Kesan pelaksanaan aktiviti pergerakan kreatif terhadap kemahiran sosial kanak-kanak Tabika Kemas

<p>Kajian ini bertujuan mengkaji kesan pelaksanaan aktiviti pergerakan kreatif dalam</p><p>meningkatkan kemahiran sosial kanak-kanak Tabika KEMAS dengan mengenalpasti</p><p>masalah kemahiran sosial, jenis aktiviti pergerakan kreat...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Suhaila Mohd Nizor
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2022
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=9322
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:9322
record_format uketd_dc
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic LB Theory and practice of education
spellingShingle LB Theory and practice of education
Suhaila Mohd Nizor
Kesan pelaksanaan aktiviti pergerakan kreatif terhadap kemahiran sosial kanak-kanak Tabika Kemas
description <p>Kajian ini bertujuan mengkaji kesan pelaksanaan aktiviti pergerakan kreatif dalam</p><p>meningkatkan kemahiran sosial kanak-kanak Tabika KEMAS dengan mengenalpasti</p><p>masalah kemahiran sosial, jenis aktiviti pergerakan kreatif yang akan dilaksanakan, dan</p><p>kesannya terhadap kemahiran sosial kanak-kanak. Kajian ini melibatkan tiga fasa, di mana</p><p>fasa pertama ialah memilih dan membuat perancangan aktiviti, sementara fasa kedua ialah</p><p>pelaksanaan aktiviti. Fasa ketiga ialah menilai kesan aktiviti yang telah dipilih terhadap</p><p>kanak-kanak. Kajian ini menggunakan Teori Pemodelan Albert Bandura dan Teori Ekologi</p><p>Urie Bronfrenbrenner. Pendekatan kualitatif dengan rekabentuk kajian kes telah digunakan</p><p>dalam kajian ini dengan melibatkan empat orang kanak-kanak tabika dan dua orang guru</p><p>di Tabika KEMAS Siber, Puchong, Selangor. Sementara itu, tiga jenis instrumen kajian</p><p>digunakan iaitu rekod berterusan, senarai semak kemahiran sosial, dan soalan temubual.</p><p>Data pemerhatian, temubual, dan dokumen rasmi dianalisis secara manual oleh penyelidik.</p><p>Dapatan kajian mendapati bahawa aktiviti pergerakan kreatif berkesan dalam membantu</p><p>meningkatkan kemahiran sosial kanak-kanak dalam bilik darjah. Kajian ini merumuskan</p><p>bahawa pelaksanaan aktiviti pergerakan kreatif melalui muzik, tarian, dan drama dapat</p><p>membantu meningkatkan kemahiran sosial kanak-kanak tabika seperti berkongsi, empati,</p><p>keterlibatan, kepimpinan, penyelesaian masalah, komunikasi, dan kerjasama. Implikasi</p><p>kajian menunjukkan penggunaan aktiviti pergerakan kreatif adalah sesuai diaplikasikan</p><p>dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam menerapkan kesan yang positif dalam</p><p>perkembangan kemahiran sosial kanak-kanak. Kajian ini mendatangkan manfaat kepada</p><p>banyak pihak terutamanya kanak-kanak, sekaligus memberi input tambahan dan idea</p><p>kepada guru untuk terus melaksanakan aktiviti pergerakan kreatif dan menyediakan</p><p>pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada kanak-kanak ini.</p>
format thesis
qualification_name
qualification_level Master's degree
author Suhaila Mohd Nizor
author_facet Suhaila Mohd Nizor
author_sort Suhaila Mohd Nizor
title Kesan pelaksanaan aktiviti pergerakan kreatif terhadap kemahiran sosial kanak-kanak Tabika Kemas
title_short Kesan pelaksanaan aktiviti pergerakan kreatif terhadap kemahiran sosial kanak-kanak Tabika Kemas
title_full Kesan pelaksanaan aktiviti pergerakan kreatif terhadap kemahiran sosial kanak-kanak Tabika Kemas
title_fullStr Kesan pelaksanaan aktiviti pergerakan kreatif terhadap kemahiran sosial kanak-kanak Tabika Kemas
title_full_unstemmed Kesan pelaksanaan aktiviti pergerakan kreatif terhadap kemahiran sosial kanak-kanak Tabika Kemas
title_sort kesan pelaksanaan aktiviti pergerakan kreatif terhadap kemahiran sosial kanak-kanak tabika kemas
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Pembangunan Manusia
publishDate 2022
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=9322
_version_ 1776104617728278528
spelling oai:ir.upsi.edu.my:93222023-08-11 Kesan pelaksanaan aktiviti pergerakan kreatif terhadap kemahiran sosial kanak-kanak Tabika Kemas 2022 Suhaila Mohd Nizor LB Theory and practice of education <p>Kajian ini bertujuan mengkaji kesan pelaksanaan aktiviti pergerakan kreatif dalam</p><p>meningkatkan kemahiran sosial kanak-kanak Tabika KEMAS dengan mengenalpasti</p><p>masalah kemahiran sosial, jenis aktiviti pergerakan kreatif yang akan dilaksanakan, dan</p><p>kesannya terhadap kemahiran sosial kanak-kanak. Kajian ini melibatkan tiga fasa, di mana</p><p>fasa pertama ialah memilih dan membuat perancangan aktiviti, sementara fasa kedua ialah</p><p>pelaksanaan aktiviti. Fasa ketiga ialah menilai kesan aktiviti yang telah dipilih terhadap</p><p>kanak-kanak. Kajian ini menggunakan Teori Pemodelan Albert Bandura dan Teori Ekologi</p><p>Urie Bronfrenbrenner. Pendekatan kualitatif dengan rekabentuk kajian kes telah digunakan</p><p>dalam kajian ini dengan melibatkan empat orang kanak-kanak tabika dan dua orang guru</p><p>di Tabika KEMAS Siber, Puchong, Selangor. Sementara itu, tiga jenis instrumen kajian</p><p>digunakan iaitu rekod berterusan, senarai semak kemahiran sosial, dan soalan temubual.</p><p>Data pemerhatian, temubual, dan dokumen rasmi dianalisis secara manual oleh penyelidik.</p><p>Dapatan kajian mendapati bahawa aktiviti pergerakan kreatif berkesan dalam membantu</p><p>meningkatkan kemahiran sosial kanak-kanak dalam bilik darjah. Kajian ini merumuskan</p><p>bahawa pelaksanaan aktiviti pergerakan kreatif melalui muzik, tarian, dan drama dapat</p><p>membantu meningkatkan kemahiran sosial kanak-kanak tabika seperti berkongsi, empati,</p><p>keterlibatan, kepimpinan, penyelesaian masalah, komunikasi, dan kerjasama. Implikasi</p><p>kajian menunjukkan penggunaan aktiviti pergerakan kreatif adalah sesuai diaplikasikan</p><p>dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam menerapkan kesan yang positif dalam</p><p>perkembangan kemahiran sosial kanak-kanak. Kajian ini mendatangkan manfaat kepada</p><p>banyak pihak terutamanya kanak-kanak, sekaligus memberi input tambahan dan idea</p><p>kepada guru untuk terus melaksanakan aktiviti pergerakan kreatif dan menyediakan</p><p>pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada kanak-kanak ini.</p> 2022 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=9322 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=9322 text zsm closedAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Pembangunan Manusia <p>Ain mohd Fadzil. (2016). Main peranan dalam meningkatkan kemahiran sosial kankkanak. Universiti Pendidikan Sulatan Idris.</p><p>Abdul, M. A., Ismail, H., Mohamad, I., & Osman, Z. (2019). Perkembangan emosi kanakkanak menggunakan kaedah pengajaran berasaskan muzik. Jurnal Pendidikan Awal kanak-kanak Kebangsaan, 17-23. Doi.org/10.37134/jpak.3.</p><p>Bahagian Pembangunan Kurikulum (2010). Dokumen Standart Kurikulum Prasekolah. Kuala Lumpur: Malaysia.</p><p>Bahagian Pendidikan Awal Kanak-kanak (PERMATA) Jabatan Perdana Menteri. (2013).Kurikulum Permata Negara: Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak 0-4 Tahun(Ed. Ke-3). Cyberjaya,Selangor.</p><p>Baroroh, N. (2015). Keterampilan sosial anak usia dini dan strategi pengembangannya. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 2. Doi.org/10.37134</p><p>Bharathi, G., Venugopal, A., & Vellingiri, B. (2019). Music therapy as a therapeutic tool in improving the social skills of autistic children. Egypt Journal Neurol Psychiatry Neurosurg, 55 (44). doi.org/10.1186/s41983-019-0091-x</p><p>Brodin, J., & Reinbald, K. (2014). Reflection on the revised national curriculum for preschool in sweden: interviews with heads. Journal of Early Child Development and Care, 184 (2), 306-321.</p><p>Blythe, L. (2014). Effects of a music therapy group intervention on enhancing social skills in children with autism. Journal of music therapy, 51(3), 250-75. doi: 10.1093/jmt/thu012.</p><p>Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches (Ed. Ke-3). Los Angeles: Sage Publications.</p><p>Dilzad, M., Altay, F., Sumeyra, S. A. (2017). Views, achievements and implementation of preschool teachers regarding movement education workshop. Journal of Education and Training Studies, 516-2344. doi.org/10.111114/jets.</p><p>Eda Gurbuz., & Binnaz, K. (2018). Social skills of children who attend to kindergarten according to the attitudes of their mothers. Journal of Education and Training Studies, 6 (3).doi.org/10.11114/ jets.v6i3.2831</p><p>Eleni Tsompanaki .(2019). The effect of creative movement and dance on the development of basic motor skills of pre-school children. Review of European Studies Journal, 11 (2). doi.org/10.5539/res.v11n2p29</p><p>Farehan Isa. (2019). Penggunaan aktiviti sosiodrama mempengaruhi interaksi sosial kanak-kanak di tabika. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Published.</p><p>Gfroerer, K., Nelsen, J., &Kern, R.M. (2014). Positive discipline: helping children develop belonging and coping resources using individual psychology. Journal of Individual Psychology, 69 (4), 294-580.</p><p>Hasan, M. F., Kadir, S. A., & Asmiran, S. (2013). Hubungan persekitaran sekolah dengan penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum di sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Malaysia, 38(2), 1-9.</p><p>Jamariah, M., & Luen, L. C. (2017). Pembangunan dan kesahan modul pergerakan kreatif dalam elemen drama (PETIF-MA) bagi kanak-kanak prasekolah. JPAK. Doi:ejournal.upsi.edu.my/journal/JPAK</p><p>Jamariah, M., Mahani, R., & Y. M. R. A.N. (2017). Needs and criteria in developing creative movement module for preschool children.International Journal of Academic Research in Business and Social Sciens, 2(1), 570-581. doi:10.6007/IJARBSS/v7-12/2665</p><p>Kementerian Pendidikan Malaysia. (2011). Buku Panduan Kreativiti: Pembangunan dan Amalan dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Putrajaya. Malaysia.</p><p>Kementerian Pendidikan Malaysia, (2017). Dasar Pendidikan Kebangsaan (edisi keempat). Putrajaya. Malaysia.</p><p>Kit Yee, W., & Syed Akbar, S., H. (2017). Think group share meningkatkan kemahiran berkongsi dalam kalangan murid prasekolah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaann, 6, 48 66. Doi.org/10.37134/jpak.4.</p><p>Killen, M., & Coplan, R., J. (2011). Social development in childhood and adolescence. Dlm. K. H. Rubin, W. M. Bukowski, & Laursen (Ed.), Handbook of Peer interactions, relationships, and groups, 249-266. New York, NY: Guilford Press.</p><p>Li, J., Hestenes, L. L., & Wang, Y.C. (2016). Links between preschool children social skills and observed pretend play in outdoor childcare environments. Early Childhood Education Journal, 44(1), 61-68. Doi.org/10.1007/s10643-0140673-2</p><p>Laban. R. (1975). The Mastery of Movement. Boston: Plays, Inc. Longsdon.B. & Barret.K. Physical Education for Children.</p><p>Lemmon, K. H., & Green, V. A. (2015) Using video self modelling and peer group to increase the social skills of a preschool child. New Sealand Journal of Psychology, 44(2), 68-78.</p><p>Loukatari, P., Matsouka, O., Papadimitriou, K., Nani, S., & Grammatikopoulus, V. (2019). The effect of structured playfulness program on social skills in kindergarten children. International Journal Of Instruction, 12 (3), 237-252. doi.org/10.29333/iji.2019.12315.</p><p>Loy, C. L. (2017). Boneka sebagai alat pedagogi dalam perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak prasekolah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 6 (1), 45-46.</p><p>Lytwyn, T. (2014). Stimulating the brain with creative movement in the classroom. Honors Thesis, 4(16).</p><p>Maryam, M. Abbas, M. Minoo, M. Mostafa, D., & Mojtaba. (2019). Social skills in children at home and in preschool. 9 (7). doi: 10.3390/bs9070074</p><p>Mahani Razali. (2006). A study of the effects of computer use on thesocial interaction behaviour of Malaysian children in the preschool classroom (Doctoral dissertation). Doi.theses.gla.ac.uk/3955/.</p><p>Maleki, M., Chehrzad, M. M., Reza Masouleh, S. H., & Kazemnezhad, L. E. (2018). Social skills in preschools children from their parents. J holist Nurs Midwifery, 28 (4), 218-223</p><p>Masadliahani, M. (2016). Hubungan emosi malu dan penglibatan murid prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas. Doi.edu.my/9143/1/Masadliahani_Masduki.pdf.</p><p>Mayesky, M. (2015). Creative Activities And Curriculum For Young Children (11td ed.). Cengage Learning Stamford Ct: USA.</p><p>Marjanca, K. Gordana, S. & Janez, J. (2016). Creative Movement as An Approach to Learning Science in the Preshooler Period, 6 (12), 727-734 doi:10.17265/21595542/2016.12.003</p><p>MD Noor, S., Nurul Ain, M. D. & norazani, A. (2016). Kesahan dan kebolehpercayaan modul I-SC (islamic spiritual counseling) keatas pelajar bermasalah tingkah laku. International Journal of Islamin Tought. 9 (3), 32-43. Doi:ukm.my/ijit/volume-9june-2016.</p><p>Mclaughlin, E. M. (2011). The Influences of Creative Movement Activities in the Preschool Classroom and Childrens Ability to Move on Children Social Competence. Doi:u0015_000001_0000790.</p><p>McMillan, J. H., & Schumacher, Mc. s. (2005). Research in Education: Evidence based inquiry. United State: Pearson Education.</p><p>Mirzeoglu, A. D., Altay, F. & Agca, S. S. (2017). Views, achievments and implementation of preschool teachers regarding movement education workshop. Journal of Educations and Training Studies, 5(1), 203-213. doi.org/10.114</p><p>Mohd Razak Mohd Nordin., & Masitah Ahmad. (2016). Penggunaan Teknik permainan bahasa dan main peranan dalam kalangan murid orang asli. Jurnal Penyelidikan Dedikasi, 11, 79-97.</p><p>Mukherji, P., & Albon, D. (2010). Research Method in Early Childhood: An Introductory Guide. SAGE Publication Ltd.</p><p>Noraini, I. (2013). Pengkajian dalam Pendidikan (edisi kedua). Kuala Lumpur: McGraw Hill Education (Malaysia) Sdn. Bhd.</p><p>Noriati A., Rashid., Boon Poon Ying., & Sharifah Fakhriah Syed Ahmad (2013). Murid dan alam belajar. Shah Alam: Oxford Fahar Sdn. Bhd.</p><p>Nor Miza, A. R. (2015). Pembinaan Modul Berasaskan Pendekatan Projek untuk Meningkatkan Kemahiran Interaksi Murid Tadika. Universiti Sains Malaysia. Published.</p><p>Nock, M. K., Michel, B. D., & Photos, V. I. (2007). Single case research designs. Dlm. McKay (Ed.), Handbook of Research methods in abnormal and clinical psychology (hlm.337-350). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.</p><p>Noraini Idris. (2010). Pengkajian dalam pendidikan. Perpustakaan Negara Malaysia: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Bhd.</p><p>Norfishah Mat Rabi. (2015). Rahsia dan personaliti kanak-kanak autistik di Malaysia. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.</p><p>Othman, L. (2014). Pengkajian Kualitatif: Pengenalan Kepada Teori dan Metode. Tanjong Malim, Perak: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.</p><p>Ozyurek, A., Ozkan, I., Begde, Z., & Yavuz, N. F. (2015). Physical education and sport in preschool period, International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 3 (1), 479-488. doi.org/10.14486/IJSCS314.</p><p>Ozen, A. (2015). Effectiveness of siblings-delivered iPad game activities in teaching social interaction skills to children with autism spectrum disorders. Educational Sciences: Theory and practice, 15(5), 1287-1303</p><p>Owens, G., Granader, Y., Humprey, A. & Baron-Cohen, S. (2008). LEGO R Theraphy and the social use of language programme: An evaluation of two social skills interventions for children with high functioning autism and as perger syndrome. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38(10), 1944-1957.</p><p>Othman Lebar. (2014). Pengkajian Kualitatif: Pengenalan kepada teori dan metode. Tanjung malim, Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris. Published.</p><p>Pavlidou, E., Sofianidou, A., Lokosi, A., & Kosmidou. (2018). Creative dance as a tool for developing preschoolers communicative skills and movement expression. European Psychomotricity Journal, 10(1), 3-15.</p><p>Pekdogan, S., & Kanak, M. (2016). A study on social competence and temperament of preschool childrens. Journal of Education and Learning, 5 (4), 133. Doi:10.5539/jel.v5n4p133.</p><p>Peng Chew, F., & Fikri Ismail, M. (2020). Pelaksanaan pendekatan bermain dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa melayu murid prasekolah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 9 (1), 14-25. Doi:view/3400.</p><p>Randima Raja Paksha, P. L. N. (2016). Scaffolding sociodramatic play in the preschool classroom: the teachers role. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(4), 689694. Doi.org/10.5901/mjss.2016.v7.</p><p>Rosmah, A. G., & Mariani, M. Nor. (2014). Pelaksanaan Kurikulum Standart Prasekolah Kebangsaan oleh guru prasekolah, Jurnal Peradaban, 7, 40-68.</p><p>Rusmayadi & Herman. (2019). The effect of social skill on childrens independence.Journal of Educational Science and Technology. Vol 5.doi.org/10.26858/est.v5i2.9274 159</p><p>Sidek, M. N., & Jamaludin, A. (2005). Pembinaan Modul: Bagaimana Membina Modul Latihan dan Modul Akademik. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.</p><p>Saiedah, A., Mohammad, H. Y., & Keshtiaray, N. (2015). Methods of nurturing creativity during preschool term: an intergrative study. Academic Journal, 11(6),2014-210, doi:10.5897/ERR2015.23015</p><p>Sert, S. (2016). Investigation of opinions and implementations of pre-schools teachers regarding to the field of motor development (Unpublished masters thesis).University of Abant Izzet Baysal. Turkey.</p><p>Shandria, L. (2016). Creative movement and dance integration: their connection to learning third grade math concepts. Doi:10/08.unco/theses/52</p><p>Siti Hodijah., & Suprih Widodo, N. A. (2016). Upaya untuk meningkatkan ketrampilan berbicara anak melalui metode bermain peran. 10 (6), 43-55.</p><p>Suppiah Nachiappan, Edward Munovah, R. M., Abdullah, N., & Suffian, S. (2017). Perkembangan kognisi dalam kanak-kanak prasekolah melalui Teknik bermain. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 6 (1), 34-44.</p><p>Szumski, G., Smogorzewska, J., & Karwowski, M. (2017). Academic achievement of student without special educational needs in inclusive classrooms: A meta analysis. Educational Research Review, 21(3), 33-54.</p><p>Taylor, C. W. (1985). Cultivating multiple creative talents in students. Journal for the Education of the Gifted, 8 (3), 187-198. doi:10.1177/016235328500800303</p><p>Taylor, S. J., & R Bogdan. (1984). Introduction to qualitative research methods: The search For Meanings. Second Edition. John Wiley & Sons. Toronto.</p><p>Veny Iswantiningtyas. (2017). Penerapan metode bermain peran untuk meningkatkan ketrampilan sosial anak-anak. 20 (8), 2008-2010.</p><p>Wan, K. Y., & Sharifah, H. S. A. (2017). Think group share meningkatkan kemahiran berkongsi dalam kalangan murid prasekolah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 6, 48-66.</p><p>Wellington, J., & Cole, P. (2004).Conducting evaluation and research with and for disaffected student: practical and methodological issues. British Journal of special Education, 31 (2), 100-104.</p><p>Wizliyani, A., & Husain, I. (2019). Upaya meningkatkan perkembangan ketrampilan sosial anak melalui metode sosiodrama. Jurnal Riset Golden Age PAUD UHO, 2, 147158.</p><p>Stake, R. E. (2005). Qualitative case studies. Dlm. N. K. Denzin., & Y. S. Lincoln. The Stage handbookof qualitative research (Ed. Ke-3). United States of America: Sage Publications.</p><p>Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods (Ed.Ke-5). United States of America: Sage Publications.</p><p></p>