Penilaian program pendidikan muzik Tentera Laut Diraja Malaysia menggunakan model CIPP

<p>Program pendidikan muzik Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) bermula sejak tahun</p><p>1995 bertujuan melahirkan pemuzik yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan</p><p>keyakinan yang tinggi ketika bermain alat muzik. Penilaian...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Baharin Baharom
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2022
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=9758
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:9758
record_format uketd_dc
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic MT Musical instruction and study
spellingShingle MT Musical instruction and study
Baharin Baharom
Penilaian program pendidikan muzik Tentera Laut Diraja Malaysia menggunakan model CIPP
description <p>Program pendidikan muzik Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) bermula sejak tahun</p><p>1995 bertujuan melahirkan pemuzik yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan</p><p>keyakinan yang tinggi ketika bermain alat muzik. Penilaian dibuat berdasarkan kepada</p><p>model penilaian context, input, process dan product (CIPP) oleh Stufflebeam. Reka</p><p>bentuk campuran berjujukan telah digunakan dalam mendapatkan pandangan pemuzik.</p><p>Teknik persampelan adalah persampelan bertujuan melibatkan keseluruhan 148</p><p>pemuzik yang bertugas di Pangkalan TLDM, Lumut, Perak dan Pangkalan TLDM,</p><p>Tanjung Pengelih, Johor. Maklumat daripada pemuzik dikumpul menggunakan borang</p><p>soal selidik dan temu bual mendalam secara bersemuka. Hasil penilaian konteks</p><p>mendapati kurikulum muzik sedia ada mampu melahirkan pemuzik yang berkemahiran</p><p>serta mempunyai skil tinggi dalam bermain muzik. Walau bagaimana pun, pemuzik</p><p>berasa ragu dengan program pendidikan muzik yang mampu membantu mereka</p><p>mendapatkan pekerjaan dalam bidang muzik apabila bersara. Mereka juga ragu bahawa</p><p>program ini mampu memberi peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang</p><p>lebih tinggi. Hasil penilaian input mendapati tahap pengetahuan terhadap teori muzik</p><p>adalah rendah namun pemuzik mempunyai kemahiran dan keyakinan yang tinggi</p><p>bermain muzik. Pemuzik juga bersetuju bahawa persekitaran sekolah serta kemudahan</p><p>yang disediakan adalah mencukupi untuk memberikan mereka persekitaran</p><p>pembelajaran yang kondusif. Hasil penilaian proses mendapati pemuzik diberikan</p><p>peluang untuk terlibat aktif dalam aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Jurulatih juga</p><p>membantu dalam memberikan demonstrasi serta menggalakkan pemuzik membuat</p><p>latihan kemahiran. Hasil penilaian produk mendapati program pendidikan muzik</p><p>TLDM berjaya meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan keyakinan yang tinggi</p><p>ketika bermain muzik. Kajian ini juga mendapati responden memberikan tahap</p><p>sederhana kepada kedua-dua aspek ini: (1) kerjasama daripada industri dan (2)</p><p>kemudahan dan peralatan muzik. Implikasi kajian ini adalah program pendidikan muzik</p><p>TLDM boleh diberi penambahbaikan dengan mendorong kerjasama yang lebih efektif</p><p>antara sekolah-sekolah muzik dan industri muzik luar.</p>
format thesis
qualification_name
qualification_level Doctorate
author Baharin Baharom
author_facet Baharin Baharom
author_sort Baharin Baharom
title Penilaian program pendidikan muzik Tentera Laut Diraja Malaysia menggunakan model CIPP
title_short Penilaian program pendidikan muzik Tentera Laut Diraja Malaysia menggunakan model CIPP
title_full Penilaian program pendidikan muzik Tentera Laut Diraja Malaysia menggunakan model CIPP
title_fullStr Penilaian program pendidikan muzik Tentera Laut Diraja Malaysia menggunakan model CIPP
title_full_unstemmed Penilaian program pendidikan muzik Tentera Laut Diraja Malaysia menggunakan model CIPP
title_sort penilaian program pendidikan muzik tentera laut diraja malaysia menggunakan model cipp
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Pembangunan Manusia
publishDate 2022
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=9758
_version_ 1794025741554286592
spelling oai:ir.upsi.edu.my:97582023-12-15 Penilaian program pendidikan muzik Tentera Laut Diraja Malaysia menggunakan model CIPP 2022 Baharin Baharom MT Musical instruction and study <p>Program pendidikan muzik Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) bermula sejak tahun</p><p>1995 bertujuan melahirkan pemuzik yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan</p><p>keyakinan yang tinggi ketika bermain alat muzik. Penilaian dibuat berdasarkan kepada</p><p>model penilaian context, input, process dan product (CIPP) oleh Stufflebeam. Reka</p><p>bentuk campuran berjujukan telah digunakan dalam mendapatkan pandangan pemuzik.</p><p>Teknik persampelan adalah persampelan bertujuan melibatkan keseluruhan 148</p><p>pemuzik yang bertugas di Pangkalan TLDM, Lumut, Perak dan Pangkalan TLDM,</p><p>Tanjung Pengelih, Johor. Maklumat daripada pemuzik dikumpul menggunakan borang</p><p>soal selidik dan temu bual mendalam secara bersemuka. Hasil penilaian konteks</p><p>mendapati kurikulum muzik sedia ada mampu melahirkan pemuzik yang berkemahiran</p><p>serta mempunyai skil tinggi dalam bermain muzik. Walau bagaimana pun, pemuzik</p><p>berasa ragu dengan program pendidikan muzik yang mampu membantu mereka</p><p>mendapatkan pekerjaan dalam bidang muzik apabila bersara. Mereka juga ragu bahawa</p><p>program ini mampu memberi peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang</p><p>lebih tinggi. Hasil penilaian input mendapati tahap pengetahuan terhadap teori muzik</p><p>adalah rendah namun pemuzik mempunyai kemahiran dan keyakinan yang tinggi</p><p>bermain muzik. Pemuzik juga bersetuju bahawa persekitaran sekolah serta kemudahan</p><p>yang disediakan adalah mencukupi untuk memberikan mereka persekitaran</p><p>pembelajaran yang kondusif. Hasil penilaian proses mendapati pemuzik diberikan</p><p>peluang untuk terlibat aktif dalam aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Jurulatih juga</p><p>membantu dalam memberikan demonstrasi serta menggalakkan pemuzik membuat</p><p>latihan kemahiran. Hasil penilaian produk mendapati program pendidikan muzik</p><p>TLDM berjaya meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan keyakinan yang tinggi</p><p>ketika bermain muzik. Kajian ini juga mendapati responden memberikan tahap</p><p>sederhana kepada kedua-dua aspek ini: (1) kerjasama daripada industri dan (2)</p><p>kemudahan dan peralatan muzik. Implikasi kajian ini adalah program pendidikan muzik</p><p>TLDM boleh diberi penambahbaikan dengan mendorong kerjasama yang lebih efektif</p><p>antara sekolah-sekolah muzik dan industri muzik luar.</p> 2022 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=9758 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=9758 text zsm closedAccess Doctoral Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Pembangunan Manusia <p>Abd Aziz dan Siti Fauziah. (2007). Tahap Penggunaan Teknologi Maklumat Sebagai Pemudah Komunikasi dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdanP) dalam Kalangan Pensyarah Politeknik. Universiti Tun Hussein Onn, Johor: (Masters thesis).</p><p>Abdul Rasid Jamian, dan Hasmah Ismail. (2013). Pelaksanaan Pembelajaran Menyeronokkan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (The Implementation Fun Learning In Teaching And Learning Malay Language). (pp. 49-63). Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu-JPBM (Malay Language Education Journal-MyLEJ) Vol. 3, Bil. 2 (Nov. 2013).</p><p>Abeles, H. F., Hoffer, C. R., dan Klotman, R. H. (1994). Foundations Of Music Education (2nd Ed.). New York: Schirmer Books.</p><p>Abril, C., dan Gault, B. (2008). (2008). The State Of Music In Secondary Schools. The Principals Perspective. (pp. 6881). Journal of Research in Music Education, 56.</p><p>Abril, C., dan Robinson, N. (2019). Comparing Situated And Simulated Learning Approaches To Developing Culturally Responsive Music Teachers. (pp. 440-453).</p><p>ABRSM. (2020). Peperiksaan ABRSM Amali. Dimuat turun dari https://www.moe.gov.my/en/peperiksaan-abrsm-amali</p><p>ABRSM. (2022a). Our Royal Schools of Music partners. Dimuat turun dari https://gb.abrsm.org/en/about-us/our-royal-schools-of-music-partners/</p><p>ABRSM. (2022b). Our history. Retrieved from https://gb.abrsm.org/en/about-us/our-history/</p><p>ABRSM. (2022c). Structure and key staff. Dimuat turun dari https://gb.abrsm.org/en/about-us/structure-and-key-staff/</p><p>Abu Karsh, S. (2018). New Technology Adoption By Business Faculty In Teaching: Analyzing Faculty Technology Adoption Patterns. International Journal of Technology in Education and Science (IJTES), 2(1).</p><p>Addison, R. (2008). A New Look At Musical Improvisation In Education. British Journal of Music Education, 5(3).</p><p>Agnes Chigona. (2014). Educators Motivation On Integration Of Its Into Pedagogy: Case Of Disadvantaged Areas. South African Journal of Education, Volume 34, Number 3.</p><p>Agustin, M., Novia, R., Aniq, N., Muladi, Eka, P., dan Rahmania, S. (2020). Effectiveness Of Whatsapp In Improving Student Learning Interests During The COVID-19 Pandemic. Dimuat turun dari https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=danarnumber=9230031</p><p>Ahmad Tajuddin Abdul Hamid. (1989). Peranan Pengetua Dalam Kepimpinan Pengajaran. Universiti Malaya: Tesis Sarjana.</p><p>Aleven, V., Roll, I., McLaren, B., dan Koedinger, K. (2010). Automated, Unobtrusive, Action-By-Action Assessment Of Self-Regulation During Learning With An Intelligent Tutoring System. (pp. 224-233). Educational Psychologist, 45(4).</p><p>Allen, R., dan Sims, S. (2017). Improving Science Teacher Retention: Do National STEM Learning Network Professional Development Courses Keep Science Teachers In The Classroom. Wellcome Trust: London, UK.</p><p>Allsup, R. E. (1997). Activating Self-Transformation Through Improvisation In Instrumental Music Teaching. Philosophy of Music Education Review, 5(2).</p><p>Alter, K. (1998). Elestrical Construction Management Specialization Program. Purdue University, Indiana: ASC Proceeding of the Central Connecticut State.</p><p>AMED. (2022a). Our history. Dimuat turun dari https://www.ameb.edu.au/about-us</p><p>AMED. (2022b). Get Graded And Qualified With AMEB Exams. Dimuat turun dari https://www.ameb.edu.au/exams</p><p>American Healthcare Documentation Professionals Group. (2022). The Nations Leader In Healthcare Documentation Services, Training, And Certification. Dimuat turun dari https://ahdpg.com/</p><p>Aqib Ardiansyah, dan Dwi Hesty Kristyaningrum. (2019). Evaluasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Di Kabupaten Brebes. (pp. 186-195). Dosen FKIP Universitas Peradaban VOL. 9 NO. 2 September 2019 ISSN: 2089- 3876.</p><p>Arstegui, J., Louro, A., dan Teixeira, Z. (2015). Educational Reform Policies And Their Impact On School Music Education. Where We Come From And Where We Can Go. Dimuat turun dari http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/555</p><p>Austin, E. J., Saklofske, D. H., dan Egan, V. (2005). Personality, Well-Being And Health Correlates Of Trait Emotional Intelligence. Personality and Individual Differences, 38(3).</p><p>Azevedo, R. (2005). Computer Environments As Metacognitive Tools For Enhancing Learning. (pp. 193-197). Educational Psychologist, 40(4).</p><p>Azevedo, R., dan Hadwin, A. (2005). Scaffolding Self-Regulated Learning And MetacognitionImplications For The Design Of Computer-Based Scaffolds. (pp. 367-379). Instructional Science, 33(5).</p><p>Azzara, C. D. (1993). Audiation-Based Improvisation Techniques And Elementary Instrumental Students Music Achievement. Journal of Research in Music Education, 41(4).</p><p>Azzara, C. D., dan Grunow, R. F. (2010). Developing Musicianship Through Improvisation. Chicago, IL: GIA.</p><p>B.I.E.F., Gerard F.M., Pacearca St. (2012). Evaluarea Competentelor: Ghid Practice (Evaluation: Practical Guide). Bucharest.</p><p>Badrul Hisham Alang Osman, dan Mohd Nasruddin Basar. (2016). Amalan Pengajaran Dan Pembelajaran Abad Ke-21 Dalam Kalangan Pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh . (pp. 2037). Jurnal Penyelidikan Dedikasi.</p><p>Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2022). Dasar Pembangunan Kurikulum Kebangsaan 2014. Dimuat turun dari http://bpk.moe.gov.my/</p><p>Baker, E., Hope, L., dan Karandjeff, K. (2009). Contextualized Teaching dan Learning: A Faculty Primer. A Review Of Literature And Faculty Practices With Implications For California Community College Practitioners. Academic Senate for California Community Colleges.</p><p>Ballantyne. (2006). Reconceptualising Preservice Teacher Education Courses For Music Teachers: The Importance Of Pedagogical Content Knowledge And Skills And Professional Knowledge And Skills. (pp. 37-50). Research Studies in Music Education Number 26.</p><p>Ballantyne, J. dan Packer, J. (2010). Effectiveness of preservice music teacher education programs: Perceptions of early-career music teachers. Dimuat turun dari https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1461380042000281749</p><p>Ballantyne, J., dan Zhukov, K. (2017). A Good News Story: Early-Career Music Teachers Accounts Of Their Flourishing Professional Identities. (pp. 241-251). Teaching and Teacher Education, 68.</p><p>Barrett, J. R., dan Webster, P. R. (2014). The Musical Experience. Rethinking Music Teaching And Learning (1st edition).</p><p>Barrett, M., Zhukov, K., dan Welch, G. ( 2019). Strengthening Music Provision In Early Childhood Education: A Collaborative Self Development Approach To Music Mentoring For Generalist Teachers. Music Educ. Res. 21.</p><p>Bates, A., dan Sangr, A. (2011). Managing Technology In Higher Education: Strategies For Transforming Teaching and Learning. San Franciso: Jossey-Bass.</p><p>Beegle, A . (2010). A Classroom-Based Study Of Small-Group Planned Improvisation With Fifth-Grade Children. Journal of Research in Music Education, 58(3).</p><p>Bennett, A. (2000). Popular Music And Youth Culture: Music, Identity, And Place. Basingstoke: Macmillan.</p><p>Benson, M. A. (2008). Effective Mentoring For New Music Teachers: An Analysis Of The Mentoring Programs For New Music Teachers As Described In The Literature. Update: Applications of Research in Music Education 26 (2).</p><p>Bernard R., et all. (2012). Competentele n Scoala: Formare Si Evaluare (Competences In School: Development and Evaluation). Bucharest.</p><p>Berthal, P.R. (1995). Evaluation That Goes The Distance. (pp. 41-45). Training and Development Journal 49 (9).</p><p>Bester, G., dan Brand, L. (2013). The Effect Of Technology On Learner Attention And Achievement In The Classroom. South African Journal of Education, 33(2).</p><p>BH Online. (2021). NOSS Jadi Penanda Aras Pekerja Mahir. Retrieved from https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2021/09/864227/noss-jadi-penanda-aras-pekerja-mahir</p><p>Billheimer, B. C. (2006). Perceived Teacher Self-Efficacy In Early Childhood Settings: Differences Between Early Childhood And Elementary Education Candidates. Electronic Theses and Dissertations. Paper 2200.</p><p>Binas, M., Stancel, P., Novak, M., dan Michalko, M. (2012). Interactive Ebook As A Supporting Tool For Education Process. (pp. 39- 44). In Emerging eLearning Technologies dan Applications (ICETA), 2012 IEEE 10th International Conference.</p><p>Bogunovic, B., dan Krnjaic, Z. (2013). Supporting Development Of Gifted Children In Serbia. (pp. 1820). Echa News, 27(2).</p><p>Bosman C . (2000). Quel Avenir Pour Les Comptences? Bruxelles: de Boeck Universit.</p><p>Boyatzis, R. E. (1982). The Competent Manager: A Model For Effective Performance. New York: Wiley.</p><p>Bremmer, M., dan Hermans, C. (2015). What The Body Knows About Teaching Music. In Embodiment In Arts Education. Teaching And Learning With The Body In The Arts. Lectoraat Kunst-en Cultuureducatie., (pp. 1427). Amsterdam.</p><p>Brown, A., dan Campione, J. (1996). Psychological Theory And The Design Of Innovative Learning Environments: On Procedures, Principles, And Systems In Innovations In Learning. (pp. 289-325). Dimuat turun dari https://psycnet.apa.org/record/1997-97115-011</p><p>Bruinsma, M., dan Jansen, E. P. (2010). Is The Motivation To Become A Teacher Related To Pre-Service Teachers Intentions To Remain In The Profession? European Journal of Teacher Education, 33(2).</p><p>Bryson, E.F (1982). A Study Of The Use Of Music Activities By Classroom Teachers. Dissertation Abstracts International, 43(07).</p><p>Bunting, R. (1988). Composing Music: Case Studies In The Teaching And Learning Process. British Journal of Music Education, 4.</p><p>Burnard, P . (2002). Investigating Children's Meaning-Making And The Emergence Of Musical Interaction In Group Improvisation. British Journal of Music Education, 19(2).</p><p>Cabedo-Mas, A., dan Daz-Gmez, M. (2013). Positive Musical Experiences In Education: Music As A Social Praxis. (pp. 455470). Music Education Research.</p><p>Caena, F. (2014). Teacher Competence Frameworks In Europe: Policy-As-Discourse And Policy-As-Practice. European Journal of Education.</p><p>Cameron, L., dan Wiggins, B. (2002). Implications Of Generalist Self-Efficacy Related To Music. International Music In The Teacher Education Paper: Thirteenth Sweden, Commission.</p><p>Campbell, P., Connell, C., dan Beegle, A. (2007). Adolescents Expressed Meanings Of Music In And Out Of School. (pp. 220236). Journal of Research in Music Education.</p><p>Carnevale, A.P., dan Schulz, E.R. (1990). Return On Investment: Accounting For Training. (pp. 1-32). Training and Development Journal 44 (7).</p><p>Carril, P. C., Sanmamed, M. G., dan Hernndez, N. (2020). The Professionalization Of Teachers: Competencies For The 21st-Century.</p><p>Carrillo, C., Viladot, L., dan Prez-Moreno, L. (2017). Impact Of Music Education. A Review Of The Scientific Literatura. Dimuat turun dari https://portalrecerca.uab.cat/en/publications/impact-of-music-education-a-review-of-the-scientific-literatura</p><p>Cave, A., dan Mulloy, M. (2010). How Do Cognitive And Motivational Factors Influence Teachers Degree Of Program Implementation?: A Qualitative Examination Of Teacher Perspectives. National Forum of Educational Administration and Supervision Journal 27(4).</p><p>Chan Cheong Jan, dan Kwan Shwu Shyan. (2010). Implementation Of Music In Government Preschools In Malaysia: Music Activities, Teachers Perceptions And TeachersSelf-Efficacy. Dimuat turun dari https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.232.1968danrep=rep1dantype=pdf#page=16</p><p>Chan, T. C. (1996). Environmental Impact On Student Learning. Valdosta State College.</p><p>Chappell, S. (1999). Developing The Complete Pianist: A Study Of The Importance Of A Whole-Brain Approach To Piano Teaching. British Journal of Music Education, 16(3).</p><p>Chappuis, S., dan Stiggins, R. (2002). Classroom Assessment For Learning. (pp. 40-43). Educational Leadership.</p><p>Charles et. al. (2008). Instructional Leadership: An Essential Ingredient For Improving Student Learning. (pp. 243-253). The Educational Forum. Vol.68, Spring 2004.</p><p>Chen, Y. Y. (2000). The self-perceptions of inservice and preservice kindergarten teachers in Kaohsiung and Pingtung regions concerning the usefulness of the music content of their teacher training programs. The Pennsylvania State University. ProQuest Dissertations.</p><p>China Daily. (2011). Military Budget Rise 'No Threat'. Dimuat turun dari https://www.chinadaily.com.cn/china/2011-03/05/content_12119381.htm</p><p>Choksy, L. (1988). Teaching Music Effectively In The Elemtary School. New Jersey.</p><p>Choong Lean Keow. (2008). Siri Pendidikan Perguruan: Falsafah Dan Pendidikan Di Malaysia Untuk Program Perguruan Pendidikan Rendah. Kumpulan Budiman Sdn Bhd.</p><p>Choy, D. (2005). Pre-Service Leacher Efficacy In Teaching Music. Retrieved from http://www.thefreelibrary.com/-a0142636404</p><p>Chruszczewski, M. (2004). Psychological Profiles Of Secondary Music And Art School Students Having Artistic Achievements As Well As Above-Average Intelligent Students Of Secondary Schools. Publishing House UMCS.</p><p>Ciarrochi, J. V., Chan, A. Y. C., dan Bajgar, J. (2001). Measuring Emotional Intelligence In Adolescents. Personality And Individual Differences. Dimuat turun dari https://www.semanticscholar.org/paper/Measuring-emotional-intelligence-in-adolescents.-Ciarrochi-Chan/d8d5b10801a220da828aa30165575da6e963b1a8</p><p>Cindy, A., Christy, L., dan Jeanine, F. (2010). Comparing Student Achievement in Online and Face-to-Face Class Formats. (pp. 30-42). MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 6(1).</p><p>Clandinin, J. (2000). Laming To Teach: A Question Of Knowledge. (pp. 28-30.). Education Canada, 40(1).</p><p>Clinton-Gore Administration. (2000). Modernizing Americas Schools. Dimuat turun dari http://clinton4.nara.gov/textonly/WH/EOP/nec/html/doc061600.html</p><p>Cogdill SH. (2014). Applying Research In Motivation And Learning To Music Education: What The Experts Say Update. Research Article.</p><p>Conway, C. (2013). Beginning Music Teacher Mentor Practices: Reflections On The Past And Suggestions For The Future. Journal of Music Teacher Education 24 (2).</p><p>Conway, C. M., Smith, M., V., dan Hodgman, T. M. (2010). Handbook For The Music Mentor. Chicago: GIA Publications.</p><p>Conway, C., Eros, J., Pellegrino, K., dan West, C. (2010). The Role of Graduate and Undergraduate Interactions in the Development of Preservice Music Teachers and Music Teacher Educators: A Self-Study in Music Teacher Education. (pp. 4964). Bulletin of the Council for Research in Music Education.</p><p>Cooke, B. L, dan Pang, K. C. (1991). Recent Research On Beginning Teachers: Studies Of Trained And Untrained Novices. Teaching and Teacher Education, 7(1).</p><p>Creech, A., Haddon, E., Morton, F., De Bezenac, C., Himonides, E., Potter, J., Duffy, C., Whyton, T., dan Welch, G. (2010). Perceptions And Predictions Of Expertise In Advanced Musical Learners. Psychology of Music, 38.</p><p>Creswell, J. (2009). Research Design: Quantitative, Qualitative And Mixed Methods Approaches. Third Edition. SAGE.</p><p>Cross, K. (2016). Hows Your Balance? (pp. 21-30). Southwestern Musician.</p><p>Davidson, J. W., Howe, M. J. A., dan Sloboda, J. A. (2009). Environmental Factors In The Devel Opment Of Musical Performance Skill Over The Life Span. (pp. 188206). The Social Psychology of Music.</p><p>Davis, K. (1989). Human Behavior At Work: Organizational Behavior. 7 edition, McGraw Hill, New York.</p><p>Day, C.; Stobart, G.; Sammons, P.; Kington, A.; Gu, Q.; Smees, R. dan Mujtaba, T. (2006). Variations In Teachers Work, Lives And Effectiveness: Final Report For The VITAE Project. London: Department for Education and Skills.</p><p>Deal, T., dan Chatman, R. (1989). Learning The Ropes Alone: Socializing New Teachers. (pp. 21-29). Action in Teacher Education, 11(1).</p><p>Deci E, Ryan R . (2000). The What And Why Of Goal Pursuits: Human Needs And The Self-Determination Of Behavior. PsycholInq 11(4).</p><p>Dekker-Groen, A.M., Van der Schaaf M.F., Stokking, K.F. (2013). A Teacher Competence Development Programme For Supporting Students Reflection Skills. Dimuat turun dari https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13540602.2013.741837</p><p>Delamarter, J. (2019). Proactive Images For Pre-Service Teachers Identity, Expectations, And Avoiding Practice Shock. Switzerland: Palgrave Macmillan.</p><p>Denizli Ulusoy, F. dan Argun, Z. (2019). Secondary School Students Representations For Solving Geometric Word Problems In Different Clinical Interviews. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology (IJEMST), 7(1).</p><p>Departament dEnsenyament. (1992a). DECRET 95/1992. de 28 dabril, pel qual sestableix lordenaci primria. Barcelona. (Education Department) legislative decree 95/1992 28th April, from which Primary Education Curricula is Ordinanced. Barcelona, Spain: Official Journal of the Catalan Government).</p><p>Departament dEnsenyament. (1992b). DECRET 96/1992. de 28 dabril, pel qual sestableix lordenaci dels ensenyaments de leducaci secundria obligatria. Barcelona. (Education Department) legislative decree 96/1992 28th April, from which Secondary Education Curricula is Ordinanced. Barcelona, Spain: Official Journal of the Catalan Government).</p><p>Devos, A. (2010). New Teachers, Mentoring And The Discursive Formation Of Professional Identity. (pp. 12191223). Teaching and Teacher Education 26.</p><p>Dewees, S. (1999). Improving Rural School Facilities For Teaching And Learning. ERIC Document Reproduction Service No. ED438153.</p><p>Dhyana Sulistyawati. (2019). Evaluasi Terhadap Hasil Projek Tugas Akhir Jurusan Multimedia Dengan Model CIPP. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, Vol 4 No 2 (2019) ISSN 2541-0261.</p><p>Doffman, M. (2013). The Tomorrows Warriors Jam Sessions: Repertoires Of Transmission And Hospitality. Black Music Research Journal, 33(1).</p><p>Dunbar-Hall. (1999). Analysis And Popular Music: A Challenge For Music Education. Peter Dunbar-Hall First.</p><p>Edgar. (2018). Attracting The Next Generation Of Music Educators: A Case Study Of Music Education Institutional Recruiting Practices. (pp. 19-37). Contributions to Music Education Vol. 43.</p><p>Eggen, P., Kauchak, D. (2002). Strategies For Teachers: Teaching Content And Thinking Skills (4th ed.).</p><p>Ehrich, L. C., B. Hansford, dan L. Tennent. (2004). Formal Mentoring Programs In Education And Other Professions: A Review Of The Literature. Research Article.</p><p>Elena, C. L. (2014). Creative Curriculum Delivery at School Level. Practioners Perspectives. The University Of Bucharest: The 6th International Conference Edu World 2014 Education Facing Contemporary World Issues, 7th - 9th November 2014.</p><p>Ellis, R. (2009). Corrective Feedback And Teacher Development. L2 Journal, UC Consortium For Language Learning dan Teaching. UC Davis L2 Journal, Volume 1 (2009), pp. 3-18.</p><p>Eraut, M. (2011). "Informal Learning In The Workplace: Evidence On The Real Value Of Work-Based Learning (WBL). (pp. 812). Development and Learning in Organizations.</p><p>Eseryel, D. (2002). Approaches To Evaluation Of Training: Theory dan Practice. (pp. 436-452). Educational technology dan society 5 (2).</p><p>Espasa, A., Guash, T., dan Alvarez, I. (2009). A Methodological Approach To Identify Teachers ICT Competencias In Online Learning Environments In Higher Education. Amsterdam: 13th Biennial Conference EARLI.</p><p>Evans P, Bonneville-Roussy A. (2016). Self-Determined Motivation For Practice In University Music Students. Psychol Music 44(5).</p><p>Faridah Nazir, Faiziah Shamsudin, dan Amran Bakar. (2016). Pengajaran Dan Pembelajaran Abad Ke-21. Selangor: Sasbadi Sdn. Bhd.</p><p>Fatih, G., dan Hafize, K. (2009). The Effects Of Online And Face To Face Problem Base Learning Environments In Mathematics Education On Students Academic Achievement. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1).</p><p>Finney, J., dan Philpott, C. (2010). Informal Learning And Meta-Pedagogy In Initial Teacher Education In England. British Journal of Music Education.</p><p>Fisher, D. (2019). Why Focus On Students Learning Rather Than Teachers Teaching? Consultant/International Accreditation Leader. NEASC-CIE Atlas: September 26, 2019.</p><p>Ford, C. C. (1995). Free Collective Improvisation In Higher Education. British Journal of Music Education. British Journal of Music Education, 12(2).</p><p>Fraser, B. (1998). Classroom Environment Instruments: Development, Validity And Applications. (pp. 7-33). Learning Environment Research.</p><p>Fulmer, C. (2006). Becoming Instructional Leader: Lesson Learn From Instructional Leadership Work Samples. San Francisco: Educational Leadership and Administration.</p><p>Fung, H. P., dan Siow, H. (2013). Relationship Between Team Satisfaction And Project Performance As Perceived By Project Managers In Malaysia A Mixed Methods Study. Open Journal of Social Science Research.</p><p>Gabrial, R.A. (1975). Program Evaluation: A Social Scince Approach. New York: Mss Information Corporation.</p><p>Gagn, M., dan Deci, E. L. (2005). Self-Determination Theory And Work Motivation. Journal of Organizational Behavior, 26(4).</p><p>Gardner, H. (1997). Giftedness From A Multiple Intelligences Perspective. Handbook Of Gifted Education. Boston: Allyn and Bacon.</p><p>Gargani, J., dan Miller, R. (2016). What Is Program Evaluation?. American Journal Of Public Health, 106(6).</p><p>Garnett, J. (2013). Beyond A Constructivist Curriculum: A Critique Of Competing Paradigms In Music Education. (pp. 161-175). British Journal of Music Education, 30(2).</p><p>Gaunt H. (2011). Understanding The One-To-One Relationship In Instrumental/Vocal Tuition In Higher Education: Comparing Student And Teacher Perceptions. (pp. 159179). Br J Music Educ 28.</p><p>Gaunt, H., dan Hallam, S. (2009). Individuality In The Learning Of Musical Skills. (pp. 274284). Thaut (Eds.), The Oxford handbook of music psychology.</p><p>Geng, R. (2018). Improvement Of Music Teaching Efficiency Based On Learner Emotional Model. Educational Sciences: Theory dan Practice.</p><p>Gertis, L., Derksen, J. J. L., Verbruggen, A. B., dan Katzko, M. (2005). Emotional Intelligence Profiles Of Nurses Caring For People With Severe Behaviour Problems. (pp. 3343). Personality and ndividual Differences, 38(1).</p><p>Glazerman, S., dan Seifullah, A. (2012). An Evaluation Of The Chicago Teacher Advancement Program (Chicago TAP) After Four Years. Final Report; Washington, DC, USA.</p><p>Gold, Y . (1996). Beginning Teacher Support: Attrition, Mentoring, And Induction. (pp. 548-594). Handbook Of Research On Teacher Education.</p><p>Goleman, D. (1997). Inteligencja Emocjonalna [Emotional Intelligence]. Media Rodzina.</p><p>Gonzlez-Moreno, P. A. (2012). Student Motivation In Graduate Music Programmes: An Examination Of Personal And Environmental Factors. Music Education Research.</p><p>Graabraek Nielsen, S. (2008). Achievement Goals, Learning Strategies And Instrumental Performance. (pp. 235-247). Music Education Research, 10(2).</p><p>Granheim, M. et. al. (1990). Evaluation As Policy Making: Introducing Evaluation Into A National Decentralised Education System. London: Jessica Kingsley Publisher.</p><p>Grant, C. (2017). The Contribution Of Education To Economic Growth. Institute of Development Studies Knowledge, Evidance and Learning for Development.</p><p>Green, L. (2002). How Popular Musicians Learn: A Way Ahead For Music Education. Ashgate Publishing Ltd.</p><p>Guasch, T., Alvarez, I., dan Espasa, A. (2010). University Teacher Competencies In A Virtual Teaching / Learning Environment : Analysis Of A Teacher Training Experience. (pp. 199206). Teaching and Teacher Education, 26(2).</p><p>Guba, E.G dan Lincoln, Y.S. (1982). Effective Evaluation. San Francisco: Jossey-Bass Publications.</p><p>Guha, S. (2000). Are We All Technically Prepared? Teachers' Perspectives On The Causes Of Comfort Or Discomfort In Using Computers At Elementary Grade Teaching. Annual Meeting of the National Association for the Education of Young Children Atlanta, GA, November 8-11.</p><p>Guilbault, D. M. (2004). The Effect Of Harmonic Accompaniment On The Tonal Achievement And Tonal Improvisations Of Children In Kindergarten And First Grade. Journal of Research in Music Education, 52(1).</p><p>Gumm, A. (2003). Music Teaching Style Moving Beyond Tradition. U.S.A : Meredith.</p><p>Gunning, A. M. dan Mensah, F. M. (2011). Preservice Elementary Teachers Development Of Self-Efficacy And Confidence To Teach Science: A Case Study. Journal of Science Teacher Education, 22(2).</p><p>Gnther. (2006). The Social Nature Of Perception And Action. Current Directions in Psychological Science. Dimuat turun dari doi:10.1111/j.0963-7214.2006.00415</p><p>Habsah Mohamed. (2014). Hubungan Gaya Pengajaran Guru Terhadap Gaya Pembelajaran Dan Pencapaian Pelajar Tingkatan Empat Di Putrajaya. Tesis Sarjana. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan.</p><p>Haggard, D. L., T. W. Dougherty, D. B. Turban, dan J. E. Wilbanks. (2011). Who Is A Mentor? A Review Of Evolving Definitions And Implications For Research. Journal of Management 37 (1).</p><p>Hallam, S., Burnard, P., Robertson, A., Saleh, C., Rogers, L., dan Kokotsaki, D. (2009). Trainee Primary School Teachers Perceptions Of Their Effctiveness In Teaching Music. (pp. 221240). Music Education..</p><p>Hallam, S., Creech, A., dan McQueen, H. (2017). Teachers Perceptions Of The Impact On Students Of The Musical Futures Approach. (pp. 263275). Music Education Research, 19.</p><p>Hallinger, P., dan Heck, R. (1996). Reassessing The Principals Role In School Effectiveness: A Review Of Empirical Research, 1980-1995. Educational Administration Quarterly, Vol.32.</p><p>Han, J., dan Yin, H. (2016). Teacher Motivation: Definition, Research Development And Implications For Teachers. Cogent Education, 3(1), Article 1217819.</p><p>Hancock. (2016). Is The Grass Greener? Current And Former Music TeachersPerceptions A Year After Moving To A Different School Or Leaving The Classroom. (pp. 421-438). Journal of Research in Music Education. Jan 2016, Vol. 63 Issue 4.</p><p>Hargreaves, D. (1999). Developing Musical Creativity In The Social World. Bulletin of the Council for Research in Music Education, (142).</p><p>Harrison, C., dan Pound, L. (1996). Talking Music: Empowering Children As Musical Communicators. British Journal of Music Education, 13(3).</p><p>Heffernan, M. M., dan Flood, P. C. (2000). An Exploration Of The Relationships Between The Adoption Of Managerial Competencies, Organizationalcharacteristics, Human Resource Sophistication And Performance In Irish Organizations. (pp. 128-136.). Journal of European Industrial Training. 24 (2).</p><p>Hennessy, S. (2017). Approaches To Increasing The Competence And Confidence Of Student Teachers To Teach Music In Primary Schools.. (pp. 689-700). Education.</p><p>Heriyanto, T., Naser, J. A., dan Setia, K. A. (2018). The Effect Of Competence And Discipline On Work Motivation And Impact On Employee Performance Of Pratama Tax Office In Malang Utara. Management and Economics Journal, 2(3).</p><p>Herod, L. (2000). Integrating Technology Into Canadian Adult Literacy Programs: Curriculum Evaluations Considerations. Dimuat turun dari http://www.nald.ca/fuutext/herod/pdf</p><p>Hickey, M. (2009). Can Improvisation Be Taught?: A Call For Free Improvisation In Our Schools. International Journal of Music Education, 27(4).</p><p>Hickey, M., dan Schmidt, C. (2019). The effect of professional development on music teachers improvisation and composition activities. (pp. 2743). Bulletin of the Council for Research in Music Education.</p><p>Hilton, J.T. dan Canciello, J. (2018). A Five-Year Reflection On Ways In Which The Integration Of Mobile Computing Technology Influences Classroom Instruction. International Journal of Technology in Education (IJTE), 1(1).</p><p>Hogenes, M., van Oers, B., Diekstra, R., dan Sklad, M. (2016). The Effects Of Music Composition As A Classroom Activity On Engagement In Music Education And Academic And Music Achievement: A Experimental Study. (pp. 3248). International Journal of Music Education, 34.</p><p>Honaker, C. (2004). How Leaders Can Enrich The School Environment. Kappa Delta.</p><p>Hoy, W., dan Woolfolk, E. (1993). Teachers' Sense Of Efficacy And The Onganizational Health Of Schools. (pp. 355-372 ). Elementary School Jounal, 93(5).</p><p>Hsieh, W.K dan Hsiao, L. (2001). Evaluation Of Junior Colleges Of Commerce: The Taiwan Case. Norway: International Conference on Engineering Education.</p><p>Hughey, D., Chawla, S., dan Khan, Z. (2003). Measuring The Quality Of University Computer Labs Using SERQUAL: A Longitudinal Study. (pp. 33-44). The Quality Management Journal.</p><p>Hunt, N., dan Evans, D. (2004). Predicting Traumatic Stress Using Emotional Intelligence. (p. 2004). Behaviour Research and Therapy.</p><p>Hussein Mahmood. (1993). Kepimpinan Dan Keberkesanan Sekolah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.</p><p>Ibbotson, L., dan Beng Huat See. (2021). Delivering Music Education Training For Non-Specialist Teachers Through Effective Partnership: A Kodly-Inspired Intervention To Improve Young Childrens Development Outcomes.</p><p>Izlin Zuraini Ishak. (2002). Kualiti Pensyarah Politeknik Lepasan Sarjana Pendidikan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUITTHO). Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.</p><p>Jabatan Hal Ehwan Vateran ATM. (2022). Umur Persaraan. Dimuat turun dari https://www.jhev.gov.my/anggota-yang-sedang-berkhidmat/persediaan-persaraan?view=articledanid=11dancatid=14</p><p>Jabatan Pembangunan Kemahiran. (2021). National Occupational Skills Standards (NOSS). Dimuat turun dari https://www.dsd.gov.my/index.php/en/service/noss</p><p>Jabatan Perkhidmatan Awam. (2022). Persaraan Wajib. Dimuat turun dari http://www.jpapencen.gov.my/persaraan_wajib.html</p><p>Jacobs, J. N. (2008). Constructing A Model For The Effective Mentoring Of Music Educators. (pp. 6068). Journal of Music Teacher Education 17 (2).</p><p>Jamilah Ahmad, dan Yusof Boon. (2011). Amalan Kepimpinan Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) Di Malaysia. (pp. 323 - 333). Universiti Teknologi Malaysia: Journal of Edupres, Volume 1 September 2011.</p><p>Jrvel, S., dan Jrvenoja, H. (2011). Socially Constructed Self-Regulated Learning And Motivation Regulation In Collaborative Learning Groups. (pp. 350-374). Teachers College Record, 113(2), International Conference e-Learning.</p><p>Jati Aurum Asfaroh , Dadan Rosana , dan Supahar. (2017). Development Of The Evaluation Instrument Use CIPP On The Implementation Of Project Assessment Topic Optik Jati Aurum Asfaroh. The 4th International Conference on Research, Implementation, and Education of Mathematics andScience (4th ICRIEMS).</p><p>Jefatura del Estado. (1990). Ley Orgnica 1/1990, De 3 De Octubre, De Ordenacin General Del Sistema Educativo (LOGSE) (October 3, General Regulation of the Educational System) (LOGSE). Madrid.</p><p>Jefatura del Estado. (2013). Ley Orgnica 8/2013, De 9 De Diciembre, Para La Mejora De La Calidad Educativa (LOMCE) (Organic Law 8/2013, of December 9, for the Improvement of Educational Quality) (LOMCE). Madrid.</p><p>Jennifer. (2018). Music-Supported Therapy In The Rehabilitation Of Subacute Stroke Patients: A Randomized Controlled Trial. Annals Of The New York Academy Of Sciences Special Issue: The Neurosciences and Music VI.</p><p>Johami Abdullah. (2010). Pendidikan Muzik Kontemporari . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (Edisi ke-2).</p><p>Johari Hassan, dan Fazliana Rashida. (1999). Changes In Attitudes Toward Computers And Use Of Computers By University Faculty. (pp. 89-202). Journal of Research on Computing in Education. 1999. 32 (1).</p><p>Jonnaert Ph . (2002). Comptences Et Constructivisme Un Cadre Thoretique. Bruxelles: De Boeck.</p><p>Jorgensen, E. R. (2010). School Music Education And Change. (pp. 2127). Music Educators Journal, 96.</p><p>Jorgenson, H. (2004). Strategies For Individual Practice. In A. Williamon (Ed.), Musical Excellence: Strategies And Techniques To Enhance Performance. Oxford University Press.</p><p>Juntunen, M. (2002). Practical Applications Of Dalcroze Eurhythmics. (pp. 75-92). Nordic Research in Music Education Yearbook, 6.</p><p>Juslin dan J. A. Sloboda. (2001). Music And Emotion. Theory And Research . (pp. 71-104). Oxford University Press.</p><p>Juslin, P. N. (2009). Emotion In Music Performance. The Oxford Handbook Of Music Psychology (pp. 377389). Oxford University Press.</p><p>Juslin, P. N., dan Persson, R. S. (2002). Emotional Communication The Science And Psychology Of Music Performance: Creative Strategies For Teaching And Learning (pp. 219236). Oxford University Press.</p><p>Kamarul Azmi Jasmi dan Abdul Halim Tamuri. (2007). Pendidikan Islam Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran. Johor Bahru: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.</p><p>Kanto. Kulasse. Ahmad, M, A., Talib, S, B, dan Tiro, M, A. (2014). The Influence Of Certification Toward Work Motivation, Job Satisfaction And Performance Of State High Schools Guidance And Counseling Teacher In South Sulawesi. International Journal of Scientific dan Technology Research. 3(8).</p><p>Kapur, R. (2019). Infrastructure Development In Schools. University of Delhi.</p><p>Kara, S. (2020). Prospective Visual Arts Teachers" Innovation Skills And Attitudes Towards Computer Assisted Instruction. International Journal of Technology in Education and Science (IJTES), 4(2).</p><p>Kaschub, M., dan Smith, J. (2012). Composing Our Future: Preparing Music Educators To Teach Composition. New York: Oxford University Press.</p><p>Kaschub, M. (2002). Defining Emotional Intelligence In Music Education. (pp. 915). Arts Education Policy Review, 103(5).</p><p>Kaur, G. H. (2013). Emotional Interlligence Buffers Stress: A Study On Emotional Interlligence And Coping Style. EXCEL International Journal of Multi Disciplinary Management Studies, 3(11).</p><p>Kelly, S. (2015). Teaching Music In American Society: A Social And Cultural Understanding Of Music Education.</p><p>Kementerian Pendidikan Malaysia. (2022). Institut Pendidikan Guru. Dimuat turun dari https://www.moe.gov.my/pendidikan/ipgm</p><p>Kementerian Pendidikan Malaysia. (2022). Sekolah Seni Malaysia. Dimuat turun dari https://www.moe.gov.my/pendidikan/pendidikan-menengah/sekolah-seni-malaysia</p><p>Kemmis, S., H. L. T. Heikkinen, G. Fransson, J. Aspfors, and C. Edwards-Groves. (2014). Mentoring Of New Teachers As A Contested Practice: Supervision, Support And Collaborative Selfdevelopment. Teaching and Teacher Education 43.</p><p>Kemp, A. E. (2000). The Musical Temperament. Psychology And Personality Of Musicians. Oxford University Press.</p><p>Kemp, A. E. (2009). Individual Differences In Musical Behavior. The Social Psychology Of Music (pp. 2545). Oxford University Press.</p><p>Kenneth Elpus, dan Adam Gris. (2019). Music Booster Groups: Alleviating Or Exacerbating Funding Inequality In American Public School Music Education? Journal of Research in Music Education 2019, Vol. 67(1) 622.</p><p>Kenny, D. (2011). The Psychology Of Music Performance Anxiety. Oxford University Press.</p><p>Kerin, M, dan C. Murphy. (2015). Exploring The Impact Of Coteaching On Pre-Service Music Teachers. Asia-Pacific Journal of Teacher Education 43(4).</p><p>Kirkpatrick, D.L. (1996). Implementation For The Four Levels Of Evaluation. Dimuat turun dari http://www.astd.org/virtual_community/comm_evaluation/reading.html</p><p>Kistner, S., Rakoczy, K., Otto, B., Dignath-van Ewijk, C., Bttner, G., dan Klieme, E. (2010). Promotion Of Self-Regulated Learning In Classrooms: Investigating Frequency, Quality, And Consequences For Student Performance. (pp. 157-171). Metacognition and learning, 5(2).</p><p>Klickstein, G. (2009). The Musicians Way: A Guide To Practice, Performance And Wellness. Oxford University Press: Journal of Research in Music Education 68(1).</p><p>Kobori,O., Yoshie, M., Kudo, K., dan Ohtsuki, T. (2011). Traits And Cognitions Of Perfectionism And Their Relation With Coping Style, Effort, Achieverment, And Performance Anxiety In Japanese Musicians. Journal of Anxiety Disorders, 25(5).</p><p>Koelsch, S. (2014). Brain Correlates Of Music-Evoked Emotions. (pp. 170-180). Nature Reviews Neuroscience, 15(3).</p><p>Kok, K. (2020). Interaksi Tidak Bersemuka Dan Perintah Kawalan Pergerakan Wabak COVID-19. (pp. 202-211). Jurnal Dunia Pendidikan, 2(3).</p><p>Koops. (2010). Deuy Jngal Seen Bopp (They Teach Themselves): Childrens Music Learning In The Gambia. (pp. 2036). Journal of Research in Music Education 58(1).</p><p>Kopiez, Wolf, dan Platz. (2017). Small Influence Of Performing From Memory On Audience Evaluation. (pp. 2 14). Empirical Musicology Review (Sep 2017) Vol. 12, no. 1-2.</p><p>Kopplin, D. (2016). Best Practices In Music Industry Education. California State Polytechnic University, Pomona MEIEA Journal Vol. 16, No. 1.</p><p>Kostka, M. J. (2002). Practice Expectations And Attitudes: A Survey Of College-Level Music Teachers And Students. Journal of Research in Music Education, 50(2).</p><p>Kouzes, J., dan Posner, B. (2003). The Leadership Callenge. San Francisco: Jossey-Bass.</p><p>Kram, K. E. (1985). Mentoring At Work: Developmental Relationships At Work. Glenview, IL: Scoot, Foresman and Company.</p><p>Kramarski, B., dan Hirsch, C. (2003). Effects Of Computer Algebra System (CAS) With Metacognitive Training On Mathematical Reasoning. (pp. 249-257). Educational Media International, 40(3-4).</p><p>Krueger, P. (1999). New Music Teacher Speaks Out On Mentoring. (pp. 713). Journal of Music Teacher Education, 8(2).</p><p>Krueger, P. J. (2000). Beginning Music Teachers: Will They Leave The Profession? Dimuat turun dari https://cedar.wwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2000dancontext=wwuet</p><p>Kwan Yie Wong, Kok Chang Pan, dan Shahanum Mohd Shah. (2015). General Music Teachers' Attitudes And Practices Regarding Multicultural Music Education In Malaysia. Music Education Research.</p><p>Laadem, M., dan Mallahi, H. (2019). Multimodal Pedagogies In Teaching English For Specific Purposes In Higher Education: Perceptions, Challenges And Strategies. International Journal on Studies in Education, 1(1).</p><p>Langa, C. (2013). Management Of Time Resources For Learning Through Individual. Romania: Elsevier Ltd.</p><p>Langdon, F. J., P. A. Alexander, S. Farquhar, M. Tesar, M. G. R. Courtney, dan M. Palmer. (2016). Induction And Mentoring In Early Childhood Educational Organizations: Embracing The Complexity Of Teacher Learning In Contexts. (pp. 150160). Teaching and Teacher Education.</p><p>Lawler, R. (1971). Strategies For Planned Curicular Innovation. New York.</p><p>Lazarus, R., dan Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, And Coping. New York : Springer Pub. Co.</p><p>Lee Nardo, R., Custodero, L., Persellin, D., dan Fox, D. (2006). Looking Back, Looking Forward: A Report On Early Childhood Music Education In Accredited American Preschools. Journal of Research in Music Education.</p><p>Lehmann, A., Sloboda, J., dan Woody, R. (2007). Psychology For Musicians: Understanding And Acquiring The Skills. Oxford University Press.</p><p>Leong, W.S. (2014). Understanding Classroom Assessment In Dilemmatic Spaces: Case Studies Of Singaporean Music Teachers' Conceptions Of Classroom Assessment. (p. 454-470). Music Education Research.</p><p>Linn, R., dan Gronlund, N. (2000). Measurement And Assessment Teaching. New Jersey: Prentice Hall.</p><p>Lokman Mohd Tahir. (2007). Orientasi Kepimpinan Pengetua Dan Perkaitannya Dengan Komitmen Guru: Kajian Di Sekolah-Sekolah Menengah Di Johor. Universiti Kebangsaan Malaysia: Tesis Doktor Falsafah.</p><p>Loofe, C. (2016). A Product Evaluation Of The Selective Abandonment Process For School Budgeting. University of Nebraska.</p><p>MacDonald, R. A. R., Hargreaves, D., dan Miell, D. (2002). Musical identities. Oxford, UK: Oxford .</p><p>MacIntyre, P., Schnare, B., dan Ross, J. (n.d.). Self-Determination Theory And Motivation For Music. Research Article.</p><p>Madsen, C., dan Hancock, C. (2002). Support For Music Education: A Case Study Of Issues Concering Teacher Retention And Attrition. (pp. 6-19). Journal of Research in Music Education, SQ(1).</p><p>Magee, W. L. (2002). Disability And Identity In Music Therapy. In R. A. R. MacDonald, D. Hargreaves, dan D. Miell (Eds.), Musical identities (pp. 179198). Oxford, UK: Oxford University Press.</p><p>Mah, K. H. (2002). Music Teachers' Practice Of The Effectiveness Of The Music Studies Of The Malaysian Diploma In Teaching. Universiti Putra Malaysia, Malaysia.</p><p>Mahzan Arshad. (2012). Pendidikan Literasi Awal Kanak-Kanak. Teori Dan Amali. Perak: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.</p><p>Major, C. (2010). Do Virtual Professors Dream Of Electric Students? College Faculty Experiences With Online Distance Education. Teachers College Records, 112(8).</p><p>Malay Mail. (2021). Langkah Baru : Helping Malaysian Musicians Take The Right Step In Understanding The Music Industry And Their Rights (VIDEO). Dimuat turun dari https://www.malaymail.com/news/showbiz/2021/10/18/langkah-baru-helping-malaysian-musicians-take-the-right-step-in-understandi/2014230</p><p>Mangkunegara, P. A., dan Agustine, R. (2016). Effect Of Training, Motivation, And Work Environment On Physicians Performance. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 5(1), 22813993. MSCSER Publishing.</p><p>Manturzewska, M. (2014). Psychologiczne Wyznaczniki Powodzenia W Studiach Muzycznych (Psychological Determinants Of Success In Studying Music). Publishing Houses CEA dan UMFC.</p><p>Mark, D. (1998). The Music Teacher's Dilemma: Musician Or Leacher?. International Journal of Music Education.</p><p>Markas Pemerintahan Pendidikan dan Latihan TLDM. (2014). Laporan Lembaga Gabenor Pendidikan dan Latihan. KD Pelandok, Lumut.</p><p>Markas Pemerintahan Pendidikan dan Latihan TLDM. (2008). Waran Perjawatan Bil. K103. KD Pelandok, Lumut.</p><p>Markas Pemerintahan Pendidikan dan Latihan TLDM. (2013). Standard Kompetensi Tentera Laut. KD Pelandok, Lumut.</p><p>Markas Tentera Laut. (2018). Pendaftaran Program Diploma Seni Muzik Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA). Portal Rasmi Tentera Laut Diraja Malaysia 12 Nov 2018.</p><p>Marsh, K., dan Young, S. (2016). The Child As Musician: A Handbook Of Musical Development (2nd Ed) . (pp. 462484). UK: Oxford University Press.</p><p>Martin, A. J. (2008). Motivation And Engagement In Music And Sport: Testing A Multidimensional Framework In Diverse Performance Settings. (pp. 135-170). Journal of personality, 76(1).</p><p>Martinez, K. (2004). Mentoring New Teachers: Promise And Problems In Times Of Teacher Shortage. (pp. 95108). Australian Journal of Education 48 (1).</p><p>Mary Yap, K. (2015). Guru Berperanan Lahir Pelajar Capai Standard Global. Retrieved from https://www.bharian.com.my/node/74472</p><p>Masafumi Ogawa. (2013). Dreaming, Becoming, And Being A Music Teacher In Japan: An Insiders View Of The Relationship Betweena Music Teachers Career Path And Education Policy. Arts Education Policy Review.</p><p>Mavroveli, S., dan Snchez-Ruiz, M. J. (2011). Trait Emotional Intelligence Influences On Academic Achievement And School Behaviour. (pp. 112134). British Journal of Educational Psychology. 81(Pt. 1).</p><p>Mawoli, M.A danBabandako, A.Y. (2011). An Evaluation Of Staff Motivation, Dissatisfaction And Job Performance In An Academic Setting. Australian Journal of Business and Management Research, 1(9).</p><p>McClelland, D. C. (1973). Testing For Competence Rather Than For Intelligence. (pp. 1-14). American Psychologist, 28.</p><p>McClure, J., Meyer, L.H. , Garisch, J., Fischer, R., Weir, K. F dan Walkey, F. H. (2011). Students" Attributions For Their Best And Worst Marks: Do They Relate To Achievement?. Contemporary Educational Psychology, 36.</p><p>McDavid, J., Huse, I., dan Hawthorn, L. (2013). Program Evaluation And Performance Measurement:. An Introduction To Practice (2nd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.</p><p>Mcintyre, D., Cooper. (1996). Effective Teaching And Learning. Open University Press.</p><p>McMahon, M., dan Oliver, R. (2001). Promoting Self-Regulated Learning In An On-Line Environment. (pp. 1299-1305). In World Conference on Educational Multimedia Hypermedia and Telecommunications 2001 (1)1.</p><p>McPherson, G. E., dan Renwick, J. M. (2001). A Longitudinal Study Of Self-Regulation In Children's Musical Practice. (pp. 169-186). Music Education Research, 3(2).</p><p>McPherson, G., dan Zimmerman, B. (2011). Self-Regulation Of Musical Learning: A Social Cognitive Perspective On Developing Performance Skills. (pp. 130 175). MENC Handbook of Research on Music Learning, Volume 2.</p><p>Mertler, C. A. (2016). Should I Stay Or Should I Go? Understanding Teacher Motivation, Job Satisfaction, And Perceptions Of Retention Among Arizona Teachers. International Research in Higher Education, 1(2).</p><p>Meyer, J., Stanley, D., Herscovitch, L., dan Topolnytsky, L. (2002). Affective, Continuance, Normative And Commitment To The Organization: A Meta Analysis Of Antecedents, Correlates, And Consequences. International Journal of Education and Pedagogy.</p><p>MI College of Comtemporary Music. (2022). Diversity, Equity, And Inclusion At Musicians Institute (DEIMI). Dimuat turun dari https://www.mi.edu/</p><p>Miksza, P . (2007). Effective Practice An Investigation Of Observed Practice Behaviors, Self-Reported Practice Habits, And The Performance Achievement Of High School Wind Players. (pp. 359-375). Journal of Research in Music Education, 55(4).</p><p>Miksza, P., Blackwell, J., dan Roseth , N. (2018). Self-Regulated Music Practice: Microanalysis As A Data Collection Technique And Inspiration For Pedagogical Intervention. (pp. 295-319). Journal of Research in Music Education. 2018;66(3).</p><p>Milan, N. (2015). How To Play Piano And Sing At The Same Time. Retrieved from https://singerssecret.com/</p><p>Miller, A. D., Ramirez, E. M.. dan Murdock, T. B. (2017). He Influence Of Teachers" Selfefficacy On Perceptions: Percieved Teacher Competence And Respect And Student Effort And Achievement. Teaching and Teacher Education, 64.</p><p>Mills, J. (1989). The Generalist Primary Teacher Of Music: A Problem Of Confidence. (pp. 125 138). British Journal of Music Education 6(02).</p><p>Milner, H., dan Hoy, A. W. (2003). A Case Study Of An African American Teacher's Self-Efficacy, Stereotype Threat, And Persistence. Teaching and Teacher Education.</p><p>Mohd Fadzil, A. R. dan Thia, S'S. (2005). Establishing The Malaysian Music Examinand Board: Isn't It Timely?. Kertas kerja yang dibentangkan di 3A Conference, Perak.</p><p>Mohd Fahmi Mohd Yusof. (2016). Kesediaan Guru Sekolah Menengah Mengamalkan Pengajaran Abad Ke 21. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.</p><p>Mohd Izham Mohd Hamzah, dan Norazah Mohd Nordin. (2007). Peranan Pentadbir Dalam Proses Perubahan Terancang: Integrasi ICT Dan Pedagogi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Journal Quality Monitoring of Strategic Leadership Styles. Jil. 17 Bil. 2. Pahang: Institut Aminuddin Baki.</p><p>Mohd Nordin Abu Bakar. (2011). Penilaian Perlaksanaan Mata Pelajaran Vokasional Pertanian (MPV). Tesis. Universiti Kebangsaan Malaysia.</p><p>Mohd Yusoff Mohd Nor, dan Sufean Hussin. (2013). Demokrasi Pendidikan: Dilema Sekolah Kecil Dan Sekolah Berpusat. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.</p><p>Mohd Zolkifli Abd. Hamid, Muhammad Rashid Rajuddin, dan Megat Aman Zahiri Megat Zakaria. (2007). Harapan Dan Keresahan Bakal Guru Pelatih Dalam Praktikum Latihan Mengajar. (pp. 113). Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Batu Lintang.</p><p>Mohd. Salleh Lebar. (1996). Perkembangan Dan Haluan Kurikulum Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur. Berita Publishing Sdn. Bhd.</p><p>Mok Soon Sang. (2008). Psikologi Pendidikan Untuk Pengajaran Dan Pembelajaran. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.</p><p>Moll L.C, Arnot-Hopffer, E. . (2005). Sociocultural Competence In Teacher Education, Journal of Teacher Education, Vol. 56, No. 3.</p><p>Moqvist, L. (2003). The Competency Dimension Of Leadership: Findings From A Study Of Self-Image Among Top Managers In The Changing Swedish Public Administration. Centre for Studies of Humans, Technology and Organisation, Linkping University.</p><p>Moravcik, E., dan Nolte, S. (2018). Meaningful Curriculum For Young Children (2nd Ed.). New York, NY: Pearson Education.</p><p>Mpofu, P., dan Tembo, C. (2015). Militarising Music And Demilitarising The Military: Making Sense Of Musoja In Zimdancehall Music. (pp. 103-121). Muziki, 12:1. Dimuat turun dari doi:10.1080/18125980.2015.1031453</p><p>Muijs, D., dan Reynolds, D. (2017). Effective Teaching: Evidence And Practice. UK: Sage: London.</p><p>Munirah, S., Mohd, F., Noor, S., dan Julia, M. (2021). Tinjauan Keberkesanan Pembelajaran Secara Dalam Talian Ketika Pandemik Covid-19: Perspektif Pelajar Sains Kejuruteraan Politeknik Sultan Ibrahim. (pp. 374-384). Jurnal Dunia Pendidikan, 3(1).</p><p>Muntajeeb, A. (2011). A Critical Study Of Effectiveness Of Online Learning On Students' Achievement. (pp. 28-34). Journal of Educational Technology, 7(4).</p><p>Murphy, R. 1973. Continuing Education in Industry. Personnel Journal 52(2): 100-112.</p><p>Music Canada. (2022). The Mastering of a Music City. Canada: IFPI.</p><p>Mustafa, et. al. (2010). Ranking Efficient Decision-Making Units In Data Envelopment Analysis Using Fuzzy Concept.. (pp. 712-719). Computers and Industrial Engineering 59(4).</p><p>Mutlu, Y., Polat, S. dan Alan, S. (2019). Development Of Preservice Mathematics Teachers" TPACK Through Micro Teaching: Teaching The Vustat Program. International Journal of Technology in Education and Science (IJTES), 3(2).</p><p>Myton, D. (1984). Study On Needs Of Beginning Teachers. OR: Teacher Standards Practices Commission.</p><p>New Mexico School of Music. (2022). School History and Mission. Dimuat turun dari https://www.nmschoolofmusic.com/school-history-mission</p><p>Nik Mustapha R. Abdullah. (2007). Institusi Pengajian Tinggi Penjana Pembangunan Modal Insan Kelas Pertama. Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 Ke Arah Peningkatan Kualiti Modal Insan.</p><p>Nogaj, A. A . (2014). The Role Of Personality Traits In Music Education From The Psychologists Perspective. Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej, 2(1).</p><p>Nogaj, A. A. (2020). Emotional Intelligence And Strategies For Coping With Stress Among Music School Students In The Context Of Visual Art And General Education Students. Research Article.</p><p>Nogaj, A. A., dan Ossowski, R. (2017). The Varied Socio-Emotional Experiences Of Music School Students. International Aspects Of Music Education: Music dan Psychology (Vol. 3).</p><p>Noorafshan, L., dan Jowkar, B. (2013). The Effect Of Emotional Intelligence And Its Components On Creativity. (pp. 791795.). Procedia Social and Behavioral Science, 84(2013).</p><p>Noorbakhsh, S.N., Besharat, M. A., dan Zarei, J. (2010). Emotional Intelligence And Coping Styles Wiyh Stess. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5.</p><p>Nooraini Abd Rahim, dan Abd Halim Abdullah. (2017). Kesediaan Guru Matematik Sekolah Menengah Dalam Melaksanakan Proses Pembelajaran Dan Pengajaran Abad Ke-21. Skudai: Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia.</p><p>Nordiana Abu Bakar, dan Zamri Mahamod. (2017). Kesediaan Guru Terhadap Implementasi Kemahiran Abad Ke 21 Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Daerah Limbang. (p. 727). Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu Sabah dan Sarawak (Eksekutif) Kali Ke-6.</p><p>Normee Abd. Rahman. (2001). Kesediaan Guru Dalam Pengajaran Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Mata Pelajaran Sains. Universiti Kebangsaan Malaysia.</p><p>Nurulhuda Mohd Sukri. (2013). Tahap Kesediaan Guru Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Kompetensi Di Kolej Vokasional. Universiti Teknologi Malaysia.</p><p>Nurzarina Amran, dan Rosli Roslinda. (2017). Kefahaman Guru Tentang Kemahiran Abad Ke-21. (p. 412). Selangor: Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan.</p><p>Odena, O., Plummeridge, C., dan Welch, G. (2005). Towards An Understanding Of Creativity In Music Education: A Qualitative Exploration Of Data From English Secondary Schools. Bulletin of the Council for Research in Music Education, (163).</p><p>Olson, S., dan Kellum, S. (2003). The Impact Of Sustainable Buildings On Educational Achievements In K-12 Schools.</p><p>mer Gkhan. (2015). Research Assistant: Turkey Program Evaluation Through Kirkpatrick's Framework. (pp. 106-111). English Language Teaching Department, Hakkari University.</p><p>Osiebe , G. (2016). The Opportunism Of Political Music Culture In Democratic Nigeria. (pp. 13-27). Journal of African Cultural Studies.</p><p>Paananen, P. (2006 ). The Development Of Rhythm At The Age Of 611 Years: Non-Pitch Rhythmic Improvisation. Music Education Research, 8(3).</p><p>Palmer, B., Donaldson, C., dan Stough, C. (2002). Emotional Intelligence And Life Satisfaction. Personality And Individual Differences. Dimuat turun dari https://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/37528.pdf</p><p>Parisi, J. (2004). Fourth- And Fifth-Grade Students Affective Response And Ability To Discriminate Between Melody And Improvisation After Receiving Instruction In Singing And/Or Playing A Piece In The Blues Style. International Journal of Music Education, 22(1).</p><p>Parry, E., dan Urwin, P. (2011). Generational Differences In Work Values: A Review Of Theory And Evidence. (pp. 79-96). International Journal of Management Reviews.</p><p>Perdana, R., Jumadi, J., dan Rosana, D. (2019). Relationship Between Analytical Thinking Skill And Scientific Argumentation Using PBL With Interactive CK 12 Simulation. International Journal on Social and Education Sciences, 1(1).</p><p>Petrovici, C. (2014). Professional And Transversal Competences Of Future Teachers For Preschool And Primary School Education. Procedia - Social.</p><p>Pintrich P. R., Schunk D. H. (2002). Motivation In Education: Theory, Research, And Applications, 2nd Prentice Hall.</p><p>Pitts, S., dan Davidson, J. (2000). Developing Effective Practise Strategies: Case Studies Of Three Young Instrumentalists. (pp. 45-56). Music Education Research, 2(1).</p><p>Pohjannoro, U. (2010). Learning To Play Flexibly And Communally. Development Prospects Of Music Schools As Assessed By Principals. Operating Environments And The Need For Expertise In The Music Industry. Dimuat turun dari https://helda.helsinki.fi/handle/10138/186251</p><p>Pohjannoro, U., dan Pesonen, M. (2009). Educators For Music Professionals And Enthusiasts 2008: A Study On The Future Perspectives Of Music Institutions 'Operating Environments And Teachers' Competence. Dimuat turun dari https://taju.uniarts.fi/handle/10024/7089</p><p>Popek, S. L. (2010). Psychologia Twrczosci Plastycznej (Psychology Of Art Creativity). Impuls Publishing House.</p><p>Portowitz, A., Peppler, K., dan Downton, M. (2014). In Harmony: A Technology-Based Music Education Model To Enhance Musical Understanding And General Learning Skills. (pp. 242260). International Journal of Music Education, 32.</p><p>Potolea, D., dan Toma, S. (2010). Competenta: Concept Si Implicatii Pentru Programele De Formare A Adultilor, A III-A Conferinta Nationala De. (Competence: Concept And Implications For Adult Training Programs, Third National Conference).</p><p>Poulter, V., dan Cook, T. (2020). Teaching Music In The Early Years In Schools In Challenging Circumstances: Developing Student Teacher Competence And Confifidence Through Cycles Of Enactment. (pp. 117). Educ. Action Res.</p><p>Putnam, R., dan Borko, H. (1996). Teacher Learning: Implications Of New Views Of Cognition. Dordrecht: International Handbook of Teachers and Teaching.</p><p>Rahmah Murshidi. (2005). Factors Associated With Sense Of Efficacy Among The First Year Teachers In Sarawak (Unpublished doctoral dissertation). Universiti Putra Malaysia, Malaysia.</p><p>Raja Abdullah Raja Ismail, dan Daud Ismail. (2018). Aplikasi Konsep 4c Pembelajaran Abad Ke-21 Dalam Kalangan Guru Pelatih Pengajian Agama Institut Pendidikan Guru Kampus Dato Razali Ismail. (pp. 4565). Asian People Journal (APJ), 1(1).</p><p>Rajendran Nagappan. (2010). Teaching Thinking Skills At Institutions Of Higher Learning : Lessons Learned. Pertanika Journal of Social Science and Humanities, 18.</p><p>Rama Andika Thio Rahman, Gugus Irianto, dan Rosidi. (2018). Analisis Implementasi e-Budgeting Dengan Menggunakan Model Cipp Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (pp. 53-63). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang : Jurnal Sistem Informasi (Journal of Information System), Volume 14, Issue 2, October 2018.</p><p>Remillard, J. (1999). Curriculum Materials In Mathematic Education Reform: A Framework For Examining Teachers' Curiculum Development. (pp. 315-342). Curriculum Inquiry, 29(3).</p><p>Resnicow, J. E., Salovery, P., dan Repp, B. H. (2004). Is Recognition Of Emotion In Music Performance An Aspect Of Emotional Intelligence? Music Perception: An Interdisciplinary. Journal, 22(1).</p><p>Richerme, L. (2016). Measuring Music Education: A Philosophical Investigation Of The Model Cornerstone Assessments. (pp. 274-293). Journal of Research in Music Education. 2016;64(3).</p><p>Robiah Sidin. (1990). Pendidikan Di Malaysia Cabaran Untuk Masa Depan. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn Bhd.</p><p>Robins, L. (2005). Assessing Learning Environments: Context Matters. Retrieved from http://www.iamse.org/development/2005/webcast042105.pdf</p><p>Robinson , M. (2019). Music Teachers' Perceptions Of High Stakes Teacher Evaluation. (pp. 45-56). Arts Education Policy Review, 120:1.</p><p>Rohan, N. (2018). Introducing The Continually Adjustable Transmission (CAT): Developing Pre-Service Generalist Primary Teachers' Confidence In Teaching Music Using A Variety Of Music Transmission Methods. (pp. 17-26). Victorian Journal of Music Education.</p><p>Rolle. (2017). What Is Right? What Is Wrong? Music Education In A World Of Pluralism And Diversity. (pp. 8799). The Trustees of Indiana University: Philosophy of Music Education Review 25, no. 1 (Spring 2017).</p><p>Ronfeldt, M., dan McQueen, K. (2017). Does New Teacher Induction Really Improve Retention? (pp. 394410). J. Teach. Educ. 2017.</p><p>Rosnaini Mahmud, dan Mohd Arif Hj. Ismail. (2008). Factors Influencing ICT Integration In The Classroom: Implication To Teacher Education. EABR dan TLC Conference Proceeding.</p><p>Rosnani Hashim. (1995). Pembaharuan Dalam Strategi Penilaian Pendidikan Kebangsaan Sebagai Usaha Ke Arah Mencapai Matlamat Falsafah Pendidikan Negara. Kuala Lumpur. Bahagian Pendidikan Guru.</p><p>Rossi, P dan Freeman, H. (1988). Evaluation: A Systemic Approach. Beverly Hills, CA: Sage Publication.</p><p>Salanova, M., Martnez, I. M., dan Lorens, S. (2012). Success Breeds Success, Especially When Selfefficacy Is Related With A Cousality Internal Attribution. Estudios de Psicologia, 33.</p><p>Salovey, P., dan Mayer, J. D. (1990). Emotional Intelligence. Imagination, Cognition And Personality. Dimuat turun dari https://journals.sagepub.com/doi/10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG</p><p>Sandak, B., Cohen, S., Gilboa, A., dan Harel, D. (2019). Computational Elucidation Of The Effects Induced By Music Making. PLoS One.</p><p>Sarwani. (2016). The Effect Of Work Discipline And Work Environment On The Performance Of Employees. Sinergi, 6(2).</p><p>Schfer, T. (2016). The Goals And Effects Of Music Listening And Their Relationship To The Strength Of Music Preference. PLoS ONE 11(3).</p><p>Scheib, J. (2002). Roles, Expectations, And Tension In The Professional Life Of The School Music Teacher: A Collective Case Study. Dissertation Abstracis International, 63(04), 1286A.</p><p>Schellenberg, E. G. (2011). Music Lessons, Emotional Intelligence, And IQ. Dimuat turun dari https://www.researchgate.net/publication/230745992_Music_Lessons_Emotional_Intelligence_and_IQ</p><p>Schellenberg, G. E., Corrigall, K. A., Dys, S. P., dan Malti, T. (2015). Group Music Training And Children's Prosocial Skills. PLOS ONE, 10(10).</p><p>Schiemann, S. (2017). Generalist And Specialist Primary Music Teachers Uses Of Nonverbal And Verbal Support During Music Practice. University of Education Freiburg: American Psychological Association.</p><p>Schmidt, M. (2008). Mentoring And Being Mentored: The Story Of A Novice Music Teacher's Success. HIDA: Music, Dance And Theatre, School Of (MDT).</p><p>Schunk, D. H . (2008). Metacognition, Self-Regulation, And Self-Regulated Learning: Research Recommendations. (pp. 463-467). Educational psychology review, 20(4).</p><p>Schunk, D. H., dan Zimmerman, B. J. (2007). Influencing Children's Self-Efficacy And Self-Regulation Of Reading And Writing Through Modeling. (pp. 7-25). Reading dan Writing Quarterly, 23(1).</p><p>Scriven, M. 1967. The Methodologi of Evaluation: In Perspectives of Curriculum Evaluation. Chicago: Rand McNally.</p><p>Sedarmayanti. (2007). Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja. Bandung: Penerbit Mandar Maju.</p><p>Sedlmeier, P., Stdtler, C., dan Huron, D. (2013). The Psychological Functions Of Music Listening. Frontier in psychology.</p><p>See, B., dan Ibbotson, L. (2018). A Feasibility Study Of The Impact Of The Kodly-Inspired Music Programme On The Developmental Outcomes Of Four To Fifive Year Olds In England. (pp. 1021). Int. J. Educ. Res.</p><p>See, B., Morris, R., Gorard, S., dan Kokotsaki, D. (2020). Teacher Recruitment And Retention: A Critical Review Of International Evidence Of Most Promising Interventions. Education Sci.</p><p>Seifried, S. (2006). Exploring The Outcomes Of Rock And Popular Music Instruction In High School Guitar Class: A Case Study. (pp. 168177). International Journal of Music Education, 24.</p><p>Sekaran, Uma. dan Bougie, R. (2011). Research Methods For Business: A Skill Building Approach. Fifth Edition. WILEY.</p><p>Serhan, D. (2019). Web-Based Homework Systems: Students" Perceptions Of Course Interaction And Learning In Mathematics. International Journal on Social and Education Sciences, 1(2).</p><p>Shahanum Md Shah, dan Zaharul Lailiddin Saidon. (2016). Malaysian High School Students Perceived Musical And Non Musical Benefits Of Participating In Marching Band Competitions. ISME Conference Proceedings.</p><p>Shelton, K. (2011). A Review of Paradigms for Evaluating the Quality of Online Education Programs. Online Journal of Distance Learning Administration.</p><p>Siebenaler, D. (2006). Training Teachers With Little Or No Music Background: Too Little, Too Late? (pp. 1422). Update Appl. Res. Music Educ. 2006.</p><p>Sim, W., dan Norasmah Othman. (2017). Amalan Pengajaran Dan Pembelajaran Abad Ke 21dalam Kalangan Guru Sekolah Rendah. (p. 477). Selangor: Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia: Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan 2017.</p><p>Simon, M. K. (2011). Dissertation And Scholarly Research: Recipes For Success (2011 ed). Seattle, WA.</p><p>Sindberg, L. (2011). Alone All Together - The Conundrum Of Music Teacher Isolation And Connectedness. (pp. 7-22). Bulletin of the Council for Research in Music Education.</p><p>Soare, E. (2014). Using The Complex Learning Situation Model In The Evaluation Of Competences. The 6th International Conference Edu World 2014. Romania: Elsevier Ltd.</p><p>Sona Dobrock, dan Eva Szrdov. (2018). School Curriculum As A Means Of Shaping National Identity: Music Education In The Slovak Region Of Czechoslovakia In The Interwar Period (1918-1939). Pedagogy, Culture and Society.</p><p>Spencer, L. M., dan Spencer, S. M. (1993). Competence Work: Model For Superior Performance. Dimuat turun dari https://www.wiley.com/en-us/Competence+at+Work%3A+Models+for+Superior+Performance-p-9780471548096</p><p>Spiegelberg, S. (2008). A cognition-based pedagogy of improvisation for post-secondary education. Dutch Journal of Music Theory, 13(1).</p><p>Stansbury, K., dan Zimmerman, J. (2002). Smart Induction Programs Become Lifelines For An Undergraduate Music Education. Journal of Staff Development, 23(6).</p><p>Steptoe, A. (1989). Stress, Coping And Stage Fright In Professional Musicians. Psychology of Music, 17(1).</p><p>Straka, G. (2004). Measurement and evaluation of competence. Luxembourg: The foundations of evaluation and impact research.</p><p>Straka, G. A. (1974). Research strategies for the evaluation of school experiments. Weinheim: Beltz.</p><p>Strelau, J., dan Zawadzki, B. (2008). Psychologia Rznic Indywiduanych (Psychology Of Individual Differences). In J. Strelau dan D. Dolinski (Eds.), Psychologia. Podrecznik akademicki. akademicki.</p><p>Stufflebeam D.L. (1983). The CIPP Model For Program Evaluation. Boston: Kluwer-Nijhoff.</p><p>Stufflebeam, D., Foley, W., Gephart, W., Cuba, E., Hammond, R., Merriman, H., dan Provus, M. (1971). Educational Evaluation And Decision Making. Itasca: F.E. Peacock.</p><p>Stufflebeam, D.L. (1971). The Relevance Of The CIPP Evaluation Model For Educational Accountability. (pp. 19-25). Journal of Research and Development in Education 5 (1).</p><p>Stufflebeam, D.L; Shinkfield, A.J. (1985). Systematic Evaluation. Boston: Kluwer-Nijhoff.</p><p>Sufean Hussin. (2002). Dasar Pembangunan Pendidikan Malaysia: Teori Dan Analisis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.</p><p>Sufean Hussin. (2014). Instructional Leadership And School Culture Of High And Low Performing Schools: Patterns Of Variation And Relationship. (pp. 138-144). IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 19, Issue 3, Ver. IV (Mar. 2014).</p><p>Sulaiman, W. S. W., Almsafir, M. K, dan Ahmad, Z, A. (2013). Job Performance: Relationship Between Competency And Attitude Towards Achieving Tnb's Vision. (pp. 1-11). Journal of Advanced Social Research. Three (1).</p><p>Sultan Nazrin Shah. (2011). Hubungan Tentera Dengan Awam. Anjuran Bersama Midas Dan Universiti Pertahanan Malaysia. Dimuat turun dari https://sultannazrinshah.com/anjuran-bersama-midas-dan-universiti-pertahanan-malaysia/</p><p>Sutton, C. (2017). Play and Sing. Dimuat turun dari https://www.musicalu.com/modules/singing/play-and-sing/</p><p>Swanwick, K., dan Jarvis, C. (1990). The Tower Hamlets String Teaching Project: A Research Report. London, UK: University of London Institute of Education.</p><p>Tanner, C., dan Lackney, J. (2006). Facilities Planning: Leadership, Architecture, and Management. Boston, MA.</p><p>Tao, D., Fu, P., Wang, Y., Zhang, T., dan Qu, X . (2019). Key Characteristics In Designing Massive Open Online Courses (Moocs) For User Acceptance: An Application Of The Extended Technology Acceptance Model. Interactive Learning Environments. Advance online publication.</p><p>Temmerman, N. (1997). An Investigation Of Undergraduate Music Education Curriculum Content In Primary Teacher Education Programmes In Australia. (pp. 26-34). International Journal of Music Education. 30(1).</p><p>Temmerman, N. (2006). Equipping Future Arts Educators For Primary Schools Of The 21st Century: An Australian Point Of View. (pp. 271-281). International Journal of Music Education, 24(3).</p><p>TenBrink, T.D. (1974). Evaluation: A Practical Guide For Teacher. New York: Mc Graw Hill Book Company.</p><p>Tessmer, M., dan Harris, D. (1991). Analysing The Instructional Setting. New York: Kogan Page.</p><p>Teweleit , R., dan Harris, D. (2015). Avoiding Praxis Shock: Optimizing Preservice Music Education And Mentoring For Early-Career Music Teacher Success. Praxis, 1(2).</p><p>Thomas et. al. (2011). Musical Performance. Encyclopedia Britannica.</p><p>Tingley, J. (2017). An Evaluation Of Southeast School Districts Special. The Faculty of the School of Education, The College of William and Mary in Virginia.</p><p>Toh Lai Chee. (2011). Strategi Dan Pendekatan Pengajaran Pembelajaran Muzik Dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (Tingkatan Dua): Kegunaan Teori Pelbagai Kecerdasan Untuk Memperkembang Kecerdasan Muzikal Dan Mengaktifkan Kecerdasan Lain. Universiti Sains Malaysia: Tesis PhD.</p><p>Trinity College London. (2022a). Recognition Of Trinity Qualifications. Dimuat turun dari https://www.trinitycollege.com/about-us/recognition</p><p>Trinity College London. (2022b). Standards And Regulation. Dimuat turun dari https://www.trinitycollege.com/about-us/standards-and-regulation</p><p>Tyler, R. (2013). Basic Principles Of Curriculum And Instruction. Universily of Cicazo Press.</p><p>Universiti Kebangsaan Malaysia. (2022). Sarjana Sains Kesihatan (Pendidikan Kesihatan). Dimuat turun dari https://www.ukm.my/fsk/program-ditawarkan/sarjana-sains-kesihatan-pendidikan-kesihatan-secara-kerja-kursus/</p><p>Universiti Utara Malaysia. (2022). Syarat-Syarat Pengesahan Jawatan Dalam Perkhidmatan Staff Akademik. Dimuat turun dari http://pendaftar.uum.edu.my/images/Borang/Pengesahan_Jawatan/2_Makluman.pdf</p><p>Urzua, A. (1999). The Socialization Process Of Beginning Teachers. Book Review.</p><p>Vallerand, R. J. (2000). Deci and Ryans self-determination theory: A view from the hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation. Psychological Inquiry, 11(4).</p><p>Veenman, S. (1984). Perceived Problems Of Beginning Teachers. (pp. 143-178). Review Educational Research, S4(2).</p><p>Vo Thi Kim Anh. (2018). Evaluation Models In Educational Program: Strengths And Weaknesses. Universiti Malaysia Sabah.</p><p>Voiculescu, F. (2013). Elaborarea programului de formare in domeniul didacticii specialitatii. Bucuresti: Editura Matrix.</p><p>Wahyudi, K,E., Supranoto, danSuji. (2012). Measuring Performance of Teacher Certification Program. International Journal of Administrative Science dan Organization. 19(3).</p><p>Wall, J. (2014). Program Evaluation Model. 9 Step Process . Sage Solutions.</p><p>Walron, J. (2006). Janice Walron. (2006). Learning, Teaching And Pransmission The Lives Of Polish Musicians: An Ethnographie Case Study. Dimuat turun dari http:///ww.intellectbooks.co.uk/Media cHive/JOM/Volune420D/103420</p><p>Wan Azlin Anora Wan Azman, dan Mohamed Yusoff Mohd Nor. (2017). Kemahiran Guru Abad Ke 21 Terhadap Amalan Pengajaran Dan Pembelajaran Murid Di Sekolah. In Prosiding .</p><p>Wan Mat Sulaiman, dan Nor Khairah Hashim. (2011). Aplikasi Kemahiran Berfikir Dalam Pengajaran Dan Pengetahuan Agama Islam. Journal of Applied Research in Education, 15(1).</p><p>Wan Mohd Nuzul Hakimi Wan Salleh. (2021). Perkukuh kolaborasi industri dan universiti dalam pembangunan bakat. Dimuat turun dari https://gpsbestari.sinarharian.com.my/gen-alpha/</p><p>Warnoh Katiman, dan Norasmah Hj Othman. (2011). Program Pendidikan Guru Teknik Dan Vokasional Yang Cemerlang. (pp. 110). Jurnal Intelek, 1.</p><p>Watt, H. M., dan Richardson, P. W. (2007). Motivational Factors Influencing Teaching As A Career Choice: Development And Validation Of The FIT-Choice Scale. The Journal of Experimental Education, 75(3).</p><p>Welch, G. (2020). The Challenge Of Ensuring Effective Early Years Music Education By Non-Specialists. (pp. 113). Early Child Dev. Care.</p><p>Welsh, D. (2015). 4 Tips To Get Better At Playing And Singing Simultaneously. Dimuat turun dari http://blog.sonicbids.com/4-tips-to-get-better</p><p>Wiggins. (2007). Models Of Musical Similarity Geraint A Wiggins. Vol 11, Issue 1_suppl, 2007 Musicae Scientiae SAGE Journals.</p><p>Wimbush E, Watson J. (2000). An Evaluation Framework for Health Promotion: Theory, Quality and Effectiveness. Evaluation.</p><p>Winne, P. (2011). A Cognitive And Metacognitive Analysis Of Self-Regulated Learning. (pp. 15-32). NY: Routledge: Handbook of self-regulation of learning and performance.</p><p>Wolf, R. (1990). The Nature Of Educational Evaluation. Toronto: Pergamon Press.</p><p>Wolters, C., Benzon, M., dan Arroyo-Giner, C. (2011). Assessing Strategies For The Self-Regulation Of Motivation. (pp. 298- 312). Handbook of self-regulation of learning and performance.</p><p>Woody , B., Gilbert , D., dan Laird, L. (2018). Music Teacher Dispositions: Self-Appraisals And Values Of University Music Students. (pp. 111-125). Journal of Research in Music Education.</p><p>Woody, R. (2007). Popular Music In School: Remixing The Issues. (pp. 32-37). Music Educators Journal.</p><p>Woody, R. H. (2000). Learning Expressivity In Music Performance: An Exploratory Study. Research Article.</p><p>Yahya Buntat, Muhammad Sukri Saud, dan Hairul Anuar. (2008). Cabaran Politeknik Sultan Ahmad Shah (POLISAS) Membangunkan Modal Insan Sejajar Dengan Keperluan Sektor Industri. International Conference on Education UPSI, Perak.</p><p>Yahya Othman et. al. (2012). Pelaksanaan Pengajaran Membaca Menggunakan Menggunakan Kaedah Fonik Peringkat Prasekolah Di Brunei Darussalam. Jurnal Pendidikan 2(1).</p><p>Yahya Othman, dan Dayang Raini Pakar. (2011). Kesan Perisian Cerita Interaktif Semasa Mengajarkan Kemahiran Bacaan Dankefahaman Dalam Kalangan Pelajar Tahun 4 Di Brunai Darussalam. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu.</p><p>Yamaha Music School. (2022). Yamaha Music Courses. Dimuat turun dari https://my.yamaha.com/en/education/yamaha_music_courses.html</p><p>Yoga Budi Bhakti. (2017). Evaluasi Program Model Cipp Pada Proses Pembelajaran Ipa Yoga Budi Bhakti. (pp. 75 82). JIPFRI: Jurnal Inovasi Pendidikan Fisika dan Riset Ilmiah.</p><p>Zainudin Awang. (2012). Research Methodology And Data Analysis. 5th Edition. UiTM Press.</p><p>Zamri Mahamod. (2012). Inovasi PdanP Dalam Pendidikan Bahasa Melayu. Universiti Pendidikan Sultan Idris.</p><p>Zanzali et. al. . (2010). Penggunaan Ict Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Di Kalangan Guru-Guru Pelatih UTM. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Johor.</p><p>Zarina Abdul Rashid. (2016). Tahap Kesediaan Guru Dalam Aspek Pengetahuan Dan Keperluan Latihan Berfokuskan Aplikasi KBAT. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.</p><p>Zatorre, R., dan Salimpoor, V. (2013). From Perception To Pleasure: Music And Its Neural Substrates. Proceedings of the National Academy of Sciences,110 (Suppl. 2).</p><p>Zimmerman, B. J. (2002). Becoming A Self-Regulated Learner: An Overview. (pp. 64-70). Theory into practice, 41(2).</p><p>Zimmerman, B. J. (2008). Investigating Self-Regulation And Motivation: Historical Background, Methodological Developments, And Future Prospects. (pp. 166-183). American Educational Research Journal, 45(1).</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p>