Pengaruh faktor kejayaan kritikal (CSF) amalan keusahawanan terhadap prestasi perniagaan dalam kalangan usahawan di masjid-masjid daerah Petaling, Selangor

<p>Kajian ini dijalankan bagi mencapai tiga objektif utama iaitu mengenal pasti tahap</p><p>faktor kejayaan kritikal amalan keusahawanan dalam kalangan usahawan yang</p><p>menjalankan perniagaan di masjid-masjid Daerah Petaling, S...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Nurul Aini Ilmiah Munzir
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2021
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=8445
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:8445
record_format uketd_dc
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic HD Industries
Land use
Labor
spellingShingle HD Industries
Land use
Labor
Nurul Aini Ilmiah Munzir
Pengaruh faktor kejayaan kritikal (CSF) amalan keusahawanan terhadap prestasi perniagaan dalam kalangan usahawan di masjid-masjid daerah Petaling, Selangor
description <p>Kajian ini dijalankan bagi mencapai tiga objektif utama iaitu mengenal pasti tahap</p><p>faktor kejayaan kritikal amalan keusahawanan dalam kalangan usahawan yang</p><p>menjalankan perniagaan di masjid-masjid Daerah Petaling, Selangor, menentukan</p><p>hubungan antara setiap faktor kejayaan kritikal amalan keusahawanan dengan prestasi</p><p>perniagaan usahawan di masjid-masjid Daerah Petaling, Selangor dan mengkaji faktor</p><p>kejayaan kritikal amalan keusahawanan yang mempengaruhi prestasi perniagaan</p><p>usahawan di masjid- masjid Daerah Petaling, Selangor. Reka bentuk penyelidikan</p><p>kuantitatif dipilih untuk menjawab tiga persoalan kajian dan 18 hipotesis kajian.</p><p>Pendekatan kuantitatif menggunakan instrumen soal selidik dan pemilihan sampel</p><p>menggunakan pensampelan kebarangkalian iaitu pensampelan rawak mudah. Soal</p><p>selidik diedarkan kepada 70 buah perniagaan yang dipilih sebagai sampel daripada 86</p><p>buah perniagaan. Analisis deskriptif menunjukkan nilai min dan sisihan piawai yang</p><p>berada pada tahap tinggi adalah pada faktor kerja berpasukan iaitu memperoleh nilai</p><p>min 4.267. Dapatan korelasi pula menunjukkan faktor pengurusan pemasaran,</p><p>perancangan strategik, kemahiran ICT, jaringan, komunikasi, latihan dan pendidikan</p><p>serta orientasi keusahawanan mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi</p><p>perniagaan manakala faktor pengurusan kewangan dan kerja berpasukan menunjukkan</p><p>hubungan signifikan yang sangat lemah. Dapatan analisis regresi berganda pula</p><p>memaparkan tiga faktor kejayaan kritikal yang mempengaruhi prestasi perniagaan iaitu</p><p>faktor perancangan strategik ( = .545, p = .000 < .050), latihan dan pendidikan ( =</p><p>.253, p = .004 < .050) dan orientasi keusahawanan ( = .235, p = .030 < .050).</p><p>Kesimpulan daripada kajian menunjukkan tujuh faktor kejayaan kritikal mempunyai</p><p>hubungan dengan prestasi perniagaan namun hanya tiga faktor kejayaan kritikal sahaja</p><p>yang mempengaruhi prestasi perniagaan usahawan secara langsung. Implikasi kajian</p><p>memaparkan beberapa cadangan yang memberi kepentingan kepada pihak tertentu</p><p>terutama pihak pengurusan masjid yang perlu memperkasakan aktiviti perniagaan</p><p>dengan lebih aktif melalui peluang perniagaan yang dibuka kepada individu atau</p><p>masyarakat.</p>
format thesis
qualification_name
qualification_level Master's degree
author Nurul Aini Ilmiah Munzir
author_facet Nurul Aini Ilmiah Munzir
author_sort Nurul Aini Ilmiah Munzir
title Pengaruh faktor kejayaan kritikal (CSF) amalan keusahawanan terhadap prestasi perniagaan dalam kalangan usahawan di masjid-masjid daerah Petaling, Selangor
title_short Pengaruh faktor kejayaan kritikal (CSF) amalan keusahawanan terhadap prestasi perniagaan dalam kalangan usahawan di masjid-masjid daerah Petaling, Selangor
title_full Pengaruh faktor kejayaan kritikal (CSF) amalan keusahawanan terhadap prestasi perniagaan dalam kalangan usahawan di masjid-masjid daerah Petaling, Selangor
title_fullStr Pengaruh faktor kejayaan kritikal (CSF) amalan keusahawanan terhadap prestasi perniagaan dalam kalangan usahawan di masjid-masjid daerah Petaling, Selangor
title_full_unstemmed Pengaruh faktor kejayaan kritikal (CSF) amalan keusahawanan terhadap prestasi perniagaan dalam kalangan usahawan di masjid-masjid daerah Petaling, Selangor
title_sort pengaruh faktor kejayaan kritikal (csf) amalan keusahawanan terhadap prestasi perniagaan dalam kalangan usahawan di masjid-masjid daerah petaling, selangor
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Pengurusan dan Ekonomi
publishDate 2021
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=8445
_version_ 1776104531173572608
spelling oai:ir.upsi.edu.my:84452022-11-15 Pengaruh faktor kejayaan kritikal (CSF) amalan keusahawanan terhadap prestasi perniagaan dalam kalangan usahawan di masjid-masjid daerah Petaling, Selangor 2021 Nurul Aini Ilmiah Munzir HD Industries. Land use. Labor <p>Kajian ini dijalankan bagi mencapai tiga objektif utama iaitu mengenal pasti tahap</p><p>faktor kejayaan kritikal amalan keusahawanan dalam kalangan usahawan yang</p><p>menjalankan perniagaan di masjid-masjid Daerah Petaling, Selangor, menentukan</p><p>hubungan antara setiap faktor kejayaan kritikal amalan keusahawanan dengan prestasi</p><p>perniagaan usahawan di masjid-masjid Daerah Petaling, Selangor dan mengkaji faktor</p><p>kejayaan kritikal amalan keusahawanan yang mempengaruhi prestasi perniagaan</p><p>usahawan di masjid- masjid Daerah Petaling, Selangor. Reka bentuk penyelidikan</p><p>kuantitatif dipilih untuk menjawab tiga persoalan kajian dan 18 hipotesis kajian.</p><p>Pendekatan kuantitatif menggunakan instrumen soal selidik dan pemilihan sampel</p><p>menggunakan pensampelan kebarangkalian iaitu pensampelan rawak mudah. Soal</p><p>selidik diedarkan kepada 70 buah perniagaan yang dipilih sebagai sampel daripada 86</p><p>buah perniagaan. Analisis deskriptif menunjukkan nilai min dan sisihan piawai yang</p><p>berada pada tahap tinggi adalah pada faktor kerja berpasukan iaitu memperoleh nilai</p><p>min 4.267. Dapatan korelasi pula menunjukkan faktor pengurusan pemasaran,</p><p>perancangan strategik, kemahiran ICT, jaringan, komunikasi, latihan dan pendidikan</p><p>serta orientasi keusahawanan mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi</p><p>perniagaan manakala faktor pengurusan kewangan dan kerja berpasukan menunjukkan</p><p>hubungan signifikan yang sangat lemah. Dapatan analisis regresi berganda pula</p><p>memaparkan tiga faktor kejayaan kritikal yang mempengaruhi prestasi perniagaan iaitu</p><p>faktor perancangan strategik ( = .545, p = .000 < .050), latihan dan pendidikan ( =</p><p>.253, p = .004 < .050) dan orientasi keusahawanan ( = .235, p = .030 < .050).</p><p>Kesimpulan daripada kajian menunjukkan tujuh faktor kejayaan kritikal mempunyai</p><p>hubungan dengan prestasi perniagaan namun hanya tiga faktor kejayaan kritikal sahaja</p><p>yang mempengaruhi prestasi perniagaan usahawan secara langsung. Implikasi kajian</p><p>memaparkan beberapa cadangan yang memberi kepentingan kepada pihak tertentu</p><p>terutama pihak pengurusan masjid yang perlu memperkasakan aktiviti perniagaan</p><p>dengan lebih aktif melalui peluang perniagaan yang dibuka kepada individu atau</p><p>masyarakat.</p> 2021 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=8445 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=8445 text zsm closedAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Pengurusan dan Ekonomi <p>Ab Wahab, N. Y., & Ahmad, S. (20017). Hubungan Antara Penggunaan Ict Dan Prestasi Perniagaan Pks Di</p><p>Malaysia Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE) Vol. 1: no. 3 (2017) page</p><p>218226| gbse.com.my | eISSN 24621714| 218. Dicapai daripada http://gbse.com.my/v1no3jan17/Paper-</p><p>57-.pdf</p><p></p><p>Ab. Ghani, A. M., & Kamri, N. A. (2012). Pembiayaan keusahawanan mengikut prinsip Islam: suatu</p><p>tuntutan jihad. Seminar Keusahawan Islam II Peringkat Kebangsaan (pp. 117).</p><p></p><p>Ab. Ghani, A. M., & Sarif, S. (2005). Penerapan budaya keusahawanan dalam masyarakat Islam. Seminar</p><p>Keusahawanan Islam Peringkat Kebangsaan 2005 (pp.118). Dicapai daripada </p><p>http://eprints.um.edu.my/146/1/01_-</p><p>_Penerapan_Budaya.pdf.</p><p></p><p>Abd Ghani, K. D. (2005). Faktor Dalaman dan Luaran yang Kritikal Terhadap Perancangan Strategik</p><p>Firma. Jurnal Intelek, 5(1). Dicapai daripada</p><p>http://jurnalintelek.uitm.edu.my/index.php/main/article/view/2</p><p></p><p>Abd Ghani, M. A & Darawi, Z. (2012). Transformasi dan Prestasi Perniagaan Usahawan Melayu</p><p>Perusahaan Kecil dan Sederhana ( PKS ) di Johor Bahru Transformation and Business Performance of</p><p>Malay Entrepreneurs in Small and Medium Enterprises in Johor. Prosiding PERKEM Vii, Jilid 1 (2012)</p><p>696 - 708 ISSN: 2231 962X. Dicapai daripada</p><p>https://www.ukm.my/fep/perkem/pdf/perkemVII/PKEM2012_3A4.pdf</p><p></p><p>Abd Karim, M. N., Wahid, H., & Che Rus, M. F. (2017). Faktor Penentu Kejayaan Perniagaan dalam</p><p>Kalangan Usahawan Orang Asli: Kajian Perbandingan antara Negeri Selangor dan Negeri Sembilan.</p><p>Prosiding PERKEM 12, (2017) 1002 - 1013 ISSN: 2231-962X</p><p></p><p>Abd Moen, J., Che Omar, A. R., Darawi, Z., & Hamdan, H. (2012). Amalan Penguruan Kewangan di</p><p>Kalangan Usahawan Asnaf. Prosiding Perkem Vii (Vol. 2, pp. 762 769).</p><p></p><p>Abd. Ghani, Z. (2003). Islam, Komunikasi dan Teknologi Maklumat. Utusan Publications & Distributors</p><p>Sdn Bhd.</p><p></p><p>Abdul Bari, A. (2015). Factors Influencing Women Entrepreneurs Business Success Of SMEs In</p><p>Malaysia. Universiti Utara Malaysia.</p><p></p><p>Abdul Halim, Z. Z., Azmi, D. S., Kamarul Azmi, J. (2019). Media Sosial dan Trend Penggunaan Menurut</p><p>Islam. Prosiding Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM19), 1-16. Fakulti Kejuteraan Kimia</p><p>dan Tenaga, Universiti Teknologi Malaysia.Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM.</p><p></p><p>Abdul Hamid, S., & Ahmad, K. (2016). Pembudayaan Usahawan Dalam Islam: Teori</p><p>Dan Aplikasi Culturalization Of Entrepreneur In Islam: Theory And Application.</p><p>IJIB VOL 1 ISSUE 1: 1-12. Dicapai pada 2018 april 20 daripada</p><p>https://www.researchgate.net/publication/313359281</p><p></p><p>Abdul Hamid, S., Saari, C. Z., Abdul Rahman, M. N., & Ishak, M. S. (2018). Islam Dalam Budaya</p><p>Keusahawanan: Kajian Terhadap Usahawan Melayu Berjaya Di Negeri Kedah. Jurnal Sultan Alauddin</p><p>Sulaiman Shah, 496-505. Dicapai pada 2019 disember 20 daripada</p><p>http://journal.kuis.edu.my/jsass/images/speciallissue2018/jsass_khas02_036_sol ahuddin.pdf</p><p></p><p>Abdul Manaf, A., Omar, N. H., & Lee K.Y. (2012). Faktor Kritikal Kejayaan Usahawan Dalam</p><p>Perniagaan. Jurnal of Social Sciences and Humanities, 7(1), 3445.</p><p></p><p>Abdul Rahman, M. N., & Abdullah, S. (2014). Konsep Kerja Berpasukan dalam Kalangan Usahawan Al-</p><p>Wahida Marketing : Satu Kajian Penerokaan. Journal of Human Development and Communication, 3.</p><p></p><p>Abdul Samad, N. S., Ismail, A., & Aziz, K. A. (2020). Hubungan antara Tahap Ganjaran dan Komitmen</p><p>Organisasi dengan Penglibatan Pekerja sebagai Pemboleh Ubah Pengantara. Asian Journal of Accounting</p><p>and Governance 13: 4153 (2020) ISSN 2180-3838.</p><p></p><p>Abdul Talib, H. H., Mohd Ali, K. A., & Idris, F. (2013). Hubungan Amalan Pengurusan Kualiti ke atas</p><p>Prestasi Organisasi PKS Industri Pemprosesan Makanan di Malaysia, Jurnal Teknologi (Social</p><p>Sciences) 61:1 (2013) 110. Dicapai daripada</p><p>http://eprints.utm.my/id/eprint/33656/1/JT_SS_61mac2013_01.pdf</p><p></p><p>Abdulah, M. A (2019, Mei 17). Memahami konsep halalan tayyaban. Sinar Harian.</p><p>Dicapai daripada www.sinarharian.com.my/rencana</p><p></p><p>Abdullah, M. A., Kedah, Z., & Anwar, M. A. (2015). Effects of Islamic entrepreneurship mind</p><p>programming on entrepreneurial performance through entrepreneurial motivation. Int. J. Business and</p><p>Globalisation, 15(3), 294312.</p><p></p><p>Abu Bakar, T., Md Ali, A., Omar, R., Md Som, H., & Muktar, S. N. (2007). Penglibatan Kaum Wanita</p><p>Dalam Aktiviti Keusahawanan Di Negeri Johor: Kajian Terhadap Faktor-Faktor Kritikal Kejayaan Dan</p><p>Kegagalan Pengendalian Perniagaan. Vot Penyelidikan : 75087. Universiti Teknologi Malaysia.</p><p></p><p>Adul Wahab, M. H. A. (2013). Penerapa Kemahiran Keuahawanan Dalam Kalangan Pelajar Bidang</p><p>Kejuruteraan Mekanikal di UTHM.</p><p></p><p>Ahmad, A., Mohd Salleh, L., & Kenny T.G.C. (2010). Komunikasi Perniagaan. (Paul Tan, Ed.). Cengage</p><p>Learning Asia Ptd Ltd.</p><p></p><p>Ahmad, S. (2019, September 10). Sokong kempen beli barangan Muslim: Mufti Perak. Sinar harian. </p><p>Dicapai daripada Mac 3, 2020 daripada</p><p>https://www.sinarharian.com.my/article/47319/BERITA/Nasional/Sokong-</p><p>kempen-beli-barangan-Muslim-Mufti-Perak</p><p></p><p>Ahmad, S., & Abdul Ghani, A. (2013). Orientasi Keusahawanan dan Prestasi Perniagaan : Pengaruh</p><p>Penyederhana Gaya Kepimpinan Transformasi. Jurnal Pengurusan 37, 115 123. Dicapai</p><p> daripada http://journalarticle.ukm.my/6963/1/3633-8096-1-PB.pdf</p><p></p><p>Ahmed, Z., & Tunggak, B. (2013). Orientasi Sikap Keusahawanan Muslim Dalam Kalangan Bumiputera :</p><p>Kajian Terhadap Usahawan Belia Bumiputera. In Paper Proceeding of the 5th Islamic Economics System</p><p>Conference (iECONS 2013), "Sustainable (pp. 45).</p><p></p><p>Alfilfilany, M. (2019, Jun 26). Al-Kafi #1306: Had Sempadan Larangan Berniaga Di Dalam Masjid. </p><p>Dicapai pada 2019 Disember 20, daripada</p><p>https://muftiwp.gov.my/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/3521-al-kafi-1306-had-</p><p>sempadan-larangan-berniaga-di-dalam-masjid</p><p></p><p>Ali, M. S. (2011). Hubungan di Antara Ciri-Ciri Keusahawanan Dengan Aspirasi Keusahawanan Pelajar</p><p>Generasi Felda. Universiti Pendidikan Sultan Idris.</p><p></p><p>Ali, N. A., & Mahat, F. (2009). Keupayaan institusi pembiayaan industri sederhana, kecil dan mikro</p><p>dalam melahir dan memperkasa usahawan kecil yang berdaya maju ke arah satu pendekatan baru yang</p><p>lebih berkesan. Kongress Ekonomi Islam 3, 113.</p><p></p><p>Alim, A. P., & Abdullah, S. R. (2010). Audit Pengurusan Masjid: Kajian Di Daerah Pasir Puteh,</p><p> Kelantan. Dicapai daripada https://core.ac.uk/download/pdf/11785685.pdf</p><p></p><p>Arif, S. (2009). Keupayaan Pemasaran dalam Kalangan Pengusaha Kecil Makanan Halal di Melaka Tengah</p><p>: Satu Kajian Awal. Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara, 10, 183-208. Dicapai </p><p>daripada http://journalarticle.ukm.my/1264/1/1.pdf</p><p></p><p>Aris, H. R., & Musa, N. S. (2014). Pengurusan Tabung Masjid Ke Arah Pembangunan Ekonomi Masyarakat</p><p>Setempat. International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2014), (December), 180188.</p><p></p><p>Awang, A. (2016). Orientasi Keusahawanan Firma Dan Prestasi Perusahaan Kecil Dan Sederhana ( PKS )</p><p>Bumiputera : Kajian Impak Penyederhana Beberapa Faktor Persekitaran Yang Ditanggap / Amran Awang.</p><p>Universiti Teknologi Mara.</p><p></p><p>Awang, A., Ahmad, Z. A., Said Asghar, A. R., Subari, K. A., & Kassim, S. A. (2009). Kesan</p><p>pengetahuan dan jaringan terhadap hubungan di antara orientasi keusahawanan firma dengan prestasi</p><p>Perusahaan Kecil dan Sederhana- Asas Tani (PKS-AT) di Malaysia: Impak penyederhana teknologi,</p><p>strategi dan persekitaran yang ditanggap, 142. Dicapai daripada from</p><p>http://ir.uitm.edu.my/6190/1/LP_AMRAHAWANG 09_24.pdf</p><p></p><p>Awang, N. (2019). Konsep Halalan Tayyiban Dan Trend Pemilihan Makanan Umat Islam Kini. Dicapai</p><p>pada 2019, Disember 29 daripada</p><p>http://www.ikim.gov.my/new-wp/wp-content/uploads/2019/11/KERTAS-1.pdf</p><p></p><p>Ayob, N. A., Daud, S., & Ismaill, M. T. (2016). Modal insan, daya saing dan prestasi usahawan</p><p>wanita di Malaysia: Analisis kualitatif usahawan wanita bumiputera di Melaka. GEOGRAFIA OnlineTM</p><p>Malaysian Journal of Society and Space 12 issue 10 (56 - 67) 56 2016, ISSN 2180-2491</p><p></p><p>Basir, S. A., Che Pa, B., & Raja Sulong, R. H. (2009). Prinsip- Prinsip Kualiti Ke Arah Melahirkan</p><p>Usahawan Muslim Yang Berjaya. Jurnal Syariah, 17(2), 327352.</p><p>https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22738/11283.</p><p></p><p>Berger, J. & Milkman K. L. (2011). What Makes Online Content Viral? Journal of Marketing Research</p><p> Article Postprint. Dicapai daripada</p><p>https://next.prdaily.com/wp-content/uploads/2018/12/online_content_viral.pdf</p><p></p><p>Beri Perluang Buka Pasar Tani Dalam Kawasan Masjid (2019, feb 3). Sinar Harian. Dicapai pada </p><p> mac 5, 2020 daripada</p><p>https://www.sinarharian.com.my/article/11219/EDISI/Perak/Beri-peluang-buka-</p><p>pasar-tani-dalam-kawasan-masjid</p><p></p><p>Bujang, Z. (2011). Asas Keusahawanan : Parkson Holding Berhad.</p><p></p><p>Che Faizu, F. (2015). Faktor-faktor Kritikal Kejayaan Usahawan di Daerah Tanah Merah. Tanjong Malim</p><p>; Universiti Pendidikan Sultan Idris.</p><p></p><p>Che Hassan, S., Abdul Karim, A., & Che Hassan, N. (2020). Memperkasa Usahawan Wanita Menerusi</p><p>Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (TVET) dan Keusahawanan di Kolej Komuniti, Kementerian</p><p>Pengajian Tinggi Malaysia. Jurnal dunia pengurusan Vol.2 (3), 101-111. Dicapai daripada</p><p>http://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpg/article/view/10909/5114</p><p></p><p>Che Omar, A. R., Mohd Hussin, M. Y., & Muhammad, F. (2017). Perniagaan Sosial Menerusi Aktiviti</p><p>Ekonomi Masjid (Social Business Through Mosque Economic Activities). Journal of Global Business and</p><p>Social Entrepreneurship (GBSE) Vol. 1: no.1 (2017) page 3946| gbse.com.my | eISSN 24621714| 39.</p><p>Dicapai daripada http://gbse.com.my/v1no1jan17/Paper-5-BM-.pdf</p><p></p><p>Che Omar, C. M. Z., & Ahmad Marzuki, H. N. (2016). The Success of Women Entrepreneurs in Malaysia :</p><p>Characteristics And Factors of The Success. In International Conference on Accounting,</p><p>Management and Economics (ICAME2016).</p><p></p><p>Chua Y. P (2011). Asas Statistik Penyelidikan. Dalam buku 1. Kuala Lumpur: Mc- Graw-Hill Education</p><p>(Malaysia) Sdn.Bhd.</p><p></p><p>Chua Y. P. (2014). Kaedah Penyelidikan (edisi ketiga). Mc-Graw-Hill Education (Malaysia) Sdn.Bhd.</p><p></p><p>Darusalam, G., & Hussin, S. (2016). Metodologi Penyelidikan Dalam Pendidikan : Amalan dan Analisis</p><p>Kajian.</p><p></p><p>Delarue, A., Van Hootegem, G., Procter, S., & Burridge, M. (2008). Teamworking and</p><p>organizational performance: A review of survey-based research. International</p><p>Journal of Management Reviews, 10(2), 127148. http //doi.org/10.1111/j.1468-</p><p>2370.2007.00227.x</p><p></p><p>Dwi Susilowati. (n.d.). Teori-Teori Pembangunan Ekonomi.</p><p></p><p>Farinda, A. G., Kamarulzaman, Y., Abdullah, A., & Ahmad, S. Z. (2009). Building Business Networking</p><p>: A Proposed Framework for Malaysian SMEs (Vol. 5, pp. 151160).</p><p></p><p>Gates. L. P. (2010). Strategic Planning with Critical Success Factors and Future Scenarios : An</p><p>Integrated Strategic Planning Framework.</p><p></p><p>Grunert K. G., & Ellegaard. C. (1992). The Concept of Key Success Factors : Theory and Method</p><p>Charlotte Ellegaard Project no 15 Executive Summary, (4).</p><p></p><p>Hafizuddin, M. (2019, September 10). 4 Persoalan Isu Kempen Buy Muslim First. Pertubuhan </p><p>Ikram Malaysia. Dicapai daripada</p><p>https://www.ikram.org.my/berita/artikel/item/3756-4-persoalan-isu-kempen- buy-muslim-first.html</p><p></p><p>Hamed, A. B. (2006). Keusahawanan dan Pengurusan Perniagaan Kecil. Sintok : Penerbit Universiti</p><p>Utara Malaysia.</p><p></p><p>Hanapi, M. S. (2012). Pembentukan Tasawur dan Kesan terhadap Pembangunan Tradisi Keilmuan Islam The</p><p>Formation of Islamic Worldview and Its Impact on the Tradition of Islamic Knowledge. Jurnal</p><p>Pemikiran Islam Antarabangsa ISSN 2232-1314 Vol. 2: (Dis) 2012. Dicapai pada 2018, Mac 5</p><p>daripada http://www.ukm.my/ijit/wp-content/uploads/2016/01/5-Mohd-Shukri-Hanapi-</p><p>IJIT-Vol-2-Dec-2012.pdf</p><p></p><p>Harian Metro. (2014, Disember 24). Masjid Putra Terima Pengiktirafan EKSA. Dicapai pada 2019</p><p> Ogos 28, daripada</p><p>https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2014/12/18697/masjid-putra-terima- pengiktirafan-eksa</p><p></p><p>Harom. N. A. (2014). Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Perniagaan yang Dijalankan secara</p><p>Kecil-kecilan. Universiti Pendidikan Sultan Idris.</p><p></p><p>Hashom, H. (2016). Pengaruh Gaya Kepimpinan Ke Atas Orientasi Keusahawanan Dengan Prestasi</p><p>Perniagaan Usahawan Mikro Bumiputera Di Kedah. Disertasi Sarjana, Universiti Utara Malaysia</p><p></p><p>Hong. T.C (2015). Hubungan Antara Tahap Keberkesanan Kerja Berpasukan Dengan Prestasi Kerja Dalam</p><p>Kalangan Guru-guru SMJK di Daerah Manjung. Disertasi Sarjana, Universiti Pendidikan Sultan Idris.</p><p></p><p>Hunter, M. (2014). Entrepreneurship as a means to create Islamic economy. Economics, Management,</p><p>and Financial Markets, 9(1), 75100. Dicapai daripada</p><p>http://ezproxy.usim.edu.my:2102/pqcentral/docview/1520014352/fulltextPDF/</p><p>949119ADD7214BAFPQ/18?accountid=33993</p><p></p><p>Husen, T., Ahmad, H., & Mood Noor, N. A. (2010). Faktor pendorong prestasi dan kemampuan bersaing</p><p>berterusan perusahaan kecil dan sederhana dalam konteks persekitaran pasaran dinamik. Prosiding</p><p>Perkem V , Vol. 2, pp. 114120).</p><p></p><p>Hussin, F., Ali, J., & Zamzuri Noor, M. S. (2014). Kaedah Penyelidikan dan Analisis Data SPSS.</p><p>Universiti Utara Malaysia.</p><p></p><p>Idris, N. A. (2013). Business Networks in Halal Food Industries in Malaysia. Jurnal Ekonomi</p><p>Malaysia 47(1) 2013 87 98. Dicapai pada 2018 April 20 daripada</p><p>http://journalarticle.ukm.my/8092/1/5575-13417-1-SM.pdf</p><p></p><p>Idris, N. A., & Shahadan, F. (2009). Analisis Sistem Kualiti Dalam Konteks Status dan Prestasi :</p><p>Kajian Kes Industri Kecil Dan Sederhana Aas Tani. Prosiding PERKEM iv (Vol. 2, pp. 24).</p><p></p><p>Ilias, K. (2012). Kesejahteraan Sekolah dan Pencapaian Akademik Pelajar Sekolah Berasrama Penuh</p><p>(SBP) dan Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) di Malaysia. Universiti Pendidikan Sultan Idris.</p><p></p><p>Ismail, A. M. (2018. Mac 1). Urus Tadbir Masjid Secara Berkesan. Jauhar : Jilid 2:Bil. Ms:40-45. </p><p> Dicapai daripada</p><p>http://journal.kuis.edu.my/jauhar/images/artikel/jilid2bil1/8--HALIM- MOKHTAR-FPPI-KUIS.pdf</p><p></p><p>Jaafar, M. A. (2003). Peranan Masjid Negeri Arau, Perlis Dalam Mengubah Pemikiran Masyarakat</p><p>Setempat. UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR.</p><p></p><p>Jaafar, M., Rashid, M. M., & Dahalan, N. (2015). Memperkasa daya saing destinasi warisan luar</p><p>bandar menerusi pembangunan perniagaan mikro dan kecil : Kajian kes di Lembah Lenggong Enhancing</p><p>the competitiveness of rural heritage tourism destination through SMEs development : The case of</p><p>the Lenggong Val, 2(2), 43 54.</p><p></p><p>Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (2014). Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia (Semakan Ketiga)</p><p>2014. Di capai pada 2020 jun 20 daripada</p><p>http://www.halal.gov.my/v4/images/pdf/MPPHM2014laters.pdf</p><p></p><p>Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Sabah. Mencari Yang Halal Adalah Suatu Kewajipan. Di capai </p><p>pada 2020, mac 5 daripada</p><p>http://jakimsabah.islam.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&</p><p>id=84:mencari-yang-halal-adalah-suatu kewajipan&catid=32:artikel&Itemid=180&lang=ms</p><p></p><p>Johnes, J., Zainal Abidin, N. F., Mapjabil, J., Haron, N. I. N, Taba, S. H., & Alexander</p><p>C.C (2018). Faktor penentu kejayaan usahawan kuih tradisional di Daerah Papar, Sabah. GEOGRAFIA</p><p>OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space 14 issue 1 (142-157) 2018, e-ISSN 2680-2491.</p><p></p><p>Johnson. M. (2013). Critical success factors for B2B e-markets : a strategic fit perspective,</p><p>31(6), 698 - 727. Dicapai daripada http://doi.org/10.1108/MIP-10-</p><p>2013-001</p><p></p><p>Kamall Khan, Y., & Mohamad Arshad, A. S. (2012). Asas Pengurusan Kewangan.</p><p>Government Publication.</p><p></p><p>Kasturi, N., & Badusah, J. (2017). Tahap Pengetahuan Dan Penggunaan Terhadap Penggunaan Pautan</p><p>Gerbang Maya dalam Pembelajaran Bahasa Melayu. Prosiding Seminar Pendidikan Serantau ke-VIII,</p><p>Fakulti Pendidikan, UKM, 511- 523.</p><p></p><p>Konting, M. M. (2009). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.</p><p></p><p>Kotler. P , & Armstrong. G. (2006). Principal of Marketing. Pearson Prentice Hall.</p><p></p><p>Lope Phihie, Z. A., & Elias, H. (2004). Keupayaan Usahawan Bumiputera</p><p>Melaksanakan Kemahiran Keusahawanan : Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. 12(1): 61-70.</p><p>http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/3454/1/Keupayaan_Usahawan_Bumiputera_ Melaksanakan_Kemahiran.pdf</p><p></p><p>Mad Shah, I., & Md. N. Z. (n.d.). Faktor-Faktor Kerja Berpasukan Dan Pengaruhnya Kepada Prestasi.</p><p>Jurnal Kemanusiaan, 4252.</p><p></p><p>Mahamad, Z. (2019), Modul Terapi Minda Semester 1 Edisi 2019, Perak.</p><p></p><p>Mahamad, Z. (2019), Modul Terapi Minda Semester 2 Edisi 2019, Perak</p><p></p><p>Mahamad, Z. (2020), Modul Terapi Minda Semester 1 Edisi 2020, Perak.</p><p></p><p>Mahamad, Z. (2020), Modul Terapi Minda Semester 2 Edisi 2020, Perak.</p><p></p><p>Mahamad, Z. (2020), Modul Terapi Minda Semester 3 Edisi 2020, Perak.</p><p></p><p>Mat Desa, S., & Sarif, S. (2013). Masjid dan aktiviti jual beli: prospek dan cabarannya.</p><p>International Convention on Islamic Management 2013 (pp. 112).</p><p>https://www.academia.edu/5913804/MASJID_DAN_AKTIVITI_JUAL_BELI_ PROSPEK_DAN_CABARANNYA</p><p></p><p>Maulut, M. K. (2015). Faktor-faktor Keusahawanan Yang Menyumbang Kepada Kejayaan Koperasi Kredit</p><p>Yang Cemerlang di Malaysia. Tanjong Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris.</p><p></p><p>Md Nasir, M. A. (2014). Prestasi Usahawan Islam Dalam Pengeluaran Produk Halal di Daerah Kluang,</p><p>Johor. Tanjong Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris.</p><p></p><p>Md. Yusoff, Y., & Sulaiman, M. A. (2004). Kajian tentang maklum balas masyarakat terhadap aktiviti</p><p>Masid-Masjid Negeri di Semenanjung Malaysia. Jurnal Usuluddin, 20, 201222.</p><p></p><p>Mohamad Noorzeli, N. (2014). Hubungan di antara Prestasi Perniagaan dengan Profil HRV Biofeedback</p><p>Usahawan Amanah Ikhtiar Malaysia. Akademika 84(1&2)</p><p>2014:45-56. Dicapai daripada http://journalarticle.ukm.my/8282/1/7886-20514-1-PB.pdf</p><p></p><p>Mohamad, A. (2006). Hubungan Antara Francaisor-Francaisi di Kuala Terengganu, Terengganu. Tanjong</p><p>malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris.</p><p></p><p>Mohamad, M. H. (2009, Mac 20). Tuntutan Halalan Toyyiban Boleh Memperkasakan Ekonomi Ummah. </p><p>Utusan Malaysia. Dicapai daripada</p><p>http://www.ikim.gov.my/index.php/2009/03/20/tuntutan-halalan-toyyiban-</p><p>boleh-memperkasakan-ekonomi-ummah/</p><p></p><p>Mohamed Hamzan, N. M. (2014). Amalan Pengurusan Perniagaan Dalam Kalangan Usahawan Bumiputera di</p><p>Daerah Kinta, Perak. Latihan Ilmiah. Universiti Pendidikan Sultan Idris.</p><p></p><p>Mohammat Nor, N. A. (2009). Persepsi Pelajar 3 Spi Terhadap Peranan Masjid Dari Sudut Pendidikan</p><p>Dalam Masyarakat Islam. Universiti Teknologi Malaysia.</p><p></p><p>Mohd Kamal, M. (2017, Ogos 25). Jadikan Masjid Mesra Jemaah, Musafir. Berita harian. Dicapai </p><p>pada 2019, Ogos 28, daripada https://www.pressreader.com/malaysia/berita-harian-</p><p>malaysia/20170825/page/43</p><p></p><p>Mohd Noh, I. (2009). Pengurusan Pemasaran. Dalam A. A. Manan (Ed.), Pengurusan Di Malaysia (2nd</p><p>ed., pp. 237266). Institut Terjemahan Negara Malaysia.</p><p></p><p>Mohd Noor, N. A., & Ismail, S. (2012). Teori Etika Pengurusan Perniagaan Berasaskan Konsep Keimanan</p><p>Bagi Usahawan Muslim. Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan (pp. 118).</p><p></p><p>Mohd Shokory, S., Zainol, Z., & Hashim, A. (2008). Pengaruh Tahap Pendidikan dan Program Latihan</p><p>Atas Survival Perniagaan Bumiputera. Project Report, 158.</p><p></p><p>Mohd Yusof, M. Z., Tahir, Z., Abdul Malek, J., & Salman, A. (2020). Cabaran Usahawan Muda dalam</p><p>Perniagaan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) di Malaysia. Malaysian Journal of Social Sciences and</p><p>Humanities (MJSSH), Volume 5, (12), 355-366.</p><p>https://www.msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/614</p><p></p><p>Mohd Zoki. M. A. (2019, November 6). Masjid di bawah JAIS wujud tadbir urus yang baik. Sinar</p><p> harian. Dicapai daripada</p><p>https://www.sinarharian.com.my/article/55938/EDISI/Selangor-KL/Masjid-di- bawah-</p><p></p><p>Mohd. Osman, M. H. (2007). Faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan usahawan kredit mikro di negeri</p><p>johor. Universiti Teknologi Malaysia.</p><p></p><p>Mustafa, S. E. (2013). Media Sosial di Malaysia dan Indonesia: Penggunaaannya sebagai Alat</p><p>Komunikasi, Kolaborasi dan Jaringan Digital (2013). Jld. 15, Bil. 2, 2013: 7185 | Vol. 15, No. 2,</p><p>2013: 7185. Dicapai pada 2019, ogos 4 daripada</p><p>https://www.researchgate.net/publication/279446268_Media_Sosial_di_Malaysi</p><p>a_dan_Indonesia_Penggunaaannya_Sebagai_alat_KomuniKasi_Kolaborasi_dan</p><p>_Jaringan_digital</p><p></p><p>Mustaffa, K. A. (2017). Konsep Halalan Tayyiban Dan Aplikasinya Dalam Kalangan Pengusaha Industry</p><p>Kecil Dan Sederhana Di Selangor. Disertasi Ph.D. Universiti Malaya.</p><p></p><p>Mustaffa, K. A. (2019). Halalan Tayyiban Concept In Malaysias Food Industry. Halal Journal, </p><p>(3), 97. Dicapai daripada</p><p>http://www.halal.gov.my/ckfinder/userfiles/files/jurnal/8.%20DEVELOPING</p><p>%20HALALAN%20TAYYIBAN%20CONCEPT.pdf.</p><p></p><p>Mustaffa, N. Z., Marzuki, S. A., Tuan Azmi, S. M., Wan Mansor, W. N. N. H., Wan Yusof, W. N. S., &</p><p>Wan Chik, W. M. Y. (2019). Kempen Buy Muslim First : Analisis Menurut Maqasid Shariah. Proceeding</p><p>of The International Conference On Islamic Civilization And Technology Management. Dicapai daripada</p><p>https://www.tatiuc.edu.my/assets/files/ICTM19-Papers/ICTM-23.pdf</p><p></p><p>Mustapen, R. N. (2012). Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Perniagaan Dalam Kalangan Usahawan Satu</p><p>Daerah Satu Industri (SDSI) di Malaysia. Disertasi Sarjana. Universiti Pendidikan Sultan Idris.</p><p></p><p>N. Utaberta, H. Othman, & M. Surat. (2010). Dokumentasi, Analisis Dan Penggunaan Hadith: Satu</p><p>Penilaian Keatas Rekabentuk Masjid Moden Di Malaysia. Journal of Building Performance, 1(1), 2956.</p><p></p><p>Nadzri, S., Md Shamsudin, S., & Muhammad Sabri, M. F. (2014). Faktor-Faktor Penyumbang Kepada</p><p>Kejayaan Dan Kegagalan Perusahaan Kecil Dan Sederhana (Pks) Bumiputera Di Malaysia. In E-</p><p>proceedings of the Conference on Management and Muamalah (pp. 978983). Kolej Universiti Islam</p><p>Antarabangsa Selangor.</p><p></p><p>Nasharudin, N. & Harun, H. (2010). Aspirasi Kerjaya Keusahawanan dalam Kalangan Pelajar Institusi</p><p>Pengajian Tinggi Awam. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35(1), 1117.</p><p>http://doi.org/10.1177/1069072710385547</p><p></p><p>Nik Pa, N. A. (2014). Penghasilan Disertasi Berkualiti Dalam Pendidikan Matematik.</p><p>Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.</p><p></p><p>Nurdin, G., Geraldine K.L.C., Selvadurai, S., & Ishak, S. (2014). Hubungan sosial dan perniagaan</p><p>kecil-kecilan di Malaysia - Tingkah laku inovatif usahawan wanita atas talian. GEOGRAFIA OnlineTM</p><p>Malaysia Journal of Society and Space 10 issue 6 (206 - 218) 206 2014, ISSN 2180-2491. Dicapai</p><p>daripada http://journalarticle.ukm.my/8343/1/21x.geografia-nov14-Gusniar_et_al-new- edam1.pdf</p><p></p><p>Omar, F. I., A. Rahim, S., & Othman. N. A. (2017). Penggunaan Internet dalam Kalangan Usahawan</p><p>Wanita: Akses, Kemahiran dan Motivasi. Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication</p><p>Jilid 33(3) 2017: 21-36. Dicapai daripada http://journalarticle.ukm.my/11411/1/17952-58941-3-PB.pdf</p><p></p><p>Omar, F. I., A.Rahim, S., & Salman, A. (2015). Penyertaan Digital Dan Ciri Digital</p><p>Inclusion And Entrepreneurship Characteristics In Empowering Women. Jurnal Komunikasi Malaysian</p><p>Journal of Communication Jilid 31(1) 2015: 241-256,</p><p>31(1), 241256.</p><p>Osman, J. (2014). Amalan Pengurusan dan Prestasi Perniagaan dalam Kalangan Peniaga-peniaga Runcit</p><p>di Daerah Hulu Perak. Latihan Ilmiah. Universiti Pendidikan Sultan Idris.</p><p></p><p>Osman, N. H., Othman, Z., & Taib, C. A. (2015). Pengurusan Strategik : Aplikasinya. In Institute</p><p>for Management and Business Research (IMBRe) 2nd National Case Study Conference (NCSC) (pp. 536</p><p> 542). Dicapai daripada http://doi.org/10.13140/RG.2.2.33003.13607</p><p></p><p>Othman, N. A., Omar, F. I., Mohamad Salleh, M. A. (2017). Keperluan Afektif Penggunaan Ict Dalam</p><p>Perniagaan: Kajian Terhadap Usahawan Wanita Melayu. Persidangan Pengurusan & Inovasi Penyelidikan</p><p>Antarabangsa ke-4. Dicapai daripada</p><p>http://rmc.kuis.edu.my/irmic/wp-content/uploads/2017/11/Keperluan-</p><p>afektif-penggunaan-ICT-dalam-perniagaan-61-73.pdf</p><p></p><p>Othman, N. H., Attaullah, S. A., Mat Zaib, S. Z., Jin, C. W., Mohd Yusri, M., Mat Zin,</p><p>M. A., & Diyana Mahadi, N. F. (2016). The Influence of Work Experience And Education Towards</p><p>Business Performance Among Entrepreneurs. International Conference on Accounting, Management and</p><p>Economics (ICAME2016). Faculty of Management and Economics, Universiti Pendidikan Sultan Idris.</p><p></p><p>P.Rameli, M. F., Ab. Aziz, M. R., & Ab. Wahab, K. (2014). Etika Perniagaan Islam : Pengalaman</p><p>Usahawan Muslim di Melaka. Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia (PERKEM 2014), Oct. 17-19, 2014</p><p>(Vol. 9, pp. 442450).</p><p></p><p>Portal Maklumat Malaysia (2020). Demografi penduduk. Dicapai pada 2020, Ogos 4</p><p>daripada https://www.malaysia.gov.my/portal/content/30114?language=my</p><p></p><p>Portal Rasmi Masjid Malaysia (2020). Statistik bilangan masjid dan surau di Malaysia.</p><p>http://masjid.islam.gov.my/index.php?data=c3RhdGlzdGlrLnBocA==</p><p></p><p>Pusat Islam Universiti Sains Malaysia (2020). Pengimarahan Masjid; Kefahaman Dan Tuntutannya.</p><p>Dicapai http://pusatislam.usm.my/index.php/aktiviti/artikel/283-</p><p>pengimarahan-masjid-kefahaman-dan-tuntutannya</p><p></p><p>Quan V. Le, & Peter V. Raven. (2015). Woman Entrepreneurship In Rural Vietnam : Success And</p><p>Motivational Factors, 49(2), 5776.</p><p></p><p>Rajuddin, M. R., & Mohamad Saleh, D. (2008). Tahap Keberkesanan Usaha-Usaha Yang Dijalankan Oleh</p><p>Penduduk Kampung Segamat, Johor Bagi Meningkatkan Sumber Pendapatan Mereka Melalui Bidang</p><p>Pertanian. Dicapai daripada https://core.ac.uk/reader/11786070</p><p></p><p>Rajuddin, M. R., & Abdul Rhapar, S. (2005). Amalan Pengurusan Perniagaan Peniaga- peniaga Kedai</p><p>Runcit Bumiputera di Luar Bandar Daerah Hilir Perak, (1998).</p><p>http://eprints.utm.my/id/eprint/11163/1/Amalan_Pengurusan_Perniagaan_Penia</p><p>ga.pdf</p><p></p><p>Ramlee, S., & Berma. M (2009). Pertanian Adalah Perniagaan : Analisis Pengurusan Kewangan PKS</p><p>Pertanian dan Asas Tani. Prosiding Perkem Iv, Jilid 2 (2009) 151-160 ISSN: 2231-962X. </p><p>Dicapai daripada https://www.ukm.my/fep/perkem/pdf/perkemIV/PERKEM2009-2-13.pdf</p><p></p><p>Ramli, A., Mohd Husin, F., & Ahmad Shakir, K. (n.d.). Impak Hubungan Perniagaan Ke Atas Prestasi</p><p>Organisasi : Penelitian Ke Atas Hubungan Dan Pengaruh Hubungan Perniagaan Ke Atas Prestasi</p><p>Operasi Gudang Pengilang di Semenanjung Malaysia., 7180.</p><p></p><p>Rauch, A., Wiklund, J., Lumpkin, G. T., & Frese, M. (2004). Entrepreneurial Orientation and</p><p>Business Performance: an Assessment of Past Research and Suggestions for the Future.</p><p>Entrepreneurship Theory and Practice, 154. Dicapai daripada</p><p>http://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2009.00308.x</p><p></p><p>Remly, M. R., Abdul Kadir, M. N., Othman, F., & Sabaruddin, S. A. (2019). Prinsip Al-Imarah Dalam</p><p>Kalangan Ajk Masjid Kearah Mengimarahkan Institusi Masjid. Jurnal al-Turath; Vol. 4, No. 2; 2019</p><p>e-ISSN 0128-0899. Dicapai daripada http://journalarticle.ukm.my/14237/1/94-193-1-SM.pdf</p><p></p><p>Rezaei, H. (2013) Networking And Competitiveness In Small Firm Tourism Businesses In Island</p><p>Destinations: A Case Study Of Kampung Air Batang, Tioman Island. Disertasi Sarjana, Universiti</p><p>Teknologi Malaysia.</p><p></p><p>Roux, Y., & Couppey, M. (2007). Investigating the relationship between Entrepreneurial and</p><p>Market Orientations within French SMEs and linking it to Performance, 192.</p><p></p><p>Sahid, S. (2017). Model pemasaran keusahawanan dan impaknya terhadap prestasi perniagaan perusahaan</p><p>kecil dan sederhana di Malaysia. Disertasi Ph.D, Universiti Pendidikan Sultan Idris.</p><p></p><p>Salleh, F., Yaakub, N., & Abd Ghani, M. (2008). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jualan Peniaga</p><p>Pasar Malam. Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan.</p><p></p><p>Samudin. N. A. (2016) Jom Imarah Masjid. Harian Metro. Dicapai daripada</p><p>https://www.hmetro.com.my/node/180487</p><p></p><p>Sari, R. N., Ainuddin, R. A., & Tengku Abdullah, T. A. (2006). Kesan Padanan antara Perakaunan</p><p>Pengurusan Strategik dengan Strategi Perniagaan terhadap Prestasi Firma. Jurnal Pengurusan, 25.</p><p></p><p>Suhaimi, M. H., & Shiratuddin, N. (2013). Penggunaan Media Sosial : Elemen Keboleh lihatan Usahawan</p><p>Industri Kecil Sederhana ( IKS ). Prosiding PERKEM Viii, Jilid 3 (2013) 1511 - 1520 ISSN: 2231-962X</p><p></p><p>Syed Ismail, S. H .A., Shaikh Ahmad, S. N., & Ismail, N. T. (2013). Strategic planing of Islam: The</p><p>practice development in higher education in Malaysia [Perancangan strategik Islam: Pengamalan usaha</p><p>perancangan pembangunan dalam pendidikan</p><p>tinggi di Malaysia]. Global Journal Al-Thaqafah, 3(1991), 107116.</p><p></p><p>Terrence C. S., Sang M. L., & Sukasame, N. (2009). Critical success factors for e- commerce</p><p>entrepreneurship : an empirical study of Thailand, 303316.</p><p>http://doi.org/10.1007/s11187-007-9091-9</p><p></p><p>Tunggak, B., Salamon, H., & Abu, B. (2011). Keperluan Latihan dan Pendidikan Berterusan ke Arah</p><p>Pembangunan Usahawan Muslim Berteraskan Nilai Islam di Malaysia. Jurnal Teknologi, 55, 121144.</p><p></p><p>Tunggak, B.,& Salamon, H. (2011). Mengembalikan Kegemilangan Tamadun Melayu- Islam Menerusi</p><p>Pemupukan Budaya Niaga Berteraskan Akhlak Usaha bagi mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan</p><p>Perindustrian. Sari- International Journal of the World and Civilisation, 29(2), 123148.</p><p></p><p>Wahab, A., Idris, A., & Abdul Wahab, D. (2020). Peranan pengurusan strategik dalam pertumbuhan</p><p>perusahaan kecil dan sederhana (PKS) di Malaysia, Vol. 17, No.1 (2020), 108-124. ISSN: 1823-884x</p><p></p><p>Wikiwand. (2020). Demografi Malaysia. Dicapai daripada</p><p>https://www.wikiwand.com/ms/Demografi_Malaysia</p><p></p><p>Woon, J. (2019, Dec 2), Kosmetik Halal Di Malaysia. Dicapai pada 2019, Februari 5 daripada</p><p>https://www.makeoverloft.com/post/kosmetik-halal-di-malaysia</p><p></p><p>Yaakub, Z., & Muhd Adnan, N. A. (2018). Faktor-Faktor Kejayaan Usahawan Ikon Majlis Agama Islam</p><p>Melaka (MAIM). Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences </p><p>11, 82-93.</p><p>http://www.akademiabaru.com/doc/ARSBSV11_N1_P82_93.pdf</p><p></p><p>Yahaya, J., Ahmad Ibrahim, S. R., Hamdan, A. R, Deraman, A., & Yah Jusoh, Y. (2018). Jurnal</p><p>Pengurusan 54(2018) 189 203. Dicapai pada 2018, Disember 22 daripada</p><p>https://doi.org/10.17576/pengurusan-2018-54-16</p><p></p><p>Yogeswaran Vadievelu. (2015). Pengaruh Gaya Kepimpinan, Kompetensi Pengurusan dan Orientasi</p><p>Keusahawanan Terhadap Prestasi Perniagaan Kecil dan Sederhana (PKS) Usahawan Kaum India di</p><p>Malaysia. Disertasi Ph.D, Universiti Pendidikan Sultan Idris.</p><p></p><p>Yusof, A. A. (2010). Usahawan dan Pengukuhan Jaringan Rakan Niaga. Sintok: Penerbit Universiti</p><p>Utara Malaysia.</p><p></p><p>Yussof, I., Mardzuki, K., Darawi, Z & Hajinoor, M. S. (2011). Faktor Keusahawanan dan Prestasi</p><p>Kejayaan Usahawan Melayu di Pulau Langkawi , Kedah. Prosiding Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke</p><p>VI, 2, 196207. Dicapai daripada</p><p>https://www.ukm.my/fep/perkem/pdf/perkemVI/PERKEM2011-2-4D1.pdf</p><p></p><p>Zainal, R. I. (2004). Amalan Komunikasi Berkesan di Kalangan Uahawan Tempatan.</p><p>Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.</p><p></p><p>Zainol, A. S., & Ramli, Z. (2019). Pengurusan Kewangan Usahawan MADA: Kajian Kes Di Kubang Pasu,</p><p>Kedah. Jurnal Wacana Sarjana, Volume 3(4) December</p><p>2019: 1-10; e-ISSN 2600-9501. Dicapai pada 2020, Mac 8 daripada</p><p>http://spaj.ukm.my/jws/index.php/jws/article/download/290/234</p><p></p><p>Zainon, R., Azahar, M. A., & Muhamad, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejayaan Usahawan</p><p>Bumiputera di Kuala Rompin, Pahang. Journal of Business Innovation Jurnal Inovasi Perniagaan Volume</p><p>4 No. 2/2019: 79-90. Dicapai pada 2020, jan 2 daripada</p><p>https://journal.kuim.edu.my/index.php/JBI/article/viewFile/562/471</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p>