Analisis resapan inovasi telegram dari aspek tingkah laku dan pencapaian murid dalam penulisan karangan

Kajian ini bertujuan menganalisis tingkah laku dan pencapaian murid dari sudut unsurresapan inovasi aplikasi Telegram dalam penulisan karangan dialog. Objektif kajian ini adalahuntuk memerhatikan kekerapan tingkah laku murid semasa menggunakan aplikasi Telegram darisudut kelebihan relatif dan kesesu...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Muhammad Aminul Khalil Zaini
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2020
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=5575
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:5575
record_format uketd_dc
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic PL Languages and literatures of Eastern Asia
Africa
Oceania
spellingShingle PL Languages and literatures of Eastern Asia
Africa
Oceania
Muhammad Aminul Khalil Zaini
Analisis resapan inovasi telegram dari aspek tingkah laku dan pencapaian murid dalam penulisan karangan
description Kajian ini bertujuan menganalisis tingkah laku dan pencapaian murid dari sudut unsurresapan inovasi aplikasi Telegram dalam penulisan karangan dialog. Objektif kajian ini adalahuntuk memerhatikan kekerapan tingkah laku murid semasa menggunakan aplikasi Telegram darisudut kelebihan relatif dan kesesuaian aplikasi Telegram semasa pengajaran karangan jenis dialog.Kajian ini juga menganalisis unsur resapan inovasi dalam karangan dialog murid setelah menggunakanaplikasi Telegram menerusi skor min ujian pra dan ujian pasca. Perbezaan skor min ujian pra danujian pasca kumpulan sedia ada (intek) yang terdiri daripada 32 orang murid Tahun Enam di Perakdianalisis menggunakan statistik Ujian-t Sampel Berpasangan. Kajian berasaskan reka bentukkuantitatif ini menggunakan kaedah tinjauan menerusi pemerhatian denganmenggunakan borang senarai semak tingkah laku murid. Kaedah kuasi eksperimen juga digunakan untukujian penulisan karangan dialog. Hasil kajian menunjukkan skor kekerapan tingkah laku adalahpositif terhadap semua item senarai semak pemerhatian yang dikaitkan dengan unsur resapan inovasi aplikasi Telegram. Murid dilihat memberikan tumpuan daripada aspek pandangan matadan postur badan (kekerapan = 28; 87.5%), memaparkan isi pelajaran dalam bentuk yang berbeza(kekerapan = 28; 87.5%), memberikan respons yang pantas dalam pengembangan idea (kekerapan = 28;87.5%), menggunakan bahasa Melayu yang standard (kekerapan = 26; 81.3%), cekap menggunakan aplikasiTelegram (kekerapan = 24; 75.0%) dan memanfaatkan media tambahan dalam aplikasi tersebut (kekerapan= 17; 53.1%). Hasil analisis ujian-t juga menunjukkan perbezaan yang signifikan antara skor minujian pra dan ujian pasca, iaitu t = -7.8, p=0.000, (p
format thesis
qualification_name
qualification_level Master's degree
author Muhammad Aminul Khalil Zaini
author_facet Muhammad Aminul Khalil Zaini
author_sort Muhammad Aminul Khalil Zaini
title Analisis resapan inovasi telegram dari aspek tingkah laku dan pencapaian murid dalam penulisan karangan
title_short Analisis resapan inovasi telegram dari aspek tingkah laku dan pencapaian murid dalam penulisan karangan
title_full Analisis resapan inovasi telegram dari aspek tingkah laku dan pencapaian murid dalam penulisan karangan
title_fullStr Analisis resapan inovasi telegram dari aspek tingkah laku dan pencapaian murid dalam penulisan karangan
title_full_unstemmed Analisis resapan inovasi telegram dari aspek tingkah laku dan pencapaian murid dalam penulisan karangan
title_sort analisis resapan inovasi telegram dari aspek tingkah laku dan pencapaian murid dalam penulisan karangan
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Bahasa dan Komunikasi
publishDate 2020
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=5575
_version_ 1747833209686589440
spelling oai:ir.upsi.edu.my:55752021-02-18 Analisis resapan inovasi telegram dari aspek tingkah laku dan pencapaian murid dalam penulisan karangan 2020 Muhammad Aminul Khalil Zaini PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania Kajian ini bertujuan menganalisis tingkah laku dan pencapaian murid dari sudut unsurresapan inovasi aplikasi Telegram dalam penulisan karangan dialog. Objektif kajian ini adalahuntuk memerhatikan kekerapan tingkah laku murid semasa menggunakan aplikasi Telegram darisudut kelebihan relatif dan kesesuaian aplikasi Telegram semasa pengajaran karangan jenis dialog.Kajian ini juga menganalisis unsur resapan inovasi dalam karangan dialog murid setelah menggunakanaplikasi Telegram menerusi skor min ujian pra dan ujian pasca. Perbezaan skor min ujian pra danujian pasca kumpulan sedia ada (intek) yang terdiri daripada 32 orang murid Tahun Enam di Perakdianalisis menggunakan statistik Ujian-t Sampel Berpasangan. Kajian berasaskan reka bentukkuantitatif ini menggunakan kaedah tinjauan menerusi pemerhatian denganmenggunakan borang senarai semak tingkah laku murid. Kaedah kuasi eksperimen juga digunakan untukujian penulisan karangan dialog. Hasil kajian menunjukkan skor kekerapan tingkah laku adalahpositif terhadap semua item senarai semak pemerhatian yang dikaitkan dengan unsur resapan inovasi aplikasi Telegram. Murid dilihat memberikan tumpuan daripada aspek pandangan matadan postur badan (kekerapan = 28; 87.5%), memaparkan isi pelajaran dalam bentuk yang berbeza(kekerapan = 28; 87.5%), memberikan respons yang pantas dalam pengembangan idea (kekerapan = 28;87.5%), menggunakan bahasa Melayu yang standard (kekerapan = 26; 81.3%), cekap menggunakan aplikasiTelegram (kekerapan = 24; 75.0%) dan memanfaatkan media tambahan dalam aplikasi tersebut (kekerapan= 17; 53.1%). Hasil analisis ujian-t juga menunjukkan perbezaan yang signifikan antara skor minujian pra dan ujian pasca, iaitu t = -7.8, p=0.000, (p 2020 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=5575 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=5575 text zsm closedAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Bahasa dan Komunikasi Abdul Fattah. (2015). The effectiveness of using whatsapp messenger as one of mobile learningtechniques to develop students' writing skills. Journal of Education and Practice. Vol 6:32. Hlm.115-127.Abdul Halim Ahmad & Najib Husin. (2016). Penggunaan aplikasi rangkaian sosial dalamkalangan pelajar Politeknik Kuala Terengganu. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of SocialSciences and Humanities, Vol. 1. Hlm. 81-90.Abdul Said Ambotang & Katriani Maijohn. (2014). Kajian persepsi guru terhadap agihantugas dan kepuasan kerja. Jurnal Pemikir Pendidikan, Vol. 5. Hlm. 19- 33.Abdul Wahab Ismail Ghani, Kamaliah Siarap & Hasrina Mustafa. (2006). Penggunaan komputer dalam pengajaran pembelajaran dalam kalangan guru sekolah menengah: satu kajian kes di PulauPinang. Kajian Malaysia, Vol. XXIV, No. 1 & 2.Abdull Sukor Shaari & Azliza Din. (2013). Pelaksanaan aktiviti komunikatif dalam pengajaranbahasa melayu sekolah rendah: Satu kajian kes. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu Fakulti PendidikanUKM 3(2), 64-78.Abdullah Mamun. (2018). "Diffusion of innovation among Malaysian manufacturing SMEs", JurnalPengurusan Inovasi Eropah, Vol. 21(1). Hlm. 113-141.Adenan Ayob. (2015). Pengadaptasian proses konstruktivisme dalam pengajaran penulisankarangan fakta berasaskan bahan multimedia: Kajian persepsi guru Bahasa Melayu sekolahmenengah. International Conference on Language, Educational And Innovation. 65-74.Ahmed Qarareh. (2016). The effect of using the constructivist learning model in teachingscience on the achievement and scientific thinking of 8th grade students. InternationalEducation Studies; Vol. 9 (7). Hlm. 178-197.Aisyah Abdullah, Zamri Mahamod & Azwa Shaid. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhipenulisan karangan Bahasa Melayu pelajar sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu,Vol. 6(2). Hlm. 1-9.Alec Courus. (2003). Innovation, change theory and the acceptance of newtechnologies: A literature review.Amin Alamiah & Ahmed Al Mulhem. (2018). Analysis of the essential factors affectingof intention to use of mobile learning applications: A comparison between universitiesadopters and non-adopters. Education and Information Technologies, Vol. (24). Hlm. 14331468.Aminuddin Hassan, Fadzilah Abd Rahman & Sim Kuan Yew. (2015). Meneroka pemikiran logikmelalui penggunaan aplikasi mudah alih. International Journaln and Training (InjET) 1(2) November. hlm 1-7.Andang Suhendi & Purwarno. (2018). Constructivist learning theory: the contributionto foreign language learning and teaching. The 1st Annual International Conference OnLanguage And Literature, Uisu Medan Indonesia. Hlm. 87-95.Andrej Demuth. (2013). Perception theories. Trnava: Universiti Tranava.Angalakuduru Aravind. (2017). Innovative methods and techniques of teaching vocabulary.Dalam Pitter Scott. Language Teaching: Techniques and Principle. (hlm. 113-117). Magnum PublishingLLC: New York.Anthony R. Korwin & Ronald E. Jones. (2016). Do hands-on, technology-based activitiesenhance learning by reinforcing cognitive knowledge and retention? Journal of TechnologyEducation, Vol 1:2.Araujo Leal & Luiz Albertin. (2015). Determinants of the use of technological innovationin distance learning: a study with business school instructors. Turkish Online Journal of DistanceEducation-TOJDE, Vol. 16 (1). Hlm. 19-37.Asri Fatimah & Santiana. (2017). Teaching in 21st century: Students-teachers perceptionsOf technology use in the classroom. Journal of Linguistic and English Teaching, Vol. 2(2).Hlm. 125-135.Awang Sariyan. (2018). Teras pendidikan bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa danPustaka.Azhar Salleh & Omar Alivi. (2018). Modul ramalan UPSR Bahasa Melayu Karangan.Johor Bahru: Penerbitan Witra.Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kelantan. (2017). Penggunaan makmal komputerdalam membantu proses pembelajaran dan pengajaran dalam kalangan guru sekolah seluruh daerah negeriKelantan. Laporan Jurnal BTP KPM. Hlm. 11-28.Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches(4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.Creswell, J. W. (2015). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative andqualitative research (5th ed.). Boston: Pearson.Davood Farahani & Masoud Fakhr. (2018). Exploring the potential of a mobile messagingapplication for self-initiated language learning. The Journal of English Language Pedagogyand Practice, Vol. 11(22). Hlm. 91-110.Davood Mashhadi & Maryam Kaviani. (2016). The social impact of Telegram as a social network onteaching english vocabulary among Iranian intermediate EFL learners (Payam Noor Center). SSYJ, Vol.7(23). Hlm. 65-76.Dawood Hamdani. (2014). A constructivist approach to a mobile learning environment.International Journal of Computer Applications, Vol. 93(4). Hlm. 41-46.Diana E. G. (2015). Diffusion of social innovations: Exploring the potential of online platformsthat enable the diffusion of proven solutions. Tesis MA: UniversitiMalmo.Dickson Adom, Akwasi Yeboah & Attah Ankrah. (2016). Constructivism philosophicalparadigm: implication for research, teaching and learning. Global Journal of Arts Humanities andSocial Sciences, Vol. 4(10). Hlm. 1-9.Djohan Rahman & Hezrina Manikam. (2015). Wadah alternatif dalam pembelajaran berasaskan ict.Seminar Bahasa Melayu 2015. Hlm. 467-479.Dzaa Latiff, Megat Yaassin, Noryusnita Ramli, Rauf Ridzuan, Rosilawati Sultan Mohideen &Farrah Ghani. (2017). Understanding innovation diffusion attributes towards internet tv adoption inenhancing students learning experience. Journal Akademia UiTM Negeri Sembilan, Vol. 5. Hlm.178-186.Ellis Hamburger. (2014). Why Telegram has become the hottest messaging app in the world. The VERGE.Ensaf Al Mulhim (2014). The barriers to the use of ICT in teaching in Saudi Arabia: a review ofliterature. Universal Journal of Educational Research, 2 , 487 - 493. doi: 10.13189/ujer.2014.020606.Even Fallan. (2015). "Explaining the variation in adoption rates of the informationcontent of environmental disclosure: An exploration of innovation adoption theory", Journalof Accounting & Organizational Change, Vol. 11 Issue: 2, Hlm. 247-268.Fahmi Mahamood. (2018). Penggunaan inovasi teknologi komunikasi dalam pengembanganpertanian di Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA). Tesis PhD: Universiti Utara Malaysia.Faridah Nazir & Tuan Jah Tuan Yusof. (2013). Pengajian sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolahrendah. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.Fatma Al-Busaidi, Abdullah Al Hashmi, Ali Al Musawi & Ali Kazem. (2016). Teachers'perceptions of the effectiveness of using Arabic language teaching software in Omanibasic education. International Journal of Education and Development using Information andCommunication Technology (IJEDICT), Vol. 12:2. Hlm. 139-157.Fred E. K. B. (2014). A call for return to Rogers innovation diffusion theory. Makerere journal ofhigher education, Vol, 6(1). Hlm. 55-85.Freddy Menko. (2018). Adoption of sustainable technology in the Dutch manufacturing industry. TesisMA: Universiti Radboud.Hamed Taherdoost. (2018). A review of technology acceptance and adoption models and theories.Procedia manufacturing Vol. 22. Hlm. 960-967.Hanan Abdelhafez & Mahmoud Abdallah. (2015). Making it 'authentic': Egyptian EFL student teachers'awareness and use of online authentic language materials and their learning motivation. Journal ofResearch in Curriculum, Instruction and Educational Technology (JRCIET), Vol. 1:1. Hlm. 129-168.Hannah Ayaba. (2016). Perceived attributes of innovation: perceived security as anadditional attribute to Roger?s diffusion of innovation theory. International Journal ofMulticultural and Multireligious Understanding (IJMMU), Vol. 3(6).Hlm. 6-19.Hashim Yaacob & Zarir Yusoff. Comparing the relationship between perceivedcharacteristics of innovation (PCI) and adoption of computer based training among trainerand trainees. The International Conference on Communication and Media 2014 (i-COME14), 18-20October 2014, Langkawi, MALAYSIA. Hlm. 69-74.Hasmaliza Hasan. (2016). Persepi guru bahasa Melayu SMK terhadap penerapan KBAT dalam pengajaran dan pembelajaran. Disertasi MA: Universiti Kebangsaan Malaysia.Hasnah Mohamad. (2016). Meningkatkan kemahiran menulis karangan melalui penggunaantrack changes. Malaysian Journal of Learning and Instruction, Vol. (13)(1). Hlm. 135-159.Hisyam Hatimtai & Hanum Hassan. (2018). The relationship between thecharacteristics of innovation towards the effectiveness of ICT in Malaysia ProductivityCorporation. Jurnal Komunikasi, Vol. (34)(1). Hlm. 253-269.Ismail Celik, Ismail Sahin & Mustafa Aydin. (2014). Reliability and validity study of the MobileLearning Adoption Scale developed based on the Diffusion of Innovations Theory.International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 2(4). Hlm. 300-316.Jauriah Md. Azali. (2014). Media dan alat pengajaran. ICT pemangkin pendidikan bestari.IPG Kampus Perlis. (hlm. 23-25).Jeffery Tikok. (2018). Sikap dan jantina guru Bahasa Melayu sekolah rendah daerah Serian terhadappemilihan bahan bantu mengajar. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu - JPBM, Vol. 8 (1). Hlm.13-21.John Dudley (2015). Perceptions of higher education: private good or public good?.Tesis PhD: Universiti Missouri-Colombia.Kavitha Ratnam & Adenan Ayob. (2018). Pengenalpastian impak penggunaan teknik eksplorasi digitaldan maya terhadap kebolehcapaian murid dalam penulisan karangan fakta. International Journalof Education, Psychology and Counseling, Vol. 3(9). Hlm. 37-53.Kavitha Ratnam. (2016). Kesan teknik ekesplorasi Internet berasaskan pendekatankonstruktivisme terhadap penulisan karangan fakta. Tesis MA: Universiti PendidikanSultan Idris.Kelly Thayer. (2014). The diffusion of innovations in education: A study of secondary englishlanguage arts teachers classroom technology integration. Tesis MA. Fakulti Pendidikan:Perpustakaan Universiti Florida.Kevin Costley. (2014). The positive effects of technology on teaching and studentlearning. Tesis PhD: Arkankas Tech University.Kurt Xyst. (2016). Constructivism, Dewey, and academic advising. The Global Community forAcademic Adivising (NACADA) Journal, Vol. 36(2). Hlm. 11-20.Lai P. C. (2017). The literature review of technology adoption models and theories forthe novelty technology. JISTEM - Journal of information systems and technologymanagement, Vol. 14 (1). Hlm. 21-38.Lawrence Neuman. (2014). Social research methods: qualitative and quantitative approaches.England: Pearson Education Limited.Mark Dahl-Jensen. (2016). Managing Innovation Processes: The case of Danish firms within theIndian water sector. Tesis MA: Universiti Perniagaan Conpenhagen.Mark Dodgson & David Gann. (2015). Inovasi: pengenalan ringkas. Amir Sharifudin Zainuddin. KualaLumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia.Marzini Mokhtar, Rohizani Yaakub & Fadzilah Amzah. (2017). Kaedah perbahasan sebagai wahanapembelajaran dan pemudah cara berasaskan KBAT dalam proses penulisan karangan argumentatif.Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu - JPBM, Vol. 7(2). Hlm. 1-12.Maura Borrego & Charles Henderson. (2014). Increasing the use of evidence?based teaching instem higher education: a comparison of eight change strategies. Journal of engineeringeducation, Vol 132 (2). Hlm. 220-252.Mavasoglu, M., & Dincer, S. (2014). Readability and French Language Teaching Texts: AnAnalysis of French Language Teaching Websites and Textbooks. Procedia - Social andBehavioral Sciences, 116. Hlm. 256259.Mazhar Abbas, Muhammad Shahid Nawaz, Jamil Ahmad & Muhammad Ashraf. (2017). The effectof innovation and consumer related factors on consumer resistance to innovation. CogentBusiness & Management, 4: 1312058. Hlm. 1- 23.Melissa Walker. (2017). A mixed methods study of teacher concerns toward theimplementation of blended learning. Tesis PhD.Mishra, P., Pandey, C. M., Singh, U., Gupta, A., Sahu, C., & Keshri, A. (2019).Descriptive statistics and normality tests for statistical data. Annals of cardiac anaesthesia,22(1), 6772. doi:10.4103/aca.ACA_157_18.Miyuki Sasaki. (2018). Application of diffusion of innovation theory to educationalaccountability: the case of EFL education in Japan. Sasaki language testing in Asia, Vol. 8(1).Hlm. 2-16.Mohamed Noh Daipi & Rahmat Subadah. (2015). Pembelajaran bahasa menerusi app: PengalamanSingapura. Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu IX 2015. Hlm.237-245.Mojtaba Aghajani & Mahsa Adloo. (2018). The effect of online cooperative learning on students writing skills and attitudes through Telegram application. International Journal ofInstruction, Vol. 11(3). Hlm. 433-448.Mustafa Jwaifell & Al-Mothana Gasaymeh. (2014). Using the diffusion of innovation theory toexplain the degree of English teachers adoption of interactive whiteboards in the modernsystems school in Jordan: a case study. ContemporaryEducational Technology, Vol. (4)(2). Hlm. 138-149.Nafis Azman, Faridza Shuraimi & Melor Yunus. (2018). Enhancing English Languagelearning and Teaching via Qgram (Telegram and Quizlet) Innovation. InternationalJournal of Academic Research in Progressive Education and Development, 7(4), 435446.Naresh Kumar. (2015). Review of innovation diffusion models. CSIR-National institute of sciencetechnology & development studies.Nizam Ibrahim, Emilia Norsaal, Hanapiah Abdullah, Zainah Hisham Che Soh & Ali Othman. (2016).Teaching and learning enhancement based on Telegram social media tool. Jurnal Intelek, Vol. 11(1),7-11.Norhiza Fadila, Zamri Mahamod & Wan Muna Ruzanna Wan Mohamad. (2016). Kompetensi, sikapdan penggunaan aplikasi Web 2.0 sebagai bahan bantu mengajar dalam kalangan guru bahasamelayu sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, Vol. 6, Bil. 2 (Nov. 2016). Hlm. 52-58.Normah Husin, Nor Azhan Norul Azmi & Mariam Mat Daud. (2014). Pembelajaran kolaboratif melaluiaplikasi telefon pintar dalam pembelajaran nahu. E-jurnal penyelidikan dan inovasi KUIS. Vol.4:1, hlm. 43-63.Noureddine Azmi. (2017). The benefits of using ICT in the EFL classroom: from perceivedutility to potential challenges. Journal of Educational and Social Research, Vol 7:1. Hlm.111-118.Nuket Gunduz & Cigdem Hursen. (2015). Constructivism in teaching and learning; content analysisevaluation. Procedia - Social and Behavioral Sciences 191. Hlm. 526 533.Nursyazwani Zainul Abidin. (2015, Julai). Blended learning dalam pembelajaran.Majalah Dimensikoop bil 46. Hlm. 68-71.Othman Talib. (2018). SPSS: Analisis data kuantitatif untuk penyelidik muda. Bandar Baru Bangi:MPWS Rich Publication Sdn. Bhd.Quang Bui. (2015). A review of innovation diffusion theories and mechanisms. 20th DIGIT WorkshopProceedings, Texas, December 2015. Hlm. 1-11.Renu Yadav. (2016). Role of constructivism in learning. International Journal ofEducational Studies, Vol. (3)(3). Hlm. 93-97.Richard Mayer. (2016). The Cambridge Handbook of Multimedia Learning. United Kingdom:Cambridge University Press.Rogers, E.M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). New York: Free Press. Rohaida Yusop &Zamri Mahmood. (2015). Keberkesanan peta pemikiran ( i-Think )dalam meningkatkan pencapaian penulisan Bahasa Melayu murid Tahun 6.Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu - JPBM, Vol. 5 (2). Hlm. 31-37.Ronizam Ismail, Shahrul Niza Samsudin, Ab Wahid Sulaiman, Norzaimah Zainol & Dina Syafini Zaid. (2016). Kajian literatur terhadap aplikasi mudah alih berunsurkan islam. Journalof Global Business and Social Entrepreneurship(GBSE) Vol. 2:5. Hlm. 174182.Roya Jafari & Hanieh Davatgari. (2015). Review of constructivism and socialconstructivism. Journal of social science, literature and language. 1(1). 9-16.Saedah Siraj. (2015). Pembelajaran mobile dalam kurikulum masa depan. Jurnal MasalahPendidikan Jilid 27. Hlm. 129-141.Sahin Ismail. (2006). Detailed review of Rogers diffusion of innovations theory and educationaltechnology-related studies based on Rogers theory. The Turkish Online Journal ofEducational Technology TOJET April 2006 ISSN: 1303-6521 volume 5 Issue 2 Article 3. Hlm. 14-23.Said Fathy Abdul Fattah. (2015). The effectiveness of using whatsapp messengeras one of mobile learning techniques to develop students' writing skills. Journal of Education andPractice, Vol.6: 32, hlm. 115-127.Sanni Ademola. (2014). Adoption of e-publishing amongst Malaysian journalpublishers. Tesis PhD: Universiti Putra Malaysia.Sarimah Ibrahim. (2015). Motivasi pelajar dalam pembelajaran bahasa melayu menggunakanteknologi multimedia pada abad ke-21. Tesis MA. Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia:Universiti Malaysia Sarawak.Sertel Altun. (2015). The methods of teaching course based on constructivist learning approach: anaction research. Journal of Education and Training Studies, Vol. 3(6). Hlm. 248-271.Shahfiezul Shahaimi & Fariza Khalid. (2015). Persekitaran Pembelajaran Maya FROG (VLE-FROG) diSekolah-sekolah di Malaysia: Pelaksanaan dan Cabaran. Prosiding Seminar Kebangsaan PendidikanNegara kali ke-5, 16-17 Disember 2015, AKEPT Negeri Sembilan, 28-37.Shahfiezul Shahaimi & Fariza Khalid. (2016). Pengintegrasian blended learning dalam pembelajaranpersekitaran maya Frog (Vlefrog). Dalam Nabilah Othman, Chiang Wei Luan. Pendidikan abadke-21: Peranan teknologi maklumat dan komunikasi serta cabarannya. (52-71). Bangi: UniversitiKebangsaan Malaysia.Shahfiezul Shahaimi & Fariza Khalid. (2017). Persepsi guru terhadap ciri-ciri inovasi Vlefrog disekolah di WP Kuala Lumpur, WP Putrajaya dan Negeri Selangor. Simposium Pendidikan diPeribadikan:Perspektif Risalah An-Nur (SPRiN2017). Hlm. 226-236.Shahriar Sarvari & Ebrahim Ezzati. (2019). Teaching writing through telegram social network andits effect on EFL learners' writing performance. International Journal of Foreign LanguageTeaching & Research Vol, 7(25), Spring. Hlm. 87-100.Shima Ghobadi & Saeed Taki. (2018). Effects of Telegram stickers on English vocabularylearning. Focus on Iranian EFL learners. Research in English Language Pedagogy, Vol, 6(1).Hlm. 139-158.Shirley Hong. (2014). The changing landscape of language teachers ssage of ICT in classrooms inSMK Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. InternationalJournal on E-Learning Practices (IJELP) Volume 1(1) UMS. Hlm. 69-90.Simin Ghavifekr & Wan Athirah Wan Rosdy. (2015). Teaching and learning withtechnology: Effectiveness of ICT integration in schools. International Journal of Research inEducation and Science (IJRES), 1(2), 175-191.Sumarni Lapammu & Zamri Mahamod. (2018). Tahap pengetahuan, sikap dan kesediaan pelajarTingkatan 4 terhadap penggunaan pembelajaran persekitaran maya Vle Frog dalam pembelajaran BahasaMelayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, Vol. 8, Bil. 1 (Mei. 2018). Hlm. 53-62.Supyan Hussin. (2016). Innovation in Pedagogical delivery using Telegram in language courses.11thInternational Conference one-Learning, ICEL Universiti Sains Islam Malaysia, 2 -3 Jun2016, Malaysia.Surendran Sankaran & Norazlinda Saad. (2014). Kerumitan teknologi denganpengintegrasian perisian kursus interaktif di SMK harian. Proceeding ofInternational Conference on Postgraduate Research. 1-2 December 2014, Kuala Lumpur. Hlm. 305-311.Suzlina Hilwani Baharuddin & Jamaludin Badusah. (2016). Tahap pengetahuan, kemahiran dansikap guru sekolah menengah terhadap penggunaan Web 2.0 dalam pengajaran bahasa melayu.Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, Vol. 6, Bil. 2 (Nov. 2016): 33-43.Syahida Zakaria. (2015). Kesan pendekatan konstruktivisme dan pendekatan tradisionaldalam pengajaran dan pembelajaran komponen sastera bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan BahasaMelayu, 5(2). Hlm. 12-21.Syaza Hazwani Zaini, Ahmad Fauzi Mohd Ayub & Faridah Hanim Yahya. (2018). Elemen teoriresapan inovasi dalam penerimaan dan penggunaan m-pembelajaran dalam kalangan pelajar.International Journal of Education, Psychology and Counseling, Volume: 3 Issues: 15. Hlm.40-46.Syazwani Ismail, Jamalludin Harun, Shaharuddin Salleh & Megat Aman Megat Zakaria. (2016).Teknologi mudah alih dalam meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi pelajar. 2nd InternationalEducation Postgraduate Seminar (IEPS 2015), Pulai Spring Resort, Johor, Volume: 1. Hlm. 202-210.Syed Lamsah Syed Chear. (2017). Pengajaran dan pembelajaran melalui aplikasi Whatsapp danTelegram di universiti swasta. Jurnal Pendidikan Malaysia, Vol. 42(2). Hlm. 1-14.Tahir Ahmad Wani & Syed Wajid Ali. (2015). Innovation diffusion theory review & scope in thestudy of adoption of smartphones in India. Journal of general management research Vol.3(2). Hlm. 101-118.Tomislav Topolov?an & Milan Matijevi?. (2016). Constructivist learning and digital media. ResearchPapers on Knowledge, Innovation and Enterprise, Vol. (4). Hlm. 78-97.Tugba Mutlu. (2016). Understanding students and teachers approaches to tablet use in Turkishsecondary schools: a model based approach. Tesis PhD: UniversitiSheffield.Venkata Lakshmi. (2017). Sustainable innovation in ELT classrooms. Dalam PitterScott. Language Teaching: Techniques and Principle. (hlm. 113-117). Magnum Publishing LLC: NewYork.Virginia C. P. (2016). Factors influencing faculty innovation and adoption of openeducational resources in higher education. Tesis PhD: Universiti Northeastern.Vivienne Walt. (2016). With Telegram, a reclusive social media star rises again.Fortune. Diperoleh daripada: http://fortune.com/telegram-pavel-durov-mobile- world-congress/Yahya Othman & DK. Suzanawaty PG. Osman. (2014). Keupayaan menguasai kemahiran menulismelalui pembelajaran berasaskan projek dalam penulisan berbentuk risalah di sekolah rendah.Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu - JPBM, Vol. 4 (1). Hlm. 19-29.Yuksel Ismail. (2014). Rogers diffusion of innovation model in action: individualinnovativeness profiles of pre-service teachers in Turkey. Croatian Journal of Education, Vol.17(2). 507-534Yusfarina Mohd Yussof, Abdul Rasid Jamian, Zaitul Azma Zainon Hamzah & Samsilah Roslan.(2015). Strategi kognitif dan afektif dalam meningkatkan penguasaan pemahaman bacaan danliterasi emosi murid. Jurnal bahasa, budaya dan warisan Melayu, 2(1). 29-47.Zainab Ahmad. (2014). Penggunaan dan pengintegrasian TMK dalam pengajaran. ICT pemangkin pendidikanbestari. IPG Kampus Perlis. (hlm. 59-71).Zakaria Omar. (2014). Pendekatan konstruktif dalam inovasi pengajaran danpembelajaran bahasa melayu di kolej vokasional. Tesis Sarjana. Fakulti Pendikan Teknikal danVokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.Zanaton Iksan & Sumaiyah Saufian. (2017). Mobile learning: innovation in teaching and learningusing Telegram. International Journal of Pedagogy and Teacher Education (IJPTE), Vol. 1(1). Hlm.19-26.Zarifah Yasrani Zulkeflee & Zanaton H. Ikhsan. (2015). Pengintegrasian STEM dalam prosespengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah rendah. Dalam Siti Zawiyah Isa, KuAhmisuhati Ku Ahmad, Juhana Simarani, Norhayati Affandi, Nur Suhana Suhadi, Zulfahmi Ab Salam,... Wong Kee Meng. Kolokium Penyelidikan dan Pendidikan Kebangsaan 2015 Politeknik PortDickson: (hlm. 145-151).Zeineb D. G. (2016). Online language learning and teaching pedagogy: Constructivism and beyond.International Scholarly and Scientific Research & Innovation, Vol. 10(8). Hlm. 3030-3036.Zulkifli Osman, Anida Sarudin, Dahlia Janan & Ani Omar. (2016). Keberkesanan pendekatanautentik dalam meningkatkan tahap penulisan karangan pelajar.Jurnal PENDETA, Vol. 7. (hlm.142-155).