Identiti kebudayaan dalam cerita legenda Lombok berdasarkan teori semiotik Peirce

<p>Peranan cerita legenda Lombok adalah sebagai satu kearifan lokal masyarakat yang</p><p>mengandungi falsafah dan identiti kebudayaan yang berlaku di Lombok. Kajian ini</p><p>bertujuan untuk mengenal pasti identiti kebudayaan yan...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Zul Pahmi
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2021
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=7162
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:<p>Peranan cerita legenda Lombok adalah sebagai satu kearifan lokal masyarakat yang</p><p>mengandungi falsafah dan identiti kebudayaan yang berlaku di Lombok. Kajian ini</p><p>bertujuan untuk mengenal pasti identiti kebudayaan yang terdapat dalam cerita</p><p>legenda Lombok dan penganalisisan bentuk-bentuk ikon, indeks dan simbol dengan</p><p>konteks budaya masyarakat Lombok. Kajian ini merupakan sebuah kajian kualitatif</p><p>dengan dua kaedah kajian iaitu kaedah kepustakaan dan kaedah analisis kandungan</p><p>teks. Kaedah analisis kandungan teks bertitik-tolak daripada teori semiotik Charless</p><p>Sanders Peirce. Bagi mengenal pasti data, prinsip analisis data yang digunakan adalah</p><p>prinsip analisis data menurut Creswell. Kajian ini mendapati lapan identiti kebudayaan</p><p>masyarakat Lombok iaitu sistem pengetahuan, bahasa, organisasi sosial, peralatan dan</p><p>teknologi, sumber penghidupan, kesenian dan keagamaan. Seterusnya, terdapat</p><p>sembilan sistem tanda berupa ikon imej yang menunjukkan identiti kebudayaan</p><p>masyarakat tempatan. Manakala sistem tanda yang bersifat indeksikal mendapati</p><p>enam jenis yang menandakan kondisi sosial dan kebudayaan, dari aspek simbol pula</p><p>terdapat lima jenis simbol. Kesimpulan kajian iaitu terdapat banyak identiti</p><p>kebudayaan yang menyentuh segala aspek kehidupan baik kehidupan individu</p><p>mahupun komuniti masyarakat di Lombok yang berkait rapat dengan kuasa ghaib dan</p><p>keyakinan sehingga membolehkan cerita legenda Lombok menjadi mitos yang kekal</p><p>dipercaya hingga sekarang ini. Dapatan memperlihatkan ketajaman pemikiran</p><p>masyarakat Lombok dalam menggunakan tanda-tanda baik berupa aspek tanda ikon,</p><p>indeks mahupun simbol. Implikasi daripada kajian ini adalah dalam kedua-dua cerita</p><p>legenda terdapat banyak identiti kebudayaan dari aspek petanda baik berupa ikon,</p><p>indeks dan simbol.</p>