Pembinaan dan penilaian modul pembelajaran peribahasa Tamil berasaskan aplikasi Quizlet dalam pembelajaran dan pemudahcaraan di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil

<p>Kajian ini bertujuan mengenal pasti masalah pembelajaran peribahasa Tamil dalam</p><p>kalangan pelajar SJKT; menganalisis keperluan guru dalam penyediaan modul</p><p>pembelajaran peribahasa Tamil; membentuk dan membangunkan mod...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Anushea Veni Veloosamy
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2022
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=9710
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:<p>Kajian ini bertujuan mengenal pasti masalah pembelajaran peribahasa Tamil dalam</p><p>kalangan pelajar SJKT; menganalisis keperluan guru dalam penyediaan modul</p><p>pembelajaran peribahasa Tamil; membentuk dan membangunkan modul</p><p>pembelajaran peribahasa Tamil berdasarkan aplikasi Quizlet serta menilai</p><p>kebolehlaksanaan modul tersebut dalam kalangan murid Tahun Lima di SJK(T).</p><p>Kajian ini dilaksanakan dengan menggunakan model ADDIE merangkumi tiga fasa,</p><p>iaitu fasa analisis keperluan, fasa reka bentuk modul dan fasa penilaian. Reka bentuk</p><p>kajian ini ialah kaedah campuran, iaitu kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif.</p><p>Kajian ini dijalankan dalam kalangan 10 orang guru bahasa Tamil dan 60 orang murid</p><p>Tahun Lima di SJK(T). Data temu bual dianalisis secara kualitatif, manakala data soal</p><p>selidik serta ujian pra dan pasca dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan</p><p>IBM SPSS Statistics 26. Hasil dapatan kajian menunjukkan para pelajar menghadapi</p><p>masalah dalam mengingati dan menghuraikan maksud peribahasa Tamil</p><p>menggunakan kaedah pembelajaran tradisional. Dapatan juga menunjukkan sesuatu</p><p>bahan pembelajaran peribahasa Tamil yang baru berdasarkan teknologi terkini</p><p>diperlukan oleh guru semasa PdPc peribahasa Tamil. Dapatan kajian nilai</p><p>kesepakatan dalam pembinaan modul pembelajaran peribahasa Tamil menunjukkan</p><p>nilai konstruk (d konstruk) 0.094. Nilai konstruk (d konstruk) diterima kerana nilai</p><p>itu kurang daripada 0.2. Hasil dapatan menunjukkan murid-murid berpendapat modul</p><p>pembelajaran peribahasa Tamil sangat menarik dan seronok menggunakan aplikasi</p><p>Quizlet semasa PdPc peribahasa Tamil. Dapatan daripada guru-guru menunjukkan</p><p>modul pembelajaran peribahasa Tamil ini bersesuaian mengikut tahap murid dan</p><p>membantu murid-murid mengingati peribahasa Tamil dan maksudnya dengan lebih</p><p>mudah. Dapatan kajian turut menunjukkan kebolehlaksanaan modul peribahasa</p><p>Tamil ini yang dinilai dengan menggunakan ujian pra dan ujian pasca bagi kumpulan</p><p>kawalan dan rawatan. Nilai skor min antara ujian pra dengan ujian pasca bagi</p><p>kumpulan rawatan menunjukkan peningkatan signifikan sebanyak 6.77 skor min,</p><p>manakala kumpulan kawalan mencatatkan peningkatan lebih rendah, iaitu nilai skor</p><p>min 1.54 sahaja. Implikasi kajian menunjukkan bahawa modul pembelajaran</p><p>peribahasa Tamil berdasarkan aplikasi Quizlet dapat meningkatkan pencapaian murid</p><p>dalam pembelajaran peribahasa Tamil. Selain itu, modul pembelajaran ini turut boleh</p><p>menjadi bahan bantu mengajar tambahan yang berkesan kepada guru dan murid</p><p>dalam pembelajaran dan pemudahcaraan peribahasa Tamil. Sebagai cadangan diharap</p><p>guru-guru meningkatkan usaha untuk menerapkan strategi pembelajaran kendiri dalam</p><p>diri pelajar serta menggunakan kaedah pengajaran yang pelbagai bentuk dalam aktiviti</p><p>PdPc.</p>