Kesan mediator motivasi kerja Ahli Lembaga Koperasi dengan faktor-faktor kejayaan terhadap prestasi perniagaan koperasi sekolah di Sabah

Kajian ini bertujuan mengenal pasti pengaruh faktor-faktor kejayaan perniagaan (produk, promosi,pendidikan dan latihan, pengurusan, modal dan motivasi kerja) terhadap kejayaan perniagaan koperasisekolah. Kajian ini juga dijalankan untuk mengenal pasti kesan faktor- faktor kejayaan perniagaanmelalui...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Samsu Ewang
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2020
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=6808
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:6808
record_format uketd_dc
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic HF Commerce
spellingShingle HF Commerce
Samsu Ewang
Kesan mediator motivasi kerja Ahli Lembaga Koperasi dengan faktor-faktor kejayaan terhadap prestasi perniagaan koperasi sekolah di Sabah
description Kajian ini bertujuan mengenal pasti pengaruh faktor-faktor kejayaan perniagaan (produk, promosi,pendidikan dan latihan, pengurusan, modal dan motivasi kerja) terhadap kejayaan perniagaan koperasisekolah. Kajian ini juga dijalankan untuk mengenal pasti kesan faktor- faktor kejayaan perniagaanmelalui mediator motivasi kerja Ahli Lembaga Koperasi (ALK) terhadap prestasi perniagaankoperasi sekolah. Pendekatan kuantitatif dengan reka bentuk bukan eksperimen telah digunakandalam kajian ini. Kaedah pengumpulan data menggunakan borang soal selidik terhadap 211orang ALK di kalangan guru sekolah menengah di negeri Sabah yang dipilih secara rawak berstrata. Analisis dengan menggunakan Model Persamaan Struktur (SEM) menunjukkanbahawa 54 peratus (R=0.54) daripada variasi yang wujud dalam prestasi perniagaan koperasi boleh diterangkan olehfaktor-faktor kejayaan yang telah disenaraikan. Faktor pendidikan dan latihan ( = 0.255,p 0.001) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadapprestasi perniagaan koperasi. Analisis mediator menunjukkan hanya dua faktor kejayaaniaitu pendidikan dan latihan ( pendidikan latihan kejayaan = 0.151, p <0.05) sertamodal ( modal kejayaan = 0.151, p
format thesis
qualification_name
qualification_level Doctorate
author Samsu Ewang
author_facet Samsu Ewang
author_sort Samsu Ewang
title Kesan mediator motivasi kerja Ahli Lembaga Koperasi dengan faktor-faktor kejayaan terhadap prestasi perniagaan koperasi sekolah di Sabah
title_short Kesan mediator motivasi kerja Ahli Lembaga Koperasi dengan faktor-faktor kejayaan terhadap prestasi perniagaan koperasi sekolah di Sabah
title_full Kesan mediator motivasi kerja Ahli Lembaga Koperasi dengan faktor-faktor kejayaan terhadap prestasi perniagaan koperasi sekolah di Sabah
title_fullStr Kesan mediator motivasi kerja Ahli Lembaga Koperasi dengan faktor-faktor kejayaan terhadap prestasi perniagaan koperasi sekolah di Sabah
title_full_unstemmed Kesan mediator motivasi kerja Ahli Lembaga Koperasi dengan faktor-faktor kejayaan terhadap prestasi perniagaan koperasi sekolah di Sabah
title_sort kesan mediator motivasi kerja ahli lembaga koperasi dengan faktor-faktor kejayaan terhadap prestasi perniagaan koperasi sekolah di sabah
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Pengurusan dan Ekonomi
publishDate 2020
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=6808
_version_ 1747833313602568192
spelling oai:ir.upsi.edu.my:68082022-02-23 Kesan mediator motivasi kerja Ahli Lembaga Koperasi dengan faktor-faktor kejayaan terhadap prestasi perniagaan koperasi sekolah di Sabah 2020 Samsu Ewang HF Commerce Kajian ini bertujuan mengenal pasti pengaruh faktor-faktor kejayaan perniagaan (produk, promosi,pendidikan dan latihan, pengurusan, modal dan motivasi kerja) terhadap kejayaan perniagaan koperasisekolah. Kajian ini juga dijalankan untuk mengenal pasti kesan faktor- faktor kejayaan perniagaanmelalui mediator motivasi kerja Ahli Lembaga Koperasi (ALK) terhadap prestasi perniagaankoperasi sekolah. Pendekatan kuantitatif dengan reka bentuk bukan eksperimen telah digunakandalam kajian ini. Kaedah pengumpulan data menggunakan borang soal selidik terhadap 211orang ALK di kalangan guru sekolah menengah di negeri Sabah yang dipilih secara rawak berstrata. Analisis dengan menggunakan Model Persamaan Struktur (SEM) menunjukkanbahawa 54 peratus (R=0.54) daripada variasi yang wujud dalam prestasi perniagaan koperasi boleh diterangkan olehfaktor-faktor kejayaan yang telah disenaraikan. Faktor pendidikan dan latihan ( = 0.255,p 0.001) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadapprestasi perniagaan koperasi. Analisis mediator menunjukkan hanya dua faktor kejayaaniaitu pendidikan dan latihan ( pendidikan latihan kejayaan = 0.151, p <0.05) sertamodal ( modal kejayaan = 0.151, p 2020 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=6808 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=6808 text zsm closedAccess Doctoral Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Pengurusan dan Ekonomi Abdul Fatah Abdullah. (2016). Seminar pentadbiran dan pengurusan koperasi sekolahNegeri Kelantan. Kota Bahru: Angkasa.Abdul Fatah Abdullah. (2018). Angkasa Sasar 50 koperasi sekolah capai perolehan RM1 juta. BernamaOnline.Abdul Fattah Abdullah & Ahmad Marzuki Ismail. (2017). Nilai, struktur dan etika. (N. A.R. Siti Aishah, J., Ed.) (1st ed.). Petaling Jaya, Selangor.: Angkatan Koperasi MalaysiaBerhad.Abdul Manaf, A., Omar, N. H., & Kuan Yee, L. (2012). Faktor kritikal kejayaan usahawan dalam perniagaan. Journal of Social Sciences and Humanities, 7(1), 3445.https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004Abidin Hashim. (1997). Koperasi di Malaysia: Asas dan pergerakan. Selangor: Dewan Bahasa danPustaka.Abdul Karim Kanan, & Ahmad Suhaimi Baharudin. (2013). Factors affecting small and mediumenterprises success: An exploratory study. Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering), 64(3),6972. https://doi.org/10.11113/jt.v64.2272Ahmad Mahdzan Ayob. (2007). Kaedah penyelidikan sosioekonomi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasadan Pustaka.Ahmad Marzuki Ismail. (2007). Pengurusan dan perniagaan koperasi sekolah. Selangor: UtusanPublication & Distributor Sdn. Bhd.Ahmad Marzuki Ismail. (2017). Perkasa koperasi menerusi program latihan danpendidikan. Pelancar, Angkasa, 56.Ahmad Mursyid Abu. (2012). Kompetensi modal insan koperasi melalui kreativiti daninovasi. In Konvensyen transformasi modal insan koperasi : Modal insan kompeten, menjana ekonominegara. Sunway Pyramid Convention Centre, Petaling Jaya: Pusat Penyelidikan Pengurusan danInovasi,Maktab Koperasi Malaysia.Ahmad Raji Yaakub. (2012). Keperluan meningkatkan modal insan dalam gerakan KoperasiMalaysia,. Selangor.Ahmad Zahiruddin Yahya. (2011). Faktor kejayaan industri kecil & sederhana (IKS) dalam sektorperkilangan di Malaysia. Universiti Pendidikan Sultan Idris.Ahmad Zahudi Saleh. (2012). Peranan penyataan arah dalam membangun kompetensi modal insan:Pengalaman Koperasi Tentera. Konvensyen transformasi modal insan koperasi : Modal insankompeten, menjana ekonomi negara. Sunway Pyramid Convention Centre, Petaling Jaya: Pusat Penyelidikan Pengurusan dan Inovasi,Maktab Koperasi Malaysia.Aishah Arifin, Farahaini Mohd Hanif, Salwana Ali, Nor Alyani Abd Razak & Zulkarnain Muhamad Sori.(2016). The implimentation of internal control system among Malaysian CreditCo-Operatives. Malaysian Journal of Cooperative Study,Co-Operative College Of Malaysia, 12, 8.Aishah Arifin, Nasibah Ahmad, Rohalinda Ahad. & Nor Arma Abu Talib. (2015).Keperluan setiausaha berlesen dalam koperasi. Malaysian Journal of Cooperative Study,Maktab Kerjasama Malaysia, 11, 111.Akta Koperasi. (1993). Akta 502 dan peraturan-peraturan. Kuala Lumpur: International Law BookService.American Marketing Association. (2013). Definition of marketing. Retrieved fromhttps://www.ama.org/Pages/default.aspxAmira Wahid, Muhammad Ajib Abd. Razak & Fatimah, Yusooff. (2016). Kecerdasan emosi danmotibvasi kerja dalam kalangan subordinat MARDI. Jurnal Psikologi Malaysia, 30(1).Anderson, J. C., & Gerbing D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review andrecommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103, 411-423.http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.103.3.411Ankli, R. E., Palliam, R., Ankli, R. E., & Palliam, R. (2014). Feature articles Enabling amotivated workforce : exploring the sources of motivation. https://doi.org/10.1108/14777281211201169Antonios Panagiotakopoulos, (2014). Enhancing staff motivation in tough periods :implications for business leaders, 46. https://doi.org/10.1108/SD-05-2014-0060Arief Subyantoro. (2009). Karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, karakteristikorganisasi dan kepuasan kerja pengurus yang dimediasi oleh motivasi kerja. Google Scholar.Asan Ali Gulam Hasan. (1998). Gerakan koperasi di Malaysia. Kedah: Universiti Utara Malaysia.A Thamir, & E., P. (2015). Business intelligence capabilities and implementationstrategies. International Journal of Global Business., 8(June 2015), 3445.Ayu Diana Awang. (2012). Entrepreneurship levels of co-operatives in Malaysia.Malaysian Journal of Cooperative Study, Maktab Koperasi Malaysia, 8, 51.Azlifah Abas, Nor Azlina Kasim, Nor Aslamiah Ali., Farahhaini Mohd. Anif, Ju SamsuddinSafian, & Siti Fatimah Sajadi. (2012). Kajian analalisis keperluan latihan (TNA) bagi KoperasiKredit di Malysia. Malaysian Journal of Cooperative Study, Maktab Koperasi Malaysia, 8.Azmaliza Arifin. (2009). Empat komponen utama memperkasa sektor koperasi: Persiapan harungi cabaranekonomi semasa. Dimensi Koop.Azman Abd. Rahman, Mohamad Yazis Ali. Basah., Mohammad Noorizzuddin, Nooh, & Mahdir Abdullah.(2016). Program usahawan bagi memperkasa ekonomi golongan asnaf: Pemantauan dari aplikasi Myema.Pengurusan, Jurnal Fatwa, Penyelidikan, 7, 2938.Bhattacherjee, A. (2012). Social science research: Principles, methods, and practices. (2ndeditio). Zurich, Switzerland: Creative Commons Attribution.Blackburn, R. A., Hart, M., Wainwright, T., & Blackburn, R. A. (2015). Small businessperformance : business , strategy and owner-manager characteristics.https://doi.org/10.1108/14626001311298394Brooks, N., & Simkin, L. (2012). Judging marketing mix effectiveness. MarketingIntelligence & Planning, 30(5), 494514.Byrne, B. M. 2010. Structural equation modeling with amos: Basic concepts, applications, andprogramming. 2nd edition. New York: Taylor and Francis Group.Calvert, J. (1982). Introdusing business studies. Hong Kong: Macmillan Education Ltd.Centenaro, A., & Laimer, C. G. (2016). Cooperative relationships and competitiveness in supermarketsector, 19(63), 6581. https://doi.org/10.7819/rbgn.v0i0.3070Cheuk, S. (2012). The co-operative rating system and the internal management factorsinfluencing the performance of co- operatives in Sabah, Malaysia: An exploratory study.Malaysian Accounting Review, 11(2), 6994.Chiang, C.-F., & Jang, S. (Shawn). (2008). An expectancy theory model for hotel employeemotivation. International Journal of Hospitality Managemen, 27, 313322.Chringchit, P. (2002). Cooperative school of engineering activities in support of business andindustry in Thailand. ProQuest Dissertations Publishing.Christoper. (2010). Koperasi pedalaman Negeri Sabah. Kajian kes koperasi di Malaysia.Maktab Kerjasama Malaysia.Chua, Y., P. 2012. Effects of computer-based testing on test performance and testingmotivation. Computers in Human Behavior, 28(5), pp.1580-1586.Chua. Y., P. (2009). Statistik Penyelidikan Lanjutan (Vol. 5). Malaysia: McGraw Hill Coda, R.,Krakauer, P. V. de C., & Berne, D. de F. (2017). Are small business ownersentrepreneurs? Exploring small business manager behavioral profiles in the So PauloMetropolitan region. Revista de Administrao. https://doi.org/10.1016/j.rausp.2017.05.011Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education (Sixth edit). NewYork: Routledge.Corrigan, L. T., & Rixon, D. (2017). A dramaturgical accounting of cooperativeperformance indicators. Qualitative Research in Accounting and Management, 14(1), 6080.https://doi.org/10.1108/QRAM-08-2016-0060Creswell, J. W. (2012). Educational research:Planning, conducting, and evaluatingquantitative and qualitative research (4th ed.). Boylston Street, Boston: PearsonEducation, Inc.Daly, P., Walsh, J., & Development, S. (2012). Calibrating high performance in theambitious SMEs using entrepreneurial assumptions.Dibb, S., Simes, C., & Wensley, R. (2014). Establishing the scope of marketing practice :insights from practitioners. https://doi.org/10.1108/EJM-04-2011-0212Dimas Kumorojati. (2011). Pengaruh karateristik individu, karateristik pekerjaan dan budayaorganisasi terhadap kepuasan kerja karyawan yang dimedatasi motivasi kerja. University MuhammadiyahPurwokerto.Doloreux, D. and Shearmur, R. (2013). Innovation strategies: are knowledge-intensive businessservices just another source of information? Industry and Innovation, 20, 719738.Douglas Chupong, Jati Kasuma, Ratnawate Panie, & Yusman Yacob. (2015). Purchase intention ofhalal products: A study among non-muslim member of co-operatives. Malaysian Journal ofCooperative Study, Maktab Koperasi Malaysia, 11, 63.Edwin, A. (2015). Strategic management of the benefits and challenges of HR outsourcing in effective organizational management. Emeraldinsight, 7(2). Retrieved fromwww.emeraldinsight.com/1471-5201.htmEnglish, G. (1999). Choosing the cooperative option. The Electricity Journal, 12(5), 30 33.Eric, G., & Alexander, K. (2014). Strategic Digital Marketing. United State Of America: McGraw-HillEducation.Famiyeh, S., Asante-Darko, D., & Kwarteng, A. (2018). Quality paper service quality,customer satisfaction, and loyalty in the banking sector The moderating role oforganization culture. International Journal of Quality & Reliability Management, 35(8),15461567.Faridah Hassan, Fatin Amanina Zaid, Fatin Nur Rosli, Ili Nabihah Ahmad, Wan Nurul Amirah Wan AbdAziz, & Ummi Kalthum Ab Mujib. (2014). Fisheries cooperatives: A cooperative study of SabahFishery and Fisherman Cooperative and Hokaiddo Federation of Fisheries Cooperatives.Malaysian Journal of Cooperative Study, Maktab Koperasi Malaysia, 10, 73.Farlizawati Aziz. (2012). Kemahiran dan amalan pengurusan perniagaan dalam kalangan ALK Sekolah.Universiti Kebangsaan Malaysia.Fasasi, Y. A., P.A.O., E., & Oyeniran, S. (2016). Malaysian online journal of maximum jobperformance in Nigerian Higher. Malaysian Online Journal of Educational Management, 4(1),3243.Fatimah Salwa Abdul Hadi. & Joni Tamkin Borhan. (2013). Faktor-faktor kejayaan perniagaanKhadijah binti Khuwailid: Analisis terhadap usawaan asnaf di Lembaga Zakat Selangor. JurnalSyariah, 21, 117144.Fauzi H., Jamal A., & Mohd Saifoul, Z. N. (2014). Kaedah penyelidikan & analisis data spss. UTMSintok.Fink, L.D. (2003). Creating Significant Learning Experiences. San Francisco, CA: Jossey Bass.Gao, S., Mokhtarian, P. L. & Johnston, R. A. 2008. Non normality of data in structural equationmodels. Transportation research record: Journal of the TransportationResearch Board 2082(1): 116-124.Garson, G. D. 2012a. Structural Equation Modeling. Asheboro, NC USA: StatisticalAssociates Publishing.Garson, G. D. 2012b. Testing Statistical Assumptions. Asheboro, NC USA: StatisticalAssociates Publishing.G. Verakumar, E. V. (2012). Co-operative entrepreneurship - A case study of Uralangual LabourContract Co-operative Society Kerala. Malaysian Journal of Cooperative Study, MaktabKoperasi Malaysia, 8, 7.Ghazali Darulsalam & Sufean Husin. (2018). Metodologi penyelidikan dalam pendidikan: Amalan dananalisis kajian (2nd ed.). Kuala Lumpur: Universiti Malaya.Ginsberg, J. M., & Bloom, P. N. (1997). Choosing the right green marketing strategy. MIT SloanManagement Review, 46(1), 7984.Greener, S. (2008). Business research methods. www.bookboon.com. Retrieved fromwww.bookboon.comGriffin, R. W. (2006). Business (8th ed.). New Jersey: Prentice Hall.Groenland, E. & Stalpers, J. 2012. Structural equation modeling: A verbal approachnyenrode research paper series. Breukelen, The Netherlands, Nyenrode Business Universiteit.Groeneveld, H. (2016). Doing co-operative business report methodology and exploratory applicationfor 33 countries. Hans Groeneveld. Brussels, Belgium.Grnholdt, L., & Martensen, A. (2009). Management practices driving sustained business success. Measuring Business Excellence, 13(1), 4755.https://doi.org/10.1108/13683040910943045Haelien, M., Kaplan, A. M. (2004): A beginner guide to partial least squares analysis.Understanding Statistics, 3(4), 283297Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis withreading (Seven Ed). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M. & Mena, J. A. 2012. An assessment of the use of partialleast squares structural equation modeling in marketing research. Journal of the Academy ofMarketing Science 40(3): 414-433.Han, L. L. (2014). Strategic Human resource management, organisational culture and firm performancein the insurance industry in Malaysia. University Malaya.Haslinda Sajuk. (2016). Cooperatives: Empowering communities towards socio-economic sustainability.INFO, Maktab Koperasi MalaysiaKM.Hasrin Abu Hasan. (2012). Kompetensi anggota lembaga koperasi. Konvensyentransformasi modal insan koperasi : Modal insan kompeten, menjana ekonomi negara. SunwayPyramid Convention Centre, Petaling Jaya: Pusat PenyelidikanPengurusan dan Inovasi,Maktab Koperasi Malaysia.Hatak, I., Lang, R., & Roessl, D. (2016). Trust, social capital, and the coordinationofrelationships between the members of cooperatives: A comparison between member- focusedcooperatives and third-party-focused cooperatives. Voluntas, 27(3), 1218 1241.https://doi.org/10.1007/s11266-015-9663-2Hayati Aasha'ari, Ahmad Faizal & Norbiha. (2008). Gerakan koperasi di Malaysia.Selangor: Maktab Koperasi Malaysia.Henseler, J., Ringle, C. & Sinkovics, R. 2009. The Use of Partial Least Squares PathModeling in International Marketing. Advances in International Marketing (AIM) 20(277-320.Henseler, J. & Sarstedt, M. 2013. Goodness-of-Fit Indices for Partial Least Squares Path Modeling.Computational Statistics 28(2): 565-580.Hit, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E. (2013). Competitiveness & globalization.Strategic management. South Western: South Western Cengage Learning.Ho, R. 2006. Handbook of univariate and multivariate data analysis and interpretation with Spss.Boca Raton, Florida: Chapman & Hall/CRC (Taylor & Francis Group).Hsu, Y. (2017). Design-oriented strategy typology and innovation framework. Emerald Insight,15(1), 1330. https://doi.org/10.1108/JEDT-09-2015-0053Huck, S. W. 2012. Reading statistics and research. 6th edition. Boston, MA: PearsonEducation, IncICA. (1995). Statement Of Cooperative Identity (p. Col. 88). International CooperativeAlliance.Idris Ismail & Mohd Safaai Said. (2003). Pengenalan koperasi. Petaling Jaya, Selangor.: UtusanPublications & Distributor Sdn. Bhd.Idris Ismail & Mohd Safaai Said. (2012). Pengenalan koperasi. Kuala Lumpur: Utusan Publication &Distribution Sdn Bhd.International Co-operative Alliance. (2017). Co-operatives & the enabling environment : Key Findings. Brussels - Belgium. Retrieved fromhttps://www.ica.coop/en/media/library/doing-co-operative-business-report-0Ismail Sabri Yaakob. (2010). Koperasi berinovasi memacu kejayaan. Dimensi Koop.Ivy, J. (2008). A new higher education marketing mix: The 7Ps for MBA marketing.International Journal of Educational Management, 24(4), 288299.Jaibit Jaudin Abd, Rahimah Abdul Samad, Mohd Razalie Raffei., & Yusri, Tarip. (2014). Hubung kaitantara tanggapan Terhadap reputasi kedai runcit Koperasi dengan langganan anggota di negeriSabah. Malaysia Cooperative Journal.Jamilah Din, Yusman Yacob, Hamizah Mohd Nadzir, Siti Maimunah Jernih, Syarifah Rohaya WanIdris, Mohd Haswardi Morshidi & Ngadi Robin. (2013). Kajian Profail Koperasi Di Negeri SarawakDan Potensi Untuk Dimajukan Dalam Perniagaan.Malaysian Journal of Co-Operative Study, 9.Jamilah Din, Noranita Mohd. Nor, Rashid R., & Muhammad Yusuf Ibrahim. (2012).Analisis kompetensi Aanggota Lembaga Koperasi Sekolah dalam 100 buah koperasi sekolah-sekolah Gred A. Pusat Pengurusan Dan Inovasi, Maktab Kerjasama Malaysia, 62.Jamilah Din, Siti Maimunah Jernih, Haslinda, Harrun & Sharifah Shuzaidah, Saedin. (2012).Tahap penglibatan anggota dalam aktiviti ekonomi koperasi di Malaysia. MonografPenyelidikan, Makatab Koperasi Malysia, 45.Jamilah Din, Yusman Yakob, Hamizah Mohd Nadzir, Siti Maimunah Jernih, Syarifah Rohaya WanIdris, Mohd Haswardi Roshidi & Ngadi Robin. (2013). Kajian profil koperasi di negeri Sarawak danpotensi untuk dimajukan di negeri Sarawak. Pusat Penyelidikan Pengurusan Dan Inovasi,MaktabKoperasi Malaysia.Kamarudin, I. (2017). Koperasi sekolah pemangkin kejayaan modal insan. Pelancar, Angkasa,19.Karen, P. Quilloy, & Isabelita, M. Pabuayon. (2015). The Philipine cooperative enterprise towards sustainable development: A Perception Study. Malaysian Journal of Cooperative Study,Maktab Kerjasama Malaysia, 11, 1.Kline, R. B. (2005). Principle and pactise of structual equation modelling. New York: The GuidfordPress.Kline, R. B. 2011. Principles and Practice of Structural Equation Modeling. 3rd edition.New York: The Guilford Press.Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). A framework for marketing management. (S. Wall, Ed.).England: Pearson Education Limited.Krejcie, R., & Morgan, D. (1970). Determining sample saiz for research activities.Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.Kuang, L. C. (2002). Perdagangan. (Zuriani Bint Abd. Rahman, Ed.). Selangor:Percetakan Warni Sdn. Bhd.Kularajah, N. A. (1969). Pengenalan kepada koperasi di Malaysia. Kedah: Universiti UtaraMalaysia.Lasrado, F., Gomiseck, B., & Christopher Uzbeck. (2017). Effectiveness of employeesuggestion schemes from critical success factors to outcomes. International Journal of Quality and Service Sciences, 9(1), 120136.https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJQSS-08-2016-0058Loveland, J. M., Thompson, S. A., Lounsbury, J. W., Dantas, D., & Loveland, J. M. (2015). Isdiffusion of marketing competence necessary for a market orientation ? A comparative investigation of marketing managers and their defining traits.https://doi.org/10.1108/MIP-10-2013-0168Lovett, M., Renana, P. and Shachar, R., 2013. On brands and word of mouth, [online] 50(4), pp.427-444. Available at: [Accessed 29 July 2018].M. Karthikeyan. (2011). Indicator of good governence practices in self employed womens Saccos Unionin Addis Ababa, Ethopia-An Exploratory Study. Malaysian Journal of Cooperative Study, MKM, 7, 74.M.Karthikeyan, Ato Mekonnen, & Tolessa Edossa. (2016). Measuring Control Mechanism For GoodGovernence In Selected Multi-Purpose Cooperative Societies Affialated To Robi Barga CooperativeUnion, West Shoa Zone, Oromia Regional State Of Ethiopia. Malaysian Journal of Cooperative Study,Co-Operative College Of Malaysia., 12, 74.Mande, S. P. and L. K. A. A. (2014). Cooperative marketing societies and its challenges forsustainable\nEconomic Development in Lagos, Nigeria. IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME), 4(6), 2431. Retrieved fromhttp://www.iosrjournals.org/iosr-jrme/papers/Vol-4 Issue-6/Version-3/E04632431.pdfMat Deris Jusoh. (2010). Peranan suruhanjaya koperasi dalam membangunkan koperasi sekolah. InKertas kerja yang dibentangkan dalam Konvensyen Hala Tuju Koperasi Sekolah. Kuala Lumpur: MaktabKoperasi Malaysia.Mazzarol, T., Reboud, S., Limnios, E. M., & Clark, D. (2014). Research Handbook on SustainableCo-operative Enterprise. Case studiesf organisational resilience in the Co- operative BusinessModel. In T. Mazzarol, S. Reboud, E. M. Limnios, & D. Clark (Eds.) (p. 559). Great Britain: EdwardElgar Publishing Limited.McCarthy, E. J. (1960). Basic Marketing: A Managerial Approach. Homewood (Illinois):R. D. Irwin.Md. Yusof, S. (2012). Modal insan kompeten, menjana ekonomi negara. In Konvensyen TransformasiModal Insan Koperasi : Modal Insan Kompeten, Menjana Ekonomi Negara. Sunway PyramidConvention Centre, Petaling Jaya: Pusat Penyelidikan Pengurusan dan Inovasi,Maktab KoperasiMalaysia.Mendoza, R. R. (2012). Internal control system. In vital tool for cooperative governance.Makati City: Hotel Intercontinental Manila.Mior Shahrin Mior Mohd Yusof. (2012). Membangun kompetensi modal insan:Perkongsian pengalaman koperasi besar dan sederhana. In Konvensyen TransformasiModal Insan Koperasi : Modal Insan Kompeten, Menjana Ekonomi Negara. Sunway PyramidConvention Centre, Petaling Jaya: Pusat Penyelidikan Pengurusan dan Inovasi,Maktab KoperasiMalaysia.Mohamad Ali Hasan & Ahmad Marzuki Ismail. (2016). Ke arah memantapkan perniagaan koperasi sekolah.(1st ed.). Petaling Jaya, Selangor.: Angkatan Koperasi Malaysia Berhad.Mohamad Ali Hasan, & Ahmad Marzuki Ismail. (2017). Proses pemantapan tadbir urus koperasi sekolah.(Ahmad Marzuki Ismail & S. A. Jaffar, Eds.) (1st ed.). Petaling Jaya, Selangor.: Angkatan KoperasiMalaysia Berhad.Mohamad Haswardi Morshidi. (2016). Kualiti Perkhidmatan Maktab Koperasi Cawangan Sarawak. Malaysian Journal of Cooperative Study,Co-Operative College OfMalaysia.Mohamad Haswardi Morshidi. (2017). Cabaran koperasi dalam melaksanakan aktivitiperniagaa. Dimensikoop.Mohammad Zamri Yaacob. (2012). Peranan dan strategi Angkasa dalam meningkatkan kopemtesi anggotakoperasi. In Konvensyen Transformasi Modal Insan Koperasi : Modal Insan Kompeten, MenjanaEkonomi Negara. Sunway Pyramid Convention Centre, Petaling Jaya: Pusat Penyelidikan Pengurusandan Inovasi,Maktab Koperasi Malaysia.Mohd Azlan Yahya. (2017). Faktor-faktor kejayaan perniagaan koperasi. Pelancar, Angkasa,46.Mohd Azuhari Che Mat & Jalaluddin, Abdul Malek. (2016). Model pembangunan neo- endogenous luarbandar dan faktor sokongan koperasi: Kajian kes program desa lestari di Malaysia. MalaysiaJournal of Society and Space, 12(1), 7587. Retrieved fromhttp://journalarticle.ukm.my/9803/1/8ok.geografia-jan16-mazuhari1-edam2.pdfMohd Ismail Ibrahim. (2017, November). Tadbir urus baik ke arah memperkasapentadbiran dan pengurusan sektor koperasi. Pelancar, Angkasa, 1617.Mohd. Majid Konting. (2009). Kaedah penyelidikan pendidikan (8 (Cetakan). Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.Mohd Rafi Yaacob, Ghazali Ahamad, Mohamed Dahlan Ibrahim, Ahmad Syakir, Junoh, Noraesyah Saari,Shamsul Khairi Abu Hasan & Norsyeirawani Shari. (2014). Critical success factors of the IslamicPawn Broking services in Malaysia-views from providers. Journal of Malaysian CooperativeStudy, Maktab Koperasi Malaysia, 10, 43.Mohd Ridzuan Mohammad Noor. (2012). Keusahawanan dalam meningkatkan aktiviti perniagaankoperasi. In Konvensyen Transformasi Modal Insan Koperasi : Modal Insan Kompeten, MenjanaEkonomi Negara. Sunway Pyramid Convention Centre, Petaling Jaya: Pusat Penyelidikan Pengurusan dan Inovasi,Maktab Koperasi Malaysia.Mohd Sobhi, I. 2013. Part C: Mediating, moderating & control variable. Workshop handout.Universiti Utara Malaysia. Kedah, Malaysia 22 - 23 February 2013.Mohd Yusri Ibrahim. (2017). Sembang santai penyelidikan. Bandar Ilmu, Besut. Mohd. Yusof. (2017).Temubual. INFO, Maktab Koperasi MalaysiaKM, pp. 2728.Mohd Zakuan Azmin. (2018, April). Bersama jana pertumbuhan ekonomi negara.Pelancar.Mohd Zakuan Azmin. (2017). PELANCAR. Angkasa, 5.Mohd Zakuan Azmin. (2018). Begerak seiring arus ekonomi semasa. Pelancar, (1),5-6.Muhammad Ali Hasan. (2012). Pengurusan ekonomi strategik koperasi melalui modal insan. Konvensyen Modal Insan Koperasi Modal INsan Kompeten Menjana Ekonomi Negara.Selangor: Pusat Penyelidikan Pengurusan dan Inovasi,MaktabKoperasi Malaysia.Muhammad Syafri, Ahmad Jusoh, Inda Sukati, Muhammed Fauzi Othman, & Khalil MdNor. (2015). Kesan moderator kearifan tempatan dalam mempertingkatkan prestasi pekerja diIndonesia. Jurnal Pengurusan, 44(2015), 149165.Muhyddin Yasin. (2010). Negara rantau Asia minat contohi koperasi sekolah. Berita Harian.Retrieved from www.bharian.com.myMustapa Kamal Maulud, Norsaadah, M., & Abdul Jumaat, M. (2015). The resilience conceptof Islamic Entrepreneur and the promoting of Islamic Financing Products to credict cooperatives inMalaysia. Malaysian Journal of Cooperative Study, Maktab Kerjasama Malaysia, 11, 25.Mustapa Kamal Maulud, Norsaadah Mustafah & Ahmad Zahiruddin Yahya. (2014). Factorscontributing to the success and excellence of Credit Cooperatin in Malaysia. Malaysian Journal ofCooperative Study, MKM, 10, 25.Najmah Nawawi, Mohd Nusi Abd Rahman, Noor Shafeeza Zainuddin & Nur Syazwani Zainal Abidin.(2014). Performance and challenges of cooperatives in Housing Activities in Malaysia.Malaysian Journal of Cooperative Study, MKM, 10, 57.Nik Kamal Yeop Yunus, Suraini Mohd Rhouse, Khuan Wei Beng & Norasibah, Abd Jalil. (2013). Kedai rakyat satu Malaysia: Strategi campuran peruncitan, kualiti perkhidmatan dan kepuasan pelanggan. Geran Penyelidikan Universiti, Kod Penyelidikan 2012-0102-01.Nimusima, P., & Tumwine, J. F. (2017). Assessing the relationship between employeemotivation and productivity in Rwandas Nyagatare District. Frontiers in African BusinessResearch, 221235.Nooradilla Abu Hasan, Azizah Abdul Rahman & Norminsyah A Lahad. (2016). Issues and challenges inbusiness intelligence case studies. Jurnal Teknologi, 78(82), 171178.https://doi.org/10.11113/jt.v78.9554Noor Zeeta Mohd Ramli, Haslinda Sujak, Nurolain Mustapha, Mohd Safa'ai Said & RuzilahAbd Malek. (2014). Amalan perancangan strategik dalam kalangan koperasi di Malaysia. MalaysianJournal of Cooperative Study, Maktab Kerjasama Malaysia, 10, 79.Nor Azah Abd Aziz. (2017). Modal perlu untuk perniagaan berimpak tinggi. Pelancar, Angkasa, 23.Nor Azira Ayob, Sity Daud & Muhamad Takiyuddin Ismail. (2016). Faktor pembentukan modal insan dandaya saing usahawan wanita Malaysia : Kajian empirikal wanita bumiputera di Melaka.Malaysian Journal of Society and Space 5(5), 115129.Nor Bazilah Safiar, Sabri Ahmad, Jusoh Yacob & Mustafa Man. (2013). Model regresi logistik dan rangkaian neural: Suatu perbandingan dalam mengukur kerugian koperasi. MalaysiaCooperative Journal, 9, 7790.Noranita Mohd Nor, Norhayati Abdul, Nur Faeza Yahya & Roshidi Hassan. (2015). Program transformasi kedai runcit koperasi:Analisis pencapaian pengurusan perniagaan. MalaysianJournal of Cooperative Study, Maktab Koperasi Malaysia, 11,79.Norazlan Hasbullah, Mohd Faisal Shariff, Arfizawati Abd Hadi Ju, Samsuddin Safian &Noranita Mohd Nor. (2013). Cabaran koperasi pengguna dalam aktiviti peruncitan di SemenanjungMalayasia. Pusat Pengurusan Penyelidikan Dan Inovasi, Maktab Koperasi Malaysia.Norsyeirawani Shari. (2016). Gempak niaga peruncitan koperasi. INFO, Maktab Koperasi Malaysia, 8.Norwatim Abd Latif. (2012). Transformasi modal insan koperasi: Peranan MKM. In KonvensyenTransformasi Modal Insan Koperasi : Modal Insan Kompeten, Menjana Ekonomi Negara. Sunway Pyramid Convention Centre, Petaling Jaya: Pusat Penyelidikan Pengurusan danInovasi,Maktab Koperasi Malaysia.Norwatim Abd Latif, Mohd Rasydi Abd Rashid, Suraya Husin, Ayu Diana Awang, Mohd Nusi Abd Rahman,Mohamed Dahlan Ibrahim, Mohd Rafi Yacoob. (2009). Tahap keusahawanan dalam gerakan koperasi diMalaysia. Pusat Penyelidikan Pengurusan Dan Inovasi,Maktab Koperasi Malaysia.Norwatim Abd Latif. (2011). Tahap pengambilan risiko dalam gerakkan koperasi diMalaysia. Malaysian Journal of Cooperative Study, MKM.Nurizah Noordin, Mohd Shahron Abd Said, Shamsul Khairi, Abu Hasan, Juliana Md Yusop &Asan Ali Golam Hassan. (2016). Development and prospect of Orang Asli Co-operatives: A case studyof Perak and Pahang. Malaysian Journal of Cooperative Study, Co-Operative Collage Of Malaysia.Nurizah Noordin, Ramlan Kamsin, Noraesyah Saari, Hasrin Abu Hasan, & Yusnita Othman.(2006). Kajian persepsi keberkesanan program latihan Maktab Kerjasama Malaysia. Malaysia Cooperative Journal. Retrieved fromhttp://www.mkm.edu.my/images/penerbitan/Penyelidikan/Kajian-Persepsi-Keberkesanan-Program-Latihan-Maktab-Kerjasama-Malaysia-5.pdfNurizah Noodin, Sushila Devi Rajaratnam, Mohd Sharon Anuar Said, Farahani Mohd Hanif &Rafedah Juhan. (2011). Attributes and perceived success factors of performingco-operatives in Malaysia. Pusat Pengurusan Penyelidikan Dan Inovasi, Maktab Koperasi Malaysia.Nurjihan Idris & Amin Mahir Abdullah. (2012). Factors affecting agricultural co-operatives performance in Malaysia. Malaysian Journal of Cooperative Study, Maktab KoperasiMalaysia, 8, 75.Oke, A. E., Ogunsami, D. R. & Ogunlana, S. 2012. Establishing a common ground for the use ofstructural equation modelling for construction related research studies. AustralasianJournal of Construction Economics and Building 12(3): 89-94.Othman Talib. (2016). Asas penulisan tesis:Tesis penyelidikan & statistik (3rd ed.).Selangor: Universiti Putra Malaysi.Owens, M. (2014). Train to sustain. Tarining Journal, (July), 3439.Paige, R., 1999. When are methods complementary?. Information and SoftwareTechnology, 41(3), pp.157-162.Pallant, J. 2007. Spss Survival Manual: A Step-by-Step Guide to Data Analysis Using Spssfor Windows. 3rd Edition. New York: Open University PressPapilaya, J., Soisa, T. R., & Akib, H. (2015). The influence of implementing the strategic policyin creating business climate, business environment and providing support facilities towardsbusiness empowerment on small medium craft enterprises in Ambon Indonesia. International Review ofManagement and Marketing, 5(2), 8593.Pauline, R. (2017). Interaction between managerial competencies and leadership in business organisations. Journals.ku.it. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v21i1.1412Peattie, K, & Peter, L. (1997). The marketing mix in the third age of computing. MarketingIntelligence & Planning, 15(3), 142150.Pheng, L. S., & Ming, K. H. (1997). Formulating a strategic marketing mix for quantity surveyors.Marketing Intelligence & Planning, 15(6), 273280.Porto, R. B., Costa, R. D. R., & Watanabe, E. A. D. M. (2017). The multilevel effect of marketingactivities on sales, revenue and profitability in a micro-enterprise. Revista Brasileira de Gestao de Negocios, 19(65), 432452.https://doi.org/10.7819/rbgn.v19i65.2911Post, H. (2014). 8 Fakta kebergantungan pada teknologi. Retrieved fromhttp://www.beritasatu.com/gaya-hidup/ 232713-8-fakta-ketergantungan-pada- teknologi.htmlPrasetyo, H., & Sutopo, W. (2017). Perkembangan keilmuan teknik industri menuju era.Seminar Dan Konferensi Nasional IDEC 2017, 488496.Pratihar, S. (2014). Marketing mix strategies and business models : Innovating for Rural India. Productivity, 55(2), 162169. Retrieved fromhttp://ezproxy.liberty.edu/login?url=https://search-proquest-com.ezproxy.liberty.edu/docview/1616430930?accountid=12085Priska Ferdianti Syafri. (2013). Partisipasi siswa kelas x1 dan guru sebagai pengawasdalam memajukan koperasi sekolah di Sekolah Menegah Kejuruan Dwi Sejahtera Pekan Baru.Universitas Islam Negeri Sultan.R. Karunakaran, BrehanuBorji, & Ahmedin Sherefa. (2011). Deteminants of co-operatives membersparticipation in input and output marketing by multi purpose co-operatives. Malaysian Journal ofCooperative Study, MKM.Rafikul Islam & Ahmad Zaki Ismail. (2008). Employee motivation: a Malaysianperspective. International Journal of Commerce and Management, 18(4), 344362.https://doi.org/https:// doi.org/10.1108/10569210810921960Rahimah, Abd Samad. (2011). Kekuatan koperasi. Dimensi Koop Maktab Koperasi Malysia,2431.Rahmat Mohd Did. (2017). Program anjuran angkasa untuk koperasi sekolah. Pelancar,Angkasa, 34.Raja Maimon Raja Yusof. (2010). Faktor-faktor penting yang mempengaruhi kejayaankoperasi. Malaysia Cooperative Journal.Ramayah, T., Lee, J. W. C. & Mohamad, O. 2010. Green product purchase intention: some insights froma developing country. Resources, conservation and recycling 54(12): 1419-1427.Ramlan Kamsin, Jamilah Din, Mohd Taib, Kasim Yusof & Mohd Sharon. (2008).Mobilisasi koperasi. Malaysian Journal of Co-Operative Management.Ramlan Kamsin, Jamilah Din, Mohd Zaib Mat Yunus, Kasim Yusof & Mohd Shahron Anuar Said. (2008). Kajian sumber dan dana koperasi. Pusat Penyelidikan Pengurusan DanInovasi,Maktab Koperasi Malaysia.Ramlee Musthapa & Nurulhuda Che Abdullah. (2011). Amalan pengurusan perniagaan usahawan tani IKSBumiputera: Satu kajian kes di negeri Terengganu. Jurnal Teknologi, 55, 75105.https://doi.org/10.1002/hbm.21352Ramlee Ismail, Jamal Nordin, & Marinah Awang. (2016) Analisis data dan pelaporan denganmenggunakan spss. UPSI, Perak.RanjitKumar. (2011). Research methodology a step-by-step guide for beginners (3rd ed.).London: SAGE Publications Ltd.Rawat, K. (2015). Todays inventory management systems: A tool in achieving bestpractices in Indian Business. Anusandhanika, 7(1), 128135. Retrieved fromhttps://search.proquest.com/docview/Ray, P., & Lewis, L. (2008). Managing cooperation in e-business systems. SpringerScience + Business Media.Renton, M., & Richard, J. (2015). Small but sophisticated entrepreneurial marketing and SME approaches to brand management. Emeraldinsight, 149164.https://doi.org/10.1108/JRME-05-2014-0008Richard, J., & Wyk, J. Van. (2012). The role of members sustainability of housingcooperative in South Africa. Malaysian Journal of Co-Operative Management, 8, 89.Rock, J. T., & Ahmed, S. A. (2008). Relationship between success factors and chilean firms exportperformance: An exploratory study. Latin American Business Review, 9(1).Rohaida Mohamad Dahlan & Razaleigh Muhamad Kawangit. (2014). Penilaian kepada koperasi sekolahdalam membentuk gaya kepimpinan pelajar satu kajian awalan. Al - Hikmah, 6, 107121.Rose Ruziana Samad & Zurina Shafii. (2015). Educations role in co -operative sector : issues ,challenge and prospect, V(1), 2428.Rosmimah, M. R., Raja Maimon, R. Y., Rahimah, A. S., & Hasrin, A. H. (2010).Kecenderungan koperasi dalam bidang peruncitan: Penialaian keupayaan & dorongankejayaan. Pusat Pengurusan Dan Penyelidikan Koperasi, MKM.Rosmimah Mohd Roslan, Raja Maimon Raja Yusof, Rahimah Abd Samad & Hasrin AbuHasan. (2010). Kecenderungan koperasi dalam bidang peruncitan: Penilaian keupayaandan dorongan kejayaan. Penyelidikan Pengurusan Dan Inovasi,Maktab Koperasi Malaysia.Rosmimah Mohd Roslin, Raja Maimon Raja Yusof, Rahimah Abd Samad & Hasrin Abu Hasan. (2011).Co-operative as indicator of organizational integrity. Malaysian Journal of CooperativeStudy, MKM.Ruzilah Abdul Malek, Ahmad Faizal Shaarani, Mohd. Shahron Anuar Said, Azmaliza Arifin &Intan Nur Azreen Mohamad Radzi. (2015). Keberkesanan perlaksanaan pengurusan risiko dikoperasi tier 1 dan tier 2 di Malaysia. Malaysian Journal of Cooperative Study, MKM.Ruziah Ali. (2017). Hubungan dasar dan amalan penerbitan serta e-pemasaran terhadap prestasipekerja dan keuntungan organisasi bagi penerbitan ilmiah di Universiti Awam. UPSISajiah Yakob, Azahari Ramli, & Muhammad Shukri Bakar. (2016). Pengaruh pengurusan risiko kepada prestasi perusahaan kecil dan sederhana: Journal of Human Development andCommunication, 5(2012), 103112.Saidu, B. M., & Zabedah, S. . (2013). Impact of the effective internal control system on theinternal audit effectiveness at local government level. Journal of Social andDevelopment Sciences, 4(1), 1623.Sarimah Hanim, Aman Shah., & Lan, C. S. T. (2013). Entrepreneuship (3rd ed.). Kuala Lumpur: OxfordFajar Sdn Bhd.Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research methods for business students. (5theditio). Essex: Pearson Education Limited.Sekaran, U. (2003). Research methods for business. (4, Ed.). John Wiley & Sons, Inc. Sekaran, U.,& Bougie, R. (2016). Research methods for business (7th ed.). UnitedKingdom: John Wiley & Sons Ltd.Selim Ahmed, & Md Habibur Rahman. (2015). The effects of marketing mix on consumer satisfation: Aliterature review from Islamic perspectives. Turkish Journal of Islamic Economics, 2(2), 1730.https://doi.org/10.15238/tujise.2015.2.1.17-30Shafawaty Mohamad Shabri, Ram Al Jaffri Saad & A. A. Bakar.. (2016). International review ofmanagement and marketing the effects of internal control systems on cooperativesprofitability: A case of koperasi ABC Berhad. International Review of Management and Marketing, 6(S8), 240245. Retrieved from http:www.econjournals.comShima, N., Mahmood, Z., Happy, A. M. M., & Akbar, A. (2013). Enterprise riskmanagement and performance in Malaysia. Interdisciplinary Journal ofContemporary Research in Business, 5(1), 671707.Shukla, P. (2008). Essentials of marketing research. www.bookboon.com. Retrieved fromwww.bookboon.comSimunaniemi, A., & Muhos, M. (2017). Thematic analysis on business managementpriorities in service business, 620628.Siti Aisah Ismail. (2002). Faktor-faktor yang menjadi penghalang kepada koperasi sekolah menengahuntuk berkembang maju : Satu kajian di sekolah-sekolah dalam zon Bangsar. Universiti UtaraMalaysia.Slamet Rosyadi. (2018). Revolusi industri 4.0: peluang dan tantangan bagi alumniUniversitas Terbuka.Sulaiman, Ainin, Yusniza Kamarulzaman, Abdul Ghani, Farinda & Anna Che Azmi. (2010).Business and entrepreneur characteristics influence on business performance of professional smallmedium enterprises. International Journal of Business.Suprayetno Agus. (2006). Pengaruh motivasi kerja, kepemimpinan, dan budaya organisasi terhadapkepuasan kerja karyawan serta dampaknya pada kinerja perusahaan. PT. Pei Hai International WiratamaIndonesia.Suruhanjaya Koperasi Malaysia. (2016). Laporan Ekonomi Sektor Koperasi Tahun 2015.Kuala Lumpur.Syarifah Rohayat Wan Idris, Yusman Yacob, Frank Meol Abdullah, Mohd Suandi Mortadza, &Mohd Haswardi Morshidi. (2013). Faktor-faktor kKejayaan perniagaan kedai runcit koperasi di negeriSarawak. Pusat Pengurusan Penyelidikan Dan Inovasi, Maktab Koperasi Malaysia.Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. 2007. Using multivariate statistics. 5th edition. Boston, MA:Pearson Education. IncTerungwa, A. (2012). Risk management and insurance of small and medium scale enterprises(Smes) in Nigeria. International Journal of Finance and Accounting, 1, 8 17.Tri Andjarwati. (2015). Motivasi dari sudut pandang teori teori motivasipPrestasi McClelland. Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen, 1, 4554.Urbach, N. & Ahlemann, F. 2010. Structural equation modeling in information systems research usingpartial least squares. Journal of Information Technology Theory and Application (JITTA) 11(2):5-40.Volchek, D., & Taipale-eravala, K. (2009). Strategic human resource management role in a newbusiness development : A Literature Review.Wahyudi Suryono. (2006). Analisis pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi danlingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen.Wan Adlina Wan Abdul Aziz. (2017). Setiap anggota perlu bergerak bersama memajukan koperasi.Pelancar, Angkasa, 41.Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2010). Strategic management and business policy (12th ed.). NewJersey: Prentice Hall, Pearson.William, D. Perreault, J., Cannon, J. P., & McCarthy, E. J. (2009). Basic Marketing-AMarketing Strategy Planning Approach. New York: McGraw-Hill / Irwin.Wilson, N., & McLean, S. (1994). Questionnaire Design: A Practical Introduction.Newtown Abbey: University of Ulster Press.Winnie Mujah, Rose Ruziana Abd Samad, HarpanjanSingh & Owen T. M. (2011). Meaning ofWork and Employee Motivation. Terengganu International Management and Business Journal, 1(2),1826.YogeswaranVadivela. (2015). Pengaruh gaya kepimpinan, kompetensi pengurusan dan orientasikeusahawanan terhadap prestasi peniaga kecil dan PKS, usahawan kaum India di Malaysia.Universiti Pendidikan Sultan Idris.Youtube. (2018). Kemahiran Perorangan.Yusman Yacob, Jati Kasuma Ali & Hiram Ting. (2016). Value co-creation dimensions: their effect onsatisfaction of cooperative. Malaysian Journal of Co-Operative Studies, Co-Operative CollegeOf Malaysia., 12, 100.Zafir Mohd Makhbul, Mohd Hizam Hanafiah & Fazilah Mohamad Hasun. (2012). Pengurusanorganisasi. (2nd ed.). Petaling Jaya, Selangor.: Cengage Laerning Asia Pte.Zafir Mohd Makhbul, & Fazilah Mohamad Hasun. (2017). Pengurusan perniagaan (1st ed.). Bangi:Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.Zainuddin Awang. (2012). A handbook on SEM (6th ed.). Kota Bahru: UTM Kelantan.Ziran, Li, Keri, L Jacobs, & Georgeanne, M. A. (2015). The cooperative capital constraintrevisited. Agricultural Finance Review, 75(2), 253266. Retrieved fromhttps://doi.org/10.1108/AFR-11-2014-0034Zuraidah Zainol. (2014). The effect of customer-brand relationship investments oncustomer engagement. Universiti Kebangsaan Malaysia.