JAKIM.Yusof Al-Qardhawi. (2000). Jadidad Fidaui al-Quran wal Al-Sunnah. Beirut: MuassasahAl-Risalah.Yusof Al-Qardhawi. (2010). Halal dan Haram Dalam Islam, Bangi: Darul Syakir Enterprise.Yusof Al-Qardhawi. (2014). Fiqh Hiburan dan Rekreasi. Selangor: PTS Islamika Sdn Bhd.Yusuf Zaki Yaakub. (1964). Prinsip-Prinsip Ilmu Masyarakat. Kota Bharu: Pustaka Aman Press.Zaaba. (1992). Mencapai Keluhuran Budi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa PustakaZawiyah Mohamad Yusof. (2009). Kemahiran Komunikasi. Kuala Lumpur: DewanBahasa dan Pustaka.Zulkiple Abd Ghani. (2014). Dakwah Dalam Era Siber Di Malaysia. Nilai: Universiti Sains IslamMalaysia.Zuraini Hussein. (1996). Dawah dan Tuntutannya. Selangor: Penerbitan Al-Kauthar.Zurakintan. (2015). Pemikiran Melayu Tentang Ilmu dan Adab Dalam Puisi MelayuTradisional dlm. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman). 3, (2).(121-129).Zurinah Hassan. (2008). Puisi Melayu Moden. Kajian Teori Pengkaedahan Melayu.Kuala Lumpur: Universiti Malaya. (PhD).Zurinah Hassan, 2012, Puisi Melayu Tradisional, Selangor: Pekan Ilmu Publication.Internethttp://www.sinarharian.com.my/hiburan/Dakwah Ustaz Don/Articlehttp://www.e-fatwa.go.my/fatwa-Kebangsaan/hiburan--nasyid-dan pancaragamhttp://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/hukum-rakaman-lagu-lagu-nasyid berbentukhttp://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=Utusan Malaysia.htm_Endoihttp.my/public/article-view.php