Kesan penggunaan model STAD terhadap pencapaian karangan keperihalan murid Cina

Kajian ini bertujuan untuk menguji kesan penggunaan Model Student reamAchievement Divison (STAD) terhadap pencapaian penulisan karangan keperihalanbagi murid Cina. Pendekatan kuantitatif dengan reka bentuk kuasi ekperimen telahdigunakan dalam kajian ini. Pemilihan subjek kajian dijalankan secara per...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Zaliyatunnur Awang Kechik
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2019
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=6544
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:6544
record_format uketd_dc
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic PL Languages and literatures of Eastern Asia
Africa
Oceania
spellingShingle PL Languages and literatures of Eastern Asia
Africa
Oceania
Zaliyatunnur Awang Kechik
Kesan penggunaan model STAD terhadap pencapaian karangan keperihalan murid Cina
description Kajian ini bertujuan untuk menguji kesan penggunaan Model Student reamAchievement Divison (STAD) terhadap pencapaian penulisan karangan keperihalanbagi murid Cina. Pendekatan kuantitatif dengan reka bentuk kuasi ekperimen telahdigunakan dalam kajian ini. Pemilihan subjek kajian dijalankan secara persampelanbertujuan melibatkan 60 orang mudd Cina tahun lima daripada dua buah Sekolah JenisKebangsaan Cina (SJKC) di negeri Perak. Sampel dipilih herdasarkan kclompok muridsedia ada (intact group) yang telah ditentukan pihak sekolah. Subjek kajian terdiridaripada 30 orang murid kumpulan rawatan dan 30 orang murid kumpulan kawalan.Soalan karangan bagi ujian pra dan ujian pasca rnerupakan instrumen kajian yangdigunakan dalam kajian ini. Pencapaian penulisan dibandingkan untuk mcndapatperbezaan pencapaian skor melalui ujian pra dan ujian pasca. Data dianalisismenggunakan ujian t bagi membandingkan skala min ujian pra dan ujian pasca di antarakumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Dapatan kajian menunjukkan terdapatperbezaan yang signifikan pada aras
format thesis
qualification_name
qualification_level Master's degree
author Zaliyatunnur Awang Kechik
author_facet Zaliyatunnur Awang Kechik
author_sort Zaliyatunnur Awang Kechik
title Kesan penggunaan model STAD terhadap pencapaian karangan keperihalan murid Cina
title_short Kesan penggunaan model STAD terhadap pencapaian karangan keperihalan murid Cina
title_full Kesan penggunaan model STAD terhadap pencapaian karangan keperihalan murid Cina
title_fullStr Kesan penggunaan model STAD terhadap pencapaian karangan keperihalan murid Cina
title_full_unstemmed Kesan penggunaan model STAD terhadap pencapaian karangan keperihalan murid Cina
title_sort kesan penggunaan model stad terhadap pencapaian karangan keperihalan murid cina
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Bahasa dan Komunikasi
publishDate 2019
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=6544
_version_ 1747833276313108480
spelling oai:ir.upsi.edu.my:65442021-12-23 Kesan penggunaan model STAD terhadap pencapaian karangan keperihalan murid Cina 2019 Zaliyatunnur Awang Kechik PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania Kajian ini bertujuan untuk menguji kesan penggunaan Model Student reamAchievement Divison (STAD) terhadap pencapaian penulisan karangan keperihalanbagi murid Cina. Pendekatan kuantitatif dengan reka bentuk kuasi ekperimen telahdigunakan dalam kajian ini. Pemilihan subjek kajian dijalankan secara persampelanbertujuan melibatkan 60 orang mudd Cina tahun lima daripada dua buah Sekolah JenisKebangsaan Cina (SJKC) di negeri Perak. Sampel dipilih herdasarkan kclompok muridsedia ada (intact group) yang telah ditentukan pihak sekolah. Subjek kajian terdiridaripada 30 orang murid kumpulan rawatan dan 30 orang murid kumpulan kawalan.Soalan karangan bagi ujian pra dan ujian pasca rnerupakan instrumen kajian yangdigunakan dalam kajian ini. Pencapaian penulisan dibandingkan untuk mcndapatperbezaan pencapaian skor melalui ujian pra dan ujian pasca. Data dianalisismenggunakan ujian t bagi membandingkan skala min ujian pra dan ujian pasca di antarakumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Dapatan kajian menunjukkan terdapatperbezaan yang signifikan pada aras 2019 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=6544 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=6544 text zsm closedAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Bahasa dan Komunikasi Abd, Aziz Abd. Talib (2000). Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip, Kaedah dan Teknik.Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.Abdul Sukor Shaari (2011). Pedagogi dari Sekolah ke lnstitut Pendidikan Tinggi. Sintok:Penerbit Universiti Utara Malaysia.Adenan Ayob, & Khairuddin Mohamad (2012). Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu.Selangor:Oxford Fajar Sdn.Bhd. .Aliff Nawi, Gamal Abdul Nasir Zakaria, Norkhairiah Hashim & Chua Chy Ren (2015).Penilaian Kualiti Modul iPBL:Aspek Kesahan dan Kebolehpercayaan, JurnalPemngukuran Kualiti dan Analisis (JQMA), Vol 11 (2): 1-10.Anuar Ahmad, & Nelson Jinggan (2015). Pengaruh Kompentesi Kemahiran Guru dalamPengajaran Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar dalam MataPelajaran Sejarah.Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik.Azizi Yahaya & Intan Sapinas Bahuri (2007). Tinjauan Amalan Pembelajaran Koperatif DiKalangan Pelajar Tingkatan Dua Maktab Rendall Sains Mara, Gerik, Perak.Universiti Teknologi Malaysia: Jumal Pendidikan.Bhavani Somasundram & Zamri Mahamod (2017). Keberkesanan Pembelajaran KoperatifTerhadap Pencapaian Dan Motivasi Murid Sekolah Menengah Dalam PembelajaranBahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, Vol 7 (1): 11-23Cheah Tong Tiat (2007). Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Koperatif dalamPembelajaran Bacaan Pemahaman Teks Dalam Kalangan Murid SJK(C) dan SJKJUniversiti Malaya: Tesis Sarjana Pendidikan.Chew Fong Peng (2016). Masalah Pembelajaran Bahasa Melayu Dalam Kalangan MuridCina Sekolah Rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, Vol 6 (2): 10-22 .Chua Yan Piaw (2006). Kaedah Penyelidikan. Shah Alam:McGraw-Hill (M).Chua Yan Piaw (2012). Mastering research methods'. Kuala Lumpur:McGraw-Hill Education(Malaysia).Derin Putri Sianipar, Indriati Aulia & Ajat Sudrajat (2016). Implementation of CooperativeLearning Model STAD (Student Teams Achievement Division) Integrated Media onStudents Learning Outcomes in The Malter of Salt Hydrolysis. Jumal PendidikanKimia, Vol. 8 (3) : 197-202.Esah Sulaiman (2004). Pengenalan Pedagogi. Johor Bahru: Penerbit UTM Press.Faridah Hanim Omar (2006). Pelaksanaan Pembelajaran Koperatif Dalam Mata PelajaranMatematik Di Sebuah Sekolah Menengah: Satu Kajian Kes. Universiti KebangsaanMalaysia: Tesis Sarjana Pendidikan.Ghazali Darusalam & Sufean Hussin (2016). Metodogi Penyelidikan dalam PendidikanKuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.Halimatussaadiah Salleh, Badrul Hisham Ismail, Ahmed Nasir Abdul Bakar & Izzah Abu Bakar (2015). Murid dan Alam Belajar Bangi: PelangiProfesional Publishing Sdn.BhdJames Ang Jit Eng & Balasandran Ramiah (2012) Kepimpinan lnstruksional Satu Panduan Praktikal: Edisl Kedua. Kuala Lumpur: Penerbit PTS Publishing Sdn. Bhd.John W.Creswell (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Quahlative Research -It" Editon. SAGE Publication.Juppri Bacotang (2014). Pelaksanaan Kajian Kuasi-Eksperimen Untuk Mengenal PastiTahap Kemahiran Literasi Awal Kanak-Kanak Taska. International Language Conference (ILC) 2014: ResearchGate.Khadijah Ahmad (2005). Keberkesanan Koperatif Dalam Kemahiran Menulis BahasaMelayu Di Kalangan Pelajar Tingkatan 2. Universiti Malaya: Tesis SarjanaPendidikan.Lai Lee Chung, Chin Hai Leng & Chew Fong Peng (2017). Amalan Pengajaran GuruBahasa Melayu Tingkatan Empat dalam Penulisan Karangan dari Aspek KentaltirunBerfikir Secara Kritis dan Kreatif Serta Pembelajaran Kotaboratif. JurnalKepimpinan Pendidikan, Bil4 (1):1-12.Lai Lee Chung (2017). Pembangunan dan Penilaian Modul Penulisan Karangan BahasaMelayu Tingkatan Empat. Tesis Ijazah Doktor Falsafah, Universiti Malaya, KualaLumpur.Made Sudarsa, Wayan Karyasa & Nyoman Tika (2013). Pengaruh Model PembclajaranKooperatif Tipe STAD Berbantuan LKS Terhadap Pemahaman Konsep KimiaDitinjau dari Motivasi Berprestasi. e-Jurnal Program Pascasarjana UniversitasPendidikan Ganesha, Vol 3.Malar alp Muthiah (2013). Kesan Kaedah STAD Terhadap Ketekalan Pengetahuan Seiarahdan Kemahiran Sosial Murid Tingkatan Dua. Universiti Malaysia Sabah: SeminarPendidikan Sejarah dan Geografi.Mohamad Yazid Mohamad (2017). Kekerapan Penggunaan Strategi Pembelajaran BahasaMelayu Dalam Kalangan Murid Cemerlang Etnik Cina. Jurnal Pendidikan BahasaMelayu, Vol 7 (1): 85-92.Mulyato (2011). Peningkatan Menulis Karangan dengan Model Pem_belaja:an l!:)()?eratifTipe STAD Pada Siswa kelas III SDN 3 Ngargosari. Indonesia: Universiti SebelasMaret Surakarta.Noor Hidayu Mohd Rahim & Yahya Othman (2016). Keberkesanan =: Bulata? dan l'etaAlir dalam Meningkatkan Penguasaan Menulis Karangan NaratlfMurid Cina. JurnalPendidikan Bahasa Melayu, Vol 6 (2): 68-77.Noraini Idris & Shuki Othman (2?09). Pengajaran dan Pembelajaran, Teori dan Praktis.Kuala Lumpur: Mc Graw HIll (Malaysia) Sdn. Bhd.Norhani Bakri, Noor Zainab Abd. Razak, Hamidah Ab. Rahman & Aminah Hj AhmadKhahd. (2005). Punca Prestasi Pembelajaran Yang Lemah Di Kalangan Pelajar Fakulti Pengurusan Dan Pembangunan Sumber Manusia Universiti Teknologi Malaysia, Jurnal Teknologi Vol 43(E):29-44Nur Azizah Salleh, Siti Rahayu Ariffin & Musa Daia (2001). Penerapan Nilai MurniPembelajaran KooperatifDalam Sains. Jurnal Pendidikan 27.47.57.Pate-Clevenger, R., Dusing, 1., Houck, P., & Zuber, J. (2008). Improvement off TuskBehavior of Elementary and High School Students through the Use of CooperativeLearning Strategies, ERIC database.Robert E. Slavin (1982). Coorperative Learning: Student Team (What Research Says to theTeacher). United States: Eric National Education-Association.Rohaida Yusop & Zamri Mahamod (2015). Keberkesanan Peta Petnikiran (I-Think) dalamMeningkatkan Pencapaian Penulisan Bahasa Meluyu Murid Tahun O. JurnalPendidikan Bahasa Melayu, Vol 5 (2): 31-37.Rozita Radhiah Said, Latifah Mohd Shariff & Fadzilah Abd Rahman (2017). PembclajaranKoperatifdalam Pengajaran Karangan Bahasa Melavu Menengah Alas. InternationalJournal of Education and Training (InjET) 3(2): 1- 12.Ruslim Mohd. Salleh (2005). Kesan pembelajaran koperatif ke alas pencapaianpelajar pendidikan mala pelajaran Pendidikan lslam bagi Tingkatan 4Di Sekolah Dalam Daerah Kulim. Universiti Malaya: Tesis Sarjana Pendidikan.Salha Mohamed Hussain (2014). Keberkesanan Pembelajaran Kooperatif UntukMeningkatkan Motivasi Pelajar Oalam Pembelajaran Bahasa Melayu.Salina Hamed Peridah Bahari & Abdul Ghani Kanesan Abdullah (2008). Kolerusi AnturaPersekitaran Pembelajaran Matematik. Sikap Pelajar Terhadap Matematik JanPencapaian Pelajar dalam Matematik: Satu Kajian Kes. Jurnal ESTEEM, Vol4(2):91-103.Salmiah bt Mohamed Ariff. (2007). The Writings' Conference: A Pedagogical too/ [orClassroom Writing. Project paper for Degree of Master, University of Malaya, KualaLumpur.Sayyidatul Karimah (2013). Pembelajaran Kooperuti] Tipe STAf)(.?tudel1t Te.am AchiementDivision) dalam Meningkatkan Akiivitas dan Hasil Belajar. Jumal Ilmiah PendidikanMatematika, Vol 1 (1): 70-81.Simah Mamat (2009). Keberkesanan kaedah koperatifdalam pengajaran menulis karanganfakta dan naratif dalam kalangan mund bukan Melayu. Dimuat turun daripadahttp://librarykpm.moe.gov.myiSandra S. Snyder & Shickley NE (2006) Cooperative Learning Groups in the Middle School Mathematics Classroom. University of Nebraska-Lincoln Action Research Projects 7-2006.Sharala Subramaniam, Zamri Mahamod Jamaludin Badusah, Nik Mohd Rahimi & Mohamed Amin(2014). Penggunaan dan kekerapan strategi pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar warganegara asing Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 4(2) 25-35.Shahabuddin Hashim, Rohizani Yaakub & Mohd Zohir (2007). Pedagogi: Strategi danTeknik Mengajar Berkesan. Selangor: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd.Suganthi Subramaniam. (2010). 111e Effect of Collaborative learning on Individual Writing.Performance of ESL Learner. Dissertation for Degree of Master, University ofMalaya, Kuala Lumpur. .Suhana Matlin & Chai Chang Yeah (2012). Perbandingan Keberkcsanan KaedahPembelajaran Koperatifdan Pembelajaran Tradisional dalam Pembelajaran KursusStatistik - Kajian Pelajar Diploma Akauntasi, Politeknik Kuching Sarawak,Suppiah Nachiappan, Ramlah Jantan, Abdul Aziz Abdul Shukor (2008). PsikologiPendidikan Siri Pendidikan Guru. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.Suwangsih (2012). Model Pembelajaran Karangan Narasi dengan Mengunakan PedomanKooperatif JIGSAW Pada Siswa Kelas X SMA Setia Baktikabupaten Garut.Sri Kartika Rahmana, Mesra Adikasuma Metussin, Suraya Tarasat, Abu Bakar Madin &Noradinah Jaidi (2014). Kesan bahan visual dalam penulisan karangan BahasaMelayu. Procedia - Social and Behavioral Sciences 134 (454 - 462).Tan Hsiang Chyii. (2009). The Effectiveness of Collaboration in Teaching and LearningWriting. Dissertation for Degree of Master, University of Malaya, Kuala Lumpur.Wong Lee Leng (2014). Kesan Pembelajaran Koperatif(STUDENT) TEAM ACHIEVEMENT DIVISION - STAD) Terhadap Pembelajaran Matematik dalamKalangan Pelajar Sekolah Menengah.Yahya Othman (2005). Trend dalam Pengajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur:PTSProfessional Publishing Sdn. Bhd.Yusfaiza yusuff & Mohd Ishah Awang (2012). Aplikasi Pembelajaran Jigsaw II datumPengajaran Penulisan Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, Vol 2 (2):62-70.Zahara Aziz & Nurliah Jair (2009). Penggunaan Peta Konsep untuk MeningkatkanPencapaian Mata Pelajaran Sejarah bagi Pelajar Tmgkatan Dua. Jurnal PendidikanMalaysia 34( 1): 3 - 15Zuraini Jusoh & Abdul Rasid Jamian (2014). Kesan Bercerita Terhadap Pencapaianif h M I Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, VolPenulisan Karangan Narati Ba asa e ayu.4(1): 11-18.