Penggunaan perisian permainan Tangram bagi membantu pemahaman konsep corak bentuk geometri dalam kalangan kanak-kanak (IR)

Kajian ini dijalankan untuk mengkaji keberkesanan penggunaan permainan Tangram bagi membantu pemahaman konsep bentuk asas geometri dari aspek pencapaian dan minat dalam kalangan kanak-kanak prasekolah. Reka bentuk kajian adalah menggunakan eksperimen kuasi, iaitu kaedah permainan secara manipulatif...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Rozita Abidin
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2016
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=840
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:840
record_format uketd_dc
spelling oai:ir.upsi.edu.my:8402020-02-27 Penggunaan perisian permainan Tangram bagi membantu pemahaman konsep corak bentuk geometri dalam kalangan kanak-kanak (IR) 2016 Rozita Abidin GV Recreation Leisure Kajian ini dijalankan untuk mengkaji keberkesanan penggunaan permainan Tangram bagi membantu pemahaman konsep bentuk asas geometri dari aspek pencapaian dan minat dalam kalangan kanak-kanak prasekolah. Reka bentuk kajian adalah menggunakan eksperimen kuasi, iaitu kaedah permainan secara manipulatif bagi kumpulan kawalan dan kaedah permainan secara maya bagi kumpulan rawatan. Data pencapaian kanak-kanak dikumpulkan dengan menggunakan ujian pra dan ujian pasca yang setara manakala data untuk pemboleh ubah minat dikumpulkan melalui kaedah pemerhatian tingkahlaku. Seramai 60 orang kanak-kanak prasekolah telah dipilih sebagai sampel dan mereka telah diasingkan secara rawak kepada dua kumpulan setara, iaitu seramai 30 orang dalam setiap kumpulan, kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Perbezaan min pencapaian kanak-kanak dianalisis menggunakan ujian-t. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian di antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan walaupun pencapaian kedua-dua kumpulan menunjukkan peningkatan. Keputusan kajian adalah signifikan (t=5.095, p0.05) membuktikan bahawa terdapat peningkatan pencapaian kanak-kanak dalam pemahaman konsep bentuk asas geometri selepas rawatan dijalankan. Data yang dikumpul secara deskriptif mendapati seramai 30 responden kumpulan rawatan menyatakan mereka seronok semasa aktiviti Melukis Bentuk Geometri. Kedua-dua kumpulan menunjukkan minat yang tinggi semasa aktiviti Membentuk Robot. Ini menunjukkan permainan tangram sama ada secara manipulatif atau secara maya berjaya menarik minat kanak-kanak dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dan seterusnya meningkatkan pencapaian mereka terhadap konsep bentuk geometri dalam permainan tangram. Implikasi kajian menunjukkan permainan tangram amat berkesan dalam menimbulkan minat dan berupaya meningkatkan pencapaian mereka. Pengkaji mencadangkan supaya proses pembelajaran bentuk geometri dalam kalangan murid sekolah rendah perlu menitikberatkan aktiviti permainan tangram. 2016 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=840 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=840 text zsm closedAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Pembangunan Manusia N/A
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic GV Recreation Leisure
spellingShingle GV Recreation Leisure
Rozita Abidin
Penggunaan perisian permainan Tangram bagi membantu pemahaman konsep corak bentuk geometri dalam kalangan kanak-kanak (IR)
description Kajian ini dijalankan untuk mengkaji keberkesanan penggunaan permainan Tangram bagi membantu pemahaman konsep bentuk asas geometri dari aspek pencapaian dan minat dalam kalangan kanak-kanak prasekolah. Reka bentuk kajian adalah menggunakan eksperimen kuasi, iaitu kaedah permainan secara manipulatif bagi kumpulan kawalan dan kaedah permainan secara maya bagi kumpulan rawatan. Data pencapaian kanak-kanak dikumpulkan dengan menggunakan ujian pra dan ujian pasca yang setara manakala data untuk pemboleh ubah minat dikumpulkan melalui kaedah pemerhatian tingkahlaku. Seramai 60 orang kanak-kanak prasekolah telah dipilih sebagai sampel dan mereka telah diasingkan secara rawak kepada dua kumpulan setara, iaitu seramai 30 orang dalam setiap kumpulan, kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Perbezaan min pencapaian kanak-kanak dianalisis menggunakan ujian-t. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian di antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan walaupun pencapaian kedua-dua kumpulan menunjukkan peningkatan. Keputusan kajian adalah signifikan (t=5.095, p0.05) membuktikan bahawa terdapat peningkatan pencapaian kanak-kanak dalam pemahaman konsep bentuk asas geometri selepas rawatan dijalankan. Data yang dikumpul secara deskriptif mendapati seramai 30 responden kumpulan rawatan menyatakan mereka seronok semasa aktiviti Melukis Bentuk Geometri. Kedua-dua kumpulan menunjukkan minat yang tinggi semasa aktiviti Membentuk Robot. Ini menunjukkan permainan tangram sama ada secara manipulatif atau secara maya berjaya menarik minat kanak-kanak dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dan seterusnya meningkatkan pencapaian mereka terhadap konsep bentuk geometri dalam permainan tangram. Implikasi kajian menunjukkan permainan tangram amat berkesan dalam menimbulkan minat dan berupaya meningkatkan pencapaian mereka. Pengkaji mencadangkan supaya proses pembelajaran bentuk geometri dalam kalangan murid sekolah rendah perlu menitikberatkan aktiviti permainan tangram.
format thesis
qualification_name
qualification_level Master's degree
author Rozita Abidin
author_facet Rozita Abidin
author_sort Rozita Abidin
title Penggunaan perisian permainan Tangram bagi membantu pemahaman konsep corak bentuk geometri dalam kalangan kanak-kanak (IR)
title_short Penggunaan perisian permainan Tangram bagi membantu pemahaman konsep corak bentuk geometri dalam kalangan kanak-kanak (IR)
title_full Penggunaan perisian permainan Tangram bagi membantu pemahaman konsep corak bentuk geometri dalam kalangan kanak-kanak (IR)
title_fullStr Penggunaan perisian permainan Tangram bagi membantu pemahaman konsep corak bentuk geometri dalam kalangan kanak-kanak (IR)
title_full_unstemmed Penggunaan perisian permainan Tangram bagi membantu pemahaman konsep corak bentuk geometri dalam kalangan kanak-kanak (IR)
title_sort penggunaan perisian permainan tangram bagi membantu pemahaman konsep corak bentuk geometri dalam kalangan kanak-kanak (ir)
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Pembangunan Manusia
publishDate 2016
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=840
_version_ 1747832918514860032