Pelaksanaan pembelajaran dan pemudahcaraan peribahasa Bahasa Melayu menggunakan bahan multimodal di sekolah menengah

<p>Kajian ini bertujuan mengkaji tahap penguasaan murid dalam peribahasa bahasa</p><p>Melayu dengan menggunakan bahan multimodal di samping menarik minat murid</p><p>untuk mengikuti sesi pembelajaran peribahasa di dalam kelas. Obj...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Shaline Sanmugam
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2021
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=8633
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:<p>Kajian ini bertujuan mengkaji tahap penguasaan murid dalam peribahasa bahasa</p><p>Melayu dengan menggunakan bahan multimodal di samping menarik minat murid</p><p>untuk mengikuti sesi pembelajaran peribahasa di dalam kelas. Objektif kajian ini adalah</p><p>untuk mengenal pasti strategi yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan</p><p>peribahasa di sekolah, mengenal pasti pendekatan PdPc guru menggunakan bahan</p><p>multimodal dan menghuraikan kesan penggunaan bahan multimodal dalam pengajaran</p><p>peribahasa bahasa Melayu terhadap pembelajaran murid. Kajian ini berbentuk kualitatif</p><p>dengan menggunakan kaedah kajian kes. Tiga teknik pengumpulan data telah</p><p>digunakan, iaitu pemerhatian, temu bual separa berstruktur dan analisis dokumen. Tiga</p><p>orang guru bahasa Melayu terlibat sebagai peserta kajian utama, manakala murid-murid</p><p>di dalam kelas mereka turut dijadikan sebagai informan. Dapatan kajian menunjukkan</p><p>bahawa terdapat dua strategi yang digunakan oleh guru untuk mengajar peribahasa</p><p>bahasa Melayu menggunakan elemen bahan multimodal, iaitu strategi berpusatkan guru</p><p>dan strategi berpusatkan murid. Pendekatan PdPc yang kerap digunakan oleh guru ialah</p><p>pendekatan belajar sambil bermain dengan menggunakan bahan multimodal seperti</p><p>bahan visual, auditori dan kinestetik. Kajian turut mendapati bahawa penggunaan bahan</p><p>multimodal dalam PdPc peribahasa bahasa Melayu dapat membantu mewujudkan</p><p>suasana pembelajaran yang aktif, menarik minat murid, mendorong murid untuk lebih</p><p>fokus, berfikiran terbuka, kreatif, kritis dalam menyelesaikan masalah dan turut</p><p>meningkatkan prestasi murid dalam menguasai peribahasa di dalam kelas. Secara</p><p>keseluruhannya, kajian ini memberi implikasi terhadap pembelajaran murid, iaitu dapat</p><p>mempengaruhi sikap, motivasi dan pencapaian mereka dalam pembelajaran bahasa</p><p>Melayu, khususnya dalam aspek peribahasa, serta dapat mendorong guru bahasa</p><p>Melayu untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran mereka di sekolah bersesuaian</p><p>dengan teknik pengajaran dan pembelajaran abad ke-21.</p>