Tahap pengetahuan guru dan sokongan pentadbir terhadap pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah di Daerah Klang

<p>Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap pengetahuan guru dan tahap sokongan</p><p>pentadbir terhadap pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD). Selain itu, kajian juga</p><p>untuk mengenal pasti perbezaan antara pengetahua...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Suhaila Muner
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2022
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=9660
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:9660
record_format uketd_dc
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic LB Theory and practice of education
spellingShingle LB Theory and practice of education
Suhaila Muner
Tahap pengetahuan guru dan sokongan pentadbir terhadap pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah di Daerah Klang
description <p>Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap pengetahuan guru dan tahap sokongan</p><p>pentadbir terhadap pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD). Selain itu, kajian juga</p><p>untuk mengenal pasti perbezaan antara pengetahuan guru dengan tempoh perkhidmatan</p><p>serta melihat hubungkait antara pengetahuan dan tahap sokongan pentadbir terhadap</p><p>pelaksanaan PBD di daerah Klang. Pendekatan secara kuantitatif digunakan melalui soal</p><p>selidik ke atas 500 orang guru sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan. Kaedah</p><p>pensampelan rawak berstrata mengikut nisbah dilaksanakan bagi mendapat bilangan</p><p>antara murid yang seimbang. Kajian menggunakan analisis deskriptif terhadap tahap</p><p>pengetahuan guru dan sokongan pentadbir. Analisis variasi Anova sehala pula</p><p>digunakan untuk mengenal pasti perbezaan antara tahap pengetahuan dengan tempoh</p><p>perkhidmatan dan analisis inferensi korelasi untuk mencari hubung kait antara dua</p><p>pemboleh ubah. Hasil kajian mendapati tahap pengetahuan guru adalah tinggi terhadap</p><p>pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah iaitu (min = 4.352, SP 0.454). Nilai min</p><p>keseluruhan bagi tahap sokongan pula ialah (min = 4.197, SP 0.546). Keputusan ujian</p><p>Anova sehala menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap</p><p>pengetahuan dengan tempoh perkhidmatan melalui Eta kuasa dua iaitu sebanyak 0.025.</p><p>Nilai korelasi menunjukkan hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan</p><p>pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah iaitu r(500)=0.730, p=0.00 (p<0.01). Nilai korelasi</p><p>sokongan pentadbir dengan pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah mendapati hubungan</p><p>yang signifikan iaitu r(500)=0.730, p=0.00 (p<0.01). Kesimpulannya, pengetahuan dan</p><p>sokongan pentadbir merupakan aspek penting dalam menjamin pelaksanaan PBD.</p><p>Implikasi kajian menunjukkan tahap pengetahuan dan sokongan pentadbir yang tinggi</p><p>dilihat dapat membantu guru melaksanakan PBD dengan lebih baik. Kajian terhadap</p><p>pelaksanaan PBD atas talian perlu dilaksanakan untuk melihat tahap pengetahuan guru</p><p>yang lebih meluas.</p>
format thesis
qualification_name
qualification_level Master's degree
author Suhaila Muner
author_facet Suhaila Muner
author_sort Suhaila Muner
title Tahap pengetahuan guru dan sokongan pentadbir terhadap pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah di Daerah Klang
title_short Tahap pengetahuan guru dan sokongan pentadbir terhadap pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah di Daerah Klang
title_full Tahap pengetahuan guru dan sokongan pentadbir terhadap pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah di Daerah Klang
title_fullStr Tahap pengetahuan guru dan sokongan pentadbir terhadap pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah di Daerah Klang
title_full_unstemmed Tahap pengetahuan guru dan sokongan pentadbir terhadap pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah di Daerah Klang
title_sort tahap pengetahuan guru dan sokongan pentadbir terhadap pelaksanaan pentaksiran bilik darjah di daerah klang
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Pembangunan Manusia
publishDate 2022
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=9660
_version_ 1783730287200436224
spelling oai:ir.upsi.edu.my:96602023-11-06 Tahap pengetahuan guru dan sokongan pentadbir terhadap pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah di Daerah Klang 2022 Suhaila Muner LB Theory and practice of education <p>Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap pengetahuan guru dan tahap sokongan</p><p>pentadbir terhadap pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD). Selain itu, kajian juga</p><p>untuk mengenal pasti perbezaan antara pengetahuan guru dengan tempoh perkhidmatan</p><p>serta melihat hubungkait antara pengetahuan dan tahap sokongan pentadbir terhadap</p><p>pelaksanaan PBD di daerah Klang. Pendekatan secara kuantitatif digunakan melalui soal</p><p>selidik ke atas 500 orang guru sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan. Kaedah</p><p>pensampelan rawak berstrata mengikut nisbah dilaksanakan bagi mendapat bilangan</p><p>antara murid yang seimbang. Kajian menggunakan analisis deskriptif terhadap tahap</p><p>pengetahuan guru dan sokongan pentadbir. Analisis variasi Anova sehala pula</p><p>digunakan untuk mengenal pasti perbezaan antara tahap pengetahuan dengan tempoh</p><p>perkhidmatan dan analisis inferensi korelasi untuk mencari hubung kait antara dua</p><p>pemboleh ubah. Hasil kajian mendapati tahap pengetahuan guru adalah tinggi terhadap</p><p>pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah iaitu (min = 4.352, SP 0.454). Nilai min</p><p>keseluruhan bagi tahap sokongan pula ialah (min = 4.197, SP 0.546). Keputusan ujian</p><p>Anova sehala menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap</p><p>pengetahuan dengan tempoh perkhidmatan melalui Eta kuasa dua iaitu sebanyak 0.025.</p><p>Nilai korelasi menunjukkan hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan</p><p>pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah iaitu r(500)=0.730, p=0.00 (p<0.01). Nilai korelasi</p><p>sokongan pentadbir dengan pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah mendapati hubungan</p><p>yang signifikan iaitu r(500)=0.730, p=0.00 (p<0.01). Kesimpulannya, pengetahuan dan</p><p>sokongan pentadbir merupakan aspek penting dalam menjamin pelaksanaan PBD.</p><p>Implikasi kajian menunjukkan tahap pengetahuan dan sokongan pentadbir yang tinggi</p><p>dilihat dapat membantu guru melaksanakan PBD dengan lebih baik. Kajian terhadap</p><p>pelaksanaan PBD atas talian perlu dilaksanakan untuk melihat tahap pengetahuan guru</p><p>yang lebih meluas.</p> 2022 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=9660 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=9660 text zsm closedAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Pembangunan Manusia <p>Abdul Sani, N. & Yunus, F. (2018). Amalan Perancangan, Pelaksanaan dan Pentaksiran dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Pranumerasi di Tadika Swasta: Jurnal Pendidikan Malaysia, 43 (2).</p><p>Ahmad, A. & Mahamod, Z. Mahamod. (2015). Tahap Kemahiran Guru Bahasa Melayu Sekolah Menengah dalam Melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di Sekolah Menengah Berdasarkan Jantina, Opsyen dan Tempat Mengajar. Jurnal Pendidkan Bahasa Melayu, 5 (1):18-29.</p><p>Ali & Veloo. (2017). Teachers Autonomy and Accountability in Assessing Students Physical Education in School: Universiti Utara Malaysia</p><p>Amin Senin. (2018). Melangkah Ke Hadapan : Fokus dan Gerak Kerja KPPM 2018, Putrajaya : Penerbit Kementerian Pendidikan Malaysia.</p><p>Ariffin, J. & Arumugam, K. S. (2021). Pemansuhan Ujian Penilaian Sekolah Rendah dan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah : Satu Tinjauan Dalam Kalangan Guru Besar. Asian People Jurnal</p><p>Arumugham, K.S (2019). Kurikulum, Pengajaran dan Pentaksiran dari Perspektif Perlaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah 3(1), 152-161</p><p>Che Kamaruddin Che Mat. (2018). Pengetahuan, Kesediaan dan Amalan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dalam Kalangan Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah: Open Universiti Malaysia (OUM)</p><p>David A. P (2003). Applied Educational Assessment. United State America</p><p>Gengatharan, K., & Rahmat, A. (2019). Keperluan Modul Pentaksiran Pendidikan Kesihatan Untuk Guru Tahap Satu Dalam Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah. Jurnal Sains Sukan & Pendidikan Jasmani, 8 (2), 19-27.</p><p>Habibah Mat Rejab. (2016). Amalan Pentaksiran Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Insya Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM). Kuala Lumpur: Universiti Malaya.</p><p>Hamimah, A.N., Daisy Rani, A., Rohaya, T,. Sanitah, M.Y., & Buerah, T. (2016). Classroom Assesment : Do Teacher Have The Required Competencies? Universiti Teknologi Malaysia</p><p>Jamil, H. & Said. R. R. (2019). Pelaksanaan Penskoran Lisan Bahasa Melayu dalam Pentaksiran Bilik Darjah: Universiti Kebangsaan Malaysia</p><p>K. Baskaran, V.P. Rajeswari, & K.K Saraswathy. (2021). Keberkesanan Pelaksanaan Bengkel Pentaksiran Bilik Darjah. Jurnal Penyelidikan Dedikasi Jilid 19.Bil.1 (2021)</p><p>Kang, M. H. & Lim, H. L. (2015). Pengetahuan dan Keprihatinan Guru-guru Terhadap Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). JPBU Vol.8 (2015)</p><p>Kaur, G., Kaur, S. S., & Lee, J.C. (2018). CEFR Aligned School Based Assessment In The Malaysian Primary ESL classroom. Vol. 8 No. 2</p><p>Kementerian Pendidikan Malaysia (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013~2025), Putrajaya: Penerbit Kementerian Pendidikan Malaysia.</p><p>Kementerian Pendidikan Malaysia (2017). Panduan Pelaksanaan Pendidikan Abad ke 21, Institut Aminuddin Baki, Bandar Enstek, Negeri Sembilan. Kuala Lumpur. KPM</p><p>Kementerian Pendidikan Malaysia (2019). Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (1 st ed Jan-Feb 2019) : Info Media , 9 Intervensi Kurangkan Beban Guru.</p><p>Maridah Alias (2013). Definisi Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian</p><p>Maslan, M. & Mohd Noor, M. Y. (2020). Kebolehlaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Secara Atas Talian Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Di Daerah Sentul, Kuala Lumpur</p><p>Mazarul Hasan Mohamad Hanapi. (2020). Kesediaan Guru Pendidikan Islam Dalam Melaksanakan Pembelajaran: Universiti Pendidikan Sultan Idris</p><p>Mazlee Malik (2019). Pendidikan Untuk Semua : Amanat 2019</p><p>Mazni, M., Roslee, T. & Muhammad Suhaimi. (2019). Pengaruh Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran Terhadap Kepuasan Belajar Pelajar Kolej-kolej Swasta di Sabah. Jurnal Ilmi Journal of Ilmi Jilid 9, 2019: 102-119</p><p>Mohd Isha Awang. (2016). Isu Kesediaan Guru Dalam Amalan Melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah : Universiti Pendidikan Sultan Idris</p><p>Mohd Yusoff, S. H. & Ismahisham, S. A. M. (2021). Amalan Praktis Bilik Darjah Pendidikan Abad ke-21 Memberi Impak Kepada Kualiti Pengajaran. Jurnal Penyelidikan Dedikasi Jilid 19. Bil. 1 (2021)</p><p>Mubarak Atan, A (2014). Beban tugas guru dalam pelaksanaan PBS di Sekolah Kebangsaan Bandar dan Luar Bandar di Daerah Muar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education</p><p>Muhd.Yunus, M. F., Shamsuddin. S & Kasiron, Y. (2017). Tahap Kesedaran Guru Terhadap Kefungsian Pentaksiran Dalam Merancang Program Berimpak Tinggi.</p><p>Noor Azizah Jawal. (2013). Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah di Sekolah Rendah Kawasan Durian Tunggal, Melaka: Universiti Teknologi Malaysia</p><p>Norsyuhadah Maskan. (2013). Pelaksanaan Pentaksiran Berasakan Sekolah (PBS) Bagi Mata Pelajaran Sains Di Sekolah Kebangsaan Daerah Pontian, Johor.</p><p>Puteri Rothiah Megat Yahaya. (2018). Amalan Pentaksiran Bilik Darjah Guru-Guru Sekolah Rendah Di Daerah Ulu Kinta (disertasi) Tanjong Malim: UPSI.</p><p>Rafiah Kanji. (2014), Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah di Sekolah Menengah Daerah Segamat. Universiti Teknologi Malaysia, Fakulti Pendidikan</p><p>Ravikumar Varatharaj. (2019). Autonomi Guru dan Amalan Pentaksiran dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah di Sekolah Kluster : Universiti Sains Malaysia</p><p>Rednawati, Hadi & Nugraha. (2016) Vocational High School Teachers Difficulties in Implementing the Assessment in Curiculum 2013 in Yogyakarta Province of Indonesia</p><p>Siti Hauzimah Wan Omar. (2018). Pengetahuan, Kemahiran, Sikap dan Masalah Dalam Melaksanakan Pentaksiran: Universiti Sultan Idris</p><p>Tan, A.L., Zulkifli, M., Ooi, S.Y., Ong, Y.M., & Ng, L.T. (2020). Pengalaman Pembimbing Instruksional dan Guru Dalam Proses Bimbingan Instruksional Pentaksiran Bilik Darjah di Sebuah Sekolah Rendah, Jurnal Penyelidikan Dedikasi. Jilid 18. Bil.2 (2020)</p><p>Tan, J. Y. (2020). Pentaksiran Bilik Darjah dan Prestasi Murid Sekolah Jenis Kebangsaan Cina di Hulu Langat : Universiti Malaya</p><p>Vincent A. Pang. (2017). Pentaksiran Dalam Bilik Darjah</p><p>Wan Omar. (2019). Pengetahuan, Kemahiran, Sikap dan Masalah Dalam Melaksanakan Pentaksiran Bilik Darjah Bahasa Melayu di Sekolah Rendah: Universiti Pendidikan Sultan Idris</p><p>Zahari, S., Nor Hasnida, Mohd Isa, N. J & G.Priyalatha, (2020). Penilaian Kendiri Guru Pelatih Terhadap Tahap Kemahiran Pentaksiran Bilik Darjah (PBD). Jurnal Dunia Pendidikan Vol. 2, No. 4, 98-106, 2020</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p>