Tema,ciri-ciri dan fungsi jaku sema dan jaku silup dalam pengajaran bungai jaku

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tema, ciri-ciri dan fungsi jaku sema dan jakusilup dalam pengajaran bungai jaku. Kajian ini memfokuskan kepada tiga objektif utamaiaitu menghuraikan tema, mengenal pasti ciri-ciri dan menjelaskan fungsi jaku sema dan jakusilup dalam bungai jaku. Kajian ini memanfa...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Elizabeth Janie Silai
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2018
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=5783
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:5783
record_format uketd_dc
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic PL Languages and literatures of Eastern Asia
Africa
Oceania
spellingShingle PL Languages and literatures of Eastern Asia
Africa
Oceania
Elizabeth Janie Silai
Tema,ciri-ciri dan fungsi jaku sema dan jaku silup dalam pengajaran bungai jaku
description Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tema, ciri-ciri dan fungsi jaku sema dan jakusilup dalam pengajaran bungai jaku. Kajian ini memfokuskan kepada tiga objektif utamaiaitu menghuraikan tema, mengenal pasti ciri-ciri dan menjelaskan fungsi jaku sema dan jakusilup dalam bungai jaku. Kajian ini memanfaatkan dua teori iaitu semantik dan semiotikmenurut C. S. Pierce untuk merungkai objektif kajian. Pengkaji telah menggunakan tiga kaedahiaitu kaedah kepustakaan, kaedah lapangan dan kaedah pemerhatian. Kaedah lapangan danpemerhatian telah dilakukan di beberapa buah sekolah bersama dengan pelajar sekolah menengah.Lima belas soalan berkaitan dengan ciri-ciri jaku sema dan jaku silup disediakan dantelah diisi oleh responden. Analisis deskriptif telah dimanfaatkan untuk menjawab semuasoalan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat empat ciri-ciri jaku sema yang telahdikenal pasti. Jaku sema membandingkan keadaan dalam ungkapan dan mesej mudah difahami denganmenggunakan kata banding asai, baka, enda dan munyi (seperti, bagai dan umpama) di pangkalayat. Jaku silup pula ialah ungkapan yang mempunyai erti yang bersembunyi, ia berteka-teki dandigunakan di tempat berpenghuni, untuk mengelakkan malapetaka dan kecelakaan. Dari segi persamaan, kedua-duanya merujuk kepada sesuatu yang spesifik, dan ia mempunyai maksud tertentu, menerapkan cara hidup manusia, terdiri daripada frasa-frasafiguratif serta terdiri daripada sepatah dua perkataan sahaja. Kajian ini diharapkandapat memberikan fahaman yang jelas kepada golongan pelajar untuk memahami mesej yang disampaikan. Implikasinya, kajian seumpama ini boleh dijadikan korpus tentang jaku sema danjaku silup dan jumlah penyelidik yang mengkaji kepelbagaian aspek BahasaIban di Sarawak.
format thesis
qualification_name
qualification_level Master's degree
author Elizabeth Janie Silai
author_facet Elizabeth Janie Silai
author_sort Elizabeth Janie Silai
title Tema,ciri-ciri dan fungsi jaku sema dan jaku silup dalam pengajaran bungai jaku
title_short Tema,ciri-ciri dan fungsi jaku sema dan jaku silup dalam pengajaran bungai jaku
title_full Tema,ciri-ciri dan fungsi jaku sema dan jaku silup dalam pengajaran bungai jaku
title_fullStr Tema,ciri-ciri dan fungsi jaku sema dan jaku silup dalam pengajaran bungai jaku
title_full_unstemmed Tema,ciri-ciri dan fungsi jaku sema dan jaku silup dalam pengajaran bungai jaku
title_sort tema,ciri-ciri dan fungsi jaku sema dan jaku silup dalam pengajaran bungai jaku
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Bahasa dan Komunikasi
publishDate 2018
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=5783
_version_ 1747833227091902464
spelling oai:ir.upsi.edu.my:57832021-04-06 Tema,ciri-ciri dan fungsi jaku sema dan jaku silup dalam pengajaran bungai jaku 2018 Elizabeth Janie Silai PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tema, ciri-ciri dan fungsi jaku sema dan jakusilup dalam pengajaran bungai jaku. Kajian ini memfokuskan kepada tiga objektif utamaiaitu menghuraikan tema, mengenal pasti ciri-ciri dan menjelaskan fungsi jaku sema dan jakusilup dalam bungai jaku. Kajian ini memanfaatkan dua teori iaitu semantik dan semiotikmenurut C. S. Pierce untuk merungkai objektif kajian. Pengkaji telah menggunakan tiga kaedahiaitu kaedah kepustakaan, kaedah lapangan dan kaedah pemerhatian. Kaedah lapangan danpemerhatian telah dilakukan di beberapa buah sekolah bersama dengan pelajar sekolah menengah.Lima belas soalan berkaitan dengan ciri-ciri jaku sema dan jaku silup disediakan dantelah diisi oleh responden. Analisis deskriptif telah dimanfaatkan untuk menjawab semuasoalan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat empat ciri-ciri jaku sema yang telahdikenal pasti. Jaku sema membandingkan keadaan dalam ungkapan dan mesej mudah difahami denganmenggunakan kata banding asai, baka, enda dan munyi (seperti, bagai dan umpama) di pangkalayat. Jaku silup pula ialah ungkapan yang mempunyai erti yang bersembunyi, ia berteka-teki dandigunakan di tempat berpenghuni, untuk mengelakkan malapetaka dan kecelakaan. Dari segi persamaan, kedua-duanya merujuk kepada sesuatu yang spesifik, dan ia mempunyai maksud tertentu, menerapkan cara hidup manusia, terdiri daripada frasa-frasafiguratif serta terdiri daripada sepatah dua perkataan sahaja. Kajian ini diharapkandapat memberikan fahaman yang jelas kepada golongan pelajar untuk memahami mesej yang disampaikan. Implikasinya, kajian seumpama ini boleh dijadikan korpus tentang jaku sema danjaku silup dan jumlah penyelidik yang mengkaji kepelbagaian aspek BahasaIban di Sarawak. 2018 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=5783 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=5783 text zsm closedAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Bahasa dan Komunikasi A Team of Experts.(2000).Advanced Learner?s Dictionary of Literary Terms.NewDelhi, India: Anmol Publications PVT. LTD.Ab. Rahman Ab. Rashid, Harun Jaafar, Mohd. Rosli Saludin dan Talib Samat.(2000).Kamus Sastera Melayu.Selangor.Pearson Education Malaysia Sdn Bhd.Abdul Chaer. (1994). Pengantar Semantik Bahasa Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. Abdul Chaer.(2002). Pengantar Semantik Bahasa Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta Abdul Chaer. (2007). LinguistikUmum. Jakarta: Rineka Cipta.Abdul Razak Zaidan, Anita K. Rustapa dan Hani?ah. (1994). Kamus IstilahSastra.Jakarta: Balai Pustaka.Abdul Aziz Rahman. (2000). Kamus Milenium.Selangor : Federal Publications.Abdullah Bin Yusof.(2009). Perluasan Makna Perkataan Bahasa Melayu:Sumbangan Data Korpus Berkomputer. Perak.Universiti Pendidikan Sultan Idris.Abdullah Yusof, Alias Mohd Yatim & Mohd Ra?in Shaari.(2009). Semantik dan PragmatikBahasa Melayu.Kuala Lumpur. PUSTAKA SALAM SDN BHD.Abdullah Hassan dan Ainon Mohd.(2003). Tesaurus Bahasa Melayu.Pahang: PTS Publications &Distributions Sdn Bhd.Abu Hassan Abdul & Mohd. Rasdi Saamah. (2012). Unsur Haiwan dalam Peribahasa Masyarakat Asli SukuKaum Semai: Pendeta Jurnal Bahasa dan Sastera Melayu.Perak : Universiti Pendidikan SultanIdris.Adam Gargani. (2014). Poetic Comparisons How Similes Are Understood.United Kingdom:Salford.Ainon Mohd dan Abdullah Hassan.(2006). Kamus Pepatah, Bidalan &Perumpamaan.Selangor: PTS Publications & Distributions Sdn Bhd.Anand Sagar. (1994). Dictionary of Idioms and Phrases.Kuala Lumpur: CrescentNews (KL) Sdn Bhd.Anida Sarudin & Mohd Rashid Hj Md Idris.(2015). Penguasaan Ilmu Linguistik OlehGuru-Guru Bahasa Melayu Di Sekolah: Penyelidikan Dalam Bidang Bahasa & Sastera. Perak: PenerbitUniversiti Pendidikan Sultan Idris.Anni Holila Pulungan. (2011). Kajian Etnolinguistik Terhadap Peribahasa Dalam BahasaIndonesia: Sebuah Tinjauan Pragmatic Force (Daya Pragmatik). Sumatera Utara, Indonesia:Universitas Negeri Medan.Asmah Haji Omar.(2008). Ensiklopedia Bahasa Melayu.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa DanPustaka.Asmah Haji Omar dan Rosline Sandai.(2012). Fonologi Bahasa Iban.Perak: UniversitiPendidikan Sultan Idris.Anwar Gani Mustakim. (2012). Representasi Perempuan Dalam Kanji (Analisis Semiotika Terhadap Buku Kanji Pictographix). Jakarta: Universitas Indonesia.Asraf, Rosnita Abdullah dan Surinah Adam.(2016). Kamus Lengkap PeribahasaBergambar.Selangor: Sasbadi Sdn. Bhd.Boh Phaik Ean & Goh Sang Seong. (2015). Satu Analisis Ketepatan Terjemahan Chengyu dalamNovel Jia (Keluarga) ke dalam Bahasa Melayu (An Analysis of the Accuracy of ChengyuTranslation in the Novel Jia [Family] into Malay) Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.Broody Anak Sait.(2002). bertajuk Analisis Kesilapan Tanda Baca dan Ejaan Dalam Karangan PelajarKaum Iban Tingkatan Dua Di Sekolah Menengah Kebangsaan Pakan, Sarikei,Sarawak.Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris.Bup sereba reti jaku Iban. (2011). Kuching, Sarawak: The Tun Jugah Foundation.Casper Kayong Umping. (2010). Sempama Jaku Iban (Iban Metaphor). Sibu, Sarawak: SarawakIban Writers Association (Siwa).Casper Kayong Umping. (2014).Raja Berani Borneo: Sejarah Raja Berani Dayak Iban. Sibu,Sarawak: Sarawak Iban Writers Association (Siwa).Casper Kayong Umping. (2014) Sempama Jaku Iban. Sibu, Sarawak: SarawakIban Writers Association (Siwa).Chemaline Anak Osup. (2011). Pengajaran Kemahiran Bertutur Dalam KelasBahasa Iban di SMK Tun Abdul Razak (Sarawak): Satu Kajian Kes. Tanjong Malim. Universiti PendidikanSultan Idris.Chemaline Anak Osup & Padang Anak Luna.(2011). Morfologi Jaku Iban.Perak: EmeritusPublications.Corella Anak Stephen. (2017). Faktor Campur Kod Dalam Kalangan Masyarakat Iban Di Sarawak: PENDETA Journal of Malay Language, Education and Literature. Tanjong Malim. UniversitiPendidikan Sultan Idris.Fadilah Jasmani. (2012). Kamus Melayu-Inggeris Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa danPustakaHarimurti Kridalaksana. (1982). Kamus Linguistik. Jakarta: Penerbit PT Gramedia, Jakarta.Hashim Hj. Musa, Normahdiah Sheik Said, Rozita Che Rodi & Siti Sarah Ab Karim. (2012). Hati BudiMelayu: Kajian Keperibadian Sosial Melayu Ke Arah Penjanaan Melayu Gemilang:GEMA OnlineJournal of Language Studies163. Selangor: Universiti Putra Malaysia.Hasmidar Hassan & Jafizah Jaafar. (2016).Penginterpretasian Peribahasa Dan HubungannyaDengan Kemahiran Berfikir: Analisis Berdasarkan Teori Relevans. Jurnal Bahasa: Jilid 16 Bil. 1 (94-119). Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.Hashim bin Musa. 1994. Pengantar Falsafah Bahasa: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.Hashim bin Musa. 1994. Falsafah Bahasa Melayu: Beberapa Aspek Kajian, DJ Gemilang. U.I.A: PetalingJaya.Hashim bin Musa. 1994. Pertumbuhan dan Perkembangan Bahasa Melayu: Alirannya BerdasarkanTeks-Teks Terpilih, Kertas Data/Monograf Siri Baru 2. Jabatan Pengajian Melayu, UniversitiMalaya: Kuala Lumpur.Hishamudin Isam & Mashetoh Abd Mutalib.(2015). Memahami Pemikiran Melayu Melalui Pembingkaian Makna Leksis Darah Dalam Peribahasa.Jurnal Melayu. Kedah: Universiti UtaraMalaysia.Hamzah.(2001). Kamus Za?ba.Kuala Lumpur: Pustaka Antara.Hasnah Faizah. (2010). Linguistik Umum. Pekanbaru: Cendikia InsaniHB Hamzah. (2001). Kamus Za?ba. Kuala Lumpur: Pustaka Antara Books Sdn Bhd.Hornby A.S, Cowie Ap. Grimsan AC. (1989) .Oxford Advanced Learner?s Dictionary of Current English.England: Oxford University Press.Imran Ho-Abdullah. (2011). Analisis Kognitif Semantik Peribahasa Melayu BersumberkanAnjing(Canis Familiaris). GEMA Online Journal of Language Studies 125. Selangor:Universiti Kebangsaan Malaysia.Jamaludin, I.K. Seken & L. P. Artini. (2013). Analisis Bentuk, Fungsi Dan Makna Lelakaq DalamAcara Sorong Serah Pada Ritual Pernikahan Adat Sasak. Indonesia: Universitas PendididkanGanesha Singaraja.Janang Ensiring, Robert Menua Saleh. (2009). Jaku? Dalam.Kuching, Sarawak.The Tun Jugah Foundation.John Simpson. (1985). The Concise Oxford Dictionary of Proverbs. Oxford New York: OxfordUniversity Press.Joyce M. Hawkins. (2008). Kamus Dwibahasa Oxford Fajar.Shah Alam, Selangor: Oxford FajarSdn Bhd.Julita @ Norjietta Bt. Taisin. (2012). Kesediaan Guru Bahasa KadazandusunTerhadap Penggunaan Pakej Perisisan Dalam Mengajar Dan Pembelajaran.SatuTinjauan Di Beberapa Buah Sekolah Rendah Daerah Tamparuli Sabah.Perak.Universiti PendidikanSultan Idris.Kamus Bahasa Iban Bahasa Malaysia. (1989). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Kamus Besar Bahasa Melayu. (1995). Selangor: Utusan Publications & Distributions Sdn Bhd.Kamus Linguistik. (1997). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Kamus Perwira Bahasa Melayu Bahasa Inggeris. (1998). Selangor: Penerbitan Daya Sdn Bhd.Kamus Simpulan Bahasa. (2011). Kuala Lumpur: Utusan Publications &Distributions Sdn Bhd.Kementerian Pendidikan Malaysia.( 2007). Sistem Jaku Iban Di Sekula. Putrajaya.Kim Jang-Gyem. (2008). Kajian Semiotik dalam Novel-Novel Mochtar Lubis.Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.Laman web Kementerian Pelajaran Malaysia, (2013), http://www.moe.gov.my/ [08 Mac 2016]Linda & Roger Flavell.(2011). Dictionary of Proverbs and their origins. London.Kyle Books.Magdeline Anak Nor dan Zamri Mahamod. (2014). Penterjemahan Pengetahuan Pedagogi Kandungandalam Proses Tindakan Guru Bahasa Iban Baharu dan Berpengalaman Bukan Opsyen: JurnalPendidikan Malaysia 39 (1). Kuala Lumpur. Universiti Kebangsaan Malaysia.Mansur Abdullah dan A. Khaled Mat Noh.(2016). Peribahasa.Selangor: MBP PublicationsSdn Bhd.Mana Sikana.(2013). Koleksi Teori Sastera.Selangor. Pustaka Karya.Mariam Binti Md Saad.(2011). Pengajaran Kemahiran Penulisan Karangan Naratif Bahasa Melayu Menggunakan Kaedah Kata Tanya.Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris.Maxim Stamenov. (1998). Perkembangan Semasa Teori Semantik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa DanPustaka.Micheal Abunawas. (1985). Berita Rayat No 159. Sibu, Sarawak. Opis RASCOM.Micheal Abunawas. (1985). Berita Rayat No 160. Sibu, Sarawak. Opis RASCOM.Mohd Rashid Md Idris, Lajiman Janoory & Anida Sarudin. (2014).Pengaruh Bahasa Terhadap Gaya HidupMahasiswa Di Malaysia: Penyelidikan Dalam Bidang Bahasa & Sastera. Perak: Penerbit UniversitiPendidikan Sultan Idris.Mohammad A. Quayum dan Rosli Talif. (2000). Dictionary of Literary Terms Revised Edition.Selangor: Pearson Education Malaysia Sdn. Bhd.Mohammed Azlan Mis. (2010). Lingua Franca Di Sarawak: Aplikasi Teori Pilihan Bahasa. PusatSelangor: Universiti Kebangsaan Malaysia.Mulyani. (2013).Kajian Nilai Pendidikan Dalam Kamus Peribahasa Jawa Karya F.S.Darmasoetjipta. Indonesia: Universitas Muhammadiyah Purworejo.Nafisah Abd Hamid. (2015). Kesantunan Bahasa Penggunaan Sistem Sapaan DanEufemismeDalam Komunikasi: Perkongsian Profesional Bagi Guru- Guru Permulaan. Singapura.Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir. (2009). Teori Bahasa :Implikasi TerhadapPengajaran Tatabahasa. Tanjong Malim. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.Nilwati & Havid Ardi. (2012). Types Of Euphemism Used By Male AndFemaleKerinciness Speaker. Indonesia: FBS Universitas Negeri Padang.Norazimah Zakaria, Naffi Mat, Hasrina Baharum & Minah Sintian.(2016) Unsur Pemikiran KreatifMasyarakat Melayu Tradisi Melalui Teks Sastera Tulisan dan Lisan Terpilih.Unsur PemikiranKreatif Masyarakat Melayu Tradisi Melalui Teks Sastera Tulisan dan Lisan Terpilih (67-74).Perak:Universiti Pendidikan Sultan Idris.Nordiana Binti AB Jabar.(2010). Falsafah Pendidikan Negara Dalam Kata-Kata Adat.TanjungMalim. Universiti Pendidikan Sultan Idris.Noresah bt. Baharom. (1997). Kamus Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Noresah bt. Baharom. (2010). Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Nor Hashimah Jalaluddin.(2014). Semantik dan Akan Budi Melayu. Bangi: Universiti KebangsaanMalaysia.Nor Hashimah Jalaluddin. (2014). Pemartabatan Bahasa Melayu: MengenaliFalsafah Bahasa Melayu. Bangi: Institut Alam dan Tamadun Melayu.Nurulhanis Binti Ibrahim. (2014). Analisis Strategi Penterjemahan Peribahasa MelayuKe Bahasa Arab.Kuala Lumpur. Fakulti Bahasa Dan Linguistik, Universiti Malaya.Nurhiza Mohamed. (2015). Penggunaan Simbol Dalam Peribahasa: Perkongsian Profesional BagiGuru-Guru Permulaan. Singapura.Nur Afiqah Wan Mansor &Nor Hashimah Jalaluddin. (2016). Makna Implisit Bahasa Kiasan Melayu: Mempertalikan Komunikasi, Kognisi dan Semantik. Jurnal Komunikasi, Jilid 32(1) 2016: (189-206). Bangi:Universiti Kebangsaan Malaysia.Othman. (2001). Kamus Am. Crescent News (KL) Sdn. Bhd: Kuala Lumpur.Prof. A. Hamid Hasan Lubis. (1988). Glosarium Bahasa dan Sastra. Bandung, Indonesia:Penerbit Angkasa Bandung.Rahim Aman & Muhammad. Nur Latif. (2012). Pembuktian dan Pengukuhan Teori "The New MalayHomeland" Berdasarkan Rekonstruksi dan Klasifikasi Bahasa Iban Purba Sarawak (The Proof andStrengthening of Theory of 'The New Malay Homeland' Based on Reconstruction andClassification of the Ancient Sarawak Iban language).Selangor.Universiti Kebangsaan Malaysia.Rida Safuan Selian. (2007). Analisis Semiotik: Upacara Perkahwinan Ngerje Kajian EstetikaTradisional Suku Gayo Di Dataran Tinggi Gayo Kabupaten Aceh Tengah. Jawa Tengah, Indonesia:Universiti Negeri Semarang.Saidatul Nornis Hj. Mahali & Mohd. Rasli Saamah. (2013). Haiwan SebagaiPerlambangan Dalam Peribahasa Orang semai.GEMA OnlineTM Journal of Language Studies.Sanoda Anak Anyal.(2007). Kajian Semiotik Dari Aspek Watak Dan Perwatakan Dalam NaskahSi Bongkok Tanjung Puteri.Sarawak. Fakulti Seni Gunaan Dan Kreatif, Universiti MalaysiaSarawak.Sardar Ziauddin. (1996). Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.Bandung; Mizan. Satia Gerik. (2009).Bungai Jaku: Sempama. Bintulu.Saufie Afandy Md Senin.(2013). Kamus Peribahasa. Kuala Lumpur: Utusan Publications& Distributors.Shahrezad Ibrahim. (2002). Kamus Dwibahasa Bahasa Inggeris Bahasa Melayu EdisiKedua.Selangor Darul Ehsan: Dewan Bahasa Dan Pustaka.Siti Saniah Abu Bakar & Noor Hatini Zolkipli.(2012). Unsur Eufemisme dalam Melunas Rindu dan Renyah.Pendeta Jurnal Bahasa dan Sastera Melayu.Perak : UniversitiPendidikan Sultan Idris.Siti Khariah Mohd Zubir Mohd Izwan Bin Mohb Ali.(2012). Pemikiran Pengarang dalam Novel Kabus Di Perbukitan Karya Mohamad Khalid Bin Hamzah.SIJLL (Singapore International Journal of Language and Literature).Singapura.Verhaar, J.W.M. 1981. Pengantar Lingustik. Gadjah Mada. University Press:Yogyakarta.Wan Noor Hazizi Bt Wan Taib. (2010). Menghayati Peranan Wanita Dalam TeksSulalatus Salatin: Selenggaraan A. Samad Ahmad (Kajian Teks). Perak: Universiti PendidikanSultan Idris.White, R and V Arndt (1991).Process Writing. London: Longman.Wilson Grace. (2005). Dictionary of Proverbs, A glossary of Catch Phrase.India: AbhishekPublications.Yahya Othman & Nurliham Haji Tuah. (2011). Penggunaan gaya bahasa dalam penulisan karangannaratif pelajar prauniversiti di Brunei Darussalam. Journal of Applied Research in Education,Vol 15, No.1 & 2 (pp.29-42). Maktab Duli Pengiran Muda Al- Muhtadee Billah: UniversitiBrunei DarussalamZainal Abidin Safarwaan.(2002). Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan. Kuala Lumpur:Utusan Publication & Distribution Sdn Bhd.Zainal Abidin Safarwan.(1995). Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan.Selangor Darul Ehsan: UtusanPublication & Distribution Sdn Bhd.Zuraini Ramli, Dahlia Janan, Husna Faredza Mohamed Redzwan dan Khairul Azam Bahari.(2009). AmalanKesantunan Berbahasa Di Sekolah.Perak.UniversitiPendidikan Sultan Idris.