Tahap pengetahuan guru dan sokongan pentadbir terhadap pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah di Daerah Klang

<p>Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap pengetahuan guru dan tahap sokongan</p><p>pentadbir terhadap pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD). Selain itu, kajian juga</p><p>untuk mengenal pasti perbezaan antara pengetahua...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Suhaila Muner
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2022
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=9660
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:<p>Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap pengetahuan guru dan tahap sokongan</p><p>pentadbir terhadap pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD). Selain itu, kajian juga</p><p>untuk mengenal pasti perbezaan antara pengetahuan guru dengan tempoh perkhidmatan</p><p>serta melihat hubungkait antara pengetahuan dan tahap sokongan pentadbir terhadap</p><p>pelaksanaan PBD di daerah Klang. Pendekatan secara kuantitatif digunakan melalui soal</p><p>selidik ke atas 500 orang guru sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan. Kaedah</p><p>pensampelan rawak berstrata mengikut nisbah dilaksanakan bagi mendapat bilangan</p><p>antara murid yang seimbang. Kajian menggunakan analisis deskriptif terhadap tahap</p><p>pengetahuan guru dan sokongan pentadbir. Analisis variasi Anova sehala pula</p><p>digunakan untuk mengenal pasti perbezaan antara tahap pengetahuan dengan tempoh</p><p>perkhidmatan dan analisis inferensi korelasi untuk mencari hubung kait antara dua</p><p>pemboleh ubah. Hasil kajian mendapati tahap pengetahuan guru adalah tinggi terhadap</p><p>pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah iaitu (min = 4.352, SP 0.454). Nilai min</p><p>keseluruhan bagi tahap sokongan pula ialah (min = 4.197, SP 0.546). Keputusan ujian</p><p>Anova sehala menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap</p><p>pengetahuan dengan tempoh perkhidmatan melalui Eta kuasa dua iaitu sebanyak 0.025.</p><p>Nilai korelasi menunjukkan hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan</p><p>pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah iaitu r(500)=0.730, p=0.00 (p<0.01). Nilai korelasi</p><p>sokongan pentadbir dengan pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah mendapati hubungan</p><p>yang signifikan iaitu r(500)=0.730, p=0.00 (p<0.01). Kesimpulannya, pengetahuan dan</p><p>sokongan pentadbir merupakan aspek penting dalam menjamin pelaksanaan PBD.</p><p>Implikasi kajian menunjukkan tahap pengetahuan dan sokongan pentadbir yang tinggi</p><p>dilihat dapat membantu guru melaksanakan PBD dengan lebih baik. Kajian terhadap</p><p>pelaksanaan PBD atas talian perlu dilaksanakan untuk melihat tahap pengetahuan guru</p><p>yang lebih meluas.</p>