Pengaruh faktor kejayaan kritikal (CSF) amalan keusahawanan terhadap prestasi perniagaan dalam kalangan usahawan di masjid-masjid daerah Petaling, Selangor

<p>Kajian ini dijalankan bagi mencapai tiga objektif utama iaitu mengenal pasti tahap</p><p>faktor kejayaan kritikal amalan keusahawanan dalam kalangan usahawan yang</p><p>menjalankan perniagaan di masjid-masjid Daerah Petaling, S...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Nurul Aini Ilmiah Munzir
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2021
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=8445
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:<p>Kajian ini dijalankan bagi mencapai tiga objektif utama iaitu mengenal pasti tahap</p><p>faktor kejayaan kritikal amalan keusahawanan dalam kalangan usahawan yang</p><p>menjalankan perniagaan di masjid-masjid Daerah Petaling, Selangor, menentukan</p><p>hubungan antara setiap faktor kejayaan kritikal amalan keusahawanan dengan prestasi</p><p>perniagaan usahawan di masjid-masjid Daerah Petaling, Selangor dan mengkaji faktor</p><p>kejayaan kritikal amalan keusahawanan yang mempengaruhi prestasi perniagaan</p><p>usahawan di masjid- masjid Daerah Petaling, Selangor. Reka bentuk penyelidikan</p><p>kuantitatif dipilih untuk menjawab tiga persoalan kajian dan 18 hipotesis kajian.</p><p>Pendekatan kuantitatif menggunakan instrumen soal selidik dan pemilihan sampel</p><p>menggunakan pensampelan kebarangkalian iaitu pensampelan rawak mudah. Soal</p><p>selidik diedarkan kepada 70 buah perniagaan yang dipilih sebagai sampel daripada 86</p><p>buah perniagaan. Analisis deskriptif menunjukkan nilai min dan sisihan piawai yang</p><p>berada pada tahap tinggi adalah pada faktor kerja berpasukan iaitu memperoleh nilai</p><p>min 4.267. Dapatan korelasi pula menunjukkan faktor pengurusan pemasaran,</p><p>perancangan strategik, kemahiran ICT, jaringan, komunikasi, latihan dan pendidikan</p><p>serta orientasi keusahawanan mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi</p><p>perniagaan manakala faktor pengurusan kewangan dan kerja berpasukan menunjukkan</p><p>hubungan signifikan yang sangat lemah. Dapatan analisis regresi berganda pula</p><p>memaparkan tiga faktor kejayaan kritikal yang mempengaruhi prestasi perniagaan iaitu</p><p>faktor perancangan strategik ( = .545, p = .000 < .050), latihan dan pendidikan ( =</p><p>.253, p = .004 < .050) dan orientasi keusahawanan ( = .235, p = .030 < .050).</p><p>Kesimpulan daripada kajian menunjukkan tujuh faktor kejayaan kritikal mempunyai</p><p>hubungan dengan prestasi perniagaan namun hanya tiga faktor kejayaan kritikal sahaja</p><p>yang mempengaruhi prestasi perniagaan usahawan secara langsung. Implikasi kajian</p><p>memaparkan beberapa cadangan yang memberi kepentingan kepada pihak tertentu</p><p>terutama pihak pengurusan masjid yang perlu memperkasakan aktiviti perniagaan</p><p>dengan lebih aktif melalui peluang perniagaan yang dibuka kepada individu atau</p><p>masyarakat.</p>