Hubungan antara amalan solat dengan akhlak murid Melayu tahun enam sekolah rendah di daerah Jempol

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara amalan solat denganakhlak murid Melayu sekolah rendah di daerah Jempol. Kajian kes inimenggunakan instrumen soal selidik, kajian lapangan, pemerhatian dantemu bual. Kajian ini dijalankan di tiga buah sekolah rendah yang telahdipilih di sekitar daer...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Saerah Karin
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2019
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=6537
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:6537
record_format uketd_dc
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic BP Islam
Bahaism
Theosophy, etc
spellingShingle BP Islam
Bahaism
Theosophy, etc
Saerah Karin
Hubungan antara amalan solat dengan akhlak murid Melayu tahun enam sekolah rendah di daerah Jempol
description Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara amalan solat denganakhlak murid Melayu sekolah rendah di daerah Jempol. Kajian kes inimenggunakan instrumen soal selidik, kajian lapangan, pemerhatian dantemu bual. Kajian ini dijalankan di tiga buah sekolah rendah yang telahdipilih di sekitar daerah Bandar Seri Jempol. Seramai 254 orang muridtahun enam dipilih dalam kajian ini. Data telah dianalisis secara deskriptifserta inferens. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah TeoriTakmilah dan Teori Taabudiyyah yang menjadikan Nabi Muhammad(S.A.W) sebagai panduan dalam kehidupan masyarakat. Dapatan kajianmenunjukkan bahawa murid bersetuju bahawa PAFA (Perkara Asas FarduAin) dapat meningkatkan akhlak mereka terhadap ibu bapa (M=4.30;SP=0.35), guru (M=3.82; SP=0.35), rakan (M=3.67; SP= 0.36). Dapatankorelasi pula menunjukkan hubungan yang signifikan antara amalan solatdengan akhlak murid terhadap ibubapa (r = 0.67), guru (r = 0.45), sertarakan (r=0.44). Kesimpulannya, program PAFA telah berjayameningkatkan akhlak murid terhadap ibubapa, guru dan sesama rakansebaya. Amalan solat juga mempengaruhi rasa hormat anak kepadaibubapa, guru, dan rakan sebaya. Terdapat juga hubungan yang sederhanaantara amalan solat dan akhlak murid. Implikasi kajian adalah programPAFA perlu diteruskan dan amalan solat perlu diperkasa untuk melahirkangenerasi muda yang berakhlak tinggi.
format thesis
qualification_name
qualification_level Master's degree
author Saerah Karin
author_facet Saerah Karin
author_sort Saerah Karin
title Hubungan antara amalan solat dengan akhlak murid Melayu tahun enam sekolah rendah di daerah Jempol
title_short Hubungan antara amalan solat dengan akhlak murid Melayu tahun enam sekolah rendah di daerah Jempol
title_full Hubungan antara amalan solat dengan akhlak murid Melayu tahun enam sekolah rendah di daerah Jempol
title_fullStr Hubungan antara amalan solat dengan akhlak murid Melayu tahun enam sekolah rendah di daerah Jempol
title_full_unstemmed Hubungan antara amalan solat dengan akhlak murid Melayu tahun enam sekolah rendah di daerah Jempol
title_sort hubungan antara amalan solat dengan akhlak murid melayu tahun enam sekolah rendah di daerah jempol
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Institut Peradaban Melayu
publishDate 2019
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=6537
_version_ 1747833275219443712
spelling oai:ir.upsi.edu.my:65372021-12-22 Hubungan antara amalan solat dengan akhlak murid Melayu tahun enam sekolah rendah di daerah Jempol 2019 Saerah Karin BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara amalan solat denganakhlak murid Melayu sekolah rendah di daerah Jempol. Kajian kes inimenggunakan instrumen soal selidik, kajian lapangan, pemerhatian dantemu bual. Kajian ini dijalankan di tiga buah sekolah rendah yang telahdipilih di sekitar daerah Bandar Seri Jempol. Seramai 254 orang muridtahun enam dipilih dalam kajian ini. Data telah dianalisis secara deskriptifserta inferens. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah TeoriTakmilah dan Teori Taabudiyyah yang menjadikan Nabi Muhammad(S.A.W) sebagai panduan dalam kehidupan masyarakat. Dapatan kajianmenunjukkan bahawa murid bersetuju bahawa PAFA (Perkara Asas FarduAin) dapat meningkatkan akhlak mereka terhadap ibu bapa (M=4.30;SP=0.35), guru (M=3.82; SP=0.35), rakan (M=3.67; SP= 0.36). Dapatankorelasi pula menunjukkan hubungan yang signifikan antara amalan solatdengan akhlak murid terhadap ibubapa (r = 0.67), guru (r = 0.45), sertarakan (r=0.44). Kesimpulannya, program PAFA telah berjayameningkatkan akhlak murid terhadap ibubapa, guru dan sesama rakansebaya. Amalan solat juga mempengaruhi rasa hormat anak kepadaibubapa, guru, dan rakan sebaya. Terdapat juga hubungan yang sederhanaantara amalan solat dan akhlak murid. Implikasi kajian adalah programPAFA perlu diteruskan dan amalan solat perlu diperkasa untuk melahirkangenerasi muda yang berakhlak tinggi. 2019 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=6537 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=6537 text zsm closedAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Institut Peradaban Melayu Al-Quran al-Karim. (2014). Tafsir Pimpinan Ar-RahmanAb. Aziz Mohd Zin. (2009). Dakwah Islam Terhadap Orang Kurang.Penerbit Universiti.Ab. Halim Tamuri dan Zarin Ismail. (2002). Pendidikan akhlak dalam KBSR: Persepsi pelajar terhadapkonsep akhlak. Prosiding Wacana Pendidikan Islam (Siri1) Bangi; UKMAb. Halim Tamuri, Shahrin Awaluddin, Tajul Ariffin. (2003). Fungsi surau dan keberkesanannya dalampengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam:Satu kajian di Sekolah-Sekolah Rendah Negeri Sembilan. Laporan Akhir Penyelidikan Jangka Pendek GG06/2001. Bangi: UKM.Abdul Fattah Abu Ghuddah. (2001). Nabi Muhammad: Guru dan pendidik terunggul. Negeri Sembilan: MKhairi Enterprise.Abdul Halim Ali, (2014). Teori Takmilah; Perluasan & Penafsiran.Percetakan Selaseh Sdn.Bhd, Batu Caves, Selangor.Abdul Halim El-Muhammady. 1991. Pendidikan Islam falsafah, disiplin dan peranan pendidik. PetalingJaya Dewan Pustaka IslamAbdul Rahman Hanpiah. (1986). Kritikan Sastera: Teori dan Kaedah, Penerbit Fajar Bakti: PetalingJaya.Abdul Rahman Rukaini dan Rakan-rakan. (1992). Asas KBSR 1 (Jilid 1).Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.Abdul Raof Dalip. 1986 Falsafah dan Pendidikan Malaysia .Bangi: UKM.Abd. Rauf Dalip. (1990). Pendidikan Islam dalam kurikulum bersepadu sekolah menengah: Kearah amalandan penghayatan nilai Islam. Jurnal Pendidikan Islam. Jil. 3 Bil 2 Ogos 1990. Petaling Jaya: ABIM.Abdul Rafie Mahat. 2003. Kata pengantar. Buku Panduan dan Rekod Pencapaian Penilaian Perkara AsasFardhu Ain. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.Abdul Samat Musa. (1986). Konsep ibadat dalam Islam dan rukun negara yang kelima Kesopanan dankesusilaan. Tamadun Islam dan ideologi-ideologi masa kini. Penerbitan NADHI.Abdullah Nasih Ulwan. (1990). Pendidikan anak-anak dalam Islam. Jil. Dua.Terj. Syed Ahmad Semait. Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd.Abul Ala Al- Maududi. (1985). Asas-asas Islam. Terj. H.O.K. Rahman.Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar.Abul Hassan Ali Al-Nadwi. (1991). Intisari seerah Muhammad b. AbdullahS.A.W. Kuala Lumpur: A.S. Noorden.Al-Attas, Syed Muhammad al-Naquib. (1980). The concept of education inIslam. Kuala Lumpur: ABIM.Al-Bukhari. (2002). Shahih Bukhari. Terj. H.Zainuddin Hamidy. Singapore:Darel Fajr Publishing House.Al-Gazali, Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. (1992). IhyaUlumuddin.Al-Qahirah: Darul Hadith.Al-Habib Alwy Al-Haddad. (2003). Jalan menuju iman. Selangor: ThinkersLibrary Sdn. Bhd.Ahmad Mohd Salleh. (2008). Siri Pendidikan Guru : Pengajian Agama Islam& j-QAF Metodologi dan Pedagogi Pendidikan untuk KPLI OxfordFajar Shah Alam.Alias Baba. (1997). Statistik penyelidikan dalam pendidikan dan sains sosial.Bangi: UKMAlias Baba, (1999), Statistik penyelidikan dalam pendidikan dan sains sosial,Bangi: Penerbit UKAnisah Bahyah Hj.Ahmad. (2004). Pusat rekreasi tempat maksiat? Minda,Jun; 25.Ashraf, Syed Ali. (1985). New horizon in Muslim education. Cambridge: TheIslamic Academy.Asmawati Suhid et.al. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Kem Bestari Solat,Journal of Islamic and Arabic Education 1, no1 (2009), 16Aishah Hassan, (1988). Pendekatan Islam Terhadap Pendidikan Anak-anak,Bahagian Satu, Kuala Lumpur: Pustaka Salam.Awang Mohamad Amin. Tulisan Jawi Ke Arah Penguasaan Yang Lebih MeluasDan Berkesan. Jurnal Dewan Bahasa (1989), 937-941.Awang Mahmud Saedon. (2003). Undang-Undang Keterangan Islam, Ampang,Dewan Bahasa dan Pustaka.Azizi Yahaya et al (2007:190). Menguasai penyelidikan dalam pendidikan: Teori,analisis dan interpretasi data. Kuala Lumpur; PTS Professional Publishing.Berita Harian 04 Ogos 2004Dangiran Haji Mustapa. 2004. Kertas kerja utama memperkasakan Pendidikan Islam.Seminar Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab dan Fardhu Ain j-QAF.Kementerian Pendidikan Malaysia.Efindi Badarudin. 2007. Menbendung Jenayah Pelajar dalam Harian Metro online.http://www.hmetro.com.my/current_News/HM/Saturday/Minda/20070224135544/Aricle/indexm_html, [5/03/2007]Fariza Chek. 2000. Kajian tentang pendidikan asas-asas kehidupan Islam di rumahyang dapat Mendidik akhlak remaja Islam. Latihan Ilmiah. Bangi: UKM.Ghazali Basri. (1990). Moral dan etika: Huraian konsep dan permasalahandalam konteks perlaksanaan nilai murni di sekolah-sekolah. JurnalPendidikan Islam. Jil. 3 Bil 2 Ogos 1990.Ghazali Basri. (2004). Gejala samseng di sekolah: Apa usaha kita? Jurnal PendidikanIslam.Jil. 10 bil. 4 Februari 2004. Selangor: Kolej Dar Al-Hikmah dan Yayasan Takmir (Pendidikan).Ghazali Darusalam. (2001). Pedagogi Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: UtusanPublications & Distributors Sdn.Bhd.H. Heriyansyah- (2017). Nilai-Nilai Pendidikan Yang Terkandung Dalam IbadahSolat. Edukasi Islam: Jurnal PendidikanIsmail Hashim (2014). Solat Anda akan Diterima?, SAM Synergy Media Sdn.Bhd, 7, Jalan Bangsar Utama Tiga 59000, Kuala Lumpur.Hasiah Musa. 2002. Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain dari sudut amali solat diKedah. Latihan Ilmiah. Bangi: UKM.Hassan Langgulung, Dr. (1977). Masalah-masalah Pelajar Sekolah Menengah. JurnalPendidikan 5:44-56 1977.Healey, F. Babbie, E. Frued. 1997. Exploning social isuess. London: Pine ForgePress.Hindun Lidin. (1986). Kesan Pendidikan Islam Terhadap Perubahan Sikap PelajarpelajarUniversiti Teknologi Malaysia, Tesis M. ED. Bangi: UniversitiKebangsaan Malaysia.Ibn Qudamah, Syeikh Ahmad bin Abdul Rahman bin Qudamah Al- Muqaddisi.(1988). Mukhtasor Minhajul Qasidin. Beirut Lubnan: Darul Qalam.Ibn Khaldun. (1993). Mukaddimah (terjemahan) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa danPustakaIshak Haron, et. al. (1988). Asas-asas Dalam Amalan Pedagogi, Kuala Lumpur:Utusan Publication & Distributors.Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (JAPIM). (1994). Keperluan ProfesionalismeGuru Pendidikan Islam di Sekolah Menengah. Kuala Lumpur: KajianJabatan Pendidikan Islam dan Moral (JAPIM) dengan Universiti PutraMalaysiaJAPIM. 2003. Buku panduan dan rekod pencapaian penilaian Perkara Asas FarduAin (PAFA). Kementerian Pendidikan Malaysia. Petaling Jaya: ABIM.JAPIM. (2004). Perkara Asas Fardhu Ain: Penstrukturan semula dan model-modelcadangan, Seminar Jawi, al-Quran, Bahasa Arab dan Fardhu Ain j-QAF.Kementerian Pendidikan Malaysia.Johari Yaman. (2003). Bimbingan, penghayatan dan kesempurnaan solat. Selangor:Penerbitan Nadi Minda Sdn.Bhd.Kamus Dewan. (1991). Ed. Baru. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Kamus Dewan. (1996). Ed. Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pusaka.Kamus Dewan.(2007). Ed. Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Kamarulzaman Abd. Ghani, Khadijah Abd. Razak & Mohd. Amin Embi. (2002). DlmZuria Mahmud et. Al. pnyt. Prosiding Kebangsaan Profesion Perguruan.(2002). Bangi: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.Kementerian Pendidikan Malaysia. (1985). Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985.Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah.Kementerian Pendidikan Malaysia, (1995). Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah 1-6,Pendidikan Jawi, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Khalid Johari (2004). Penyelidikan Dalam Pendidikan: Konsep & Prosedur. KualaLumpur: Pearson Prentice Hall.Kurshid Ahmad. (1975). Prinsip Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: ABIM LaporanLanggulung Hassan. (1987). Asas-Asas Pendidikan Islam. Jakarta: Pustaka Al-Husna.Jawatankuasa Kabinet. (1979). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.(1994). Buku Panduan Penilaian Perkara Asas Fardu Ain (PAFA), UjianPencapaian Sekolah Rendah (UPSR).(1990), Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasadan Pustaka.(2000), Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pendidikan Islam Tahun 16, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan PustakaLihat laman sesawang Berita Harian, dicapai 28 Feb 2012,http://www.bhariancom.my/articles/Pelajar sekolah_IPT tak fahammaknal-Fatihah/ArticleMana Sikana (Abdul Rahman Napiah). (1997). Pembangunan Seni dan Sastera.Jabatan Persuratan Melayu. UKM, Bangi Selangor Darul Ehsan.Maimunah Ismail, Kemahiran Membaca Al-Quran Di Kalangan Pelajar-PelajarTingkatan Satu: Satu kajian Kes. (Tesis Fakulti Pendidikan, UniversitiMalaya, 1995Mariam Abd. Majid. (2015). Masjid Dan Pendekatan Dakwah Terhadap MasyarakatMulti Etnik. Di Malaysia. Terbitan UKM PRESS.Marzita Abdullah. (2007). Jusa C DAN Gred Khas Kementerian Pelajaran UmumPenerimah. 11 Januari 2005. Utusan Online.http;//www.moe.gov.my/tayang.php?laman =baca_akhbar&bhsmy8cid=49 [18.1.2007]Marzita Abdullah. (2007). Kes Jenayah Pelajar Melayu Paling Ramai DitangkapDalam Utusan Online 2004.Masni Khamis. (2001). Gaya pembelajaran dan hubungannya dengan pencapaianakademik. Projek Penyelidikan, Bangi: UKM.Mohd Abd. Halim. (2008). Sejarah Dan Tamadun Bangsa Melayu. UtusanPublication & Distribution Sdn. Bhd. Cheras, Selangor.Mohd. Daud Hamzah. (1995). Perkembangan Kurikulum Sekolah, Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.Mohd. Kamal Hassan. (1988). Pendidikan dan pembangunan, satu perspektifbersepadu. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.Mohd. Majid Konting. (1990). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa Dan Pustaka.Mohd. Majid Konting. (2006). Kaedah penyelidikan pendidikan. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa Dan Pustaka.Mohd. Nashuha Jamidin, et al. (1997). Kemahiran Berfikir dan Belajar. Shah Alam:Penerbit Fajar BaktiMohd Shukri Hanapi USM (2014). Jurnal of Techno Social. PelaksanaanPembangunan Berteraskan Islam: Kajian Kes Komuniti Islam Ban Hua,Hatyai, Thailand. Penerbit UTHM, edu, myMohd Yusuf Mahmud. (1986). Negara Islam, Pendidikan, Cabaran danPembentukan, Shah Alam: NASAMohamed Anwar Omar Din.(2005), Sastera Islam Citra Nurani Ummah.Selangor:Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).Morsidi Hj. Muhamad (2008). Literatur and Nation Character Building Pengutaraan Tentang Kehidupan beragama. Acedemia. EduMuhammad Al-Ghazali. (2001). Akhlak Seorang Muslim, Victory Agencie, KualaLumpur.Muhammad Abd Hamid. 2004. Pedoman lengkap fiqh Islam. Jil. 1. Selangor:Penerbitan Nadi Minda Sdn.Bhd.Muhammad Fadli Ismail. (1999). Kelebihan Sembahyang & Ancaman PadaMeninggalkannya. Perniagaan Jahabersa, Taman Kempas, Johor Bahru.Muhammad Munir Jimbaz. 1999. Sifat-sifat orang yang berjaya dunia akhirat. KualaLumpur: Pustaka Syuhada.Muhammad Muslehuddin. (1988). Bentuk dan Ciri-Ciri Pendidikan Islam, Terj.Petaling Jaya: Syarikat Ali Imran.Muhammad Salleh Samak. (1990). Ilmu Pendidikan Islam, Terj. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.Muhammad Syadid. (1994). Metodologi Al-Quran dalam Pendidikan. Terj. KualaLumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri.Muhammad Syafique. 1995. Rasulullah s.a.w sebagai hamba Allah, pemimpin,sahabat, bapa dan Suami. Kuala Lumpur: al-Hidayah.Mustafa Abdul Rahman. (1998). Hadith 40 (Terjemahan dan syarahannya). Selangor:Dewan Pustaka Fajar.Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, Ali As-Syarbaji. (1992). Al-Fiqh al-manhaji.Damsyik: Darul Qalam.Mustafa al-Khin. (2017). The Social Harmony Through Islamic Law. UniSZA,Terengganu.Muhd. Yusof Ibrahim, (2000), Ilmu Sejarah; Falsafah, pengertian dan kaedah. KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Mohd Yusuf Mahmud. (1986). Negara Islam, Pendidikan, Cabaran danPembentukan. Shah Alam: NASANik Mohd Rahimi Nik Yusof, Shahrin Awaluddin, Khadijah Abdul Razak, Ab. HalimTamuri, Mohd Isa Hamzah & Kamarulzaman Abdul Ghani, (2002).Kurikulum Penddidikan Islam. Menghadapi Cabaran Era Globalisasi.Prosiding Wacana Pendidikan Islam (Siri 1). Bangi: UKM.Nor Hayati Fatmi. (2012). Kecerdasan Emosi dan Sikap Pembelajaran PelajarTerhadap Pencapaian Kursus Tamadun Islam di Politeknik Port Dickson.Fakulti Pendidikan UKM, Bangi, Selangor.Noraine Abu, (2009), Kuasa Di Sebalik Solat (The Power of Solat), Al-HidayahPublication Kuala Lumpur.Noraini Mohd Saleh. (2001). Penyelidikan Kualitatif: Pengalaman kerja lapanganpenyelidikan. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.Noorzila Jamaludin dan Muhd Zuki Pileh, 2004, Al-Islam, Ogos: 24-25.Nur Faizah Abdul Wahab,( 2004), Fokus, Julai: 18.Nurin Bin Abdul Majid. (2012). Pembinaan Kesedaran Disiplin Pelajar MelaluiPembelajaran PAFA. Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional,UTHM, Johor Bahru.Nik Rosita Nik Yaacob.Penguasaan Jawi Dan Hubungannya Dengan Minat danPencapaian Pelajar Dalam Pendidikan Islam.Jurnal Pendidik danPendidikan 22 (2007), 165Rasid Muhamad, Zulkarnain Yusoff, Wan Fauzi Wan Mamat, (1998/99).Permasalahan pelajar di Institusi Pengajian Tinggi. Satu kajian kes diInstitut Teknologi MARA Cawangan Pahang, Jurnal perspektif IslamTasawwur Islam. Jil.4, 98/99, Melaka: Jabatan Agama Islam Melaka danMajlis Agama Islam Melaka.Rashidi Azizan dan Abdul Razak Habib, (1995). Pengajaran Dalam Bilik Darjah,Kajang: Masa Enterprise.Roosmawaty Ibrahim, (2002), Proses pembentukan akhlak pelajar dalam menanganiMasalah Disiplin. Bangi: UKM.Ruslan Ahmad, (2000), Faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan disiplindalaman pelajar Islam sekolah menengah. Satu kajian kes di SMK Batu 17Padang Lumat, Gurun Kedah, Latihan Ilmiah Fakulti Pendidikan: UKMSamsina Abd Rahman. ( 2008), Puncak Jihad (Kumpulan Puisi Anismas ar).Selangor:Universiti Putra Malaysia.Shamsul Kamarudin. (2011), Kepentingan Pendekatan Kepercayaan Dan KeyakinanKepada Tuhan Melalui PTV, Jurnal, UTM. JohorShaifol Bahary Bin Sulaiman, Hasnul Faizal Bin Hushin, (2011), HBEF4303 ProjekKajian Tindakan, Open University Malaysia.Sheikh Abdullah Basmeh.(1992), Tafsir Pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran. Kuala Lumpur : Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan PerdanaMenteri.Shafie Abu Bakar. (2013). Tahap-Tahap Ke Arah Pembinaan Teori Takmilah.Dewan Bahasa Dan Pustaka.SH Hamiah, Z Ismail (2012). Kaedah Penerapan Ibadah Dalam Kaunseling. JurnalTeknologi, sainshumaika. utm. mySidi Gazalba, t.th, Konsep ibadat dalam Islam, Panduan Fardhu Ain, Kuala Lumpur:Kementerian Pelajaran Malaysia.Shahabuddin Hashim, et al. (2003). Pedagogi: Strategi dan Teknik MengajarBerkesan. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors SDN. Bhd.Suhid, Asmawati (2006), Adab dan akhlak Islam dalam Pendidikan Islam: satu kajiankes di Selangor/ Asmawati Suhid, Jurnal CITU, 2 (1).pp. 53-66. ISSN 18236146Sulaiman Endut, (2002), Asas-asas Fardhu Ain. Kuala Lumpur: Pustaka Haji AbdulMajid.Syarifah Alawiyah As-Sagof. (1992). Ilmu Pendidikan, Pedagogi, Kuala Lumpur:Longman.Tajul Ariffin bin Nordin. (1988). Konsep Asas Pendidikan Sepadu, Kuala Lumpur:Nurin Enterprise.Tajul Ariffin Noordin dan Nor Aini Dan, (2002), Pendidikan & pembangunan manusiPendekatan bersepadu. Bandar Baru Bangi: As-Syabab Media.T. Rochana Humanis. (2012) Orang Madura: Suatu Tinjauan Antropologis,ejournal. unp. ac. id. Universitas Negeri Semarang.Ulwan Abdullah Nasib. (1981). Tarbiyyah Al-Aulad Fil Islam Juzuk 1. Darul SalamLittibaah Wan Nasyri Wattauzi.Wahbah al-Zuhaili, (1994), Fiqh & perundangan Islam, Jil. 1. Terj. Syed AhmadSyed Hussain et al. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Wahbah Al-Zuhaili. (1994). Buku Fiqh Dan Perundangan Islam Jilid 1. TerbitanDewan Bahasa Dan Pustaka.Wan Mohd. Nor Wan Daud, (1996). Insan Baik teras kewarnegaraan. Pemikir,Bil.3 Januari-Mac 1996.Wan Mohd Zahid Mohd Noordin, (1993). Ke arah pelaksanaan nilai-nilai murnidalam KBSR: Falsafah Pendidikan Negara, Wawasan Pendidikan:Agenda Pengisian, Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.Yusuf Al-Qaradawi. (1999). 70 Tahun Al-Ikhwan Al-Muslim, Kilas Balik DakwahTarbiyah & Jihad. Pustaka Al-Khautsar.Zaidatun Tasir, & Mohd Salleh Abu. (2003). Analisis data berkomputer SPSS 23 ForWindows. Kuala Lumpur: Venton Publishing.Zainal Abidin Abdul Kadir. (1994). Ke Arah Amalan dan Penghayatan Nilai IslamSatu Pendekatan Bersepadu ( Dalam Pendidikan Islam, Peranannya DalamPembangunan ummah). Penyelenggaraan Dr Abdul Halim ElMuhammadi,Selangor: Persatuan Bekas Mahasisiwa Islam Timur Tengah.Zakaria Stapa. (1999). Aqidah Dan Akhlak Dalam Kehidupan Muslim. UtusanPublication & Distributors Sdn. Bhd.Zawawi Haji Ahmad. (1994). Pendidikan Islam Kaedah dan Teknik Pengajaran,Petaling Jaya.