Hubungan tahap pengetahuan, kemahiran dan sikap guru-guru terhadap penggunaan VLE dalam kalangan guru-guru Sekolah Rendah di Daerah Hulu Selangor

Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti hubungan Tahap Pengetahuan, Kemahiran dan Sikap Guru-guru Terhadap Penggunaan Virtual Learning Environment (VLE) dalamKalangan Guru-guru Sekolah Rendah di Daerah Hulu Selangor. Kajian ini menggunakan pendekatankuantitatif dengan reka bentuk kajian tinjauan....

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Roslan Maydin
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2021
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=6965
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:6965
record_format uketd_dc
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic LB Theory and practice of education
spellingShingle LB Theory and practice of education
Roslan Maydin
Hubungan tahap pengetahuan, kemahiran dan sikap guru-guru terhadap penggunaan VLE dalam kalangan guru-guru Sekolah Rendah di Daerah Hulu Selangor
description Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti hubungan Tahap Pengetahuan, Kemahiran dan Sikap Guru-guru Terhadap Penggunaan Virtual Learning Environment (VLE) dalamKalangan Guru-guru Sekolah Rendah di Daerah Hulu Selangor. Kajian ini menggunakan pendekatankuantitatif dengan reka bentuk kajian tinjauan. Kajian ini dijalankan dengan menggunakaninstrumen yang mengandungi sebanyak 33 item. Sampel kajian ini ialah seramai 136 orang guru darisepuluh buah sekolah rendah zon Pusat Kegiatan Guru Kalumpang di Daerah Hulu Selangor. Keputusanujian korelasi Pearson menunjukkan nilai Pearson r ialah (136, p=0.01) = 0.464, p
format thesis
qualification_name
qualification_level Master's degree
author Roslan Maydin
author_facet Roslan Maydin
author_sort Roslan Maydin
title Hubungan tahap pengetahuan, kemahiran dan sikap guru-guru terhadap penggunaan VLE dalam kalangan guru-guru Sekolah Rendah di Daerah Hulu Selangor
title_short Hubungan tahap pengetahuan, kemahiran dan sikap guru-guru terhadap penggunaan VLE dalam kalangan guru-guru Sekolah Rendah di Daerah Hulu Selangor
title_full Hubungan tahap pengetahuan, kemahiran dan sikap guru-guru terhadap penggunaan VLE dalam kalangan guru-guru Sekolah Rendah di Daerah Hulu Selangor
title_fullStr Hubungan tahap pengetahuan, kemahiran dan sikap guru-guru terhadap penggunaan VLE dalam kalangan guru-guru Sekolah Rendah di Daerah Hulu Selangor
title_full_unstemmed Hubungan tahap pengetahuan, kemahiran dan sikap guru-guru terhadap penggunaan VLE dalam kalangan guru-guru Sekolah Rendah di Daerah Hulu Selangor
title_sort hubungan tahap pengetahuan, kemahiran dan sikap guru-guru terhadap penggunaan vle dalam kalangan guru-guru sekolah rendah di daerah hulu selangor
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Pengurusan dan Ekonomi
publishDate 2021
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=6965
_version_ 1747833338420264960
spelling oai:ir.upsi.edu.my:69652022-04-12 Hubungan tahap pengetahuan, kemahiran dan sikap guru-guru terhadap penggunaan VLE dalam kalangan guru-guru Sekolah Rendah di Daerah Hulu Selangor 2021 Roslan Maydin LB Theory and practice of education Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti hubungan Tahap Pengetahuan, Kemahiran dan Sikap Guru-guru Terhadap Penggunaan Virtual Learning Environment (VLE) dalamKalangan Guru-guru Sekolah Rendah di Daerah Hulu Selangor. Kajian ini menggunakan pendekatankuantitatif dengan reka bentuk kajian tinjauan. Kajian ini dijalankan dengan menggunakaninstrumen yang mengandungi sebanyak 33 item. Sampel kajian ini ialah seramai 136 orang guru darisepuluh buah sekolah rendah zon Pusat Kegiatan Guru Kalumpang di Daerah Hulu Selangor. Keputusanujian korelasi Pearson menunjukkan nilai Pearson r ialah (136, p=0.01) = 0.464, p 2021 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=6965 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=6965 text zsm closedAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Pengurusan dan Ekonomi Adegbenro, J. B., Gumbo, M. T., & Olakanmi, E. E. (2017). In-service secondaryschool teachers' technology integration needs in an ICT-enhanced classroom.Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, 16, 79-87.Ahmed, A. A,, Zakaria, N. H., & Elmi, A. H. (2012). An evaluation of virtual learningenvironment readiness in higher education institutions. Journal of InformationSystems Research and Innovation, 2, 86-94.Albirini, A. (2006). Teachers attitudes toward information and communicationtechnologies: The case of Syrian EFL teachers. Computers & Education, 47,373-398.Alias, B. (1992). Statistik penyelidikan dalam pendidikan dan sains sosial. Bangi:Penerbitan UKM.Aman Shah. (2013). Persepsi guru terhadap pengintegrasian frog VLE dalam prosespengajaran dan pembelajaran. SK Bandar Utama Damansara (4), PetalingJaya, Selangor.Anastasia, A. (1988). Psychological Testing (6th Edition). New York: MacmillanPublishing.Azizi Yahya, Peter Voo, Ismail Maakip & Mohd Dahlan A. Malek. (2017). KaedahPenyelidikan dalam Pendidikan. Tg. Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.Badrul, H. M. K., Ahmad, R. M., & Kamarul, A. A. S. (2013). Penggunaan virtuallearning environment (VLE) oleh guru-guru di sekolah rendah. Jurnal BahagianTeknologi Pendidikan, 91-107.Becker, W. E., & Watts, M. (1996). Chalk and talk: A national survey on teachingundergraduate economics. American Economic Review, 86(2), 448-453.Boon, Y., & Ngatimin, S. (2011). Penggunaan makmal komputer dalam kalangan guruguruSekolah Kebangsaan Zon Jementah, daerah Segamat dalam pengajarandan pembelajaran: Satu tinjauan. Journal of Technical, Vocational &Engineering Education, 3, 132-147.Cheok, M. L., & Wong, S. L. (2016). Frog virtual learning environment for Malaysianschools:exploring teachers experience. Dalam: J. Zhang, J. Yang, M. Chang& T. Chang (Eds.), ICT in education in global context, lecture notes ineducational technology (pp. 201209). Singapore: Springer.Chigona, A., & Chigona, W. (2010). An investigation of factors affecting the use of ictfor teaching in the Western Cape schools. Proceedings of the EuropeanConference on Information Systems (ECIS) 2010, 61. Diperoleh daripadahttps://aisel.aisnet.org/ecis2010/61Chua, Y. P. (2006). Kaedah dan statististik penyelidikan: Kaedah penyelidikan buku 1.Malaysia: McGraw-Hill Sdn. Bhd.Claro, S., Paunesku, D., & Dweck, C. S. (2016). Growth mindset tempers the effectsof poverty on academic achievement. Proceedings of the National Academy ofSciences,113(31), 8664-8668.Creswell, J. W. (2002). Educational research - planning, conducting, and evaluatingquantitative and qualitative research. New Jersey: Pearson Merril Prentice Hall.Creswell, J. W. (2005). Educational research - planning, conducting, and evaluatingquantitative and qualitative research (2nd Edition). New Jersey: Pearson MerrilPrentice Hall.Creswell, J. W. (2010). Educational research - planning, conducting, and evaluatingquantitative and qualitative research (3rd Edition). New Jersey: Pearson MerrilPrentice Hall.Creswell, J. W. (2012). Educational research (4th Edition). Boston: Pearson Education,Inc.Cronbach, L. (1946). Response sets and test validity. Educational and PsychologicalMeasurement, 6(4), 475-494.Cohen, J. (1988). Statistical power analysis (2nd Edition). Hillsdale NJ: Erlbaum.Davies, J. A. (1971). Elementary survey analysis. New Jersey: Prentice Hall.FrogAsia. (2013). Frog VLE Panduan Jurulatih. Diperoleh pada Jun 22, 2020 daripadahttp:// www.frogasia.com.FrogAsia. (2014). FrogAsia. Diperoleh daripada https://frogasia.com/ms/frogvle/FrogAsia. (2016). Manual Pengguna Frog Appliance. Malaysia: FrogAsia Training.Frog Appliance. (2017). Slaid. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.Gay, L. R., & Airasian, P. (2000). Educational research: Competencies for analysisand application (6th Edition, pp. 135). New Jersey: MerrillGay, L. R., & Airasian, P. (2003). Educational research: Competencies for analysisand application (7th Edition). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.Gay, R. L., Mills, E. G., & Airasian, P. (2009). Educational research competencies foranalysis and applications (9th Edition). London: Pearson Education.Hamzah, M., & Yeop, M. A. (2016). Frog VLE (persekitaran pembelajaran maya) dalampengajaran dan pembelajaran: Penerimaan dan kaedah pelaksanaannya.Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 6,67-77.Hasliza, H., Siti, M. M. N., & Zarina, M. (2016). Cabaran yang dihadapi oleh guru dalampelaksanaan persekitaran pembelajaran maya Frog di bilik darjah. Asia PacificJournal of Educators and Education, 31, 115-129.Hazura, M., Harulliza, M. J., Siti Fadzilah, M. N., & Zawiyah, M. Y. (2012). Jurangdigital dan pendidikan di luar bandar: Tahap literasi teknologi maklumat dankomunikasi pelajar. Jurnal Teknologi Maklumat dan Multimedia Asia-Pasifik,1(2), 1-13.Hew, T. S. (2014). Memahami persekitaran pembelajaran maya (Frog VLE) (DisertasiDoktor Falsafah, Universiti Malaya, Selangor). Diperoleh pada Jun 22, 2020daripada http://www.vodppl.upm.edu.my/Hiong, S. N., & Umbit, A. F. (2015). A pilot study on factors affecting the use of Frogvirtual learning environment. Jurnal Penyelidikan IPG KBL, 12, 1-17.Ida Norini. (2013). Kajian tinjauan mengenai keberkesanan penggunaan konseppersekitaran pengajaran maya frog (frog vle) di kalangan murid SK HajiMahmud Chemor, Perak. Tg. Malim, Universiti Pendidikan Sultan Idris.Junus, N. F. (2013). Cabaran dalam mengimplementasi virtual learning environment(VLE) Frog dalam pengajaran dan pembelajaran oleh guru di sekolah-sekolahdi Malaysia (Disertasi Doktor Falsafah, Universiti Teknologi Malaysia).Diperoleh dari http://eprints.utm.my/id/eprint/41796/Kaur, T., & Hussein, N. (2015). Teachers readiness to utilize Frog VLE: A case studyof a Malaysian secondary school. British Journal of Education, Society &Behavioural Science, 20-29.Kementerian Pelajaran Malaysia. (2012). 1BestariNet. Diperoleh pada 20 November,2017 daripada http://1Bestari.net/.Kementerian Pendidikan Malaysia. (2012). Laporan awal Pelan PembangunanPendidikan Malaysia 2013-2025. Putrajaya: Kementerian PendidikanMalaysia.Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia2013-2025. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Berhad.Kementerian Pendidikan Malaysia. (2017). Laporan Tahunan 2016: PelanPembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Putrajaya: KementerianPendidikan Malaysia.Fariza Khalid. (2015). Persekitaran pembelajaran maya Frog (VLE-Frog) di sekolahsekolahdi Malaysia: Pelaksanaan dan cabaran. Kertas kerja dibentangkan diSeminar Kebangsaan Pendidikan Negara, AKEPT, Negeri Sembilan.Diperoleh daripada https://www.researchgate.net/publication/301677780_Persekitaran_Pembelajaran_Maya_Frog_VLE-FROG_Di_Sekolah-Sekolah_Di_Malaysia_Pelaksanaan_Dan_CabaranKhasiman, S. A. (2013). Tinjauan awal penggunaan Frog VLE di sekolah. Diperolehpada Jun 22, 2020 daripada http://sekolahpenandaaras.wordpress.comKong, S. C., Chan, T. W., Griffin, P., Hoppe, U., Huang, R., Kinshuk, Looi, C. K., Milrad,M., Norris, C., Nussbaum, M., Sharples, M., So, W. M. W., Soloway, E., & Yu,S. (2014). E-learning in school education in the coming 10 years for developing21st century skills: critical research issues and policy implications. EducationTechnology & Society, 17(1), 70-78.Lai, C. S., Noormawati, K., Rashidah, L., & Noridah, H. (2017). Tahap penggunaanpembelajaran maya dalam kalangan guru rekabentuk teknologi: Satu tinjauandi sekolah rendah luar bandar. Online Journal For TVET Practitioners, 2(2), 1-8.Marican, S. (2006). Penyelidikan sains sosial: Pendekatan pragmatik. Batu Cave:Edusystem. Science+Business Media Singapore.Maidatulakmal, O. (2012, Januari). Tahap kompetensi pelajar melaksanakan kerjaamali berpandukan domain psikomotor simpson. Diperoleh pada Jun 22, 2020daripada http://eprints.uthm.edu.myMazalah, A., Jamaludin, B., Ahmad Zamri, M., Aidah, A. K., Fariza, K., Mohd Yusof,D., Rosseni, D., & Diana Fazleen, Z. (2016). The application of 21st centuryICT literacy model among teacher trainees. The Turkish Online Journal ofEducation Technology, 15(3), 151-161.Megat Zakaria, M. A. Z, Aris, B., & Harun, J. (2007). Tahap kemahiran ICT di kalanganguru-guru pelatih UTM. Dalam: Isu kemahiran ICT dalam pengajaran danpembelajaran (pp. 125-149). Johor: Penerbit UTM.Mohd Mahzan, A., Abdul Razaq, A., & Nur Syazwani, A. T. (2016). Penggunaanmultimedia dalam pendidikan sejarah pada abad ke-21 dan hubungannyadengan minat belajar sejarah. Jurnal Pemikir Pendidikan, 7, 44-56.Mohd Majid, K. (1998). Kaedah penyelidkan pendidikan. Kuala Lumpur: DewanBahasa dan Pustaka.Mohd Najib, A. G. (2003). Reka bentuk tinjauan soal selidik pendidikan. Johor:Penerbit Universiti Teknologi Malaysia (UTM).Mohd Nawi, M. Z. (2020). Transformasi pengajaran dan pembelajaran multimediadalam pendidikan islam: Satu perbincangan. Journal of ICT in Education, 7(2),14-26.Mohd Redzuan, A., Ismail, M., Muhammad Murtadha, O., & Nur Azzammudin, R.(2014). PHEV Charging Strategy Via User Preferences and its Impacts onPower System Network. Kertas kerja dibentangkan di IEEE Conference onEnergy Conversion (CENCON 2014), Johor Bahru.Nadia, A. H., & Jamalul Lail, A. W. (2017). Aplikasi persekitaran pembelajaran mayaFrog (Frog VLE) dalam kalangan guru di sekolah menengah luar bandar.Diperoleh daripada Jurnal Wacana Sarjana: http://spaj.ukm.myNoh, N. M., Mustafa, H. M. A., Hamzah, M., Ismail, M. A., & Abdullah, N. (2013).Penggunaan inovasi teknologi dalam pengajaran : Cabaran guru dalam Epembelajaran.Proceedings of the 7th International Malaysian EducationalTechnology Convention, Indonesia. Diperoleh daripadahttps://www.researchgate.net/publication/259336957_Penggunaan_Inovasi_Teknologi_Dalam_Pengajaran_Cabaran_Guru_Dalam_E-PembelajaranNor Azlah, M. J., & Fariza, K. (2014). Keberkesanan kemahiran komunikasi dikalangan guru dalam penggunaan persekitaran pembelajaran maya (FrogVLE). Dalam: K. Fariza, D. Md Yusoff, & A. R. Mohd Jasmy (Eds.), Aliran terkinidalam pengajaran sumber & teknologi maklumat: Impaknya ke ataspenyelidikan dalam pendidikan (pp. 64-68). Bangi: Penerbit FakultiPendidikan, UKM.Nor Zaira, R., Zolkefli, B., & Mohd Kasri, S. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhipenggunaan VLE Frog dalam kalangan guru di sekolah menengah.Proceedings of the International Seminar on Generating Knowledge ThroughResearch, Universiti Utara Malaysia, Malaysia, 1, 1023-1032.Norin Mustaffa. (2004). Kemahiran, masalah dan Chap penggunaan komputer dalamkalangan guru sekolah bestari negeri Perak. Projek PenyelidikanSarjana Pendidikan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.Noraizan, M., Mohd Faiz, M. B., & Syuhaida Idha, A. R. (2019). Faktor mempengaruhipenggunaan persekitaran pengajaran dan pembelajaran (PdP) maya VLE Frogguru agama/dini: Kajian di sekolah agama bantuan kerajaan (SABK) negeriSelangor. Journal of Management and Operation Research, 1(4).Norazilawati, A., Noraini, M. N., Nik Azmah, N. Y., & Rosnidar, M. (2013a). Aplikasipersekitaran pengajaran maya (Frog VLE) dalam kalangan guru sains. JurnalPendidikan Sains & Matematik Malaysia, 3(2), 63-76.Norazilawati, A., Noraini, M. N., Nik Azmah, N. Y. (2013b). Aplikasi persekitaranpengajaran maya (Frog VLE) dalam kalangan pelajar. Journal of Technical,Vocational & Engineering Educational, 3, 132-147.Norusis, M. J. (1977). SPSS professional statistic 7.5. Chicago: North MichiganAvenue.Norzaira, R., Zolkefli, B., & Mohd Kasri, S. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhipenggunaan VLE Frog dalam kalangan guru di sekolah menengah.Proceedings of the ICECRS, 1(1), 1023-1032. Diperoleh daripadahttp://repo.uum.edu.my/23093/Pettiward, J. (2011). Putting the learn back into weblearn: Using a VLE to promoteindependent learning. Investigations in University Teaching and Learning, 7,141147.Polit, D. F., & Beck, C. T. (2010). Essentials of nursing research: Appraising evidencefor nursing practice. Brisbane: Wolters Kluwer Health.Rabah, J. (2015). Benefits and challenges of information and communicationtechnologies (ICT) integration in Qubec english schools. Turkish OnlineJournal of Educational Technology, 14(2), 24-31.Ramli, I., Jamal Nordin, Y., & Marinah, A. (2016). Analisis data dan pelaporan dalammenggunakan SPSS. Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.Rheingold, H. (2004). Mobile social presence: Who knows whos where now?Diperoleh pada Jun 21, 2020 daripada http://www.thefeaturearchives.com/Rusinah, J. (2010). Modul pembelajaran: DCE3002 metodologi penyelidikan. Dalam:Modul pembelajaran Program Jarak Jauh, UPM. Serdang, Selangor: UniversitiPutra Malaysia.Baru, S. A., Abdullah, L., Ali, A., & Yusoff, H. (2014). Pemodelan penerimaan pelajarterhadap persekitaran pembelajaran maya (VLE). Journal of Business andSocial Development, 2(2), 36-47.Samuel, R., & Zaitun, A. B. (2007). Do teachers have adequate ICT resources and theright ICT skills in integrating ICT tools in the teaching and learning of englishlanguage in Malaysian schools? The Electronic Journal of Information Systemsin Developing Countries, 29(1), 1-15.Sampson, D. G., & Fytros, D. (2008). Competence models in technology-enhancedcompetence-based learning. Dalam: D. K. Heimo & H. Adelsberger, Handbookon Information Technologies for Education and Training (pp. 155-177).Diperoleh daripada https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-74155-8_9Sanchez, A. B., Marcos, J.-J. M., Gonzalez, M., & Lin, H. G. (2012). In service teachers'attitudes towards the use of ICT in the classroom. Procedia - Social andBehavioural Sciences, 46, 1358-1364.Sern, L. C., Kamarudin, N., Lip, R., & Hasnan, N. (2017). Tahap penggunaanpembelajaran maya dalam kalangan guru reka bentuk teknologi: satu tinjauandi sekolah luar bandar. Online Journal for TVET Practitioners, 2(2). Diperolehdaripada https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/oj-tp/article/view/4784Shariff, A. R., & Puteh, S. (2018). Pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasidalam pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru kemahiran hidupbersepadu. Online Journal for TVET Practitioners. Diperoleh daripadahttps://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/oj-tp/article/view/4805Sidek, M. N. (2007). Kesahan dan kebolehpercayaan alat ukuran vocationalpreference inventory oleh John L. Holland. Jurnal PERKAMA, 59-73.Siti Aminah, K. (2013). Tinjauan awal penggunaan Frog VLE di sekolah. Diperolehpada Disember 7, 2014 daripada http://sekolahpenandaaras.wordpress.com.Songkram, N. (2015). E-learning system in virtual learning environment to developcreative thinking for learners in higher education. Procedia - Social andBehavioral Sciences, 174, 674-679.Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (2005). Competence at work: Models for superiorperformance. New York: John Wiley & Sons Inc.Syed Jaafar, S. A. (2014, Julai). Kompetensi guru dalam pengajaran amali teknologipembinaan di kolej vokasional. Diperoleh pada Jun 22, 2020 daripadahttp://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/7101/1/.pdfThorndike, R. (1991). Measurement and evaluation in psychology and education. NewYork: Macmillan.Titik, R., Syafrimen, S. M., Agus, P., Nur Rohmatul, A., & Puspasari, V. (2018).Penggunaan Frog VLE dalam pembelajaran sains. Diperoleh daripadahttps://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjU2-KDg4zwAhWezzgGHatrCLYQFjABegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fosf.io%2F4wmya%2Fdownload&usg=AOvVaw2rniZaCIMvyPa-zyKRnDAUmmu Salma, M., & Fariza, K. (2014). Tahap pengetahuan guru sekolah rendahdalam penggunaan VLE Frog untuk pengajaran & pembelajaran. Kertas kerjadibentangkan di The 4th International Conference on Learner Diversity (ICELD2014), ESSET KWSP, Kajang, Selangor. Diperoleh daripadahttps://www.researchgate.net/publication/285264314_Tahap_Pengetahuan_Guru_Sekolah_Rendah_dalam_Penggunaan_VLE-Frog_untuk_Pengajaran_PembelajaranUnit Data dan Kajian, Sektor Pengurusan Strategik. (2017). Kajian penggunaan bahandigital (Frog VLE, perisian kandungan MBMMBI, EDUWEBTV & LMS). Dalam:Dokumentasi Kajian dan Laporan Pemantauan 2013-2015 (pp. 187-244).Kuala Lumpur: Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian PendidikanMalaysia.Wang, Y., Han, X., & Yang, J. (2015). Revisiting the blended learning literature: Usinga complex adaptive systems framework. Educational Technology & Society,18(2), 380393.Yahaya, A., Hashim, S., Ramli, J., & Boon, Y. (2007). Menguasai penyelidikan dalampendidikan. Batu Caves: PTS.Yahaya, S. S. (2015, Mac 24). SKBL2113. Diperoleh pada Mei 22, 2020 daripadaAplikasi Komputer dalam Kajian Linguistik: https://crazylinguists.wordpress.com/Yeop, M. A., & Gapor, A. L. (2012). Kesan-kesan pendekatan pembelajaranberasaskan projek berteraskan teknologi terhadap pencapaian danpenerimaan pelajar. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 44-61.Yeop, M. A., Wong, K. T., & Goh, P. (2016). Blended learning: Pedagogy, learningstyles, and assessment activities in the classroom. International Journal ofAdvanced and Applied Sciences, 33, 36-39.Yeop, M. A., Wong, K. T., & Noh, N. M. (2016). Pembelajaran teradun: Satu tinjauanliteratur terhadap faktor-faktor penerimaan guru melalui model-modelpenerimaan. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & TeacherEducation, 6, 67-85.Yuhanis, B. C. (2015, June). Pengetahuan, sikap dan kesedaran pensyarah dalampengamalan penyelidikan di politeknik premier. Diperoleh pada Mac 22, 2020daripada Perpustakaan UTHM:http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/pdfYunus, R. B. (2016, Julai). Universiti Sains Islam Malaysia. Diperoleh pada Jun 21,202, daripada Arkib USIM: http://ddms.usim.edu.my/bitstream/.pdfYusof, Y. (2003). Kompetensi pensyarah dalam proses pengajaran:satu kajian diPoliteknik Port Dickson. Johor: Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.