Pelaksanaan pembelajaran dan pemudahcaraan peribahasa Bahasa Melayu menggunakan bahan multimodal di sekolah menengah

<p>Kajian ini bertujuan mengkaji tahap penguasaan murid dalam peribahasa bahasa</p><p>Melayu dengan menggunakan bahan multimodal di samping menarik minat murid</p><p>untuk mengikuti sesi pembelajaran peribahasa di dalam kelas. Obj...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Shaline Sanmugam
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2021
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=8633
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:8633
record_format uketd_dc
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic PL Languages and literatures of Eastern Asia
Africa
Oceania
spellingShingle PL Languages and literatures of Eastern Asia
Africa
Oceania
Shaline Sanmugam
Pelaksanaan pembelajaran dan pemudahcaraan peribahasa Bahasa Melayu menggunakan bahan multimodal di sekolah menengah
description <p>Kajian ini bertujuan mengkaji tahap penguasaan murid dalam peribahasa bahasa</p><p>Melayu dengan menggunakan bahan multimodal di samping menarik minat murid</p><p>untuk mengikuti sesi pembelajaran peribahasa di dalam kelas. Objektif kajian ini adalah</p><p>untuk mengenal pasti strategi yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan</p><p>peribahasa di sekolah, mengenal pasti pendekatan PdPc guru menggunakan bahan</p><p>multimodal dan menghuraikan kesan penggunaan bahan multimodal dalam pengajaran</p><p>peribahasa bahasa Melayu terhadap pembelajaran murid. Kajian ini berbentuk kualitatif</p><p>dengan menggunakan kaedah kajian kes. Tiga teknik pengumpulan data telah</p><p>digunakan, iaitu pemerhatian, temu bual separa berstruktur dan analisis dokumen. Tiga</p><p>orang guru bahasa Melayu terlibat sebagai peserta kajian utama, manakala murid-murid</p><p>di dalam kelas mereka turut dijadikan sebagai informan. Dapatan kajian menunjukkan</p><p>bahawa terdapat dua strategi yang digunakan oleh guru untuk mengajar peribahasa</p><p>bahasa Melayu menggunakan elemen bahan multimodal, iaitu strategi berpusatkan guru</p><p>dan strategi berpusatkan murid. Pendekatan PdPc yang kerap digunakan oleh guru ialah</p><p>pendekatan belajar sambil bermain dengan menggunakan bahan multimodal seperti</p><p>bahan visual, auditori dan kinestetik. Kajian turut mendapati bahawa penggunaan bahan</p><p>multimodal dalam PdPc peribahasa bahasa Melayu dapat membantu mewujudkan</p><p>suasana pembelajaran yang aktif, menarik minat murid, mendorong murid untuk lebih</p><p>fokus, berfikiran terbuka, kreatif, kritis dalam menyelesaikan masalah dan turut</p><p>meningkatkan prestasi murid dalam menguasai peribahasa di dalam kelas. Secara</p><p>keseluruhannya, kajian ini memberi implikasi terhadap pembelajaran murid, iaitu dapat</p><p>mempengaruhi sikap, motivasi dan pencapaian mereka dalam pembelajaran bahasa</p><p>Melayu, khususnya dalam aspek peribahasa, serta dapat mendorong guru bahasa</p><p>Melayu untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran mereka di sekolah bersesuaian</p><p>dengan teknik pengajaran dan pembelajaran abad ke-21.</p>
format thesis
qualification_name
qualification_level Master's degree
author Shaline Sanmugam
author_facet Shaline Sanmugam
author_sort Shaline Sanmugam
title Pelaksanaan pembelajaran dan pemudahcaraan peribahasa Bahasa Melayu menggunakan bahan multimodal di sekolah menengah
title_short Pelaksanaan pembelajaran dan pemudahcaraan peribahasa Bahasa Melayu menggunakan bahan multimodal di sekolah menengah
title_full Pelaksanaan pembelajaran dan pemudahcaraan peribahasa Bahasa Melayu menggunakan bahan multimodal di sekolah menengah
title_fullStr Pelaksanaan pembelajaran dan pemudahcaraan peribahasa Bahasa Melayu menggunakan bahan multimodal di sekolah menengah
title_full_unstemmed Pelaksanaan pembelajaran dan pemudahcaraan peribahasa Bahasa Melayu menggunakan bahan multimodal di sekolah menengah
title_sort pelaksanaan pembelajaran dan pemudahcaraan peribahasa bahasa melayu menggunakan bahan multimodal di sekolah menengah
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Bahasa dan Komunikasi
publishDate 2021
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=8633
_version_ 1776104548888215552
spelling oai:ir.upsi.edu.my:86332023-01-26 Pelaksanaan pembelajaran dan pemudahcaraan peribahasa Bahasa Melayu menggunakan bahan multimodal di sekolah menengah 2021 Shaline Sanmugam PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania <p>Kajian ini bertujuan mengkaji tahap penguasaan murid dalam peribahasa bahasa</p><p>Melayu dengan menggunakan bahan multimodal di samping menarik minat murid</p><p>untuk mengikuti sesi pembelajaran peribahasa di dalam kelas. Objektif kajian ini adalah</p><p>untuk mengenal pasti strategi yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan</p><p>peribahasa di sekolah, mengenal pasti pendekatan PdPc guru menggunakan bahan</p><p>multimodal dan menghuraikan kesan penggunaan bahan multimodal dalam pengajaran</p><p>peribahasa bahasa Melayu terhadap pembelajaran murid. Kajian ini berbentuk kualitatif</p><p>dengan menggunakan kaedah kajian kes. Tiga teknik pengumpulan data telah</p><p>digunakan, iaitu pemerhatian, temu bual separa berstruktur dan analisis dokumen. Tiga</p><p>orang guru bahasa Melayu terlibat sebagai peserta kajian utama, manakala murid-murid</p><p>di dalam kelas mereka turut dijadikan sebagai informan. Dapatan kajian menunjukkan</p><p>bahawa terdapat dua strategi yang digunakan oleh guru untuk mengajar peribahasa</p><p>bahasa Melayu menggunakan elemen bahan multimodal, iaitu strategi berpusatkan guru</p><p>dan strategi berpusatkan murid. Pendekatan PdPc yang kerap digunakan oleh guru ialah</p><p>pendekatan belajar sambil bermain dengan menggunakan bahan multimodal seperti</p><p>bahan visual, auditori dan kinestetik. Kajian turut mendapati bahawa penggunaan bahan</p><p>multimodal dalam PdPc peribahasa bahasa Melayu dapat membantu mewujudkan</p><p>suasana pembelajaran yang aktif, menarik minat murid, mendorong murid untuk lebih</p><p>fokus, berfikiran terbuka, kreatif, kritis dalam menyelesaikan masalah dan turut</p><p>meningkatkan prestasi murid dalam menguasai peribahasa di dalam kelas. Secara</p><p>keseluruhannya, kajian ini memberi implikasi terhadap pembelajaran murid, iaitu dapat</p><p>mempengaruhi sikap, motivasi dan pencapaian mereka dalam pembelajaran bahasa</p><p>Melayu, khususnya dalam aspek peribahasa, serta dapat mendorong guru bahasa</p><p>Melayu untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran mereka di sekolah bersesuaian</p><p>dengan teknik pengajaran dan pembelajaran abad ke-21.</p> 2021 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=8633 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=8633 text zsm closedAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Bahasa dan Komunikasi <p>Ahmad Rizal Madar & Jailani Md. Yunos. (2005). Gaya Pembelajaran Visual Pelajar Teknikal Menerusi</p><p>Pembangunan Koswer Berorientasikan Grafik dan Animasi. Batu Pahat: Universiti Teknologi Tun Hussien</p><p>Onn.</p><p></p><p>Asmah Omar. (2005). Seminar Islam Hadhari: Kefahaman Mengenai Keutuhan Budaya Bahasa Kiasan, Korpus</p><p>Melayu Silam, Dan Pembangunan Minda Baru Islam Kumpulan Kertas Kerja. Kuala Lumpur: Institusi</p><p>Kefahaman Islam Malaysia.</p><p></p><p>Abdullah Hassan & Ainon Mohd. (2010). Kamus Pepatah, Bidalan dan Perumpamaan.</p><p>PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.</p><p></p><p>Ahmad Zanzali & Daud (2010). Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Di Kalangan Guru Pelatih Yang Mengajar</p><p>Mata Pelajaran Matematik. Fakulti Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia.</p><p></p><p>Ahmad Mohammad Musanif. (2010). Pengetahuan Makna Peribahasa dalam Kalangan Pelajar Sekolah</p><p>Menengah. Jurnal Linguistik Jilid 13 (Edisi Khas): 1-16</p><p></p><p>Aminuddin Mansor. (2018). Peribahasa Khazanah Falsafah Bangsa Melayu. Retrived</p><p>23 Mac 2019 from https://www.utusan.com.my /pendidikan/ sastera/</p><p>peribahasa-khazanah-falsafah-bangsa-melayu-1.673119</p><p></p><p>Alizah Lambri. (2015). Pelaksanaan Pengajaran Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Berpusatkan</p><p>Pelajar Dalam Kursus Bahasa Melayu Di Sebuah Universiti Awam. Bangi: Universiti Kebangsaan</p><p>Malaysia.</p><p></p><p>Alis Puteh. (2008). Proses Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah-Sekolah Luar Bandar: Satu Kajian</p><p>di Kubang Pasu, Kedah. Universiti Utara Malaysia. Sintok, Kedah.</p><p></p><p>Arniza Mokhtar & Zamri Mahamod. (2018). Jenis-jenis Penyerapan Kemahiran Bernilai Tambah dalam</p><p>Pengajaran Guru Bahasa Melayu Berdasarkan Tajuk Pengajaran. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu. Vol 8</p><p>Bil 1 (Mei 2018) (22-32).</p><p></p><p>Azaruddin. (2015). Peribahasa dalam Pendidikan. Retrived 15 June 2019 from</p><p>http://cikguazaruddin.blogspot.com/2015/03/peribahasa-dalam-pendidikan. html</p><p></p><p>Abdullah Hassan & Ainon Mohd. (2003). Tesaurus Bahasa Melayu. Bentong: PTS Publications &</p><p>Distributors Sdn. Bhd.</p><p></p><p>Bezemer & Mavers. (2011). Multimodal Analysis: Key Issues. Research Methods in Linguistics. London:</p><p>Continuum. Conners, J. L. (2010). Barack</p><p></p><p>Buntat & Ahamad (2012). Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Kalangan</p><p>Guru-guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Dari Perspektif Guru.</p><p>Journal of Technical, Vocational &Engineering Education. Fakulti Pendidikan.</p><p>Universiti Teknologi Malaysia.</p><p></p><p>Bailey, C. A. (2007). A Guide to Qualitative Field Research: (Edisi ke-2). London: Pine Forge Pass.</p><p></p><p>Creswell, J.W. (2005). Planning Conducting and Evaluating Qualitative and Quantitative Research.</p><p>Edisi Ke-2. Malaysia: Pearson Education Pte.Ltd.</p><p></p><p>Creswell,J.W. (2003) The Limits to Creativity in Research Design: Qualitative and Quantitative</p><p>approaches. 2nd edition.Thousand Oaks:Sage Publication</p><p></p><p>Cummins, D.Marshall & A.S.Anderson (2009). Variations in Fresh Fruits and Vegetable Quality by</p><p>Store Type,Urban-Rural Setting and Neighbourhood Deprivation in Scotland. Public Health Nutrition</p><p>(12), (pp.2044-2050).</p><p></p><p>Craft, A. (2000). Creativity Across the Primary Curriculum: Framing and Developing Practice.London:</p><p>Routledge.</p><p></p><p>Dokumen Standard Kurikulum & Pentaksiran (DSKP) Bahasa Melayu Tingkatan 2</p><p>(2016). Putrajaya. Bahagian Pembangunan Kurikulum.</p><p></p><p>Ena Bhattacharyya & Ameri Bin Mohd Sarip (2014). Learning Style and Its Impact in Higher Education</p><p>and Human Capital Needs, Procedia Social and Behavioral Sciences, (123),485 494.</p><p></p><p>Erva Suriyanti. (2015). Proses Pembelajaran dengan Pendekatan Kinestetik untuk Meningkatkan</p><p>Penalaran dan Komunikasi Matematis Anak Autis. Indonesia: Universitas Tangpura</p><p></p><p>Effendy Ahmadi. (2004). Retorik peribahasa Melayu: Analisis skema dan trope.</p><p>Latihan Ilmiah. Universiti Malaya: Akademi Pengajian Melayu</p><p></p><p>Ensiklopedia Bahasa Melayu. (2008). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka</p><p></p><p>Ghazali Darusalam & Sufean Hussin. (2021). Metodologi Penyelidikan Dalam</p><p>Pendidikan: Amalan dan Analisis Kajian (Edisi Ketiga). Universiti Malaya.Kuala Lumpur.</p><p></p><p>Gay & Airasian (2003). Education research. Competencies for Analysis and Applications, New Jersey.</p><p></p><p>Hasmidar Hassan & Jafizah Jaafar. (2016). Penginterpretasian Peribahasa dan Hubungannya Dengan</p><p>Kemahiran Berfikir: Analisis Berdasarkan Teori Relevans. Jurnal Bahasa. Jilid,16(1), 94-119.</p><p></p><p>Haji Hassan. (2004). Hubungan Di Antara Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Dengan Minat Pelajar Tahun</p><p>Lima Di Sekolah Kebangsaan Kem, Pengkalan Chepa, Kelantan. Tesis Ijazah Sarjana Muda. Fakulti Sains</p><p>Dan Teknologi.</p><p>Universiti Pendidikan Sultan Idris.</p><p></p><p>Hamdan & Mohd Yasin. (2010). Penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Di</p><p>Sekolah Menengah Teknik Daerah Johor Bahru, Johor. Fakuti Pendidikan. Universiti Teknologi</p><p>Malaysia.</p><p></p><p>Holland. (2002). Use of Partial Least Squares (PLS) in Strategic Management Research: a review of</p><p>four recent studies. Strategic Management Journal 20(2), pp,195-204</p><p></p><p>Jewitt, C. (2014).The Routledge Handbook of Multimodal Analysis. London: Routledge</p><p></p><p>James Cook University. (2013). Visual, auditory and kinesthetic (VAK) learning style model.</p><p>Retrived 19 Januari 2021 from JCU Workplace Educators Resource Package: http://www. jcu.edu.au</p><p>/wiledpack/modules/fsl/JCU_090460.html</p><p></p><p>Johnson & Christensen. (2000). Educational Research. Quantitative and Qualitative Approaches.</p><p>Boston: Allyn and Bacon</p><p></p><p>Jonathon Gonzales. (2014). The Effect of Kinesthetic Learning Strategies on the Engagement of</p><p>Middle School Students. Graduate Programs in Education Goucher College</p><p></p><p>Jasmi & Mohd Hamzah. (2011). Amalan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Dalam Kalangan Guru Cemerlang</p><p>Pendidikan Islam Sekolah Menengah Di Malaysia. Journal Of Islamic and Arabic Education.</p><p></p><p>Kamarul Azmi & Norhafizah (2013). Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Berpusatkan Pelajar dalam</p><p>Kecemerlangan Guru Cemerlang Pendidikan Islam dan Guru di Sekolah Menengah: Satu Kajian Kes.</p><p>Universiti Teknologi Malaysia.</p><p></p><p>Kesavan Nallaluthan. (2021). Persepsi Pelajar Terhadap Aplikasi Multimedia Interaktif Dalam Proses</p><p>Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21. Online Journal for TVET Practitioners Vol. 6. No. 1. 15-24</p><p></p><p>Kementerian Pendidikan Malaysia. (2016). Kurikulum Standard Sekolah Menengah Bahasa Melayu</p><p>Tingkatan 1. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.</p><p></p><p>Kementerian Pendidikan Malaysia. (2021). Panduaan Pelaksanaan Jadual Waktu Pengajaran dan</p><p>Pembelajaran Di Rumah. Retrived 30 Julai 2021 from https://www. moe. gov.</p><p>my/pekeliling/4086-v11-panduan-pelaksanaan-jadual- waktu-pdpr-edited-03022021/file</p><p></p><p>Kamus Dewan (Edisi Keempat) (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka</p><p></p><p>Kamarudin. (2014). Pedagogi Asas Pendidikan (Edisi Baharu). Tanjong Malim:</p><p>Emiratus Publication.</p><p></p><p>Kamus Pelajar Bahasa Malaysia (Edisi Kedua). (2008). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa</p><p>dan Pustaka</p><p></p><p>La Ndia, Etin Solihatin & Zulfiati Syahrial. (2020). The Effect of Learning Models and Multiple</p><p>Intelligences on Mathematics Achievement. International Journal of Instruction April 2020 Vol.13,</p><p>No.2 (285-302)</p><p></p><p>Merriam. (2001). Qualitative Research and Case Study Application in Education,San</p><p>Francisso:Jossey-Bass Pub.</p><p></p><p>Morrison. (2007). Designing Effective Instruction. Hoboken, NJ:Wiley Mathison (1988).Why</p><p>Triangulate?.Educational Researcher,Vol.17(2).(pp40-49).</p><p></p><p>Musa & Mohamad. (2014). Keberkesanan Penggunaan Alat Bahan Bantu Mengajar Dalam Pelaksanaan Kursus</p><p>Sains Kejuruteraan di Kalangan Pelajar Diploma Kejuruteraan Di Politeknik Tuanku Sulatanah Bahiyah.</p><p>Prosiding PTBS. Politeknik Tuanku Sulatanah Bahiyah.</p><p></p><p>Mohd.Khairuddin Abdullah. (2008). Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Konstruktivisme. Sabah:</p><p>Penerbit Universiti Pendidikan Malaysia.</p><p></p><p>Mohd Ridzuan Nasir. (2019). Semantik Inkuisitif dan Penggabungjalinannya Dengan Pendidikan Melalui</p><p>Kaedah Pengajaran Peribahasa Melayu. Sarawak: Universiti Malaysia Sarawak</p><p></p><p>Mary Fatimah Subet & Mohd Ridzuan Md Nasir. (2019). Analisis Semantik Inkuisitif Peribahasa Bahasa</p><p>Melayu. Malaysian Journal of Learning and Instruction, Vol. 16, (No. 2), 227-253.</p><p></p><p>Mohd Ridzuan.(2017). Penguasaan Peribahasa dan Makna Menggunakan PISATUM: Satu Kajian Tindakan.</p><p>Kuching: Universiti Malaysia Sarawak.</p><p></p><p>McMillan,J &Schumacher,S. (2006). Research in education: Evidence-based inquiry.</p><p>Boston: Person Education Inc</p><p></p><p>Maclellan & Soden (2004). The importance of epistemic cognitive instudent-centered</p><p>learning.Instructions Science, 32:253-268</p><p></p><p>Marriane Tang (2021). Analisis Kefahaman Makna Peribahasa dalam Kalangan Murid Berdasarkan Teori</p><p>Relevans. Jurnal linguistic Vol.25 (1) Mei 2021 (001-020).</p><p></p><p>Merriam. (2009). Qualitative research and case study applications in Education: Dimuat Turun</p><p>daripada case study research in education. San Francisco: Jossey- Bass Publishers.</p><p></p><p>Mohd Mahzan Awang, Noor Azam Abdul Rahman, Noraziah Mohd Amin & Abdul Razaq Ahmad. (2015). Mesej</p><p>Perpaduan Dalam Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 4 dan 5: Analisis terhadap peribahasa Melayu.</p><p>Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu. Vol.5, Bil.1, 44-52</p><p></p><p>Meor Ibrahim & Assadah Mohamad. (2011). Kajian Gaya Pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar UTM.</p><p>Journal of Education Psychology and Counceling. Vol 2 (Jun 2011) PP. 51-77</p><p></p><p>Musa & Mohamad. (2014). Keberkesanan Penggunaan Alat Bahan Bantu Mengajar Dalam Pelaksanaan Kursus</p><p>Sains Kejuruteraan di Kalangan Pelajar Diploma Kejuruteraan Di Politeknik Tuanku Sulatanah Bahiyah.</p><p>Prosiding PTBS. Politeknik Tuanku Sulatanah Bahiyah.</p><p></p><p>Meor Rahman. (2003). Gaya Pembelajaran dan Hubungannya Dengan Pencapaian Pelajar.Seminar</p><p>Memperkasakan Sistem Pendidikan. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia.</p><p></p><p>Malakolunthu. (2001). Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif: Satu Imbasan. Dlm. Marohaini Yusoff</p><p>(Ed.), Penyelidikan Kualitatif: Pengalaman Kerja Lapangan Kajian. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.</p><p></p><p>Maziyah. (2018). Mereka bentuk Strategi Metakognitif Berasaskan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi</p><p>Untuk Pengajaran dan Pembelajaran Bacaan Bahasa Melayu. Universiti Pendidikan Sultan Idris.</p><p></p><p>Marohaini Yusoff. (2001). Penyelidikan kualitatif: Pengalaman Kerja Lapangan Kajian. Kuala Lumpur:</p><p>Penerbit Universiti Malaya.</p><p></p><p>Noraini Idris. (2010). Penyelidikan dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: McGraw Hill</p><p></p><p>Nur Faizah Matnoor & Rositah Yusof. (2011). Pengajaran Peribahasa Menggunakan</p><p>Permainan Papan Putih Interaktif. Retrived 15 April 2019 from</p><p>https://pdfslide.net/documents/pengajaran-peribahasa-menggunakan- permainan-p apan-putih-.html</p><p></p><p>Nor Ashikin. (2012). Pembangunan Laman Web Sains Pra Sekolah Berdasarkan Pendekatan Visual Dinamik.</p><p>Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.</p><p></p><p>Norzuraina. (2015). Pendekatan Visual Untuk Meningkatkan Kreativiti Murid Cacat Pendengaran dalam</p><p>Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual. Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.</p><p></p><p>Norul Haida, Robeah, & Hidayah. (2016). Aplikasi Model VAK dalam Gaya Pengajaran dan Pembelajaran</p><p>KOMSAS Bahasa Melayu. Retrived 11 Ogos 2019 from</p><p>https://pdfslide.net/documents/aplikasi-model-vak-dalam-gaya- pengajaran-dan-pembelajaran-.html</p><p></p><p>Nurdin Usman. (2002) Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Bandung, CV Sinar Baru Naim Basir.</p><p>(2019). Keberkesanan Strategi Berpusatkan bahan dalam PdPc Bahasa Melayu.Universiti Pendidikan</p><p>Sultan Idris. Tanjong Malim.</p><p></p><p>Norris. (2004). Analysing Multimodal Interaction: A Methodological Framework.</p><p>London and New York, Routledge.</p><p></p><p>Nor Hashimah Jalaluddin. (2014). Pemugaran Penyelidikan Untuk Pemerkasaan Bahasa. Bangi: Institut</p><p>Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan</p><p>Malaysia.</p><p></p><p>Nor Hashimah Jalaluddin & Junaini Kasdan. (2010). Remaja Malaysia dan Peribahasa</p><p>Melayu.Jurnal Linguistik,10 (Edisi Khas), 158-172.</p><p></p><p>Oliver-Hoyo, Maria, & Allen, DeeDee. (2006). The Use of Triangulation Methods in Qualitative</p><p>Educational Research. Journal of College Science Teaching, 35(4) pp.23-57.</p><p></p><p>Patton, M. Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods (2nd ed.).</p><p>Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc.</p><p></p><p>Rini Lestari. 2012. Nyanyian Sebagai Metode Pendidikan Karakter Pada Anak.</p><p>Prosiding Seminar Nasional Psikologi Islami. Surakarta.131-136.</p><p></p><p>Rodiah Mohd Jan dalam Artikel Meor. (2018,14 Mac). Guru Perlu Berubah Mengikut Peredaran Zaman.</p><p>Retrived 16 Jun 2021 from https://www.bharian.</p><p>com.my/berita/pendidikan/2018/03/399368/guru-perlu-berubah-mengikut- peredaran-zaman</p><p></p><p>Sarimah. (2014). Pembelajaran Peribahasa Melalui Aplikasi Aurasma. Retrived from</p><p>https://pdfslide.tips/documents/pembelajaran-peribahasa-melalui-aplikasi-</p><p>aurasma-ilmu-latihan-buku-teks.html</p><p></p><p>Shahabuddin Hashim et.al. (2004). Pedagogi, Strategi dan Metode Mengajar Dengan Berkesan. Bentong:</p><p>PTS Publishing & Distributor Sdn Bhd.</p><p></p><p>Siti Fadhilah (2013). Pembelajaran Peribahasa Melalui Penggunaan Teknik Penceritaan dan </p><p>Perisian ComicLife. Retrived from</p><p>https://pdfslide.net/documents/pembelajaran-peribahasa-melalui-penggunaan- teknik-penceritaan-.html</p><p></p><p>Shukor. (2012). Kepentingan-kepentingan Penggunaan Peribahasa dalam Komunikasi Harian oleh </p><p>Kalangan Pelajar. Retrived</p><p>http://shukormohd.Blogspot.Com/2012/11/kepentingan-kepentingan- penggunaan. Html</p><p></p><p>Shunk (2004). Achievement motivation in acedamic. Encyclopedia of Applied Psychology,1: 35-40</p><p></p><p>Siti Raihanni. (2014). Kajian Pengajaran: Penerapan Teori Kecerdasan Pelbagai dalam Pengajaran</p><p>Jenis-jenis Ayat. Pusat Bahasa Melayu Singapura</p><p></p><p>Siti Fadhilah. (2013). Pembelajaran Peribahasa Melalui Penggunaan Teknik Penceritaan dan Perisian</p><p>ComicLife. Dimuat turun daripada https://pdfslide</p><p>\.net/documents/pembelajaran-peribahasa-melalui-penggunaan-teknik- penceritaan-.html</p><p></p><p>Syamsulaini Sidek & Mashitoh Hashim. (2016). Pengajaran Berasaskan Video dalam Pembelajaran</p><p>Berpusatkan Pelajar: Analisis dan Kajian Kritikal. Journal of ICT</p><p>in Education (JICTIE) ISSN 2289-7844 (Vol-3) pp. 24-33</p><p></p><p>Siti Uraidah (2017). Kajian Kualitatif dan Analisis Temu Bual. Aras Publisher. Kuala</p><p>Lumpur Malaysia.</p><p></p><p>Siti Zulaikha Salleh. (2012). Modul BBP 10303: Teknologi Pendidikan</p><p></p><p>Tenas Effendy. (2003). Seminar Peribahasa Menjana Minda kertas kerja Peribahasa Cerminan Akal Budi</p><p>Melayu. Hotel Pan Pacific: Kuala Lumpur</p><p></p><p>Taylor & Bogdan. (2015). Introduction to qualitative re-search methods: A guidebook and resource.</p><p>John Wiley & Sons.</p><p></p><p>Wan Faizal Ismayatim & Suzianah Jiffar. (2016, Mei 16). Bersedia Hadapi Cabaran Pembelajaran Abad</p><p>Ke-21. Berita Harian Online. Retrived 31 Oktober, 2018, from https://www.bharian.com.my/node/154117</p><p></p><p>Wan Hanim. (2015). Kesan Kaedah Pembelajaran Visual Dalam Usaha Meningkatkan Kefahaman Pelajar Bagi</p><p>Subjek Matematik II. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.</p><p></p><p>Yahya Othman & Roslan Baki. (2014) Penyerapan dalam pengajaran Bahasa Melayu. Retrived 17 Mac</p><p>2013 from http://yahyaothman.blogspot.com/2012/02/ penyerapan\-dalam-pengajaran-bahasa.Html</p><p></p><p>Zulkifli Osman. (2012). Pembangunan Modul Pengajaran Bahasa Melayu Secara Bersepadu.Thesis PhD.</p><p>Fakulti Pendidikan. Universiti Malaya. Kuala Lumpur.</p><p></p><p>Zamri Mahamod. 2004. Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu Pelajar Cemerlang Sekolah Menengah. Tesis</p><p>Dr. Falsafah, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia</p><p></p><p>Zamri. (2017). Meneroka Kaedah Pengajaran Guru Cemerlang Bahasa Melayu Negeri Sarawak: Satu Kajian</p><p>Kes. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, Vol 7(1),93-108</p><p></p><p>Zamri Mahamod. (2015). Strategi pembelajaran: Inventori cara belajar Bahasa Melayu. Kuala Lumpur:</p><p>Dewan Bahasa dan Pustaka.</p><p></p><p>Zamri Mahamod. (2016). Sosiolinguistik dan Pengajaran Bahasa. Bangi: Penerbit Fakulti Pendidikan,</p><p>Universiti Kebangsaan Malaysia.</p><p></p><p>Zanariah Abdol. (2016). Peribahasa WATAFA Edisi Keempat. Selangor Darul Ehsan: Penerbitan Pelangi</p><p>Sdn. Bhd.</p><p></p><p>Zaitul Azma & Ahmad Fuad. (2010). Penelitian Makna dan Nilai. Serdang: Universiti Putra Malaysia.</p><p></p><p>Zaba, Zainal Abidin Ahmad (1965). Ilmu mengarang Melayu. Ulang cetak. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa</p><p>dan Pustaka.</p><p></p><p>Zain. 2002). Aplikasi Multimedia dalam Pengajaran. Kuala Lumpur: Utusan</p><p>Publications Sdn.Bhd.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>Zaitul Azma & Zainon Hamzah. (2011). Bahasa dan Pemikiran dalarn Peribahasa</p><p>Melayu. GEMA Online Journal of Language Studies, Volume (3), 3 l-50.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p>