Pengaruh kepimpinan distributif pengetua terhadap pembangunan kepimpinan guru dan efikasi kendiri guru sekolah menengah kebangsaan

<p>Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap amalan kepimpinan distributif</p><p>pengetua, kepimpinan guru dan efikasi kendiri guru sekolah menengah kebangsaan</p><p>(SMK) di Selangor serta hubungan antara ketiga-tiga pembol...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Nor Lizana Kamaruzaman
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2022
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=8511
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:<p>Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap amalan kepimpinan distributif</p><p>pengetua, kepimpinan guru dan efikasi kendiri guru sekolah menengah kebangsaan</p><p>(SMK) di Selangor serta hubungan antara ketiga-tiga pemboleh ubah. Kajian ini turut</p><p>bertujuan untuk mengenal pasti pengaruh amalan kepimpinan distributif pengetua</p><p>terhadap kepimpinan guru dan efikasi kendiri guru. Kajian kuantitatif ini menggunakan</p><p>kaedah tinjauan. Instrumen kajian diadaptasi daripada instrumen Distributed</p><p>Leadership Inventory (DLI), Teacher Leadership Self-Assessment (TLSA), dan</p><p>Teachers Sense of Efficacy Scale (TSES). Seramai 378 orang guru SMK di negeri</p><p>Selangor dipilih sebagai responden kajian menggunakan pensampelan rawak berstrata.</p><p>Dapatan kajian menunjukkan kepimpinan distributif pengetua diamalkan pada tahap</p><p>tinggi (M=4.10, SP=0.23), manakala tahap amalan kepimpinan guru juga adalah tinggi</p><p>(M=4.03, SP=0.20). Analisis deskriptif turut mendapati efikasi kendiri guru berada</p><p>pada tahap tinggi (M=4.05, SP=0.18). Ujian korelasi Pearson mendapati hubungan</p><p>yang signifikan positif dan sederhana antara amalan kepimpinan distributif pengetua</p><p>dengan kepimpinan guru (r = .414, p < 0.05). Namun, analisis korelasi menunjukkan</p><p>hubungan signifikan positif yang lemah antara amalan kepimpinan distributif pengetua</p><p>dengan efikasi kendiri guru (r = .241, p < 0.05). Hubungan antara kepimpinan guru dan</p><p>efikasi kendiri guru pula didapati signifikan positif dan sederhana (r = .578, p < 0.05).</p><p>Analisis regresi mendapati bahawa ketiga-tiga dimensi dalam amalan kepimpinan</p><p>distributif pengetua iaitu kerjasama pasukan kepimpinan, penyeliaan, dan sokongan</p><p>menyumbang secara signifikan terhadap kepimpinan guru (Y = 2.935 + 0.138*X1 +</p><p>0.046*X2 + 0.011*X3). Namun, hanya dimensi penyeliaan dalam amalan kepimpinan</p><p>distributif pengetua yang menyumbang secara signifikan terhadap efikasi kendiri guru</p><p>(Y = 3.532 + 0.051*X1). Manakala, hanya empat dimensi kepimpinan guru iaitu amalan</p><p>pengajaran dan kepimpinan, menerajui perubahan, komunikasi, dan kepelbagaian</p><p>menyumbang secara signifikan kepada efikasi kendiri guru (Y = 2.549 + 0.397*X1 +</p><p>0.040*X2 + 0.009*X3 + 0.006*X4). Analisis kajian juga menunjukkan kepimpinan guru</p><p>berperanan sebagai mediator separa dalam hubungan antara kepimpinan distributif</p><p>pengetua dengan efikasi kendiri guru dengan nilai ab = 0.1899, CI (0.1410, 0.2434).</p><p>Kesimpulannya, kepimpinan distributif pengetua mempunyai pengaruh terhadap</p><p>pembangunan kepimpinan guru dan efikasi kendiri guru SMK di Selangor. Implikasi</p><p>kajian memberikan indikator bahawa kepimpinan distributif dan kepimpinan guru perlu</p><p>dijadikan budaya dan amalan serta dipertingkat dalam usaha untuk meningkatkan</p><p>efikasi kendiri guru.</p>