Hubungan antara amalan solat dengan akhlak murid Melayu tahun enam sekolah rendah di daerah Jempol

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara amalan solat denganakhlak murid Melayu sekolah rendah di daerah Jempol. Kajian kes inimenggunakan instrumen soal selidik, kajian lapangan, pemerhatian dantemu bual. Kajian ini dijalankan di tiga buah sekolah rendah yang telahdipilih di sekitar daer...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Saerah Karin
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2019
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=6537
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara amalan solat denganakhlak murid Melayu sekolah rendah di daerah Jempol. Kajian kes inimenggunakan instrumen soal selidik, kajian lapangan, pemerhatian dantemu bual. Kajian ini dijalankan di tiga buah sekolah rendah yang telahdipilih di sekitar daerah Bandar Seri Jempol. Seramai 254 orang muridtahun enam dipilih dalam kajian ini. Data telah dianalisis secara deskriptifserta inferens. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah TeoriTakmilah dan Teori Taabudiyyah yang menjadikan Nabi Muhammad(S.A.W) sebagai panduan dalam kehidupan masyarakat. Dapatan kajianmenunjukkan bahawa murid bersetuju bahawa PAFA (Perkara Asas FarduAin) dapat meningkatkan akhlak mereka terhadap ibu bapa (M=4.30;SP=0.35), guru (M=3.82; SP=0.35), rakan (M=3.67; SP= 0.36). Dapatankorelasi pula menunjukkan hubungan yang signifikan antara amalan solatdengan akhlak murid terhadap ibubapa (r = 0.67), guru (r = 0.45), sertarakan (r=0.44). Kesimpulannya, program PAFA telah berjayameningkatkan akhlak murid terhadap ibubapa, guru dan sesama rakansebaya. Amalan solat juga mempengaruhi rasa hormat anak kepadaibubapa, guru, dan rakan sebaya. Terdapat juga hubungan yang sederhanaantara amalan solat dan akhlak murid. Implikasi kajian adalah programPAFA perlu diteruskan dan amalan solat perlu diperkasa untuk melahirkangenerasi muda yang berakhlak tinggi.